Władze Związku


IV kadencja (2017-2021)

Kompetencje Władz Związku


Zarząd Krajowy Związku

 • zwoływanie Ogólnych Zebrań Członków Związku, (Delegatów Związku), Zwyczajnych i Nadzwyczajnych,
 • realizowanie uchwał Ogólnego Zebrania Członków Związku (Delegatów Związku),
 • nadzorowanie działalności Prezydium Zarządu Krajowego,
 • nadzorowanie i koordynowanie pracy struktur terenowych Związku,
 • organizowanie wyborów do krajowych organów statutowych Związku, w tym wyborów uzupełniających do tych organów,
 • podejmowanie uchwał w sprawie odwołania pełnego składu Zakładowej (Międzyzakładowej) struktury Związku, Koła Związku – na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej, Zakładowej (Międzyzakładowej) Komisji Rewizyjnej Związku,
 • sporządzanie projektu budżetu Związku i przedkładanie go do uchwalenia przez Ogólne Zebranie Członków Związku (Delegatów Związku), na okres jednego roku,
 • podejmowanie uchwał w sprawie prowadzenia przez Związek działalności gospodarczej w ramach obowiązujących w tym zakresie uchwał Ogólnego Zebrania Członków Związku (Delegatów Związku),
 • podejmowanie w imieniu Związku kolegialnych decyzji w sprawie zaciągnięcia przez Związek zobowiązań finansowych lub nabycia praw majątkowych do wysokości wynikającej z upoważnienia Ogólnego Zebrania Członków Związku (Delegatów Związku) i w ramach uchwalonego na dany rok budżetu Związku,
 • podejmowanie kolegialnych decyzji w sprawie zasad i form bieżącej działalności Związku na szczeblu krajowym w ramach uchwał Ogólnego Zebrania Członków Związku (Delegatów Związku),
 • uchwalenie Regulaminu Pracy Zarządu ustalającego sposób zwoływania posiedzeń Zarządu Krajowego, tryb podejmowania uchwał i innych decyzji oraz podział zadań pomiędzy Członków Zarządu,
 • ustalanie struktury organizacyjnej Biura Zarządu Krajowego Związku.
 • podejmowanie decyzji o sposobie załatwiania odwołań członków terenowych struktur Związku w sprawie wykluczenia lub wykreślenia z listy Członków Związku,
 • prowadzenie rokowań, zawieranie i rozwiązywanie ponadzakładowych układów zbiorowych pracy,
 • prowadzenie sporów zbiorowych oraz akcji protestacyjnych Związku na szczeblu krajowym,
 • podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia przez Związek zawodowy fundacji w celu realizacji celów społecznie użytecznych,
 • reprezentowanie Związku Zawodowego na szczeblu krajowym wobec objętych działalnością Związku pracodawców w sprawach dotyczących zbiorowych praw oraz interesów członków Związku, w tym jego terenowych struktur, nie zastrzeżonych ustawowo do rozstrzygania na szczeblu zakładowym pomiędzy zakładową (międzyzakładową) organizacją związkową a pracodawcą,
 • reprezentowanie Związku Zawodowego jako pracodawcy wobec pracowników zatrudnionych w krajowych i terenowych strukturach związku. W stosunkach pracy z pracownikami struktur krajowych i terenowych Związku w imieniu Zarządu Krajowego działa jego Przewodniczący. Przewodniczący Zarządu Krajowego Związku podejmuje również decyzje w sprawie zatrudniania i zwalniania osób zatrudnionych w krajowych i terenowych strukturach związków na podstawie umów cywilno-prawnych oraz pracy wykonywanej na innej podstawie prawnej niż stosunek pracy.
 • podejmowanie uchwał w sprawie określenia wyborów jako powszechne oraz w sprawie określenia możliwości (sposobu) głosowania drogą korespondencyjną.

Prezydium Zarządu Krajowego Związku

 • realizuje uchwały Zarządu Krajowego Związku
 • dokonuje rejestracji Organizacji Zakładowych Związku, Organizacji Międzyzakładowych Związku oraz Kół Związku w Rejestrze Terenowych Struktur Związku,
 • prowadzi działalność statutową i gospodarczą Związku, zarządza majątkiem związku,
 • prowadzi nadzór nad działalnością jednostek terenowych Związku.

Krajowa Komisja Rewizyjna

 • bieżąca kontrola podejmowanych przez Zarząd Krajowy uchwał i innych decyzji pod względem ich legalności i celowości,
 • bieżąca kontrola realizacji budżetu Związku oraz rocznych planów finansowych pod względem zgodności z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa oraz uchwałami Ogólnego Zebrania Członków Związku (Delegatów Związku),
 • przedkładanie sprawozdań z działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej Ogólnemu Zebraniu Członków Związku (Delegatów Związku) do zatwierdzenia,
 • opiniowanie projektów rocznych planów finansowych Związku uchwalanych następnie przez Zarząd Krajowy,
 • merytoryczny nadzór nad działalnością Komisji Rewizyjnych terenowych struktur Związku,
 • merytoryczny nadzór nad prowadzoną przez Zarząd Krajowy dodatkową działalnością gospodarczą Związku.

Zarząd Organizacji Międzyzakładowej

 • zwoływanie Ogólnych Zebrań Członków Związku, (Delegatów Związku), zwyczajnych i nadzwyczajnych, z wyjątkiem zebrań nadzwyczajnych zwoływanych na wniosek 1/5 członków organizacji w celu odwołania części składu Zarządu,
 • organizowanie wyborów Delegatów Związku do organów Zakładowej (Międzyzakładowej) struktury Zawiązku a także wyborów organizacji na Ogólne Zebranie Delegatów Związku na szczeblu krajowym,
 • sporządzanie projektu budżetu Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej)i przedkładanie go do uchwalenia przez Ogólne Zebranie Członków Związku (Delegatów Związku) tej organizacji,
 • uchwalanie corocznego planu finansowego organizacji określającego sposoby jego realizacji,
 • podejmowanie w imieniu organizacji kolegialnych decyzji w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych lub nabycia praw majątkowych do wysokości wynikającej z uchwały Ogólnego Zebrania Członków Związku (Delegatów Związku) na szczeblu krajowym,
 • podejmowanie kolegialnych decyzji w sprawie zasad i form bieżącej działalności statutowej organizacji w ramach uchwał Ogólnego Zebrania Członków Związku (Delegatów Związku),
 • uchwalenie Regulaminu Pracy Zarządu organizacji ustalającego sposób zwoływania Posiedzeń Zarządu, tryb podejmowania uchwał i innych decyzji oraz podział zadań pomiędzy członkami Zarządu,
 • podejmowanie kolegialnych decyzji w sprawie przyjęcia Członków Związku, wykreślenia lub wykluczenia w przypadkach przewidzianych statutem,
 • reprezentowanie struktury Zakładowej (Międzyzakładowej) Związku wobec objętego (objętych) jej działalnością pracodawcy (pracodawców) indywidualnych i zbiorowych stosunkach pracy, w sprawach zastrzeżonych przez obowiązujące ogólne przepisy prawa do kompetencji Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) Związku,
 • reprezentowanie Zakładowej (Międzyzakładowej) struktury Związku jako pracodawcy wobec zatrudnionych w tej strukturze pracowników, jak również wobec zatrudnionych w tej organizacji osób na innej podstawie niż stosunek pracy. W stosunkach pracy z pracownikami Zakładowej (Międzyzakładowej) struktury Związku w imieniu Zarządu tej organizacji działa jego Przewodniczący,
 • kolegialne podejmowanie decyzji dotyczących prowadzenia przez Zakładową (Międzyzakładową) strukturę Związku dodatkowej działalności gospodarczej przez tą strukturę zgodnie z uchwałami Ogólnego Zebrania Członków Związku (Delegatów Związku) szczebla krajowego oraz uchwałami Zarządu Krajowego Związku,
 • przedkładanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej Ogólnemu Zebraniu Członków (Delegatów Związku), Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) Związku,
 • opiniowanie przedkładanego przez Zarząd Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) Związku projektu budżetu organizacji, a także opiniowanie uchwalonych przez Zarząd Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) Związku rocznych planów finansowych,
 • merytoryczny nadzór nad prowadzoną przez Organizacji Zakładową (Międzyzakładową) Związku dodatkową działalnością gospodarczą,
 • występowanie z wnioskiem do Zarządu Krajowego Związku w sprawie odwołania pełnego składu Zarządu Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) Związku w przypadkach szczególnie uzasadnionych,
 • Przedkładanie Krajowej Komisji Rewizyjnej rocznych oraz kadencyjnych sprawozdań działalności Zakładowej (Międzyzakładowej) struktury Związku.
 • podejmowanie uchwał w sprawie określenia wyborów do Władz organizacji zakładowej (międzyzakładowej jako powszechne oraz w sprawie określenia możliwości (sposobu) głosowania drogą korespondencyjną.

Komisja Rewizyjna Organizacji Międzyzakładowej

Komisji Rewizyjnej Organizacji Międzyzakładowej przysługują kompetencje Krajowej Komisji Rewizyjnej Związku.

Ogólne Zebranie Delegatów

 • wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) Związku w trybie ustalonym w Ordynacji Wyborczej Związku,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania przedkładanego przez Zarząd Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) Związku sprawozdania z jego działalności na okres sprawozdawczy, w tym sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) Związku za ten okres oraz udzielanie absolutorium Zarządowi i jego członkom,
 • zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) Związku,
 • uchwalanie budżetu organizacji na następny okres sprawozdawczy w ramach budżetu Związku,
 • ustalanie maksymalnej kwoty zaciągania zobowiązań finansowych lub nabywania praw majątkowych jakie może zaciągać Zarząd w imieniu Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) Związku, nie wyższej niż kwota zobowiązań finansowych jakie może zaciągać Zarząd Krajowy Związku w danym okresie,
 • podejmowanie uchwał w sprawie odwołania części składu Zarządu Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) Związku w trakcie kadencji, jako Zebranie Nadzwyczajne zwołane na wniosek 1/5 członków organizacji. W takich przypadkach Ogólne Zebranie zwoływane jest na wniosek wymienionej części Członków przez Komisję Rewizyjną Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) Związku w wypadku gdy wniosek jest uzasadniony,
 • uchwalanie porządku oraz regulaminu obrad Ogólnego Zebrania Członków (Delegatów Związku) Organizacji Zakładowej (Międzyzakładowej) Związku,
 • uchwalanie programu działalności organizacji na bieżącą kadencję.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Przewiń do góry