Władze Związku

Skład organów statutowych Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Bankowości i Usług "Dialog 2005".

Organami Związku na szczeblu krajowym są: Ogólne Zebranie Członków Związku (Delegatów Związku), Zarząd Krajowy Związku, Przewodniczący Związku, Prezydium Zarządu Krajowego, Krajowa Komisja Rewizyjna Związku.

Organami terenowych struktur Związku w Organizacjach Zakładowych (Międzyzakładowych) są: Ogólne Zebranie Członków (Delegatów Związku) Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) Związku, Zarząd Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) Związku, Komisja Rewizyjna Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) Związku.

Ogólne Zebranie Członków Związku (Delegaci)

Do wyłącznych kompetencji Ogólnego Zebrania Członków Związku (Delegatów Związku) należą m.in.: uchwalanie Statutu Związku, jego zmian oraz Ordynacji Wyborczej Związku, wybór Zarządu Krajowego oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej w trybie ustalonym w Ordynacji Wyborczej Związku, odwoływanie Członków Zarządu Krajowego oraz Członków Krajowej Komisji Rewizyjnej w trybie określonym w Ordynacji Wyborczej Związku, uchwalanie porządku oraz regulaminu obrad Ogólnego Zebrania Członków Związku (Delegatów Związku), ustalanie programu działań Związku, zatwierdzanie przedkładanego przez Zarząd Krajowy Związku sprawozdania z jego działania w tym sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy, udzielanie na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Krajowego Związku.

Zarząd Krajowy

Do kompetencji Zarządu Krajowego Związku należy m.in.: zwoływanie Ogólnych Zebrań Członków Związku (Delegatów Związku) i realizacja ich uchwał, nadzorowanie działalności Prezydium Zarządu Krajowego, nadzorowanie i koordynowanie pracy struktur terenowych Związku, organizowanie wyborów do krajowych organów statutowych Związku, sporządzanie projektu budżetu Związku. Zarząd Krajowy odpowiada również za prowadzenie rokowań, zawieranie i rozwiązywanie ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, prowadzenie sporów zbiorowych oraz akcji protestacyjnych.

Krajowa Komisja Rewizyjna

Do kompetencji Krajowej Komisji Rewizyjnej należy m.in.: bieżąca kontrola podejmowanych przez Zarząd Krajowy uchwał, bieżąca kontrola realizacji budżetu Związku oraz rocznych planów finansowych, przedkładanie sprawozdań z działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej Ogólnemu Zebraniu Członków Związku (Delegatów Związku) do zatwierdzenia, opiniowanie projektów rocznych planów finansowych Związku, merytoryczny nadzór nad działalnością Komisji Rewizyjnych terenowych struktur Związku.

Zarząd Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej)

Do kompetencji Zarządu Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) Związku należy m.in.: zwoływanie Ogólnych Zebrań Członków Związku, (Delegatów Związku), organizowanie wyborów Delegatów Związku do organów Zakładowej (Międzyzakładowej) struktury Zawiązku, sporządzanie projektu budżetu Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej), uchwalanie corocznego planu finansowego organizacji określającego sposoby jego realizacji. Zarząd Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) reprezentuje strukturę Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) Związku wobec objętego (objętych) jej działalnością pracodawcy (pracodawców).

Komisja Rewizyjna Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej)

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) należy m.in.: bieżąca kontrola podejmowanych przez Zarząd Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) uchwał, bieżąca kontrola realizacji budżetu Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej), przedkładanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) Ogólnemu Zebraniu Członków Związku (Delegatów Związku) do zatwierdzenia.

Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Banków nr 001

Obejmuje swoim działaniem: Alior Bank S.A., Bank Pekao S.A., Santander Bank Polska S.A., Nest Bank S.A., Deutsche Bank Polska S.A., IBM Polska Business Services Sp. z o.o., Credit Agricole Bank Polska S.A., Bank Spółdzielczy w Głogowie, OTTO Work Force Solutions Sp. z o.o., Sales Group Sp. z o.o.

Zarząd

Alicja Jędrych – Przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej
Wojciech Płusa – Zastępca Przewodniczącego Organizacji Międzyzakładowej
Wojciech Dziemiński – Zastępca Przewodniczącego Organizacji Międzyzakładowej
Jolanta Biel – Członek Zarządu
Jolanta Buszka – Członek Zarządu
Katarzyna Czyż-Balcerek – Członek Zarządu
Justyna Głowacz – Członek Zarządu
Ewelina Jaros-Soboniak – Członek Zarządu
Dorota Kępka – Członek Zarządu

Agnieszka Kosińska – Członek Zarządu
Anna Pudełko – Członek Zarządu
Beata Ruszczyk – Członek Zarządu
Agnieszka Sikora – Członek Zarządu
Teresa Skowron – Członek Zarządu
Joanna Szlaszyńska – Członek Zarządu
Zbigniew Wędzicha – Członek Zarządu
Wiesława Wiertel – Członek Zarządu
Lucyna Wypasek – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Małgorzata Czekaj-Syc – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Organizacji Międzyzakładowej
Marzena Seweryn – Członek Komisji Rewizyjnej Organizacji Międzyzakładowej

Organizacja Zakładowa Pracowników BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zarząd

Anna Oprocha-Piech – Przewodnicząca
Agnieszka Lewandowska – Zastępca Przewodniczącej
Katarzyna Spiker – Zastępca Przewodniczącej

Komisja Rewizyjna

Anna Oganiaczyk – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Katarzyna Nerwińska – Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
Katarzyna Piekaj – Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej

Delegaci

Anna Oprocha-Piech
Agnieszka Lewandowska
Katarzyna Spiker
Anna Oganiaczyk
Katarzyna Nerwińska
Katarzyna Piekaj
Mateusz Rywacki
Maciej Gawęski
Arkadiusz Ernst

Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Grupy Kapitałowej Bank Ochrony Środowiska S.A.

Zarząd

Violetta Zagajewska – Przewodnicząca
Karolina Buraczyńska – Zastępca Przewodniczącego
Angelika Korba – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Łukasz Kozioł – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Anna Wiklik – Sekretarz Komisji Rewizyjnej
Anita Bieńkowska – Członek Komisji Rewizyjnej

Organizacja Zakładowa Pracowników Banku Pocztowego S.A.

Zarząd

Katarzyna Pytlewska – Przewodnicząca
Sylwia Kasprzak – Zastępca Przewodniczącej
Elżbieta Flak – Zastępca Przewodniczącej
Monika Rytarowska – Skarbnik

Komisja Rewizyjna

Jarosław Majewski – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Arleta Przeniosło-Bukowska – Członek Komisji Rewizyjnej
Marcin Kucharski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Delegaci

Mirosława Chojan
Elżbieta Flak
Sylwia Kasprzak
Marcin Kucharski
Jarosław Majewski
Arleta Przeniosło-Bukowska
Katarzyna Pytlewska
Monika Rytarowska
Kamil Schreiber
Marzena Szczerba
Krzysztof Trzciński
Joanna Zajączkowska

Organizacja Zakładowa Pracowników BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o.

Zarząd

Łukasz Jaworski – Przewodniczący
Aleksandra Cyunelis – Członek Zarządu
Magdalena Laskowska – Członek Zarządu
Maciej Cichocki – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Michał Burzyński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Witold Jurek – Sekretarz Komisji Rewizyjnej
Roman Plona – Członek Komisji Rewizyjnej

Organizacja Zakładowa Pracowników Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze

Zarząd

Elżbieta Gąsienica-Jędrzejczyk – Przewodnicząca
Monika Rybak – Zastępca Przewodniczącego
Barbara Guzik – Skarbnik

Komisja Rewizyjna

Tomasz Mazur – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Patrycja Strużyńska – Sekretarz Komisji Rewizyjnej
Marlena Tomasiak – Członek Komisji Rewizyjnej