Biuletyn FECEC – Regards nr 2

Wstęp

„Zielone finansowanie” (lub zrównoważone finansowanie) odnosi się do wszystkich działań finansowych realizujących cel środowiskowy, w szczególności w zakresie zmian źródeł pozyskiwania energii i związanych z nimi regulacji finansowych. Finansowanie ekologiczne wzrasta w szczególności od czasu przyjęcia porozumienia klimatycznego z Paryża, które określa cel, jakim jest dostosowanie przepływów finansowych do ograniczania emisji i przystosowania się do zmiany klimatu. Rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla i szerzej finansowanie emisji dwutlenku węgla są uważane za część mechanizmów finansowania ekologicznego.

Źródło Wikipedia: https://fr.wikipedia.org/wiki/Finance_verte

Chociaż temat jest modny, jego znaczenie w zarządzaniu finansowym i ostrożnościowym przedsiębiorstwem nie robi nic innego jak tylko wzrasta w ostatnich latach. Ilość zrównoważonych inwestycji stale rośnie, a wartość aktywów, które integrują kryteria ESG (środowiskowe, społeczne i nadzoru) to ponad 17 bilionów USD na całym świecie (źródło OECD). Eksploduje emisja zielonych obligacji, nawet jeśli reprezentuje jeszcze mniejszość rynku.

FECEC jest aktywny w tej ewolucji, w szczególności poprzez swój udział w organizacji pozarządowej Finance Watch.

W dalszej części artykułu zatrzymamy się na chwilę na zobrazowaniu naszych działań za pośrednictwem Finance Watch i sytuacji zielonych finansów, aby poprawić jego wizerunek w kilku krajach, w których jesteśmy obecni.


FECEC i Finance Watch

FECEC jest członkiem-założycielem Finance Watch, brukselskiej organizacji pozarządowej o zasięgu w wielu krajach, z których francuska sieć „Change Finance” rozwija ekspertów w zakresie poparcia i analizy wokół wspólnego celu: zreformowania systemu finansowego w celu lepszej obsługi społeczeństwa. Ekologiczne finansowanie jest skierowane głównie na problem wpływu na emisję dwutlenku węgla oraz etyczne i odpowiedzialne przemiany gospodarcze w celu ograniczenia wpływu naszego przemysłu na środowisko w najszerszym tego słowa znaczeniu.

W swoim najnowszym raporcie „Breaking the climate-finance doom loop: How banking prudential regulation can tackle the link between climate change and financial instability”, Finance Watch wzywa organy regulacyjne do podjęcia działań w celu powstrzymania błędnego koła między zmianą klimatu a niestabilnością finansową, w którym finansowanie paliw kopalnych umożliwia zmianę klimatu i jak zmiana klimatu zagraża stabilności finansowej. W sprawozdaniu opisano otoczenie prawne, które powinno prowadzić do zaostrzenia oceny ryzyka związanego z ekspozycją banków na istniejące i przyszłe rezerwy z tytułu paliw kopalnych w ramach istniejących i przyszłych regulacji dotyczących norm ostrożnościowych w bankowości.

Raport wykazuje:

 • Zmiana klimatu występuje i jest bezpośrednio związana z emisją gazów cieplarnianych wytwarzanych przez człowieka, a ludzkość może nadal emitować gazy cieplarniane w obecnym tempie jedynie przez kolejne od 10 do 15 lat, zanim będzie za późno, aby utrzymać globalne ocieplenie znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza w ramach porozumienia klimatycznego z Paryża z 2015 roku.
 • Gdy temperatura na świecie przekroczy 2 stopnie Celsjusza powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej, wejdziemy na nieznane terytorium, co będzie miało ogromne i nieprzewidywalne negatywne konsekwencje dla społeczności ludzkich i globalnej gospodarki kolejnych dziesięcioleci.
 • Ta sprawa dotyczy zielonych finansów, ponieważ ze względu na swoją naturę to są one czynnikiem zmian klimatycznych poprzez to, że przyznają one  środki na wydobycie, produkcję i eksploatację paliw kopalnianych
 • Biorąc pod uwagę wpływ, jaki zmiana klimatu będzie miała na gospodarkę, bankowcy centralni powszechnie uznają, że zmiana klimatu stanowi jedno z największych zagrożeń dla stabilności finansowej i może zagrozić całemu systemowi finansowemu.

Finance Watch wykorzystuje to odkrycie i dogłębną analizę wpływu sektora finansowego na globalne ocieplenie, aby przedstawić swoje zalecenia organom regulacyjnym:

 • skalibrować wagę ryzyka dla ekspozycji banków na istniejące rezerwy paliw kopalnych na poziomie 150%, aby dostosować je do art. 128 rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych (CRR);
 • skalibrować wagi ryzyka dla ekspozycji banków na nowe rezerwy paliw kopalnych na poziomie 1250%, aby sfinansować je wyłącznie kapitałem własnym, a tym samym odzwierciedlać zarówno ich ryzyko mikro ostrożnościowe, jak i makro ostrożnościowe;
 • czuwać nad tym, aby te zmiany wskaźników zostały odzwierciedlone w wewnętrznych modelach banków do obliczania ich wymogów kapitałowych;
 • aktywować art. 459 CRR, aby działać natychmiast i stosować te nowe wagi ryzyka do czasu zmiany wymogów ostrożnościowych związanych z paliwami kopalnymi w CRR;
 • zmienić wagę ryzyka ekspozycji banków na istniejące paliwa kopalne w art. 501 de CRR;
 • dążyć do podobnych globalnych wymogów ostrożnościowych poprzez współpracę z Bazylejskim Komitetem Nadzoru Bankowego (BCBS) i Radą Stabilności Finansowej (FSB).

Takie środki oparte na analizie ryzyka zwiększą skuteczność inicjatyw w zakresie przejrzystości, modelowania ryzyka i analizy scenariuszy, które są obecnie pilotowane przez organy nadzoru.

Źródło: https://www.fiance-watch.org/publication/breaking-the-climate-finance-doom-loop/


Europa

Zobowiązanie Unii Europejskiej do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. stawia sobie za cel zmniejszenie emisji CO2 w UE o 50% do 55% w stosunku do poziomu z 1990 r., do 2030 r. To zobowiązanie pokazuje, że Unia Europejska chce być wzorowa i szkolić wszystkich swoich partnerów, korzystając ze swojej potęgi gospodarczej i handlowej. Zielony ład musi mobilizować finansowanie prywatne wraz z zasobami publicznymi. Ujawnianie informacji, benchmark i przepisy dotyczące taksonomii lepiej charakteryzują zrównoważone inwestycje i unikają „ekologicznego prania mózgu”. Nie ma zrównoważonej gospodarki bez zrównoważonego finansowania. Przyjmując najnowsze rozporządzenia, Komisja Europejska kładzie podwaliny pod europejskie ramy, które wyznaczają kryteria ESG jako centralny element systemu finansowego, a tym samym pomagają przekształcić gospodarkę europejską w bardziej ekologiczny i odporny system o obiegu zamkniętym. Dwa teksty przyjęte w 2019 r. przez Komisję Europejską w sprawie przejrzystości funduszy (ujawnianie informacji) i wskaźników (benchmark) wyznaczają nowe ambicje w zakresie zrównoważonego finansowania. Włączenie kryteriów ESG jest wzmocnione w obowiązkach w zakresie przejrzystości mających zastosowanie do funduszy inwestycyjnych i zarządzającymi wskaźnikami oraz poprzez utworzenie dwóch nowych rodzajów szczególnych wskaźników niskoemisyjnych.

A) Harmonizacja sprawozdawczości

W dniu 5 grudnia 2019 r. trzy władze europejskie – Parlament, Komisja i Rada – osiągnęły tymczasowe porozumienie polityczne w sprawie europejskiej taksonomii w sprawie zrównoważonego finansowania. Taksonomia ma na celu określenie działalności gospodarczej, którą można uznać za zrównoważoną środowiskowo i w jakich okolicznościach. Ustanawia ona progi skuteczności dla działalności gospodarczej zgodnej z gospodarką bezemisyjną do 2050 r. Będzie ona kierowała przyszłe inwestycje w kierunku rozwiązań, które spełniają cele porozumienia paryskiego i innych zobowiązań w zakresie ochrony środowiska w Europie

Emitenci obligacji oraz, bardziej ogólnie, przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 500 pracowników będą musiały informować o ekologicznym lub przejściowym udziale swojej działalności i inwestycji, w odniesieniu do taksonomii Komisji Europejskiej. Obowiązek ten zakłóci obecne metody sprawozdawczości i istniejące ustalenia krajowe. Dziś to do firmy należy określenie swoich wyborów sprawozdawczych zgodnie z modelami opracowanymi przez agencje specjalizujące się w ocenie ESG i dającymi jak najbardziej pozytywną wizję ich działalności. Jutro prawdopodobnie będą musieli wyjaśnić, jaka część ich obrotów jest związana z taksonomią.

Na dłuższą metę łatwiej będzie określić, jaka część działalności firmy jest narażona na zmiany klimatyczne i inne słabości.

B) Rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji

Tekst dotyczący ujawniania informacji ma na celu ujęcie w ramy prawne w kilku aspektach przejrzystości tych funduszy wobec kryteriów ESG w odniesieniu do ich spójności z wytycznymi z ESG. Podmioty będą zobowiązane do informowania o uwzględnieniu ryzyka związanego z podejściem w zakresie zarządzania ryzykiem i wpływie na wartość ich inwestycji. Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju definiuje się jako „zdarzenie lub sytuację środowiskową, społeczną lub zarządczą, która w przypadku ich wystąpienia może mieć znaczący, rzeczywisty lub potencjalny negatywny wpływ na wartość inwestycji” (ryzyko finansowe). Tekst nakłada na podmioty o określonej wielkości obowiązek informacji na temat uwzględnienia głównych negatywnych skutków ich inwestycji na czynniki gwarantujące zrównoważony rozwój. Negatywny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju (główne negatywne skutki dla zrównoważonego rozwoju) definiuje się jako średnio- lub długoterminowe ryzyko inwestycji w działalność, która ma negatywny wpływ na środowisko, aspekt społeczny, finanse lub dobre zarządzanie (ryzyko niefinansowe). Obowiązki na poziomie produktu nakłada się w celu opisania cech ESG i wkładu w osiągnięcie celu „zrównoważonej inwestycji”.

W centrum tych środków znajdują się informacje dla konsumentów i zapobieganie „zielonemu kłamstwu”.

Odbiorcy rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji:

 1. Podmioty rynku finansowego („MZO”), w tym towarzystwa ubezpieczeniowe, profesjonalne instytucje emerytalne, firmy inwestycyjne i instytucje kredytowe świadczące usługi doradztwa inwestycyjnego i indywidualnego zarządzania portfelem, spółki zarządzające OPCVM i ZAFI, kwalifikowalni inwestorzy kapitału podwyższonego ryzyka, zarządzający funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej.
 2. Doradcy finansowi, do których należą pośrednicy ubezpieczeniowi, firmy ubezpieczeniowe, instytucje kredytowe, firmy inwestycyjne, zarządzający FIA i firmy zarządzające funduszami inwestycyjnymi, które świadczą usługi doradztwa inwestycyjnego.

C) Przepisy dotyczące wskaźników referencyjnych

Rozporządzenie w sprawie wskaźników stworzyło dwa nowe europejskie wskaźniki niskoemisyjne, unijny wskaźnik przejścia na zmiany klimatu oraz unijny wskaźnik odniesienia dostosowany do EU Climate Transition Benchmark and the EU Paris-aligned Benchmark. Wprowadza również wymogi dotyczące przejrzystości, aby administratorzy indeksów uwzględniali kryteria ESG przy budowie ich metodologii. Tekst ma na celu wzmocnienie i standaryzację informacji przekazywalnych inwestorom na temat śladu węglowego i wyników ESG przedsiębiorstw i portfeli inwestycyjnych, a także zaoferowanie menedżerom nowego narzędzia ułatwiającego uwzględnienie kryteriów pozafinansowych w ich strategiach inwestycyjnych.

D) Taksonomia

TEG (Grupa Ekspertów Technicznych) pracuje nad rozwojem unijnej taksonomii na rzecz łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do zmiany klimatu. W grudniu 2018 r. TEG opublikowała pierwszy zestaw proponowanych działań, które w znacznym stopniu przyczyniają się do działań w zakresie łagodzenia zmiany klimatu. Zaproszenie do zgłaszania uwag zostało zamknięte 9 stycznia 2019 r. W dniu 18 czerwca 2019 r. TEG opublikowała sprawozdanie na temat taksonomii UE, w którym uwzględniono informacje zwrotne otrzymane w pierwszej rundzie proponowanych działań i wkłady dodatkowych ekspertów. W dniu 5 grudnia 2019 r. współprawodawcy osiągnęli porozumienie w sprawie taksonomii ekologicznej działalności gospodarczej. Umowa jest poddana do aprobaty przez Parlament Europejski i Radę.


Hiszpania

W przypadku Hiszpanii powinniśmy wspomnieć o trwającym parlamentarnym traktowaniu hiszpańskiej ustawy o zmianie klimatu i transformacji energetycznej, która obejmuje mobilizację ponad 200 miliardów euro inwestycji i która poświęca artykuł sektorowi bankowemu oraz publikację rocznego sprawozdania na temat zmian finansowych zagrożeń związanych ze zmianą klimatu, w tym ryzyka transformacji i środków przyjętych w tym zakresie.

Bank Hiszpanii szacuje, że do 25% długu korporacyjnego posiadanego przez hiszpańskie banki znajduje się w sektorach potencjalnie narażonych na te zagrożenia przejściowe. Istotne jest zatem, aby sektor finansowy włączył ryzyko klimatyczne do ogólnego zarządzania ryzykiem związanym z jego działalnością (kredyt, reputacja lub rynek).

Bank Hiszpanii pracuje nad lepszym zrozumieniem wpływu sytuacji kryzysowej związanej z klimatem i tym, jaki zrównoważony rozwój środowiska powinien zostać uwzględniony w mandatach, aby uniknąć scenariuszy, które wpływają na wzrost gospodarczy.

Z drugiej strony transformacja energetyczna stanowi również szansę dla hiszpańskiego sektora bankowego; wymogi kapitałowe działań, które przyczyniają się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej, są bardzo wysokie i nie będą pokrywane z zasobów publicznych, tak aby banki, jako pośrednicy między oszczędnościami a inwestycjami, były w korzystnej sytuacji ukierunkowania przepływów kapitału na projekty ekologiczne.

Po kryzysie zdrowotnym COVID-19 wydaje się, że zielony ład stał się ramą rozwiązania problemu procesu odbudowy poprzez wykorzystanie potencjału w zakresie tworzenia miejsc pracy w okresie transformacji energetycznej i jednocześnie radzenia sobie z kryzysem gospodarczym i klimatycznym.


Polska

Sprawozdawczość ESG jest stosunkowo nowym obowiązkiem dla spółek notowanych na giełdzie w Polsce.

Odpowiedzialność za kryteria ESG została wprowadzona w Polsce przez nowelizację ustawy o rachunkowości 2, która transponowała przepisy dyrektywy 2014/95/UE.

Ustawodawcy stosowali przepisy dyrektywy w najmniej restrykcyjnych wariantach. Przedsiębiorstwom dano możliwość podjęcia decyzji w sprawie lokalizacji sprawozdania ESG w strukturze sprawozdania rocznego i bez obowiązkowego audytu zewnętrznego sprawozdań. Od czasu opublikowania przez przedsiębiorstwa w 2018 r. swoich sprawozdań rocznych za 2017 r. obowiązują nowe przepisy.

Zmiana przepisów wymusiła przygotowanie i publikację sprawozdań dotyczących ESG przez większość spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wyjątkowo liberalna forma poprawki doprowadziła do powstania ogromnej różnorodności przepisów, zgodnie z którymi polskie firmy przygotowują raporty. Najczęściej standardami wyboru są SIN (Non-Financial Information Standard) opracowane pod egidą Fundacji Standardów Sprawozdawczych i popierane przez większość polskich lokalnych instytucji publicznych na rynku kapitałowym). Liczba firm, które nie przestrzegają żadnych norm maleje, ale pozostaje na stosunkowo wysokim poziomie.

Źródło: Ludwik Kotecki „Zielone finanse w Polsce”


Francja

We Francji, według niektórych organizacji pozarządowych, zobowiązania do zielonych finansów są nierówne według podmiotów. ShareAction lub Influence MAP pokazuje pracę wykonaną przez BNP Paribas lub grupę BPCE.

Te nierówne zobowiązania widzimy za pośrednictwem stron internetowych tych samych podmiotów. Zaskakujące jest również to, że Federacja Zawodów Bankowych, zrzeszająca pracodawców, jest bardzo mało aktywna w tej dziedzinie. Pozostaje to domeną każdej firmy w dość odosobniony sposób. Dla najbardziej etycznych wymienionych powyżej, doprowadziło to do utworzenia specjalnego zespołu na najwyższym szczeblu podejmowania decyzji, z zarządzaniem zaangażowaniem korporacyjnym i profilowo rekrutowanymi ekspertami w zakresie ryzyka klimatycznego lub pomiaru i oceny tych zagrożeń.

Wymaga to również zobowiązań.

Na przykład jednym z silnych zobowiązań BNP Paribas było zadeklarowanie, że przestanie finansować branże, które emitują najwięcej gazów cieplarnianych:

 1. BNP Paribas rozszerza swój cel, jakim jest zakończenie zużywania węgla przez swoich odbiorców produkujących energię elektryczną do wszystkich krajów OECD do 2030 roku.
 2. Grupa będzie kontynuować swoje zobowiązanie do zakończenia, w najbliższej przyszłości, relacji z każdym klientem rozwijającym nowe możliwości produkcyjne oparte na węglu.
 3. BNP Paribas nie będzie już przyjmować nowych klientów o obrotach związanych z węglem przekraczających 25% całości obrotów.

Dlatego też niektóre francuskie banki mają nadzieję zmienić zachowanie, przyjmując silne stanowiska, które wyróżniają się w odniesieniu do konkurencji. Na przykład wynagrodzenia kluczowych menedżerów BNP Paribas są częściowo indeksowane do danych o wynikach CSR Grupy w odniesieniu do kwestii energetycznych i klimatycznych.

Dla klientów, oferta produktu, nawet jeśli pozostaje ograniczona, jest obecna. Widzimy, że te produkty, od zaledwie kilku miesięcy (efekt COVID?) i być może dlatego, że są opieczętowane ISR (Social Investissement Socialment Responsable) są notowane lepiej niż fundusze indeksowane, pod względem wydajności, tak więc dzięki lepszej wydajności, fundusze te zaczynają przyciągać.


Portugalia

Wiele banków, takich jak Santander, Caixa Geral de Depósitos – CGD i Banco Montepio, zdecydowanie wyraża zamiar zaangażowania się w transformację.

Santander twierdzi, że wspiera swoich klientów, pomagając im sfinansować przejście na bardziej zrównoważoną gospodarkę. Santander wprowadza innowacje, aby oferować nowe produkty i usługi finansowe, w tym kryteria ESG (środowiskowe, społeczne i zarządcze).

Caixa Geral de Depósitos – CGD integruje, wraz z przedstawicielami wszystkich banków w Portugalii, grupę roboczą „Zrównoważone finanse”, której celem jest rozpowszechnianie europejskiego programu na rzecz „zrównoważonego finansowania” z informacyjnego i konstruktywnego punktu widzenia na temat potrzeby udzielenia odpowiedzi, na zawsze, gdy zażądają tego europejskie podmioty. Ponadto jest częścią podgrupy „Taksonomia”.

La Caixa jest częścią grupy roboczej Portugalskiego Stowarzyszenia Bankowego (APB), która promuje większą kulturę i znajomość koncepcji edukacji finansowej i przedsiębiorczości wśród młodych ludzi.

W 2019 r. CGD dołączyła do zasad odpowiedzialnego banku (PRB) Programu Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych dla Sektora Finansowego (UNEP FI).

PRB określa rolę i obowiązek sektora finansowego w budowaniu zrównoważonej przyszłości, ale także jego dostosowanie do celów zrównoważonego rozwoju ONZ i porozumienia klimatycznego z Paryża z 2015 r.

PRB zapewnia nowe możliwości biznesowe w wyniku przejścia na gospodarkę o mniejszym wpływie na środowisko i większej sprawiedliwości społecznej.

Najważniejsze cechy zasad odpowiedzialnej bankowości:

 • pełna struktura dla wszystkich zawodów bankowych;
 • opracowanie linii w sprawie celów zrównoważonego rozwoju i porozumienia klimatycznego z Paryża;
 • cel w obszarach o najbardziej znaczącym pozytywnym i negatywnym wpływie;
 • przejrzystość i odpowiedzialność poprzez sprawozdawczość publiczną;
 • rady, porady ekspertów i uczenia się w celu wspierania realizacji.

We wrześniu 2019 r. CGD stało się jednym z sygnatariuszy zasad odpowiedzialnej bankowości. Stawiając na potrzebę ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, CGD podpisała cel biznesowy 1,5 °C, ograniczający skutki zmiany klimatu. W 2020 r. CGD zmieniła swój kodeks postępowania, wzmacniając odpowiedzialność społeczną i kwestie zrównoważonego rozwoju.

Banco Montepio oferuje linię kredytową na rzecz dekarbonizacji i gospodarki o obiegu zamkniętym. Linia kredytowa preferencyjna (dotacja, premia odsetkowa, wzajemne gwarancje) pomaga przedsiębiorstwom przemysłowym i turystycznym inwestować w projekty, które poprawiają ich efektywność energetyczną i przyspieszają przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Banco Montepio przyjął zaproszenie rządu do przyłączenia się do programu GovTech, inicjatywy, która ma na celu nagradzanie i wspieranie trzech innowacyjnych produktów lub usług, z potencjałem do ustosunkowania się w odpowiedzi na globalne wyzwania zawarte w harmonogramie 2030 celów zrównoważonego rozwoju ONZ.


Belgia

Belgia nie jest wyjątkiem. Febelfin, belgijska federacja sektora finansowego, nie wahała się w marcu 2020 r. napisać, że „Belgia przejmuje inicjatywę w dziedzinie zrównoważonych inwestycji”.

W skrócie:

 • Dzięki prawie 500 zrównoważonym produktom finansowym Belgia jest krajem UE z najszerszą gamą produktów.
 • W sumie ponad 175 mld euro jest zarządzanych zgodnie ze standardem jakości „W kierunku zrównoważonego rozwoju” (zob. poniżej), w tym 50 mld euro na rynku belgijskim.
 • Wiele instytucji finansowych jest zaangażowanych w sprzedaż wyłącznie zrównoważonych produktów oznakowanych w Belgii.

Twierdzenia te opierają się na definicji belgijskiej etykiety zrównoważonego rozwoju, Towards Sustainability.

Według francuskiego portalu zrównoważonego finansowania Novethic, jest to również najważniejsze pod względem zarządzanych aktywów. Na arenie międzynarodowej, w sumie ponad 175 mld euro jest zarządzanych zgodnie z wymogami standardu jakości „W kierunku zrównoważonego rozwoju”. Ponad 50 miliardów euro pochodzi od belgijskich oszczędzających i inwestorów. Badanie przeprowadzone przez ten sam Novethic plasuje Towards Sustainability wśród najbardziej rygorystycznych europejskich zrównoważonych etykiet finansowych.

W tym kontekście należy zauważyć, że produkty dopuszczone do posiadania etykiety Towards Sustainability nie są w rzeczywistości wyłącznie belgijskie. Około 25% z nich jest oferowanych głównie przez producentów belgijskich. Pozostałe produkty pochodzą od graczy z innych krajów UE. Jeśli chodzi o produkty, to 60% zatwierdzonych produktów jest specjalnie skierowanych na rynek belgijski. Pozostałe 40% to europejskie lub międzynarodowe. Innymi słowy, istnieje szeroki zrównoważony wybór dla każdego rodzaju inwestora.

Etykieta kładzie nacisk na wagę przejrzystości. W istocie przejrzystość dla inwestora indywidualnego pozostaje jednym z głównych czynników napędzacych etykietę. Gdy produkt finansowy nosi etykietę Towards Sustainability, inwestor może być pewien, że spełnia szereg dobrze zdefiniowanych minimalnych kryteriów zrównoważonego rozwoju, zgodnie z Febelfin.

Ale na rynku są również zrównoważone produkty inwestycyjne, które nie są opatrzone etykietą, aby uniknąć pewnych nieporozumień wśród inwestorów nieprofesjonalnych, wiele instytucji finansowych zobowiązuje się do włączenia do swojej zrównoważonej oferty belgijskiej wyłącznie produktów, które otrzymały etykietę. Pierwsi z tych sygnatariuszy są na www.towardssustainability.be

Kierunek zrównoważonego rozwoju będzie nadal ewoluować, biorąc pod uwagę przyszłe przepisy UE dotyczące dostarczania informacji i taksonomii zrównoważonego rozwoju. Standard jakości w kierunku zrównoważonego rozwoju jest oceniany co dwa lata. Pierwsza i obecna wersja została opublikowana w lutym 2019 roku. Kolejne zmiany zostaną opublikowane w styczniu 2021 r. i styczniu 2023 r.

Źródło: Febelfin


Wnioski

Rola naszego sektora finansowego w transformacji klimatycznej jest oczywiście najważniejsza. Podczas gdy wszystkie kraje czynią postępy, zielone finansowanie jest nadal w powijakach i trwają ważne prace zarówno w zakresie definicji spójnych i wspólnych zasad, jak i ich stosowania w różnych krajach. Dystrybucja zrównoważonych produktów finansowych i edukacja wszystkich zainteresowanych stron w kwestiach prawdopodobnie nie są ostatnimi z wyzwań.

FECEC przyjmuje swoją rolę w tej dziedzinie, wywierając na nią pozytywny wpływ, czy to za pomocą środków związanych z europejskim dialogiem społecznym ,poprzez aktywny udział w Finance Watch, czy też uświadamianie swoich członków, czego niniejszy artykuł jest przykładem.

Peter Pirson
Zastępca sekretarza generalnego ds. stosunków europejskich