Konferencja z Zarządem FECEC w Warszawie - Dialog 2005

Przejdź do treści
Konferencja z Zarządem FECEC w Warszawie
13.04.2012
Dnia 14 października 2011 r. w Warszawie, odbyła się konferencja pt: "Pracownicy o sytuacji w bankach w Polsce na tle spowolnienia gospodarczego". W konferencji uczestniczyli bankowcy z niemal całej Europy. Gośćmi "Dialog 2005" byli również, przedstawiciele ZZZ Pracowników Pekao S.A.
Poniżej znajdą Państwo oświadczenie FECEC (po polsku i francusku) oraz fotorelację z konferencji.
Fédération Européenne des Cadres des Établissements de Crédit
et Institutions Financières
affiliée à la Confédération Européenne des Cadres
(Europejska Federacja Kadr Kierowniczych Instytucji Kredytowych i Finansowych
zrzeszona w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych Kadr Kierowniczych)

Przewodniczący
Jean-Marc GUEGUEN

Sekretarz Generalny
Marco BOLTRI

EUROPEJSKIE ZWIĄZKI ZAWODOWE BANKOWOŚCI w WARSZAWIE
W dniach 13 i 14 października 2011 r. w Warszawie odbyło się zebranie Komitetu Sterującego FECEC (Europejskiej Federacji Kadr Kierowniczych Instytucji Kredytowych).
Oczywistym jest, że przy podejmowaniu decyzji o odbyciu tej sesji w stolicy Polski, Federacja FECEC chciała dać świadectwo pełnej solidarności z liderami i działaczami związku "Dialog 2005", a także zapewnić o całkowitym poparciu dla ich odważnych działań prowadzonych w służbie pracowników i pracownic polskiego sektora bankowego i finansowego.
Osobom odpowiedzialnym z ramienia FECEC zależało również na tym, aby wyrazić chęć rozszerzenia Europy związków zawodowych bankowości i finansów na wszystkie kraje Unii Europejskiej, a zwłaszcza – na kraje Europy Południowej i Wschodniej.
Dla FECEC bowiem, EUROPA SOCJALNA to podstawowy i niezbędny element integracji europejskiej. Federacja podejmuje więc aktywne działania zarówno w stosunku do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, jak i pracodawców europejskiego sektora bankowego – wszystko po to, by budowa EUROPY SOCJALNEJ stała się przedmiotem takiej samej woli i determinacji, jak wysiłki włożone w tworzenie Europy Energii, Europy Rolniczej czy Europy Finansowej!
W obliczu obecnego bardzo poważnego "kryzysu finansowego", który stopniowo może zarazić całość gospodarki realnej, FECEC wykazuje determinację w działaniach na rzecz wzmocnienia dialogu i harmonizacji europejskiej, co w ramach prawdziwego "europejskiego paktu społecznego" przynieść ma konkretne odpowiedzi na ciężkie i trudne wyzwania stawiane przez restrukturyzacje, konsolidacje i fuzje zachodzące na arenie europejskiego i międzynarodowego sektora bankowości i finansów. W związku z tym, FECEC zamierza walczyć na "linii frontu" w obronie interesów ekonomicznych i socjalnych wszystkich pracowników i pracownic przedsiębiorstw z sektora bankowości i finansów w Europie.
Wreszcie, w obecnej sytuacji, FECEC pragnie z całą siłą przypomnieć, iż – przed podejmowaniem wszelkich inicjatyw – należy przywrócić prawdziwą światową regulację finansową, która sama w sobie pozwoli zapobiec nadużyciom, jakie doprowadziły światowy system bankowy i finansowy na krawędź katastrofy.
L’EUROPE SYNDICALE BANCAIRE
à VARSOVIE
Le Comité Directeur de la FECEC (Fédération Européenne des Cadres des
Etablissements de Crédit) a tenu, les 13 et 14 Octobre 2011, une réunion de
son Comité Directeur à Varsovie.
Il est clair qu’en décidant d’organiser cette séance de travail dans la capitale polonaise, la FECEC a souhaité manifester sa totale solidarité avec les animateurs et les militants du syndicat « Dialog 2005 » et les assurer de son entier soutien dans l’action courageuse qu’ils mènent au service des salarié(e)s du secteur bancaire et financier polonais.
Il s’agissait également, pour les responsables de la FECEC, d’affirmer clairement leur volonté d’élargir l’europe syndicale bancaire et financière à l’ensemble des pays de l’Union Européenne, en particulier dans les pays du sud et de l’est de l’Europe.
En effet, pour la FECEC, l’EUROPE SOCIALE est un volet fondamental et incontournable de la construction européenne. Elle entend donc bien agir, tant auprès de la Commission Européenne, du Parlement Européen que du patronat bancaire européen, pour que la construction de cette EUROPE SOCIALE fasse l’objet de la même volonté et de la même détermination que celles qui ont été déployées pour installer l’europe de l’énergie, l’europe de l’agriculture ou l’europe de la finance !
Face à la très grave « crise financière » actuelle, qui risque de contaminer progressivement l’ensemble de l’économie réelle, la FECEC affiche une volonté déterminée de travailler au renforcement du dialogue et de l’harmonisation européenne qui permettront d’apporter des réponses concrètes, dans le cadre d’un véritable « pacte social européen », aux difficiles et lourds défis que représentent les restructurations, regroupements et fusions en cours dans le monde européen et international de la banque et de la finance. La FECEC entend donc bien être « en première ligne » pour défendre les intérêts économiques et sociaux de l’ensemble des salarié(e)s des entreprises de la banque et de la finance en Europe.
Enfin, dans les circonstances actuelles, la FECEC tient à réaffirmer avec force qu’il est indispensable, avant toute autre initiative, de rétablir une véritable régulation financière mondiale qui, seule, permettra d’éviter le renouvellement des excès qui ont conduit le système bancaire et financier mondial au bord de la catastrophe.
Wróć do spisu treści