Statut

Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Bankowości i Usług Dialog 2005

Zmiany do statutu wprowadzono w dniu 31 marca 2012 r. na Ogólnym Zebraniu Delegatów Związku.

Zmiany do statutu wprowadzono w dniu 29 czerwca 2013 r. na Ogólnym Zebraniu Delegatów Związku.

Zmiany do statutu wprowadzono w dniu 18 kwietnia 2015 r. na Ogólnym Zebraniu Delegatów Związku.

Zmiany do statutu wprowadzono w dniu 12 września 2015 r. na Nadzwyczajnym Ogólnym Zebraniu Delegatów Związku.

Zmiany do statutu wprowadzono w dniu 11 listopada 2017 r. na Nadzwyczajnym Ogólnym Zebraniu Delegatów Związku.

Zmiany do statutu wprowadzono w dniu 16 lutego 2019 r. na Ogólnym Zebraniu Delegatów Związku.

Zmiany do statutu wprowadzono w dniu 28 lutego 2020 r. na Ogólnym Zebraniu Delegatów Związku.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Związek zawodowy nosi nazwę – Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005” w skrócie NZZPBiU „Dialog 2005”, zwany dalej Związkiem.
 2. Nazwa i znak graficzny NZZPBiU „Dialog 2005” stanowi własność Związku.
 3. Siedziba Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005” mieści się w Oświęcimiu, jako siedziba władz krajowych Związku.

§ 2

 1. Związek jest niezależną i samorządną organizacją związkową zrzeszającą pracowników banków, działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w rozumieniu Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1376 ze zm.) oraz działających w RP oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych, a także pracowników podmiotów sektora usług, w tym usług finansowych i ubezpieczeń w Polsce oraz pracowników zatrudnionych u pracodawców świadczących usługi na rzecz banków i ubezpieczycieli, inne niż finansowe, oraz pracowników administracji publicznej.
 2. Związek jest niezależną i samorządną organizacją związkową zrzeszającą pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (także spółdzielczej umowy o pracę), osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, osoby zatrudnione na podstawie wyboru, powołania, mianowania, a także osoby czerpiące środki utrzymania z pracy wykonywanej na innej podstawie prawnej niż stosunek pracy.
 3. Członkami Związku mogą być byli pracownicy uprzednio zatrudnieni
  u pracodawców wymienionych w ust. 1., bezrobotni, emeryci, renciści, osoby przebywające na świadczeniach przedemerytalnych. Utrata zatrudnienia nie oznacza utraty członkostwa w Związku.

§ 3

Terenem działalności Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz teren działania określonych w § 2 ust. 1 pracodawców prowadzących działalność na terytorium RP i Unii Europejskiej.

Rozdział II

Cele i zadania Związku oraz sposób ich realizacji

§ 4

 1. Podstawowym celem Związku jest reprezentowanie i obrona praw i interesów członków Związku w indywidualnych stosunkach pracy oraz reprezentowanie wszystkich pracowników zatrudnionych u objętych działalnością Związku pracodawców w zakresie zbiorowych praw i interesów.
 2. Działanie na rzecz sprawiedliwych relacji ekonomicznych i społecznych w wymiarze krajowym i europejskim.
 3. Współdziałanie z organizacjami związkowymi i przedstawicielstwami pracowniczymi oraz ruchami społecznymi w kraju i za granicą na zasadach partnerskich.
 4. Kształtowanie aktywności społecznej, etyki zawodowej oraz godności ludzi pracy.
 5. Udzielanie pomocy materialnej członkom Związku na zasadach zawartych w Regulaminie uchwalonym przez Ogólne Zebranie Członków Związku (Delegatów Związku).
 6. Wymienione w ust. 1-4 cele podstawowe Związek realizuje poprzez przewidziane ogólnymi przepisami prawa formy współdziałania i konsultacji z objętymi działalnością Związku pracodawcami, udzielanie pomocy prawnej swoim członkom oraz innym osobom, które się do Związku o taką pomoc zwrócą, prowadzenie rokowań i negocjowanie z pracodawcami oraz zawieranie wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy w tym ponadzakładowych układów zbiorowych pracy a także zakładowych układów zbiorowych pracy, opiniowanie założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym ustawowymi zadaniami związków zawodowych i wyrażania swoich opinii w zakładowych i publicznych środkach masowego przekazu.
 7. Cele i zadania statutowe Związek realizuje także poprzez prowadzenie działalności gospodarczej.

Rozdział III

Prawa i obowiązki Członków Związku

§ 5

 1. Członek Związku ma prawo:
 1. uczestniczyć w zebraniach i działalności Związku, wybierać i odwoływać członków władz Związku oraz być wybieranym do tych władz na zasadach określonych w Statucie i Ordynacji Wyborczej Związku,
 2. brać udział w zebraniach, na których władze statutowe Związku podejmują decyzje dotyczące jego osoby,
 3. być na bieżąco informowanym przez władze Związku o podejmowanych decyzjach i inicjatywach Związku na wszystkich szczeblach organizacyjnych,
 4. korzystać z pomocy prawnej i merytorycznej Związku w sprawach pracowniczych i obywatelskich,
 5. do pomocy materialnej ze strony Związku w razie pozostania bez pracy na skutek działalności związkowej,
 6. występować z wnioskami i wszelkimi inicjatywami do władz związkowych wszystkich szczebli.

§ 6

 1. Członek Związku jest obowiązany:
 1. przestrzegać postanowień Statutu Związku oraz uchwał jego statutowych organów,
 2. brać czynny udział w działalności Związku,
 3. uczestniczyć w zebraniach związkowych w swoich jednostkach organizacyjnych Związku oraz w zebraniach struktur związkowych, w których pełni funkcję związkową,
 4. przestrzegać zasad związkowej solidarności, wzajemnego poszanowania i koleżeńskiej pomocy,
 5. regularnie płacić składki członkowskie na rzecz Związku,
 6. uczestniczyć w podejmowanych przez Związek akcjach protestu lub strajku.

§ 7

Członek Związku może zostać ukarany karą dyscyplinarną – upomnienia lub nagany przez Zarząd jego organizacji lub struktury, w której pełni funkcję związkową, w przypadku istotnego naruszenia postanowień statutu Związku lub uchwały jego statutowych organów.

Rozdział IV

Zasady nabywania i utraty członkostwa oraz mandatu do sprawowania funkcji
w organach statutowych Związku

§ 8

Członkostwo Związku nabywa się poprzez przyjęcie jego Statutu i złożenie pisemnej, imiennej deklaracji członkowskiej Zarządowi Zakładowej (Międzyzakładowej) struktury Związku, działającej na terenie aktualnego lub byłego pracodawcy.

§ 9

Członkostwo Związku ustaje w przypadku:

 1. pisemnej rezygnacji (wystąpienia) członka Związku złożonej wobec uprawnionego organu Związku, z datą przyjęcia tej rezygnacji przez organ uprawniony,
 2. wykluczenia ze związku z powodu:
 1. niepłacenia składki członkowskiej w terminie przekraczającym kolejno trzy miesiące jeżeli członek nie został z niej zwolniony z przyczyn losowych (po uprzednim zastosowaniu przepisów zawartych w § 10 Statutu),
 2. naruszenia postanowień Statutu Związku lub uchwał jego statutowych organów (po uprzednim zastosowaniu przepisów zawartych w § 10 Statutu),
 3. spowodowania swoją działalnością poważnych szkód materialnych lub niematerialnych dla Związku (po uprzednim zastosowaniu przepisów zawartych w § 10 Statutu).
 1. wykreślenia członka związku z powodu śmierci.

§ 10

 1. Wykluczenie członka z organizacji może nastąpić po spełnieniu następujących zasad:
 1. decyzję w sprawie wykluczenia członka Związku podejmuje zarząd jednostki organizacyjnej Związku, której dana osoba jest członkiem, po jego uprzednim wysłuchaniu, lub po odebraniu pisemnych wyjaśnień,
 2. decyzja w sprawie wykluczenia członka podejmowana jest przez zarząd organizacji w formie uchwały podjętej większością głosów przy zachowaniu kworum co najmniej połowy ogólnej liczby członków zarządu i doręczana jest wykluczonemu członkowi w terminie 7 dni od jej podjęcia z pisemnym uzasadnieniem, chyba, że wykluczony członek był obecny na posiedzeniu, na którym ta decyzja została podjęta,
 3. wykluczony członek Związku ma prawo odwołać się do Zarządu Krajowego Związku od wymienionej decyzji w terminie 14 dni od jej otrzymania lub wysłuchania. Odwołanie wnosi się na piśmie z uzasadnieniem,
 4. Zarząd Krajowy Związku rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od jego otrzymania i o swojej decyzji zawiadamia odwołującego się oraz organ, który wydał decyzję w sprawie wykluczenia.

§ 11

 1. Mandat sprawowania funkcji członka organu statutowego Związku, w tym organów terenowych struktur Związku powstaje z chwilą prawomocnego wyboru przez uprawniony organ a jego utrata następuje w niżej wymienionych przypadkach i terminach:
 1. prawomocnego odwołania z funkcji członka organu – z datą tego odwołania,
 2. prawomocnego odwołania całego składu danego organu, w którym członek pełnił funkcję, albo rozwiązania danej organizacji, którego dana osoba była członkiem i w której pełniła funkcję związkową,
 3. pisemnego oświadczenia o rezygnacji z pełnionej funkcji członka organu Związku złożonego temu organowi – z datą przyjęcia rezygnacji z funkcji podjętej uchwałą przez uprawniony organ. Uchwała podejmowana jest zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionego organu. W przypadku, gdy uprawniony organ odrzuci pisemną rezygnację z pełnionej funkcji członka organu Związku, członek organu zobowiązany jest podać pisemnie termin zakończenia sprawowania funkcji w danym organie związku (nie krótszy niż 1 miesiąc) a podany termin jest terminem wygaśnięcia mandatu sprawowania funkcji członka organu statutowego Związku.
 4. wykluczenia ze Związku z chwilą uprawomocnienia się decyzji o wykluczeniu albo z chwilą wykreślenia ze Związku z powodu śmierci członka,
 5. skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności,
 6. (uchylony)
 7. utraty praw publicznych orzeczonych prawomocnym wyrokiem sądu,
 8. (uchylony)

§ 12

Członkowie pełniący funkcję w organach statutowych Związku, w tym w organach jego Zakładowych i Międzyzakładowych struktur pełnią tę funkcje na zasadach określonych w art. 32 i art. 34 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. nr 78 poz. 854 z póź. zmianami).

Rozdział V

Struktura organizacyjna Związku

§ 13

Związek działa jako Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Bankowości
i Usług „Dialog 2005” z zachowaniem ustawowych kompetencji i uprawnień struktur Związku, przysługujących z mocy obwiązujących ustaw zakładowym i międzyzakładowym organizacjom związkowym w indywidualnych i zbiorowych stosunkach pracy.

§ 14

Związek posiada osobowość prawną, którą nabywa z datą zarejestrowania go w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 15

Osobowość prawną, o której mowa jest w § 14 nabywają z datą rejestracji Związku także działające na terenie objętym działalnością Związku i będące z mocy uchwał Ogólnych Zebrań Członków jego jednostki organizacyjne – Organizacje Zakładowe (Międzyzakładowe) Związku.

§ 16

Powstałe po dacie rejestracji Związku, jego terenowe jednostki organizacyjne nabywają osobowość prawną z mocy niniejszego Statutu poprzez jego przyjęcie i wpisanie do prowadzonego przez Zarząd Krajowy Związku Rejestru Terenowych Struktur Związku.

§ 17

Terenowe jednostki organizacyjne Związku powstają w wyniku własnej inicjatywy pracowników zatrudnionych u objętych działalnością Związku pracodawców, którzy to pracownicy na Ogólnym Zebraniu Członków podejmują uchwałę w sprawie utworzenia Koła Związkowego, Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) Związku, jako terenowej struktury Związku, przyjmą Statut i zgłoszą tę uchwałę Zarządowi Krajowemu Związku.

§ 17a

Jeżeli w wyniku fuzji, przejęcia, połączenia lub innych zmian właścicielskich członkowie Organizacji Zakładowej/Międzyzakładowej/Koła Związku (terenowa jednostka organizacyjna związku) będący w zatrudnieniu, przechodzą na nowego pracodawcę min. w trybie art. 231 Kodeksu pracy, terenowa jednostka organizacyjna Związku swoim działaniem automatycznie obejmuje nowego pracodawcę.

§ 18

Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Związku mogą stać się również już działające na terenie objętym działalnością Związku samodzielne zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe, które na swoich Ogólnych Zebraniach Członków (Delegatów Związku) podejmą uchwałę o połączeniu swej organizacji z Niezależnym Związkiem Zawodowym Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005” i przyjęciu Statutu tego Związku. Struktury te nabywają na nowo osobowość prawną już jako statutowe jednostki organizacyjne Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005” z chwilą wpisania ich do Rejestru Terenowych Struktur Związku.

§ 18a

 1. Na wniosek Zarządu Organizacji Międzyzakładowej Związku skierowany do Zarządu Krajowego Związku, Zarząd Krajowy Związku ze struktur Organizacji Międzyzakładowej może wydzielić organizację Zakładową Związku po spełnieniu następujących warunków:
 1. ilość członków Organizacji Międzyzakładowej Związku zatrudnionych u danego pracodawcy jest wyższa niż 10 osób,
 2. z wnioskiem o wydzielenie wystąpią wszyscy Członkowie Zarządu Organizacji Międzyzakładowej zatrudnieni u danego pracodawcy,
 3. wniosek o wydzielenie zostanie poparty przez co najmniej 50%+1 Członków Zarządu Organizacji Międzyzakładowej Związku oraz 50%+1 Członków Zarządu Krajowego Związku.
 1. Zarząd Krajowy podejmuje decyzję o wydzieleniu do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania wniosku o wydzieleniu.
 2. Procedurę wydzielenia ustala Zarząd Krajowy Związku i przekazuje Zarządowi Organizacji Międzyzakładowej Związku.
 3. Członkowie Zarządu Organizacji Międzyzakładowej, zatrudnieni u danego pracodawcy, wszyscy, obejmują funkcję Członków Zarządu wydzielonej Organizacji Zakładowej Związku.
 4. W terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wydzielenia, wydzielona Organizacja Zakładowa ze struktur Organizacji Międzyzakładowej Związku przeprowadza wybory uzupełniające do Zarządu o ile zaistnieje taka potrzeba.
 5. W przypadku braku zgody na wydzielenie, Zarząd Krajowy Związku przekazuje wnioskodawcom swoją decyzję wraz z uzasadnieniem na piśmie.
 6. Od decyzji Zarządu Krajowego Związku wnioskodawcy mogą się odwołać do Ogólnego Zebrania Delegatów Związku szczebla krajowego.
 7. Decyzja Ogólnego Zebrania Delegatów Związku szczebla krajowego podjęta zwykłą większością głosów jest ostateczna.

§ 19

Na mocy uchwały Zarządu Krajowego Związku terenowe jednostki organizacyjne Związku mogą prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa.

§ 20

Związek nie odpowiada za zobowiązania jednostek organizacyjnych Związku prowadzących działalność gospodarczą.

§ 21

 1. Organizacja Zakładowa (Międzyzakładowa) Związku może tworzyć Koła Związku obejmujące swym działaniem część zakładu pracy, lub gdy Organizacja Zakładowa (Międzyzakładowa) Związku działa w zakładzie pracy o wielostopniowej strukturze organizacyjnej, lub którego jednostki organizacyjne są rozproszone na terenie kraju; interesy tych związkowców reprezentuje Zarząd Koła lub Delegat Związku.
 2. Sposób powstawania Kół Związku jako jednostek organizacyjnych Związku, dokonywanie wyboru organów Kół Związku w tym Delegatów Związku, zakres kompetencji organów Kół zawiera Regulamin Kół a także Ordynacja Wyborcza Związku uchwalone przez Ogólne Zebranie Członków Związku (Delegatów Związku).

Rozdział VI

Organy Związku i ich kadencja

§ 22

 1. Organami Związku na szczeblu krajowym są:
 1. Ogólne Zebranie Członków Związku (Delegatów Związku),
 2. Zarząd Krajowy Związku,
 3. Przewodniczący Związku,
 4. Prezydium Zarządu Krajowego,
 5. Krajowa Komisja Rewizyjna Związku.

Pierwsze Ogólne Zebranie jest Ogólnym Zebraniem Członków Związku.

 1. Organami terenowych struktur Związku są:
 1. 1. W Organizacjach Zakładowych (Międzyzakładowych) Związku:
 1. Ogólne Zebranie Członków (Delegatów Związku) Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) Związku,
 2. Zarząd Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) Związku,
 3. Komisja Rewizyjna Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) Związku.

Pierwsze Ogólne Zebranie jest Ogólnym Zebraniem Członków Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) Związku.

 1. 2. W Kołach Związku:
 1. Ogólne Zebranie Członków Koła Związku (Delegatów Związku),
 2. Zarząd Koła Związku (Delegat Związku),
 3. Komisja Rewizyjna Koła Związku.

Pierwsze Ogólne Zebranie jest Ogólnym Zebraniem Członków Koła Związku.

§ 23

Zarządy Organizacji Zakładowych (Międzyzakładowych) Związku mogą powołać Prezydium Zarządu. Szczegółowy zakres kompetencji Prezydium zawarty jest w Regulaminie Zarządu Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) Związku.

§ 23a

Szczegółowy zakres kompetencji Prezydium szczebla krajowego, Organizacji Zakładowych (Międzyzakładowych) Związku może być także określony/dookreślony uchwałą Zarządu danej jednostki terytorialnej Związku.

§ 24

Członek Komisji Rewizyjnej Zarządu Krajowego Związku, Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) Związku oraz Koła Związku nie może jednocześnie pełnić funkcji członka Zarządu tej organizacji.

§ 25

Wymienione w § 22 ust. 1 – 2.2 przedstawicielskie organy Związku tworzone są w drodze wyborów przez i spośród uprawnionych członków Związku w trybie określonym
w Statucie Związku i w uchwalonej przez Ogólne Zebranie Członków Związku (Delegatów Związku) szczebla krajowego Ordynacji Wyborczej Związku.

§ 26

Kadencja wymienionych w § 22 ust. 1 – 2.2 organów Związku trwa 4 lata i rozpoczyna się z datą wyboru danego organu Związku.

§ 27

Kadencja organów Związku, o której mowa w § 22 ust. 1 – 2.2 może ulec skróceniu tylko w przypadku prawomocnego odwołania całego składu danego organu albo rozwiązania całego Związku lub danej struktury terenowej Związku.

§ 28

W przypadku prawomocnego odwołania części brakującego składu organu Związku lub wygaśnięcia mandatów członków części składu tego organu z innych przyczyn, przeprowadza się wybory uzupełniające brakującego składu na okres do końca bieżącej kadencji.

§ 29

Wybory uzupełniające do danego organu Związku dokonywane są przez ten organ w przypadku, gdy liczba członków organu stanie się niższa od połowy wymaganego składu. Sposób dokonania wyborów uzupełniających do danego organu Związku zawiera Ordynacja Wyborcza Związku.

§ 29a

Niezależnie od czynności o jakich mowa w § 28 oraz § 29, w uzasadnionych przypadkach, władzom związkowym przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków władz krajowych powołanych w drodze kooptacji nie może przekraczać w okresie kadencji 1/5 jej składu osobowego, a w organizacjach szczebla podstawowego 2/5.

§ 29b

Niezależnie od postanowień zawartych w § 29a oraz w § 44 Statutu, w przypadku, gdy w czasie trwania kadencji zarządu organizacji międzyzakładowej, organizacja międzyzakładowa obejmuje swoim działaniem nowego pracodawcę, władzom związkowym tej organizacji przysługuje prawo kooptacji do 3 osób będących w stosunku pracy z przedmiotowym pracodawcą. W takim przypadku ograniczenie liczby członków władz organizacji międzyzakładowej zawarte w § 29a oraz w § 44 Statutu nie znajduje zastosowania.

§ 30

Kadencja organów Związku może w wyjątkowych przypadkach ulec przedłużeniu na okres nie przekraczający dalszych trzech miesięcy gdy z powodu nie przewidzianych
i niezależnych od władz Związku przyczyn okaże się niemożliwe przeprowadzenie wyborów organów Związku z końcem danej kadencji. W takim przypadku czynności podejmowane przez organy związku, do czasu najbliższych wyborów są prawnie skuteczne.

§ 31

 1. Mandat Delegata Związku przed upływem kadencji wygasa w przypadku:
 1. rezygnacji z mandatu,
 2. utraty członkostwa,
 3. (uchylony)
 4. niemożności pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,
 5. skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę pozbawienia wolności,
 6. śmierci.
 1. Uchwałę o wygaśnięciu mandatu podejmują właściwe władze Związku.
 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka władz Związku pełniącego kierowniczą funkcję w tych władzach związku do pełnienia tej funkcji wybiera się innego członka danych władz.

Rozdział VII

Tryb wyboru organów Związku oraz głównych, terenowych struktur Związku

§ 32

 1. Wymienione w § 22 ust. 1 organy Związku na szczeblu krajowym są tworzone w sposób jak niżej:
 1. Ogólne Zebranie Członków Związku tworzą wszyscy Członkowie Związku, w tym jego terenowych struktur,
 2. Ogólne Zebranie Delegatów Związku tworzone jest przez wszystkich uprawnionych Delegatów Związku wybieranych na czteroletnią kadencję zgodnie z zasadami zawartymi w Ordynacji Wyborczej Związku.
 3. Delegaci na Ogólne Zebranie Delegatów Związku wybierani są na zasadach zawartych w Ordynacji Wyborczej Związku przez Ogólne Zebranie Członków Związku (Delegatów Związku) terenowych struktur Związku na daną kadencję w liczbie co najmniej 1 Delegat z każdej terenowej struktury Związku.
 4. Ogólne Zebranie Członków Związku (Delegatów Związku) zwołuje Zarząd Krajowy Związku nie wcześniej niż po pierwszym Zebraniu Założycielskim, w terminie 30 dni przed datą wyznaczonego posiedzenia.
 5. Ogólne Zebranie Członków Związku (Delegatów Związku) jest prawomocne, jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa Członków Związku (Delegatów Związku).

§ 33

 1. Nadzwyczajne Ogólne Zebranie Członków Związku (Delegatów Związku) zwoływane jest:
 1. na podstawie uchwały Zarządu Krajowego Związku,
 2. na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej podjęty większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 jej Członków,
 3. na wniosek co najmniej połowy Członków Związku (Delegatów Związku).
 1. Zarząd Krajowy Związku Zwołuje Nadzwyczajne Ogólne Zebranie Członków Związku (Delegatów Związku) w terminie do 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku lub podjętej uchwały, nie wcześniej jednak niż 30 dni od wyznaczonej daty Nadzwyczajnego Ogólnego Zebrania Członków Związku (Delegatów Związku).
 2. Nadzwyczajne Ogólne Zebranie Członków Związku (Delegatów Związku) jest prawomocne przy udziale co najmniej 50% Członków Związku (Delegatów Związku) w pierwszym terminie Zebrania, a w drugim terminie przy udziale nie mniej niż 40% Członków Związku (Delegatów Związku). Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Ogólnym Zebraniu Członków Związku (Delegatów Związku) zawiera prządek obrad, miejsce i oba terminy Zebrania.

§ 34

 1. Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Ogólnego Zebrania Członków Związku (Delegatów Związku) podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu Członków Związku (Delegatów Związku), przy zachowaniu kworum co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych, z wyjątkiem uchwał dotyczących postanowień Statutu i likwidacji Związku, które wymagają dla swej ważności co najmniej 2/3 głosów osób obecnych i uprawnionych do podejmowania uchwał na Zwyczajnym (Nadzwyczajnym) Ogólnym Zebraniu Członków Związku (Delegatów Związku).
 2. Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Ogólnego Zebrania Członków Związku (Delegatów Związku) podejmowane w drugim, wyznaczonym w zawiadomieniu terminie są prawomocne, jeżeli zostały podjęte co najmniej 2/3 większością głosów osób obecnych i uprawnionych do podejmowania uchwał na Zebraniu.

§ 35

Zarząd Krajowy Związku wybierany jest przez Ogólne Zebranie Członków Związku (Delegatów Związku) spośród uprawnionych Członków Związku (Delegatów Związku), w wyborach równych i bezpośrednich oraz w tajnym głosowaniu na czteroletnią kadencję.

§ 36

Pierwsze wybory do organów Związku (zarówno krajowych jak i terenowych) przeprowadza się spośród jego członków na Ogólnym Zebraniu Członków Związku. Wybór następuje zwykłą większością głosów. Do organów Związku wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymają kolejno największą liczbę głosów „za”. Wybory są tajne. Kandydat nie może być członkiem komisji skrutacyjnej.

§ 37

Wybrani przez Ogólne Zebranie Członków Związku (Delegatów Związku), Członkowie Zarządu Krajowego Związku wybierają spośród siebie Prezydium Zarządu Krajowego Związku do bieżącego kierowania pracami Zarządu.

§ 38

 1. Krajowa Komisja Rewizyjna Związku wybierana jest przez Ogólne Zebranie Członków Związku (Delegatów Związku) spośród uprawnionych członków Związku (Delegatów Związku) w wyborach równych i bezpośrednich oraz tajnym głosowaniu na czteroletnią kadencję w liczbie 3-7 Członków Komisji Rewizyjnej.
 2. Wybrani przez Ogólne Zebranie Członków Związku (Delegatów Związku), Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Krajowej Komisji Rewizyjnej.

§ 39

Postanowienia Statutu dotyczące wyboru organu związku na szczeblu krajowym mają odpowiednie zastosowanie do wyboru terenowych struktur Związku, szczegółowe zasady dotyczące wyboru władz Związku wszystkich szczebli zawiera Ordynacja Wyborcza Związku uchwalona przez Ogólne Zebranie Członków Związku (Delegatów Związku) szczebla krajowego.

Rozdział VII a

Sposób reprezentowania Związku

§ 39 a

Związek reprezentowany jest przez Przewodniczącego Związku na zewnątrz wobec władz państwowych, organów administracji publicznej oraz organizacji społecznych i politycznych w kraju i zagranicą lub przez dwóch Członków Zarządu łącznie.

§ 39 b

Związek reprezentowany jest przez Przewodniczącego Związku wobec wszystkich Pracodawców u których Związek oraz jego terenowe struktury prowadzą działalność związkową. Członkowie Zarządu Związku oraz Członkowie Zarządu jego terenowych struktur reprezentują Związek wobec Pracodawców w składzie osobowym ustalonym poprzez przyjęte Uchwały Zarządu Związku lub przyjęte Uchwały Zarządu terenowych struktur Związku (organizacji zakładowych, międzyzakładowych oraz Kół Związku).

§ 39 c

Dopuszcza się jednoosobowe reprezentowanie Związku oraz jego terenowych struktur wobec danego Pracodawcy przez Członka Zarządu Związku (adekwatnie Członka Zarządu terenowych struktur Związku – Organizacji Międzyzakładowej, Zakładowej, Koła Związku) na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Przewodniczącego Związku.

Rozdział VIII

Kompetencje organów władz Związku i jego terenowych struktur

§ 40

I. Ogóle Zebranie Członków Związku (Delegatów Związku)

 1. Do wyłącznych kompetencji Ogólnego Zebrania Członków Związku (Delegatów Związku) należy:
 1. uchwalanie Statutu Związku, jego zmian oraz Ordynacji Wyborczej Związku,
 2. wybór Zarządu Krajowego oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej w trybie ustalonym w Ordynacji Wyborczej Związku,
 3. odwoływanie Członków Zarządu Krajowego oraz Członków Krajowej Komisji Rewizyjnej w trybie określonym w Ordynacji Wyborczej Związku,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie odwołania pełnego składu Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) Związku, Koła Związku oraz podejmowanie uchwał w sprawie zarządzenia nowych wyborów składów osobowych do tych organów Związku.
 5. uchwalanie porządku oraz regulaminu obrad Ogólnego Zebrania Członków Związku (Delegatów Związku),
 6. ustalanie programu działań Związku,
 7. zatwierdzanie przedkładanego przez Zarząd Krajowy Związku sprawozdania z jego działania w tym sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy,
 8. udzielanie na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Krajowego Związku,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania maksymalnych zobowiązań finansowych, nabywania praw majątkowych jakie mogą zaciągnąć lub nabyć w imieniu Związku Zarząd Krajowy Związku oraz Zarządy jego struktur terenowych,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania oraz likwidacji Związku i jego majątku.

§ 41

II. Zarząd Krajowy Związku

 1. Do wyłącznych kompetencji Zarządu Krajowego Związku należy:
 1. zwoływanie Ogólnych Zebrań Członków Związku, (Delegatów Związku), Zwyczajnych i Nadzwyczajnych,
 2. realizowanie uchwał Ogólnego Zebrania Członków Związku (Delegatów Związku),
 3. nadzorowanie działalności Prezydium Zarządu Krajowego,
 4. nadzorowanie i koordynowanie pracy struktur terenowych Związku,
 5. organizowanie wyborów do krajowych organów statutowych Związku, w tym wyborów uzupełniających do tych organów,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie odwołania pełnego składu Zakładowej (Międzyzakładowej) struktury Związku, Koła Związku – na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej, Zakładowej (Międzyzakładowej) Komisji Rewizyjnej Związku,
 7. sporządzanie projektu budżetu Związku i przedkładanie go do uchwalenia przez Ogólne Zebranie Członków Związku (Delegatów Związku), na okres jednego roku,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie prowadzenia przez Związek działalności gospodarczej w ramach obowiązujących w tym zakresie uchwał Ogólnego Zebrania Członków Związku (Delegatów Związku),
 9. podejmowanie w imieniu Związku kolegialnych decyzji w sprawie zaciągnięcia przez Związek zobowiązań finansowych lub nabycia praw majątkowych do wysokości wynikającej z upoważnienia Ogólnego Zebrania Członków Związku (Delegatów Związku)i w ramach uchwalonego na dany rok budżetu Związku,
 10. podejmowanie kolegialnych decyzji w sprawie zasad i form bieżącej działalności Związku na szczeblu krajowym w ramach uchwał Ogólnego Zebrania Członków Związku (Delegatów Związku),
 11. uchwalenie Regulaminu Pracy Zarządu ustalającego sposób zwoływania posiedzeń Zarządu Krajowego, tryb podejmowania uchwał i innych decyzji oraz podział zadań pomiędzy Członków Zarządu,
 12. ustalanie struktury organizacyjnej Biura Zarządu Krajowego Związku.
 13. podejmowanie decyzji o sposobie załatwiania odwołań członków terenowych struktur Związku w sprawie wykluczenia lub wykreślenia z listy Członków Związku,
 14. prowadzenie rokowań, zawieranie i rozwiązywanie ponadzakładowych układów zbiorowych pracy,
 15. prowadzenie sporów zbiorowych oraz akcji protestacyjnych Związku na szczeblu krajowym,
 16. podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia przez Związek zawodowy fundacji w celu realizacji celów społecznie użytecznych,
 17. reprezentowanie Związku Zawodowego na szczeblu krajowym wobec objętych działalnością Związku pracodawców w sprawach dotyczących zbiorowych praw oraz interesów członków Związku, w tym jego terenowych struktur, nie zastrzeżonych ustawowo do rozstrzygania na szczeblu zakładowym pomiędzy zakładową (międzyzakładową) organizacją związkową a pracodawcą,
 18. reprezentowanie Związku Zawodowego jako pracodawcy wobec pracowników zatrudnionych w krajowych i terenowych strukturach związku. W stosunkach pracy z pracownikami struktur krajowych i terenowych Związku w imieniu Zarządu Krajowego działa jego Przewodniczący. Przewodniczący Zarządu Krajowego Związku podejmuje również decyzje w sprawie zatrudniania i zwalniania osób zatrudnionych w krajowych i terenowych strukturach związków na podstawie umów cywilno-prawnych oraz pracy wykonywanej na innej podstawie prawnej niż stosunek pracy.
 19. podejmowanie uchwał w sprawie określenia wyborów jako powszechne oraz w sprawie określenia możliwości (sposobu) głosowania drogą korespondencyjną.

§ 41 a

Zarząd Krajowy Związku w uzasadnionych przypadkach może upoważnić łącznie dwóch Członków spośród siebie do reprezentacji Związku wobec władz państwowych, organów administracji publicznej, organizacji społecznych i politycznych w kraju i za granicą oraz do reprezentowania związku wobec pracodawców w kraju. Uprawnienia Zarządu Krajowego są analogiczne dla Zarządów szczebla Zakładowego oraz Międzyzakładowego.

§ 42

Zarząd Krajowy Związku określa strukturę wewnątrzorganizacyjną Związku w tym teren działania oraz siedziby zarządów struktur związkowych.

§ 43

Zarząd Krajowy Związku w razie potrzeby może powołać, także spoza grona swych członków, zespół roboczy do wypełniania celów statutowych Związku.

§ 44

W szczególnie uzasadnionych przypadkach instancjom związkowym przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków instancji powołanych w drodze kooptacji nie może przekraczać w okresie kadencji 1/5 składu osobowego – dotyczy instancji szczebla krajowego, a w organizacjach podstawowych 2/5.

§ 45

III. Przewodniczący Związku

 1. Do kompetencji Przewodniczącego Związku należy w szczególności:
 1. kierowanie pracą Zarządu Krajowego Związku,
 2. reprezentowanie Związku na zewnątrz wobec władz państwowych, organów administracji publicznej oraz organizacji społecznych i politycznych w kraju i zagranicą,
 3. kierowanie pracą Prezydium Związku,
 4. reprezentowanie Związku wobec pracodawców w kraju oraz inwestorów za granicą.

Pozostałe kompetencje i obowiązki Przewodniczącego określa Regulamin Zarządu Związku uchwalony przez Ogólne Zebranie Członków Związku (Delegatów Związku).

§ 45 a

Kompetencje Przewodniczącego Związku przysługują odpowiednio Przewodniczącym organizacji niższych szczebli.

§ 46

IV. Prezydium Zarządu Krajowego Związku

 1. Prezydium Zarządu Krajowego Związku jest organem wykonawczym Zarządu Krajowego oraz kieruje bieżącą działalnością statutową Związku, a w szczególności:
 1. realizuje uchwały Zarządu Krajowego Związku
 2. dokonuje rejestracji Organizacji Zakładowych Związku, Organizacji Międzyzakładowych Związku oraz Kół Związku w Rejestrze Terenowych Struktur Związku,
 3. prowadzi działalność statutową i gospodarczą Związku, zarządza majątkiem związku,
 4. prowadzi nadzór nad działalnością jednostek terenowych Związku.

§ 47

V. Krajowa Komisja Rewizyjna

 1. Do kompetencji Krajowej Komisji Rewizyjnej należy:
 1. bieżąca kontrola podejmowanych przez Zarząd Krajowy uchwał i innych decyzji pod względem ich legalności i celowości,
 2. bieżąca kontrola realizacji budżetu Związku oraz rocznych planów finansowych pod względem zgodności z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa oraz uchwałami Ogólnego Zebrania Członków Związku (Delegatów Związku),
 3. przedkładanie sprawozdań z działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej Ogólnemu Zebraniu Członków Związku (Delegatów Związku) do zatwierdzenia,
 4. opiniowanie projektów rocznych planów finansowych Związku uchwalanych następnie przez Zarząd Krajowy,
 5. merytoryczny nadzór nad działalnością Komisji Rewizyjnych terenowych struktur Związku,
 6. merytoryczny nadzór nad prowadzoną przez Zarząd Krajowy dodatkową działalnością gospodarczą Związku.

§ 48

VI. Komisje Rewizyjne Organizacji Zakładowych (Międzyzakładowych)

Kompetencje Krajowej Komisji Rewizyjnej Związku przysługują odpowiednim Komisjom Rewizyjnym niższych szczebli.

§ 49

VII. Ogólne Zebranie Członków Związku (Delegatów Związku) Zakładowej (Międzyzakładowej) Organizacji Związku

 1. Do wyłącznej kompetencji Ogólnego Zebrania Członków Związku (Delegatów Związku) Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) należy:
 1. wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) Związku w trybie ustalonym w Ordynacji Wyborczej Związku,
 2. podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania przedkładanego przez Zarząd Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) Związku sprawozdania z jego działalności na okres sprawozdawczy, w tym sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) Związku za ten okres oraz udzielanie absolutorium Zarządowi i jego członkom,
 3. zatwierdzania sprawozdania Komisji Rewizyjnej Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) Związku,
 4. uchwalanie budżetu organizacji na następny okres sprawozdawczy w ramach budżetu Związku,
 5. ustalanie maksymalnej kwoty zaciągania zobowiązań finansowych lub nabywania praw majątkowych jakie może zaciągać Zarząd w imieniu Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) Związku, nie wyższej niż kwota zobowiązań finansowych jakie może zaciągać Zarząd Krajowy Związku w danym okresie,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie odwołania części składu Zarządu Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) Związku w trakcie kadencji, jako Zebranie Nadzwyczajne zwołane na wniosek 1/5 członków organizacji. W takich przypadkach Ogólne Zebranie zwoływane jest na wniosek wymienionej części Członków przez Komisję Rewizyjną Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) Związku w wypadku gdy wniosek jest uzasadniony,
 7. uchwalanie porządku oraz regulaminu obrad Ogólnego Zebrania Członków (Delegatów Związku) Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) Związku,
 8. uchwalanie programu działalności organizacji na bieżącą kadencję.

§ 50

VIII. Zarząd Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) Związku

 1. Do kompetencji Zarządu Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) Związku należy:
 1. zwoływanie Ogólnych Zebrań Członków Związku, (Delegatów Związku), zwyczajnych i nadzwyczajnych, z wyjątkiem zebrań nadzwyczajnych zwoływanych na wniosek 1/5 członków organizacji w celu odwołania części składu Zarządu,
 2. organizowanie wyborów Delegatów Związku do organów Zakładowej (Międzyzakładowej) struktury Zawiązku a także wyborów organizacji na Ogólne Zebranie Delegatów Związku na szczeblu krajowym,
 3. sporządzanie projektu budżetu Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej)i przedkładanie go do uchwalenia przez Ogólne Zebranie Członków Związku (Delegatów Związku) tej organizacji,
 4. uchwalanie corocznego planu finansowego organizacji określającego sposoby jego realizacji,
 5. podejmowanie w imieniu organizacji kolegialnych decyzji w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych lub nabycia praw majątkowych do wysokości wynikającej z uchwały Ogólnego Zebrania Członków Związku (Delegatów Związku) na szczeblu krajowym,
 6. podejmowanie kolegialnych decyzji w sprawie zasad i form bieżącej działalności statutowej organizacji w ramach uchwał Ogólnego Zebrania Członków Związku (Delegatów Związku),organizacji,
 7. uchwalenie Regulaminu Pracy Zarządu organizacji ustalającego sposób zwoływania Posiedzeń Zarządu, tryb podejmowania uchwał i innych decyzji oraz podział zadań pomiędzy członkami Zarządu,
 8. podejmowanie kolegialnych decyzji w sprawie przyjęcia Członków Związku, wykreślenia lub wykluczenia w przypadkach przewidzianych statutem. Decyzja o wykluczeniu lub wykreśleniu powinna być wydana na piśmie z uzasadnieniem i doręczona wykluczonemu lub wykreślonemu członkowi w terminie 14 dni od jej podjęcia,
 9. reprezentowanie struktury Zakładowej (Międzyzakładowej) Związku wobec objętego (objętych) jej działalnością pracodawcy (pracodawców) indywidualnych i zbiorowych stosunkach pracy, w sprawach zastrzeżonych przez obowiązujące ogólne przepisy prawa do kompetencji Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) Związku,
 10. reprezentowanie Zakładowej (Międzyzakładowej) struktury Związku jako pracodawcy wobec zatrudnionych w tej strukturze pracowników, jak również wobec zatrudnionych w tej organizacji osób na innej podstawie niż stosunek pracy. W stosunkach pracy z pracownikami Zakładowej (Międzyzakładowej) struktury Związku w imieniu Zarządu tej organizacji działa jego Przewodniczący,
 11. kolegialne podejmowanie decyzji dotyczących prowadzenia przez Zakładową (Międzyzakładową) strukturę Związku dodatkowej działalności gospodarczej przez tą strukturę zgodnie z uchwałami Ogólnego Zebrania Członków Związku (Delegatów Związku) szczebla krajowego oraz uchwałami Zarządu Krajowego Związku,
 12. przedkładanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej Ogólnemu Zebraniu Członków (Delegatów Związku), Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) Związku,
 13. opiniowanie przedkładanego przez Zarząd Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) Związku projektu budżetu organizacji, a także opiniowanie uchwalonych przez Zarząd Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) Związku rocznych planów finansowych,
 14. merytoryczny nadzór nad prowadzoną przez Organizacji Zakładową (Międzyzakładową) Związku dodatkową działalnością gospodarczą,
 15. występowanie z wnioskiem do Zarządu Krajowego Związku w sprawie odwołania pełnego składu Zarządu Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) Związku w przypadkach szczególnie uzasadnionych,
 16. przedkładanie Krajowej Komisji Rewizyjnej rocznych oraz kadencyjnych sprawozdań działalności Zakładowej (Międzyzakładowej) struktury Związku.
 17. podejmowanie uchwał w sprawie określenia wyborów do Władz organizacji zakładowej (międzyzakładowej jako powszechne oraz w sprawie określenia możliwości (sposobu) głosowania drogą korespondencyjną.

§ 50 a

Zarząd Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) Związku może powołać Prezydium Zarządu Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej).

§ 50 b

Prezydium Zarządu Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) jest organem wykonawczym Zarządu oraz kieruje bieżącą działalnością statutową Związku, a w szczególności:

 1. realizuje uchwały Zarządu Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) Związku,
 2. prowadzi działalność statutową i gospodarczą Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) Związku, zarządza majątkiem Związku.

Rozdział IX

Zasady uchwalania i zmiany statutu Związku

§ 51

Statut Związku uchwalany jest po raz pierwszy na Zebraniu Założycielskim Związku
w drodze podjętej jednomyślnie przez jego Założycieli uchwały na podstawie
i w trybie art. 12 ustawy z dn. 23 maja 1991 r. O związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz. 854 z późn. zmianami).

§ 52

Uchwalony w określonym w § 51 statut Związku obowiązuje wszystkie jego struktury organizacyjne tj. zarówno strukturę krajową, jak i struktury terenowe.

§ 53

 1. Statut Związku uchwalony w trybie, o którym mowa w § 51 może być zmieniony na podstawie uchwały Ogólnego Zebrania Członków Związku (Delegatów Związku), podjętych na szczeblu krajowym większością 2/3 ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych Członków Związku. (Delegatów Związku),
 2. Zmiany w statucie Związku uchwalone są przez Ogólne Zebranie Członków Związku (Delegatów Związku), zarówno Zwyczajne, jak i Nadzwyczajne – jeżeli zostały objęte porządkiem obrad, doręczonym Członkom Ogólnego Zebrania Członków Związku (Delegatów Związku) przy zawiadomieniu o jego terminie.

Rozdział X

Majątek Związku i źródła finansowania jego działalności

§ 54

 1. Związek może dodatkowo prowadzić działalność gospodarczą w celu finansowego wsparcia własnych zadań statutowych.
 2. Dodatkowa działalność gospodarcza Związku może być prowadzona w formach i na zasadach określonych w ogólnie obowiązujących przepisach prawa.
 3. Dochód z działalności gospodarczej Związku przeznaczony jest na realizację celów Związku.

§ 55

 1. Dochodami Związku są:
 1. zapisy, darowizny, subwencje i innego rodzaju przysporzenia majątkowe udzielone na rzecz Związku przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,
 2. wpływy z dodatkowej działalności gospodarczej Związku,
 3. wpływy ze składek członkowskich Związku,
 4. dywidendy z zysków z akcji i udziałów,
 5. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
 6. dochody z operacji finansowych,
 7. dochody z odsetek bankowych.

Rozdział XI

Rozwiązanie Związku Zawodowego i likwidacja jego majątku

§ 56

 1. Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005” może ulec rozwiązaniu:
 1. z mocy uchwały Zwyczajnego (Nadzwyczajnego) Ogólnego Zebrania Członków Związku (Delegatów Związku) szczebla krajowego, z uwzględnieniem postanowień zawartych w § 34 statutu Związku, podjętej większością 2/3 ważnie oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych Członków Związku (Delegatów Związku),
 2. w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu rejestrowego o skreśleniu Związku zawodowego z rejestru, na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dn. 23.05.1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 854 z późn. zmianami). W takim przypadku Zarząd Krajowy Związku niezwłocznie po uprawomocnieniu się wymienionego orzeczenia sądu zwołuje Nadzwyczajne Ogólne Zebranie Członków (Przedstawicieli Członków) Związku, które podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Związku i likwidacji jego majątku.
 1. Ogólne Zebranie Członków (Przedstawicieli Członków) Związku szczebla krajowego podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku decyduje również o likwidacji jego majątku, określając sposób przeprowadzenia tej likwidacji, oraz przeznaczenia likwidowanego majątku.
 2. Likwidację Majątku Związku Zawodowego przeprowadza ustanowiony uchwałą Ogólnego Zebrania – likwidator, który przeprowadza zlecone mu czynności w trybie i terminie określonym w tej uchwale oraz zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. W przypadku rozwiązania Związku wskutek wykreślenia go z rejestru mocą prawomocnego orzeczenia Sądu Rejestrowego, czynności likwidacyjne Związku i jego majątku powinny być zakończone w terminie najpóźniej trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się wymienionego orzeczenia sądu, w którym to terminie likwidator powinien złożyć do sądu rejestrowego sprawozdanie z zakończenia likwidacji związku.

§ 57

 1. Majątek rozwiązanej terenowej struktury Związku jest przekazywany protokolarnie przez ustanowionego mocą uchwały Ogólnego Zebrania terenowej struktury likwidatora – Zarządowi Krajowemu Związku w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały Ogólnego Zebrania Członków Związku (Delegatów Związku) danej terenowej struktury, o jej rozwiązaniu i likwidacji.
 2. Decyzję o ostatecznym przeznaczeniu majątku związkowego terenowej struktury podejmuje Ogólne Zebranie Członków Związku (Delegatów Związku), szczebla krajowego Związku.

Rozdział XII

Postanowienia końcowe

§ 58

Władze Związku wszystkich szczebli i struktur są zobowiązane do prowadzenia działalności związkowej zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami władz zwierzchnich.

§ 59

Statut niniejszy uchwalony został na Zebraniu założycieli Związku Zawodowego Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005” w dniu 09 sierpnia 2005 r. w drodze jednomyślnie podjętej przez nich uchwały.