ZUZP – Jak praktycznie wpłynąć na moje warunki pracy? - Dialog 2005

Przejdź do treści
ZUZP – Jak praktycznie wpłynąć na moje warunki pracy?
07.07.2017
W dniu 05 lipca br. próbowaliśmy wystartować z rokowaniami nad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy. Próbowaliśmy. Zdążyliśmy się już przekonać, że od momentu powstania Aliora, Bank sprawy pracownicze traktował "byle jak", żeby nie powiedzieć: "drugorzędnie" lub nie użyć bardziej dosadnego określenia. Od kiedy na jesieni ubiegłego roku weszliśmy z naszą działalnością związkową do Aliora, ta sytuacja systematycznie się poprawia. Pozostały jednak zaszłości, zagmatwane sytuacje sprzed roku, które utrudniają niektórym związkom merytoryczne przystąpienie do rokowań nad ZUZP. Jedni, a może i drudzy chcą się załapać na reprezentowanie w Banku "dobrej zmiany" politycznej, innym to jest nie w smak więc są w kontrze do tych pierwszych. Tym uderza woda sodowa, a ci nadymają się jak balony, a jeszcze inni chcą im to powietrze i gaz upuścić. Słowem: mamy międzyzwiązkowe rozgrywki proceduralno-ambicjonalno-polityczne.
Dla organizacji związkowej "Dialog 2005" ważne jest ustalenie stanu faktycznego tj. w jakiej fazie "negocjacji" jesteśmy i bezzwłoczne przystąpienie do pracy. Zmiany właścicielskie odbywają się ponad naszymi głowami i tak już jest – nowy inwestor niesie ze sobą modyfikację składu osobowego Rady Nadzorczej i Zarządu Banku. W każdych okolicznościach związki zawodowe powinny współdziałać, bo to jest klucz do sukcesu.
Zdecydowaliśmy się zatem zaapelować publicznie do związkowców – nie traćcie czasu, tylko zabierajmy się za pracę. Politykę zostawcie politykom, w Banku są Pracownicy i to Oni są naszym podmiotem.
Kilka zdań na temat układu zbiorowego pracy i czego chcemy w układzie
Kodeks pracy określa min. zasady zatrudniania, prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników na minimalnym poziomie i ramowo dla wszystkich. Natomiast ZUZP jest dokumentem w randze wewnątrzzakładowego prawa pracy, który powinien ustalać warunki lepsze od kodeksowych i je doprecyzowywać adekwatnie do danej branży i określonego zakładu pracy. Jego podstawowym elementem są zasady wynagradzania i premiowania Pracowników. Opierając się na naszych osiągnięciach, doświadczeniach i rozwiązaniach, jakie funkcjonują w innych bankach NZZPBiU "Dialog 2005" widzi potrzebę uregulowania w ZUZP następujących kwestii:
 1. corocznego procesu podwyżkowego oraz przeglądu wynagrodzeń,
 2. corocznego procesu tworzenia funduszu premiowego oraz nagród, procentowo w budżecie płac,
 3. prowizyjnego systemu premiowego w obszarze sprzedaży,
 4. zasad nagradzania, w tym wprowadzenie nagrody z zysku,
 5. dodatkowego urlopu dla osób z wyższym stażem pracy oraz urlopu okolicznościowego,
 6. dodatku stażowego,
 7. wprowadzenia nagród jubileuszowych,
 8. określenia maksymalnego okresu zatrudnienia na czas określony,
 9. określenie miejsca pracy zgodnie z lokalizacją oraz zasad przenoszenia pracowników do innych jednostek organizacyjnych Banku w tym do innych Oddziałów,
 10. wprowadzenie systemów czasu pracy zgodnie z rodzajem wykonywanej pracy
 11. ilości godzin nadliczbowych możliwych do przepracowania w roku oraz stawek wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
 12. zapewnienie przez Pracodawcę zastępowalności Pracowników w czasie ich nieobecności (dotyczy zasad etatyzacji jednostek organizacyjnych),
 13. utworzenia komisji pojednawczej oraz antymobbingowej,
 14. zasad rekrutacji na wakujące stanowiska pracy tj. najpierw wewnętrzna oraz byli pracownicy,
 15. określenie zasad awansów pracowników,
 16. powierzanie dodatkowych obowiązków (p.o.) za zgodą pracownika i za dodatkowe wynagrodzenie,
 17. ustalenia zasady postępowania/zachowania Przełożonych wobec Pracowników,
 18. ustalenia procedury zgłaszania skarg i uwag, w tym zapobieganie działaniom odwetowym na pracownikach zgłaszających skargi,
 19. ustalenia zasad nagrywania pracowników,
 20. ustalenia procedury odwoławczej od celów mierzalnych i niemierzalnych dla osób objętych MBO,
 21. zapewnienia ponad ustawowego odpisu na ZFŚS,
 22. ustalenia programów emerytalny,
 23. unormowania zasad wykorzystywania samochodów prywatnych do celów służbowych,
 24. uzgodnienia cen usług bankowych dla pracowników,
 25. zapewnienia wszystkim pracownikom dostępu do profesjonalnych szkoleń,
 26. zasad informowania organizacji związkowych o planowanych zmianach organizacyjnych lub technologicznych mających wpływ na organizację pracy pracowników,
 27. wpisania zasad zwolnień indywidualnych w przypadku konieczności likwidacji miejsc pracy (warunki co najmniej na poziomie notyfikowanych zwolnień grupowych),
 28. ustalenia możliwości prowadzenia Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych.
Wyżej podaliśmy przykłady najistotniejszych kwestii, które są realne do osiągnięcia a bardzo istotne dla Państwa.  W swojej pracy kierujemy się żelazną zasadą – nic o Was bez Was. Dlatego istotne są i będą dla nas tematy zgłoszone nam przez Pracowników, zwłaszcza przez Członków organizacji związkowej "Dialog 2005". Niektóre kwestie są charakterystyczne dla osób pracujących na obsłudze i sprzedaży telefonicznej, inne dla pracujących w terenie, inne dla informatyków, inne dla Pracowników windykacji, inne dla Oddziałów itd., itd. Dlatego tak ważny jest w tym momencie Państwa głos, aby to, co dla Państwa jest szczególnie istotne nie zostało pominięte. ZUZP negocjuje się na lata.
Czekamy na Państwa zgłoszenia pod adresem: organizacjadialog2005@wp.pl
Zapraszamy do członkostwa w Z.Z. "Dialog 2005" - właśnie jest realna okazja powalczyć o swoje.
Skany deklaracji prosimy przysłać na powyższego maila, a oryginały na adres korespondencyjny podany w stopce deklaracji.
I jak zwykle prosimy – dajcie nam moc, wstąpcie w nasze szeregi, stwórzmy razem niezależne przedstawicielstwo bankowe. ZAPRASZAMY!!!
i pozdrawiamy
Alicja Jędrych, Zbigniew Korczyk, Wojciech Płusa, Marta Hermanowicz, Marek Podlach
w imieniu Zarządu NZZPBiU "Dialog 2005"
Wróć do spisu treści