Akcja „akcja” – w obronie własnej

Zwracamy się z prośbą o Państwa udział w obronie Pracowników Banku BPH S.A. poprzez zakup jednej akcji Banku oraz udzielenie nam pełnomocnictwa do reprezentowania Akcjonariusza/Pracownika.

Jaki jest cel takiego działania, przedstawiamy w szczegółach poniżej.

Plan działania

Chcemy, aby grupa pracowników będących akcjonariuszami wspólnie z nami wystąpiła do KNFu z zapytaniem, jakie przesłanki skłoniły KNF do wydania zgody na wydzielenie części placówek Banku BPH i przekazanie ich do franczyz, co niesie ze sobą zwolnienie z pracy do 1.706 osób z Sieci Oddziałów i z Centrali Banku.

Adekwatnie do rozwoju sytuacji, chcemy występować również do innych instytucji i organów państwa, z Rządem RP włącznie. Akcjonariusze, jak nikt inny, mają prawo wypowiadać się publicznie w sprawach dotyczących ich współwłasności. Jeśli jednocześnie są pracownikami ich głos jest nie tylko uprawniony, ale szczególnie ważny, gdyż dotyczy samej istoty działalności Spółki.

Uzasadnienie i warunki

Konstytucja RP na pierwszych stronach wymienia wartości, które Rzeczpospolita bierze pod swoją obronę. Są to m.in.: niepodległość, wolności i prawa człowieka, małżeństwo, rodzina, własność i praca.

Ustawa o związkach zawodowych daje nam prawo obrony pracowniczych „praw, interesów zawodowych i socjalnych, godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych”.

Uważamy, że bezpieczeństwo materialne pracowników i ich rodzin w pierwszym rzędzie zapewnia stabilne zatrudnienie, oparte na stabilnych umowach o pracę, z godnym wynagrodzeniem.

Przez ostatnie lata pracownicy dawali z siebie wszystko, by realizować rosnące z miesiąca na miesiąc i z roku na rok zadania. Musieli sprostać ogromnej presji miesięcznego, tygodniowego i dziennego rozliczania; systematycznie rosnącym obostrzeniom i wymogom. Po kilku falach zwolnień Doradców za wyniki sprzedażowe, po ucieczce osób niemogących znieść warunków pracy stworzonych przez władze Banku, zostali tylko najwytrwalsi i najefektywniejsi. Wielu odeszło od poprzednich pracodawców, by rozwijać się w Banku BPH. Teraz wszyscy wraz z podziękowaniem Pana Prezesa za wspaniałe wyniki w 2015 roku, mają zostać oddani (jak meble) świeżo upieczonym przedsiębiorcom, w celu ich dalszego zrestrukturyzowania: zmniejszenia wynagrodzenia i zwolnienia. Zdajemy sobie sprawę z tego, że placówki franczyzowe mogą utrzymać zatrudnienie 3-4 osób. Obecna restrukturyzacja zaproponowana przez Bank uderza w godność pracowników, której powinniśmy bronić.

W naszej ocenie istnieje ogromne zagrożenie również dla Pracowników Centrali Banku. Obecnie na jednego pracownika Sprzedaży przypada dwóch pracowników Centrali. Jeśli dopuścimy do planowanego zwolnienia/przekazania 1.200 osób z Oddziałów i zwolnienia 500 osób z Centrali, na jednego sprzedającego będzie przypadało czterech pracowników Centrali! Do tego, planowana transformacja pociągnie za sobą exodus klientów biznesowych i klientów zamożnych. Potencjalnej utracie klientów nie zaprzecza Zarząd Banku. Sądzimy, że nieuniknionym, kolejnym krokiem będą drastyczne zwolnienia z Central Banku BPH S.A. Dlatego prosimy również pracowników Centrali o wsparcie, o przystąpienie do naszego Związku.

Cel

Ustawa o zwolnieniach grupowych daje nam uprawnienia do negocjacji z Pracodawcą zamiaru dokonania zwolnienia grupowego: „w szczególności możliwości uniknięcia lub zmniejszenia rozmiaru grupowego zwolnienia oraz spraw w tym zwłaszcza możliwości przekwalifikowania lub przeszkolenia zawodowego, a także uzyskania innego zatrudnienia przez zwolnionych pracowników”.

Związek zawodowy ma być obrońcą/ratownikiem, a nie likwidatorem zakładu pracy.

Natomiast w sytuacji, gdyby nie udało się zatrzymać procesu transformacji/demontażu Banku w proponowanej postaci (a w naszej ocenie jest on całkowicie błędny, poczynając od przyczyn, aż po przyszłe efekty), będziemy dążyć, aby wszyscy pracownicy, którzy w jakikolwiek sposób zostaną dotknięci skutkami transformacji (zwolnienia, pogorszenie warunków pracy i płacy; niezależnie od rodzaju umowy o pracę) byli objęci pakietem socjalnym w wysokości nie niższej niż dotychczasowe – takie oświadczenie NZZPBiU „Dialog 2005” złożył podczas spotkania strony związkowej z Pracodawcą. W przypadku braku zrozumienia ze strony Pracodawcy żądań związków zawodowych jesteśmy zdeterminowani, aby z naszymi sprawami wyjść poza Bank, m.in. jako akcjonariusze/pracownicy Banku.

Na obecnym etapie, bardzo trudno jest odpowiedzieć na pytanie czy ważniejsze jest utrzymanie pracy czy odprawy, albowiem nie wiemy, kto przejmie pozostałą część Banku (Pracodawca podtrzymuje, że trwają rozmowy o sprzedaży BPH). Mamy świadomość, że rynek pracy w Polsce jest bardzo trudny i nikt nie wie czy i jak szybko uda się znaleźć nową pracę, za jakie wynagrodzenie i na jaką umowę. Od odprawy zapłacimy podatek, z odprawy spłacimy ewentualne pożyczki i w niedługim czasie można zostać bez pieniędzy i bez pracy. Podkreślamy, że sytuacja w Banku jest bardzo trudna i wymaga wspólnego działania.

Prosimy o zakup jednej akcji (obecna cena ok. 32,- zł; trzeba otworzyć sobie rachunek brokerski), przesłanie nam potwierdzenia nabycia lub posiadania oraz pełnomocnictw, abyśmy wiedzieli w imieniu ilu akcjonariuszy występujemy, a następnie jak najszybciej oryginałów listownie.

Ze względów formalnych (dla szybszego działania) pełnomocnictwa wystawione są na Przewodniczącą Związku, która została upoważniona przez organizację związkową do występowania w naszym imieniu do instytucji, organów państwa i do mediów. W przypadku zwołania Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego (sprzedaż Banku) Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy chcemy również tam występować w Państwa interesach. W przypadku kiedy rokowania nie przyniosą pożądanego skutku tj. zabezpieczenia przyszłości pracowników (praca lub wysokie odprawy pieniężne) będziemy zdeterminowani do podejmowania innych kroków, dozwolonych prawem.

Nie chcemy narażać Państwa na dodatkowe koszty – prosimy nie pobierać z Banku (z Biura Maklerskiego) potwierdzeń płatnych. Wystarczą nam wydruki z systemów np. internetowego potwierdzające zakup lub posiadanie akcji na rachunku. Gdyby to nie było możliwe (telefoniczna obsługa rachunku brokerskiego, telefoniczny zakup, awarie systemów), prosimy Państwa o pisemne oświadczenia o przykładowej treści:

Imię, nazwisko, adres
Oświadczam, że w dniu …. zakupiłam/łem jedną akcję Banku BPH na rachunek nr …. (lub: posiadam jedną akcję BPH na rachunku nr ….)
Data, podpis

Skany wysyłamy na adres: organizacjadialog2005@wp.pl (ten adres nie jest blokowany przez Pracodawcę), oryginały na adres: Dialog 2005, ul. Jagiełły 12, 32-600 Oświęcim.

Prosimy o bardzo szybką reakcję, istotny jest każdy dzień.