Władze Związku

Skład organów statutowych Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Bankowości i Usług "Dialog 2005" na V kadencję (2021-2025).

Organami Związku na szczeblu krajowym są: Ogólne Zebranie Członków Związku (Delegatów Związku), Zarząd Krajowy Związku, Przewodniczący Związku, Prezydium Zarządu Krajowego, Krajowa Komisja Rewizyjna Związku.

Organami terenowych struktur Związku w Organizacjach Zakładowych (Międzyzakładowych) są: Ogólne Zebranie Członków (Delegatów Związku) Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) Związku, Zarząd Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) Związku, Komisja Rewizyjna Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) Związku.

Kadencja organów Związku trwa 4 lata i rozpoczyna się z datą wyboru danego organu Związku.

Zarząd Krajowy

Do kompetencji Zarządu Krajowego Związku należy m.in.:
zwoływanie Ogólnych Zebrań Członków Związku (Delegatów Związku) i realizacja ich uchwał, nadzorowanie działalności Prezydium Zarządu Krajowego, nadzorowanie i koordynowanie pracy struktur terenowych Związku, organizowanie wyborów do krajowych organów statutowych Związku, sporządzanie projektu budżetu Związku. Zarząd Krajowy odpowiada również za prowadzenie rokowań, zawieranie i rozwiązywanie ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, prowadzenie sporów zbiorowych oraz akcji protestacyjnych.

Skład Zarządu Krajowego

Alicja Jędrych – Przewodnicząca Związku
Wojciech Płusa
– I Zastępca Przewodniczącego Związku
Anna Oprocha-Piech
– Zastępca Przewodniczącego Związku
Wiesława Wiertel
– Członek Zarządu

Krajowa Komisja Rewizyjna

Do kompetencji Krajowej Komisji Rewizyjnej należy m.in.:
bieżąca kontrola podejmowanych przez Zarząd Krajowy uchwał, bieżąca kontrola realizacji budżetu Związku oraz rocznych planów finansowych, przedkładanie sprawozdań z działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej Ogólnemu Zebraniu Członków Związku (Delegatów Związku) do zatwierdzenia, opiniowanie projektów rocznych planów finansowych Związku, merytoryczny nadzór nad działalnością Komisji Rewizyjnych terenowych struktur Związku.

Skład Krajowej Komisji Rewizyjnej

Izabela Chrapkowicz – Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej
Barbara Żurek
– Sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej
Ewelina Zawadzka
– Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej

Zarząd Organizacji Międzyzakładowej

Do kompetencji Zarządu Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) Związku należy m.in.: zwoływanie Ogólnych Zebrań Członków Związku, (Delegatów Związku), organizowanie wyborów Delegatów Związku do organów Zakładowej (Międzyzakładowej) struktury Zawiązku, sporządzanie projektu budżetu Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej), uchwalanie corocznego planu finansowego organizacji określającego sposoby jego realizacji. Zarząd Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) reprezentuje strukturę Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) Związku wobec objętego (objętych) jej działalnością pracodawcy (pracodawców).

Skład Zarządu Organizacji Międzyzakładowej

Alicja Jędrych – Przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej
Wojciech Płusa – Zastępca Przewodniczącego Organizacji Międzyzakładowej
Wojciech Dziemiński – Zastępca Przewodniczącego Organizacji Międzyzakładowej
Jolanta Biel – Członek Zarządu
Jolanta Buszka – Członek Zarządu
Katarzyna Czyż-Balcerek – Członek Zarządu
Justyna Głowacz – Członek Zarządu
Ewelina Jaros-Soboniak – Członek Zarządu
Dorota Kępka – Członek Zarządu
Agnieszka Kosińska – Członek Zarządu
Anna Pudełko – Członek Zarządu
Beata Ruszczyk – Członek Zarządu
Agnieszka Sikora – Członek Zarządu
Teresa Skowron – Członek Zarządu
Joanna Szlaszyńska – Członek Zarządu
Zbigniew Wędzicha – Członek Zarządu
Wiesława Wiertel – Członek Zarządu
Lucyna Wypasek – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Organizacji Międzyzakładowej

Komisji Rewizyjnej Organizacji Międzyzakładowej przysługują kompetencje Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Skład Komisji Rewizyjnej Organizacji Międzyzakładowej

Małgorzata Czekaj-Syc – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Organizacji Międzyzakładowej
Marzena Seweryn – Członek Komisji Rewizyjnej Organizacji Międzyzakładowej

Delegaci

Do wyłącznych kompetencji Ogólnego Zebrania Członków Związku (Delegatów Związku) należą m.in.: uchwalanie Statutu Związku, jego zmian oraz Ordynacji Wyborczej Związku, wybór Zarządu Krajowego oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej w trybie ustalonym w Ordynacji Wyborczej Związku, odwoływanie Członków Zarządu Krajowego oraz Członków Krajowej Komisji Rewizyjnej w trybie określonym w Ordynacji Wyborczej Związku, uchwalanie porządku oraz regulaminu obrad Ogólnego Zebrania Członków Związku (Delegatów Związku), ustalanie programu działań Związku, zatwierdzanie przedkładanego przez Zarząd Krajowy Związku sprawozdania z jego działania w tym sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy, udzielanie na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Krajowego Związku.

Skład Ogólnego Zebrania Członków Związku (Delegatów Związku)

Jolanta Biel – Delegat Związku / Delegat Krajowy / Delegat Organizacji Międzyzakładowej
Jolanta Buszka – Delegat Związku / Delegat Krajowy / Delegat Organizacji Międzyzakładowej
Izabela Chrapkowicz – Delegat Związku / Delegat Krajowy / Delegat Organizacji Międzyzakładowej
Małgorzata Czekaj-Syc – Delegat Związku / Delegat Krajowy / Delegat Organizacji Międzyzakładowej
Katarzyna Czyż-Balcerek – Delegat Związku / Delegat Krajowy / Delegat Organizacji Międzyzakładowej
Arkadiusz Ernst – Delegat Związku / Delegat Krajowy

Elżbieta Flak – Delegat Związku
Maciej Gawęski – Delegat Związku / Delegat Krajowy
Justyna Głowacz – Delegat Związku / Delegat Krajowy / Delegat Organizacji Międzyzakładowej

Ewelina Jaros-Soboniak – Delegat Związku
Alicja Jędrych – Delegat Związku / Delegat Krajowy / Delegat Organizacji Międzyzakładowej
Alicja Klimas – Delegat Związku / Delegat Krajowy
Agnieszka Kosińska – Delegat Związku / Delegat Krajowy / Delegat Organizacji Międzyzakładowej
Agnieszka Lewandowska – Delegat Związku / Delegat Krajowy
Aleksandra Lis – Delegat Związku / Delegat Krajowy
Anna Oganiaczyk – Delegat Związku
Anna Oprocha-Piech – Delegat Związku / Delegat Krajowy
Andrzej Pajewski – Delegat Związku / Delegat Krajowy / Delegat Organizacji Międzyzakładowej
Wojciech Płusa – Delegat Związku / Delegat Krajowy / Delegat Organizacji Międzyzakładowej
Anna Pudełko – Delegat Związku / Delegat Krajowy / Delegat Organizacji Międzyzakładowej

Katarzyna Pytlewska – Delegat Związku
Iwona Rembiesa – Delegat Związku / Delegat Organizacji Międzyzakładowej
Beata Ruszczyk – Delegat Związku / Delegat Krajowy / Delegat Organizacji Międzyzakładowej

Monika Rytarowska – Delegat Związku
Marzena Seweryn – Delegat Związku / Delegat Krajowy / Delegat Organizacji Międzyzakładowej
Agnieszka Sikora – Delegat Związku / Delegat Krajowy / Delegat Organizacji Międzyzakładowej
Teresa Skowron – Delegat Związku / Delegat Krajowy / Delegat Organizacji Międzyzakładowej
Katarzyna Spiker – Delegat Związku / Delegat Krajowy
Joanna Szlaszyńska – Delegat Związku / Delegat Krajowy / Delegat Organizacji Międzyzakładowej
Jolanta Urban – Delegat Związku / Delegat Krajowy / Delegat Organizacji Międzyzakładowej
Zbigniew Wędzicha – Delegat Związku / Delegat Krajowy / Delegat Organizacji Międzyzakładowej
Wiesława Wiertel – Delegat Związku / Delegat Krajowy / Delegat Organizacji Międzyzakładowej
Lucyna Wypasek – Delegat Związku / Delegat Organizacji Międzyzakładowej
Ewelina Zawadzka – Delegat Związku / Delegat Krajowy / Delegat Organizacji Międzyzakładowej
Barbara Żurek – Delegat Związku / Delegat Krajowy / Delegat Organizacji Międzyzakładowej