Relacja z Walnego Zebrania Delegatów - Dialog 2005

Przejdź do treści
Relacja z Walnego Zebrania Delegatów
27.02.2019
W dniu 16 lutego 2019 r. w Oświęcimiu odbyło się doroczne sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów NZZPBiU "Dialog 2005".
Ogólne Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej otworzyła kol. Alicja Jędrych, Przewodnicząca Związku. Przewodnicząca przywitała Delegatów, poprosiła o listę obecności i  stwierdziła kworum do odbycia Zebrania oraz do przyjęcia zmian w Statucie Związku.
Po otwarciu Zebrania Członkowie Zarządu Związku, pracujący w Deutsche Bank Polska złożyli na ręce Przewodniczącej "Dialog 2005" podziękowania za udział i wsparcie w negocjacjach dotyczących zwolnień grupowych w tym Banku, oraz wynegocjowanie dla zwalnianych pracowników godziwych odszkodowań.
Walne Zebranie Delegatów
Następnie Przewodnicząca "Dialog 2005" przedstawiła porządek obrad:
 1. Ustalenie kworum do podejmowania uchwał.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Ustalenie trybu głosowania.
 4. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 5. Podjęcie uchwał Ogólnego Zebrania Delegatów NZZPBiU "Dialog 2005".
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zakończenie zebrania.
Walne Zebranie Delegatów
Delegaci wybrali na Przewodniczącego Zebrania kol. Alicję Jędrych. Przewodnicząca przystąpiła do realizacji porządku obrad. Przedstawiła sprawozdanie z realizacji planu finansowego za rok 2018 oraz budżet na rok 2019 r. Zarówno sprawozdanie, jak i plan budżetu zostały zatwierdzone przez Delegatów jednogłośnie.
Walne Zebranie Delegatów
Członkowie Zarządu przedstawili następnie sprawozdania z działalności Związku w poszczególnych bankach:
 • kol. Alicja Jędrych przedstawiła sprawozdanie z działalności w Pekao S.A., Deutsche Bank Polska S.A. oraz Santander Bank Polska S.A.
 • kol Anna Oprocha-Piech zaprezentowała działalność "Dialog 2005" w BGŻ BNP Paribas S.A.
 • kol. Wojciech Płusa – przedstawił Delegatom działania Związku w Alior Bank S.A.
W trakcie tego punktu Zebrania z sali padały pytania o szczegóły dotyczące podejmowanych w poszczególnych bankach działań, które przerodziły się w ożywioną dyskusję.

Walne Zebranie Delegatów
Następnie Komisja Rewizyjna przedstawiła Delegatom i Zarządowi Związku protokoły z kontroli dokumentacji finansowej i oceny zgodności działalności Związku ze Statutem.
Ogólne Zebranie Delegatów podjęło uchwały dotyczące:
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu "Dialog 2005" z działalności za rok 2018,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.,
 • udzielenia absolutorium dla Przewodniczącego "Dialog 2005" za 2018 r.
 • udzielenia absolutorium dla Zarządu "Dialog 2005" za 2018 r.
 • udzielenia absolutorium dla Komisji Rewizyjnej z działalności za 2018 r.
 • zmiany adresu siedziby NZZPBiU "Dialog 2005".
Pełna treść artykułu dostępna jest w "Strefie Członkowskiej".

Wróć do spisu treści