Blok informacyjny FECEC - Dialog 2005

Przejdź do treści
Blok informacyjny FECEC
04.09.2012
Unia Europejska wszczęła dochodzenie w sprawie Mario Dragi. Corporate Europe Observatory (CEO), oskarżyła już w czerwcu prezesa Europejskiego Banku Centralnego Mario dragi, że nie jest całkowicie niezależny. CEO zarzuca mu członkostwo w G30, międzynarodowym forum, które skupia przywódców publicznego i prywatnego sektora finansowego. CEO stwierdziła, że zaangażowanie w G30 Mario Draghi stoi w sprzeczności z zasadami etyki EBC: "G30 jest lobbystą prywatnych dużych banków międzynarodowych i nie powinno być dozwolone, aby prezes Europejskiego Banku Centralnego był członkiem G30", powiedział Observatory.
Budżet UE w 2013: Barroso twierdzi, że brakuje gotówki w budżecie UE na 2013 r., państwa członkowskie nie chcą zwiększyć płatności więcej niż 2,79%. W czasach kryzysu państwa członkowskie UE dążą do ograniczenia ich udziału w płaceniu składek do budżetu europejskiego, temat nie jest nowy. Jest to jednak wbrew ich wcześniejszej decyzji o działaniu na rzecz wzrostu gospodarczego w Europie poprzez badania i innowacje. W piśmie skierowanym do państw z dnia 31 lipca br., przewodniczący Komisji Europejskiej, powiedział, że jest "zaniepokojony" sytuacją.
Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne w sprawie pomocy de minimis (wsparcie państwa udzielane przedsiębiorcom, które nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej). Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, środki pomocy na kwotę mniejszą niż 200.000 euro (na przedsiębiorstwo, w okresie trzech lat podatkowych) nie wymagają uprzedniej zgody Komisji. Znaczenie pułapu 200 000 euro jest również kwestionowane przez wiele państw członkowskich. Komisja chce również uproszczenia procedur. Na podstawie otrzymanych opinii, projekt zmiany przepisów zostanie opracowany do końca 2013 roku.
Podatek VAT: Komisja proponuje nowe narzędzie do szybkiego reagowania w przypadku nadużyć finansowych, Komisja przyjęła w dniu 2 sierpnia wniosek w sprawie mechanizmu szybkiego reagowania (RRM), który umożliwi państwom członkowskim reagować szybciej i skuteczniej na oszustwa VAT, które stanowią koszt kilku miliardów euro rocznie dla budżetu UE i państw członkowskich (przykładowo, od czerwca 2008 r. do grudnia 2009 r., 5 mld euro utraconych z powodu nadużyć finansowych związanych z podatkiem VAT dotyczącym wymiany uprawnień do emisji gazów cieplarnianych).
Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymał stopy procentowe. Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących pozostaje na 0,75%, oprocentowanie marginalnej stopie procentowej do 1,5%, a depozyt na 0%.
Lipiec 2012: pogorszenie koniunktury w UE i w strefie euro. W lipcu wskaźnik nastrojów gospodarczych (ESI) spadł o 1,4 punktów w UE i 2,0 punkty w strefie euro, wynosi odpowiednio 89,0 i 87,9. Spadek ten nastąpił z powodu spadku zaufania we wszystkich sektorach objętych obliczaniami ESI. Jednakże, najwyższa jest utrata zaufania w sektorze usług i ona była głównym czynnikiem zmniejszenia wskaźnika w Unii Europejskiej. W odniesieniu do strefy euro, największe spadki odnotowano w przemyśle. Sytuacja gospodarcza pogorszyła się w trzech czwartych państw członkowskich, w przypadku trzech z siedmiu największych krajów UE: ESI odnotowała spadki w Niemczech (-3,7 ) i Francja (-2,3), a także w Hiszpanii spadła (-1,4). Odzyskanie zaufania odnotowane jest w Wielkiej Brytanii (1,7) i we Włoszech (1,3) oraz w Holandii (+0,6). Dane dla Polski są zasadniczo niezmienione (-0,1).
Fundusze inwestycyjne: Komisja rozpoczyna konsultacje w sprawie przyszłego ram regulacyjnych. W dniu 26 lipca br. KE rozpoczęła szerokie konsultacje na temat zagadnień związanych z funduszami inwestycyjnymi (oczekiwane odpowiedzi wyznaczono do 18 października). W szczególności dotyczy instrumentów pochodnych w funduszach inwestycyjnych, pożyczek papierów wartościowych oraz transakcji repo, kwestii funduszy rynku pieniężnego.
Komisja zamierza zbadać potencjalne konsekwencje jakie mogą wyniknąć dla systemu finansowego oraz dla inwestorów z wykorzystywania technik zarządzania portfelem (znaczenie systemowych funduszy pieniężnych na rynkach finansowych, ich rola w zarządzaniu cash ...) oraz zbada różne metody obliczania wartości aktywów netto dla funduszy rynku pieniężnego. Wreszcie Komisja pragnie zająć się stworzeniem kultury europejskiej inwestycji, w której inwestorzy detaliczni powinni mieć dostęp do produktów o niskim ryzyku inwestycyjnym.
Dług publiczny USA przekroczył już w zeszłym roku 15 bln USD.
Minister finansów USA Timothy Geithner apelując do Kongresu o podwyższenie limitu zadłużenia argumentował, że wysoki deficyt i dług publiczny nie grożą USA takim kryzysem jak w Grecji. Gazeta "Foreign Policy Journal" informuje, że wojny w Iraku i Afganistanie zwiększyły dług publiczny USA i kosztowały amerykańskiego podatnika 6 bilionów dolarów. Od tej kwoty kolejne pokolenia będą spłacały odsetki (większość Chińczykom).
Unia Europejska: dług publiczny: wzrost 0,9% PKB w strefie euro.
Dług publiczny wzrósł z 87,3% do 88,2% PKB w okresie od końca 2011 r. do końca pierwszego kwartału 2012 roku. Dług wzrósł prawie o 1 punkt (0,9%). Całkowity dług publiczny w strefie euro osiągnął 8.328,5 mld euro na koniec pierwszego kwartału tego roku (7.973,4 mld euro w tym samym okresie w 2011 roku). Grecja wykazuje największy dług publiczny (132,4%), a następnie Włochy (123,3%). W Portugalii dług wynosi 111,7% PKB, w Irlandii 108,5%. Grecja ma największy spadek zadłużenia w porównaniu do IV kwartału 2011 r. (-33 pkt.) Węgry zmniejszyły dług publiczny o 1,8 pkt. W pierwszym kwartale 2011 roku, francuski dług publiczny wynosił prawie 1,65 bilionów euro, wobec około 1,717 bilionów euro na koniec roku. Po pierwszych trzech miesiącach 2012 roku we Francji dług publiczny wynosił 1.789,4 bilionów euro, czyli 89,2% PKB. Niemcy, które są lepsze od wszystkich swoich sąsiadów strefy euro wykazały dług 81,6% PKB w pierwszej połowie 2011 r., 2.111,9 bilionów euro (w wartości bezwzględnej, suma większa niż ta, którą wykazała Francja).
Po nowej restrukturyzacji greckiego długu, kraj może osiągnąć deficyt 7% zamiast 5%, które były oczekiwane. W przypadku braku reform przeprowadzanych w ciągu czterech miesięcy, MFW może się wycofać z planu pomocowego. Grecja nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań budżetowych i finansowych "nowa restrukturyzacja zadłużenia będzie konieczna", tak twierdzą greccy urzędnicy państwowi. Kontrolerzy z Komisji Europejskiej oraz z Europejskiego Banku Centralnego i MFW byli w Atenach w celu oceny realizacji warunków związanych z realizacją pomocy w wysokości do 130 mld euro przyznanych Grecji na początku roku. "Grecja źle obniża deficyt", powiedział jeden z urzędników UE, dodając, że "analiza stabilności zadłużenia jest bardzo niepokojąca".
Po decyzji Moody'ego, europejskie rynki akcji pozostają nadal pod napięciem.
Agencja ratingowa Moody obniżyła perspektywę długu w trzech krajach europejskich, w tym w Niemczech, dotychczas niezachwianego filara strefy euro. Po kilku dniach naznaczonych rosnącymi stopami pożyczkowymi w Hiszpanii i odrodzenia się wątpliwości co do Grecji, Moody ogłosił 22 lipca, że obniża ze "stabilnej" do "negatywnej" ocenę długu Niemiec, Holandii i Luksemburga (wszystkie kraje, które korzystały z rating AAA, jako najwyższego z możliwych). Sygnał jest silny, ponieważ agencja ratingowa przypomina wszystkim krajom europejskim, że "Europejczycy nie mają wyboru, muszą poruszać się szybko."
Komisja Europejska zatwierdziła pomoc dla niemieckiego banku BayernLB na podstawie zobowiązań przedstawionych przez Niemcy dotyczących radykalnej restrukturyzacji banku i pod warunkiem, że BayernLB spłaci 5 miliardów euro pomocy publicznej w kolejnych siedmiu latach. Harmonogram spłaty zapewnia, że bank nie będzie przechowywał więcej publicznych pieniędzy niż potrzebuje, powiedział komisarz ds. konkurencji Joaquin Almunia. Plan obejmuje zmniejszenie bilansu banku bawarskiego o 51%, pod warunkiem sprzedaży nieruchomości w Bawarii, Oddziałów w Austrii, na Węgrzech iw Szwajcarii. Komisja stwierdziła również, że pomoc państwa w wysokości 3,3 mld EUR w banku NORD/LB były zgodne z przepisami europejskimi. W czasie kryzysu finansowego, cztery z ośmiu niemieckich Landesbanken pochłonęły ponad 20 mld euro pomocy publicznej. Banki są osłabione z powodu ryzykownych działań na międzynarodowych rynkach finansowych.
Bruksela proponuje sankcje karne przeciwko manipulacji na rynku międzybankowym. Komisja Europejska zaproponowała sankcje karne przeciwko sprawcom manipulacji na stopach międzybankowych Libor. Komisja zamierza zobowiązać każde państwo członkowskie, aby w swoim prawie krajowym zapewnili, że sankcje karne będą stosowane do benchmarku manipulacyjnego. Skandal na rynku międzybankowym LIBOR i EURIBOR został ujawniony w zeszłym miesiącu po operacjach wykonywanych przez Barclays między 2005 i 2009 r. Za tą manipulacją, jest całkowity brak moralności, powiedział podczas konferencji prasowej na komisarz UE ds. rynku wewnętrznego Michel Barnier, potępiając "skandaliczne zachowanie" szeregu podmiotów finansowych kosztem obywateli, przedsiębiorstw i rządów. Oba teksty do rozprawienia się z nadużyciami na rynku zostały zaproponowane w październiku ubiegłego roku. Są one przedmiotem dyskusji w Parlamencie Europejskim i Radzie Ministrów. Barnier wyraził nadzieję, że te teksty będą zakończone przed końcem tego roku.
Zielone światło z Brukseli, UE planuje dokapitalizować hiszpańskie banki.
Komisja Europejska w dniu 25 lipca ogłosiła plan rekapitalizacji Hiszpańskich banków, są zgodne z zasadami UE dotyczącymi pomocy państwa, a także zostały zatwierdzone do końca roku. Strażnik konkurencji w Europie, Komisja uważa, że plan jest zgodny z zasadami dotyczącymi pomocy państwa dla banków w czasie kryzysu, bo to jest "ograniczony w czasie i zakres pomocowy jest ograniczony." Ponadto, zniekształcenia spowodowane przez dokapitalizowania banków będą minimalizowane poprzez środki tj. odszkodowania. Banki, które korzystają z zastrzyku kapitału, muszą przedstawić plan restrukturyzacji pokazujący w jaki sposób będą rentowne. Plan dokapitalizowania jest pierwszym krokiem do realizacji memorandum, które zostało zamknięte. Z tego programu, hiszpański sektor finansowy zostanie przebudowany. Plan rekapitalizacji hiszpańskich banków będzie rozłożony na 18 miesięcy, począwszy od lipca 2012 r. Na koniec września będą gotowe wyniki audytu przeprowadzonego w 90% hiszpańskiego sektora bankowego i będą upublicznione. Strefa euro zatwierdziła w dniu 20 lipca, plan pomocy w Hiszpanii, która dysponuje budżetem w wysokości do 100 mld euro na dokapitalizowanie swoich banków.
Wróć do spisu treści