Kodeks pracy

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy

Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy

Wyszukiwarka aktów prawnych

Przewiń do góry