Prawo pracy - Dialog 2005

Przejdź do treści
PRAWO PRACY

WYPOWIEDZENIE A POROZUMIENIE STRON
Stosunek pracy pomiędzy pracownikiem i pracodawcą może zostać rozwiązany na kilka sposobów. W zależności od tego, czy umowa o pracę ulega rozwiązaniu na mocy porozumienia stron, czy też wypowiedzenia, każda z sytuacji rodzi różne skutki prawne dla pracownika.
URLOP WYPOCZYNKOWY
Urlop wypoczynkowy to coroczna, nieprzerwana i płatna przerwa w wykonywaniu pracy, przysługująca pracownikowi w wymiarze uzależnionym od okresu zatrudnienia. Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym uzyskał do niego prawo.
PRACOWNIK NA URLOPIE
Art. 152 Kodeksu pracy mówi o "nieprzerwanym urlopie wypoczynkowym". Urlop, chociaż mocno chroniony przepisami prawa pracy ze względu na swój cel, jakim jest odpoczynek fizyczny i psychiczny pracownika, może zostać w pewnych okolicznościach przerwany przez pracodawcę.
PRACOWNIK W DELEGACJI
Delegacja to inaczej podróż służbowa, odbywana w celu wykonywania pracy poza ustalonym miejscem wykonywania pracy. Nie zawsze wyjazd poza siedzibę zakładu pracy oznacza, że mamy do czynienia z delegacją. Określenie miejsca wykonywania pracy to jedno z kluczowych postanowień umowy o pracę.
GODZINY NADLICZBOWE
Kiedy mówimy o pracy w godzinach nadliczbowych? Jaki jest limit możliwych do przepracowania nadgodzin? Czy pracownik może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych? Kto nie może pracować w godzinach nadliczbowych? W jaki sposób wyliczane jest wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach?
SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY
Społeczna inspekcja pracy jest służbą pełnioną przez pracowników w celu zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych określonych w przepisach prawa pracy. SIP reprezentuje interesy wszystkich pracowników.
DZIEŃ WOLNY ZA ŚWIĘTO PRZYPADAJĄCE W SOBOTĘ
Za święto wypadające w sobotę pracodawcy muszą wyznaczyć dodatkowy dzień wolny. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w okresie rozliczeniowym, zaś każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.
URLOP OKOLICZNOŚCIOWY
Pracownik, który ze względu na ważne wydarzenia w życiu nie ma możliwości stawienia się w pracy, może wnioskować o dzień wolny na tę okoliczność, niewliczający się do puli urlopu wypoczynkowego. Jest to urlop okolicznościowy, przysługujący pracownikowi w określonych sytuacjach życiowych, jeśli tylko zwróci się do pracodawcy z odpowiednim wnioskiem.
PRZEJŚCIE ZAKŁADU PRACY NA INNEGO PRACODAWCĘ
W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na inny podmiot gospodarczy, staje się on pracodawcą dla dotychczasowych pracowników. Za zobowiązania wynikające ze stosunków pracy powstałe przed dniem przejęcia firmy odpowiada pracodawca przejmujący lub solidarnie obydwaj pracodawcy.
SPÓR ZBIOROWY
Spór zbiorowy to konflikt pomiędzy pracownikami a pracodawcą, którego przedmiotem są warunki pracy, płacy lub świadczeń socjalnych oraz prawa i wolności związkowe pracowników. Przedmiotem sporu zbiorowego nie mogą być indywidualne żądania pracownicze, wynikające z indywidualnego stosunku pracy. Spór, którego przedmiotem jest takie żądanie, jest indywidualnym sporem pracy, rozstrzyganym przez sąd pracy.
POROZUMIENIE ZMIENIAJĄCE
Porozumienie zmieniające jest obok wypowiedzenia zmieniającego podstawowym sposobem modyfikacji warunków zatrudnienia (warunków pracy i płacy). W praktyce jest powszechnie stosowane, jednak próżno szukać w Kodeksie pracy bezpośrednich regulacji dotyczących porozumienia zmieniającego. W takich przypadkach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy dotyczące rozwiązywania umów o pracę.
WYPOWIEDZENIE ZMIENIAJĄCE
W trakcie trwania stosunku pracy może zaistnieć konieczność zmiany wynikających z umowy o pracę warunków pracy i płacy. Zmiany te mogą nieść za sobą polepszenie lub pogorszenie sytuacji pracownika i mogą być dokonywane w drodze:
  • porozumienia zmieniającego,
  • wypowiedzenia zmieniającego.
OCHRONA STOSUNKU PRACY KOBIET W CIĄŻY
Przepisy prawa pracy (art. 177 Kodeksu pracy) zapewniają szczególną ochronę trwałości stosunku pracy kobiet w ciąży oraz w czasie urlopu macierzyńskiego. Ochrona ta polega m.in. na zakazie rozwiązywania oraz wypowiadania umowy o pracę także w sytuacji, gdy pracownica zaszła w ciążę w okresie wypowiedzenia.
UPRAWNIENIA KOBIET W CIĄŻY W PRAWIE PRACY
Przepisy kodeksu pracy odnoszące się do ochrony kobiet mają w zastosowanie wobec tych kobiet, które świadczą pracę w ramach stosunku pracy. Nie mają natomiast zastosowania w przypadku świadczenia pracy przez kobiety na podstawie innego tytułu prawnego, jak np.: umowy zlecenia, umowy o dzieło czy innej umowy cywilnoprawnej.
URLOP NA ŻĄDANIE
Urlop na żądanie budzi wiele dyskusji i kontrowersji, zarówno w środowisku pracowników, jak i pracodawców. Z jednej strony to istotne uprawnienie dla pracownika, z drugiej może powodować po stronie pracodawcy trudności w prowadzeniu firmy. Aby korzystać z urlopu na żądanie zgodnie z przepisami, warto zapoznać się z zasadami regulującymi tę formę urlopu wypoczynkowego.
Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Bankowości i Usług "Dialog 2005"
Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Banków Nr 001
ul. Jagiełły 12, 32-600 Oświęcim
tel. 506 352 414; 693 716 281
fax 33 8422246
e-mail: organizacjadialog2005@wp.pl; organizacjadialog2005@interia.pl
Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Bankowości i Usług "Dialog 2005"
Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Banków Nr 001
ul. Jagiełły 12, 32-600 Oświęcim
tel. 506 352 414; 693 716 281
fax 33 8422246
e-mail: organizacjadialog2005@wp.pl; organizacjadialog2005@interia.pl
Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Bankowości i Usług "Dialog 2005"
ul. Jagiełły 12, 32-600 Oświęcim
Wróć do spisu treści