Jak założyć związek zawodowy

Sprawdź jak założyć organizację zakładową NZZPBiU "Dialog 2005" w Twoim zakładzie pracy.

1

Aby założyć organizację zakładową potrzebnych jest 10 osób chętnych do założenia organizacji związkowej. Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 roku nie muszą być to już osoby pracujące wyłącznie na podstawie umów o pracę. Wśród osób zakładających związek zawodowy mogą być także pracownicy świadczący pracę na innej podstawie niż stosunek pracy – czyli osoby pracujące na podstawie umów zleceń, umów o dzieło, innych umów cywilnoprawnych, osoby samozatrudnione itd. Chcąc przystąpić do NZZPBiU „Dialog 2005” należy zaznajomić się ze Statutem Związku i podjąć uchwałę o przyjęciu Statutu.

2

Należy dokonać wyboru Komitetu Założycielskiego Związku. To wybrany przez Was Komitet Założycielski będzie kierował organizacją związkową do czasu wyboru Zarządu Związku (najpóźniej do 30 dni od dnia powołania Związku). Wybierając Zarząd proponujemy wybierać go w liczbie nieparzystej np. 5 osób, pozwoli to Wam sprawniej podejmować uchwały – zawsze będziecie mieć niezbędną większość głosów „za” lub „przeciw”.

3

W trakcie zebrania wybieracie również Komisję Rewizyjną swojej organizacji, czyli ciało kontrolne powoływane do weryfikacji działań Komitetu Założycielskiego organizacji.

4

Po wyborach musicie sporządzić protokół z zebrania założycielskiego. Protokół jest podstawowym dokumentem pozwalającym Zarządowi Krajowego „Dialog 2005” na rejestrację Waszej nowej organizacji. Pamiętajcie o tym, żeby na protokole założycielskim podpisały się wszystkie obecne na zebraniu osoby. Do Zarządu Krajowego „Dialog 2005” musi dotrzeć oryginał protokołu. Polecamy sporządzić dwa egzemplarze protokołu i pod obydwoma zebrać podpisy uczestników – musicie pamiętać, że w przypadku jakiejkolwiek sprawy w Sądzie pracy protokół może być wymagany przez Sąd jako podstawowy dokument uwiarygadniający rejestrację. Warto więc sporządzić go w dwóch egzemplarzach – jeden dla Zarządu Krajowego „Dialog 2005”, drugi – na wszelki wypadek – przechowywany w Waszej dokumentacji związkowej.

5

Osoby uczestniczące w zebraniu założycielskim wypełniają również deklaracje członkowskie. Deklaracje w Waszej dokumentacji związkowej przechowuje nowo wybrany Komitet Założycielski, następnie Zarząd.

6

Teraz musicie przesłać protokół do Zarządu Krajowego „Dialog 2005” (adres do korespondencji: Dialog 2005, ul. Jagiełły 12, 32-600 Oświęcim). Pamiętajcie o tym, żeby obok protokołu przesłać do Zarządu Krajowego Związku dane kontaktowe (telefony, e-maile, adresy) członków Komitetu Założycielskiego i Komisji Rewizyjnej Waszej organizacji oraz wskazać adres korespondencyjny, na który ma zostać wysłana Rejestracja Waszej nowej organizacji.

7

Od tej chwili nie pozostaje Wam nic innego jak cierpliwie poczekać na list polecony z Rejestracją. W związku z tym, że nie tworzycie nowego związku zawodowego, a przyłączacie się do już istniejącego związku „Dialog 2005”, Wasza organizacja rejestrowana jest w wewnętrznym rejestrze Związku. Rejestracja wystawiana jest w momencie dotarcia do Zarządu Krajowego Waszego protokołu założycielskiego – więc czas oczekiwania na Rejestrację Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) to czas jaki poczta potrzebuje na dostarczenie listu.

8

Po otrzymaniu Rejestracji musicie powiadomić pracodawcę o tym, że na terenie firmy zaczął funkcjonować związek zawodowy. Należy dostarczyć oryginał Rejestracji, Statut Związku oraz wypis z KRS (wszystko otrzymacie w przesyłce z biura Zarządu Krajowego Związku), potwierdzający legalność funkcjonowania NZZPBiU „Dialog 2005”. Nie zapomnijcie na drugim egzemplarzu Rejestracji potwierdzić, że tego dnia dostarczyliście faktycznie pracodawcy ww. dokumenty. Od tej chwili – tj. od momentu powiadomienia pracodawcy o założeniu organizacji związkowej – zobligowany jest on do konsultacji i zachowań szczegółowo określonych m.in. w Ustawie o związkach zawodowych i Kodeksie pracy. Natomiast Wy od tego momentu możecie zacząć działalność związkową. Pamiętajcie: na drugim egzemplarzu Rejestracji musicie otrzymać potwierdzenie przyjęcia ww. dokumentów z wyraźnie zaznaczoną datą wpływu, pieczątką nagłówkową firmy oraz podpisem osoby przyjmującej dokumenty w imieniu pracodawcy.

9

Na początku działalności będzie chcieli zapewne podjąć uchwałę (przypominamy – uchwały podejmuje Zarząd Waszej organizacji) wskazującą osobę lub osoby objęte tzw. szczególną ochroną prawną (zgodnie z art. 32 Ustawy o związkach zawodowych).

10

Ilość wskazywanych do ochrony osób jest ściśle zależna od liczebności Waszej organizacji, od tego ilu pracowników jest zatrudnionych w Waszej firmie oraz od tego czy liczebność Waszej organizacji jest wystarczająca do osiągnięcia tzw. reprezentatywności – w zakresie wyliczenia osób mogących korzystać ze szczególnej ochrony prawnej prosimy konsultować się z przedstawicielami „Dialog 2005” oraz zapoznać się z art. 32 Ustawy o związkach zawodowych oraz art. 24125a Kodeksu pracy.

11

Jeśli nie wiecie co zrobić, w jaki sposób sformułować pismo do pracodawcy, ile osób chronionych Wam przysługuje, jak sformułować treść uchwały, jeśli macie jakiekolwiek pytania dzwońcie, wysyłajcie maile, pytajcie!!! Lepiej dwa razy spytać o to samo, niż popełnić błąd w początkowej fazie funkcjonowania Waszej organizacji związkowej.

12

Jednostki organizacyjne Związku posiadają osobowość prawną zgodnie z przepisami prawa. W praktyce oznacza to dla Was, że po uzyskaniu Rejestracji będziecie musieli wystąpić o Regon i NIP organizacji, prowadzić księgowość organizacji, a także raz w roku złożyć w Urzędzie Skarbowym dokumentację w zakresie księgowości m.in CIT-8.

13

Zarząd Krajowy Związku – dla ułatwienia działalności małym organizacjom związkowym, które mogłyby mieć kłopot (głównie finansowy) z prowadzeniem odrębnej księgowości – wprowadził ułatwienie umożliwiające funkcjonowanie bez odrębnej osobowości prawnej, ale przy założeniu braku odrębności finansowej. Wszelkich wyjaśnień udzieli Wam Przewodniczący „Dialog 2005”.

14

Związek nie prowadzi działalności gospodarczej i jednostki organizacyjne bez zgody Zarządu Krajowego takiej działalności prowadzić nie mogą – prowadzimy działalność statutową, stricte związkową, określoną m.in. Ustawą o związkach zawodowych i Statutem Związku.

15

Podlegacie pod Zarząd Krajowy, ale na terenie swojej firmy posiadacie autonomię w działalności związkowej – oczywiście o ile nie koliduje ona z zapisami Statutu Związku.

16

Od momentu rejestracji stajecie się małą cząstką dużego Związku i korzystacie z naszej wiedzy – przede wszystkim z praktycznej wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy.

Do pobrania