Prawo pracy - Dialog 2005

Przejdź do treści
PRAWO PRACY

PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIA

WYPOWIEDZENIE A POROZUMIENIE STRON
Stosunek pracy pomiędzy pracownikiem i pracodawcą może zostać rozwiązany na wiele sposobów: na mocy porozumienia stron, za wypowiedzeniem przez każdą ze stron z zachowaniem stosownych terminów, bez wypowiedzenia, z upływem czasu, na który umowa o pracę była zawarta, z dniem zakończenia pracy, dla którego wykonania była zawarta.
URLOP WYPOCZYNKOWY
Urlop wypoczynkowy to coroczna, nieprzerwana i płatna przerwa w wykonywaniu pracy, przysługująca ogółowi pracowników w wymiarze uzależnionym od okresów zatrudnienia.
PRACOWNIK NA URLOPIE
Art. 152 Kodeksu pracy mówi o "nieprzerwanym urlopie wypoczynkowym". Urlop, chociaż mocno chroniony przepisami prawa pracy ze względu na swój cel, jakim jest odpoczynek fizyczny i psychiczny pracownika, może zostać w pewnych okolicznościach przerwany przez pracodawcę.
PRACOWNIK W DELEGACJI
Delegacja to inaczej podróż służbowa odbywana w celu wykonywania pracy poza ustalonym miejscem wykonywania pracy. Nie zawsze wyjazd poza siedzibę zakładu pracy oznacza, że mamy do czynienia z delegacją. Określenie miejsca wykonywania pracy to jedno z kluczowych postanowień umowy o pracę.
GODZINY NADLICZBOWE
Tematyka godzin nadliczbowych regulowana jest przez Rozdział V Kodeksu pracy. Zgodnie z definicją art. 151 Kp nadgodziny to praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy.
SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY
Społeczna inspekcja pracy jest służbą pełnioną przez pracowników w celu zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych.
DZIEŃ WOLNY ZA ŚWIĘTO PRZYPADAJĄCE W SOBOTĘ
Za święto wypadające w sobotę pracodawcy mają obowiązek wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy. Pracodawca musi wyznaczyć dodatkowy dzień wolnego również w przypadku, gdy święto przypadnie w innym wolnym od pracy dniu, wynikającym z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.
URLOP OKOLICZNOŚCIOWY
Pracownik, który ze względu na ważne wydarzenia w życiu nie ma możliwości stawienia się w pracy, może wnioskować o dzień wolny na tę okoliczność, niewliczający się do puli urlopu wypoczynkowego. Jest to urlop okolicznościowy, przysługujący pracownikowi w określonych sytuacjach życiowych, jeśli tylko zwróci się do pracodawcy z odpowiednim wnioskiem.
PRZEJŚCIE ZAKŁADU PRACY NA INNEGO PRACODAWCĘ
W razie przejścia zakładu pracy lub jego części przez inny podmiot gospodarczy, staje się on pracodawcą dla dotychczasowych pracowników. Taka sytuacja rodzi duże zmiany w dotychczasowych stosunkach pracy.
SPÓR ZBIOROWY
Podstawą prawną regulującą zasady stosowania sporów zbiorowych jest jest Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 1991 Nr 55, poz. 236 z późn. zm.)
POROZUMIENIE ZMIENIAJĄCE
Porozumienie zmieniające jest obok wypowiedzenia zmieniającego podstawowym sposobem modyfikacji warunków zatrudnienia (warunków pracy i płacy). W praktyce jest powszechnie stosowane, jednak próżno szukać w Kodeksie pracy bezpośrednich regulacji dotyczących porozumienia zmieniającego.
WYPOWIEDZENIE ZMIENIAJĄCE
W trakcie trwania stosunku pracy może zaistnieć konieczność zmiany wynikających z umowy o pracę warunków pracy i płacy. Zmiany te mogą nieść za sobą polepszenie lub pogorszenie sytuacji pracownika i mogą być dokonywane w drodze: porozumienia zmieniającego i wypowiedzenia zmieniającego.
OCHRONA STOSUNKU PRACY KOBIET W CIĄŻY
Przepisy prawa pracy (m.in. art. 177 Kodeksu pracy) zapewniają szczególną ochronę trwałości stosunku pracy kobiet w ciąży oraz w czasie urlopu macierzyńskiego. Ochrona ta polega m.in. na zakazie rozwiązywania oraz wypowiadania umowy o pracę także w sytuacji, gdy pracownica zaszła w ciążę w okresie wypowiedzenia.
UPRAWNIENIA KOBIET W CIĄŻY W PRAWIE PRACY
Przepisy kodeksu pracy odnoszące się do ochrony kobiet mają w zastosowanie wobec tych kobiet, które świadczą pracę w ramach stosunku pracy. Nie mają natomiast zastosowania w przypadku świadczenia pracy przez kobiety na podstawie innego tytułu prawnego, jak np.: umowy zlecenia, umowy o dzieło czy innej umowy cywilnoprawnej.
URLOP NA ŻĄDANIE
Urlop na żądanie budzi wiele dyskusji i kontrowersji, zarówno w środowisku pracowników, jak i pracodawców. Z jednej strony urlop ten stanowi istotne uprawnienie dla pracownika, który może w nagłej sytuacji uzyskać wolny dzień w pracy, z drugiej może powodować po stronie pracodawcy trudności w prowadzeniu firmy.

AKTY PRAWNE

Kodeks pracy

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy

Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy

Wyszukiwarka aktów prawnych

Wróć do spisu treści