Informacje związkowe - maj 2012 - Dialog 2005

Przejdź do treści
Informacje związkowe - maj 2012
21.05.2012
Podejmiemy się indywidualnych interwencji w oparciu o Państwa wnioski skierowane do naszego Związku. Sporządzimy listę osób występujących o podwyżkę i tym sposobem indywidualne wnioski (jednym zgłoszeniem) o podwyżki trafią do Centrali w związku z dyskryminacją ze względu na wysokość wynagrodzenia. Dziękujemy wszystkim tym, którzy już do Dialog 2005 zgłosili potrzebę wspólnego wystąpienia, czekamy na kolejnych pracowników. Skonsultowaliśmy z naszymi prawnikami sprawę wnoszenia skarg do Pracodawcy w sprawie nierównego traktowania ze względu na wysokość wynagrodzenia zasadniczego (dyskryminacja płacowa) w związku z wyrokami: SN z 26 maja 2011 r. (sygn. II PK 304/10) oraz z dnia 15 lipca 2011 r. (sygn. I PK 12/11). Przedmiotowe wyroki uwalniają pracowników a także związki zawodowe od konieczności zachowania tajemnicy o wysokości wynagrodzenia.
Do końca maja przyjmujemy zgłoszenia od naszych Członków na skrzynkę organizacjadialog2005@wp.pl, należy podać: wysokość wynagrodzenia zasadniczego, staż pracy w Banku oraz przyczynę wystąpienia.
Do korespondencji mamy dwa adresy: organizacjadialog2005@wp.pl oraz organizacjadialog2005@interia.pl
Inne związki zawodowe proponują indywidualne zgłoszenia do przełożonych o podwyżkę. Nie krytykujemy tego pomysłu, życzymy wszystkim powodzenia. Jeżeli Państwo zamierzają taką drogę wykorzystać, nie mamy nic przeciwko temu, na pewno poprzemy Wasze żądania, ale taka droga będzie trudniejsza.
Od kilku lat domagamy się regulacji płac w Banku Pekao SA. Niesprawiedliwa dystrybucja środków przeznaczanych na podwyżki wynagrodzeń doprowadziła do nierównego traktowania pracowników wykonujących ten sam rodzaj pracy. Dyskryminacja dotyczy w szczególności pracowników wykonawczych.
Naszym zdaniem, Pracodawca ignoruje przepisy ZUZP dotyczące przeszeregowań w związku z rozszerzeniem zakresów obowiązków.
Rozdział III p. 2) załącznika nr 3 do ZUZP wyraźnie określa, kiedy następuje przeszeregowanie (podwyżka wynagrodzenia w ramach tej samej grupy zaszeregowania). W przypadku rozszerzenia zakresu obowiązków, dotyczącego danej grupy zawodowej podwyżki powinny być wliczone do kosztów projektu. W takim przypadku przełożonym, który powinien uwzględnić podwyższenie płacy jest Zarząd Banku.
Niestety, już do zwyczaju tego Banku należy zwiększanie zakresów obowiązków bez złotówki podwyżki. Zarząd Banku siebie oraz kadry menedżerskiej nie ogranicza w wynagrodzeniach, wręcz przeciwnie, a pracownicy wykonawczy traktowani są po macoszemu.
Związek nie będzie prowadził spraw indywidualnych dla osób nie będących Członkami Dialog 2005, albowiem musimy skupić się na pracy dla tych osób, które dały nam prawo do obrony ich interesów wobec Pracodawcy. Takie uprawnienie daje członkostwo w naszym Związku, którego to członkostwa (jak do tej pory) nikomu nie odmówiliśmy.
Dnia 01 czerwca 2012 r. odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Pekao SA. Przewodnicząca Dialog 2005 będąca akcjonariuszem Banku Pekao S.A. wystąpi na Walnym w sprawach dotyczących pracowników. Wystąpienie prześlemy Państwu a także opublikujemy na naszej stronie internetowej.
Sprawy sądowe o bonusy "idą z młotka sędziowskiego". O tej sprawie poinformujemy osobnym komunikatem. Prosimy jedynie, aby nie wydawać do zera zasądzonych pieniędzy, albowiem Bank Pekao SA wcześniej przelewa pieniądze na rachunki powodów niż my otrzymujemy pisemne wyroki z sądu. Sąd zasądza do płacenia stronie wygranej (pracownikom) koszty zastępstwa procesowego na rzecz Banku Pekao SA. Niestety, na naszych sprawach zaciążyły wcześniej wydane wyroki prowadzone przez OPZZ Konfederację Pracy. Wyroki opublikowaliśmy na naszej stronie Internetowej pod zakładką orzecznictwa sądowe.
Wspólnie z naszymi prawnikami przyjęliśmy dalszą drogę postępowania w tej sprawie, ale to będzie osobny temat, który Państwu przekażemy.
Na pewien czas byliśmy mocno zaangażowani w sprawy dotyczące sytuacji w Banku BPH SA. Tam trwają kolejne zwolnienia grupowe, dotychczas w większości polegające na wymianie pracowników doświadczonych w pracy na nowych. Sytuacja w tym Banku jest bardzo trudna. Dialog 2005 aktywnie uczestniczył w rokowaniach, ale nie podpisał z Bankiem BPH porozumienia w sprawie zwolnień grupowych (podaliśmy przyczyny w oświadczeniu do protokołu), zaakceptowaliśmy jedynie wysokość odpraw dla zwalnianych pracowników. Dialog 2005 podjął już decyzję o oddelegowaniu na etat związkowy pracownika Banku BPH SA, mamy nadzieję, że będzie nam lżej prowadzić sprawy związkowe z podziałem obowiązków na obydwa banki.
Zapraszamy na naszą stronę internetową, co prawda jeszcze jest w budowie, ale sukcesywnie będziemy ją wypełniać ciekawymi i ważnymi informacjami. Adres strony łatwy do zapamiętania, dobrze wyszukuje się w google: dialog2005.org
Przepisy Kodeksu Pracy dotyczące zakazu dyskryminacji w płacach:
  • Art. 183c. § 1. Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.
  • § 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna.
  • § 3. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.
  • Art. 183d. Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.
Wyżej przytoczone przepisy K.P. dotyczą wszystkich zatrudnionych, niezależnie od rodzaju zawartej umowy o pracę.
Wróć do spisu treści