Bonusy a przedawnienie roszczeń

Terminy przedawnienia roszczeń są określone w kodeksie pracy w sposób wiążący i nie podlegają wydłużeniu lub skróceniu, nawet przy zgodnej woli stron. Oznacza to, że po upływie terminu przedawnienia powództwo skierowane do sądu w celu dochodzenia roszczenia będzie oddalone. Pracownik nie będzie miał możliwości domagania się na przykład wypłaty wynagrodzenia, które należało mu się przed trzema laty.

Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest możliwość zrzeczenia się pracodawcy z korzystania z zarzutu przedawnienia. Pracodawca ma prawo uznać nawet przedawnione roszczenie i wypłacić pracownikowi zaległe wynagrodzenie za poprzednie lata, bez ograniczeń co do terminów, wszystko jednak zależy od zrzeczenia się skorzystania z ustawowych uprawnień dotyczących przedawnienia. Czyli wszystko zależy od dobrej woli pracodawcy w tym zakresie. Co do zasady, przedawnieniu ulegają roszczenia zarówno majątkowe, jak i niemajątkowe. Z roszczeń o charakterze majątkowym można wymienić roszczenia o wynagrodzenie, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek za pracę w nocy, premie, wszelkie inne dodatki do wynagrodzenia, gwarantowane wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi u pracodawcy (bonus świąteczny) lub wynikającymi z indywidualnych umów o pracę.

Bank Pekao S.A. wypłaca bonus świąteczny w terminie do 15 grudnia danego roku kalendarzowego. Zatem dnia 16 grudnia 2010 r. (tj. po upływie trzech lat od dnia 15 grudnia 2007 r.) minął termin dochodzenia w sądach pracy roszczenia z tytułu niewypłaconego w całości bonusu świątecznego Banku Pekao S.A.

Na dzień dzisiejszy Bank Pekao S.A. nie zrzekł się z korzystania z zarzutu przedawnienia i nie stara się zawrzeć ugody w sprawie wypłaty należności (ani w sądzie, ani poza nim). Co więcej, Bank zaskarżył wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie do Sądu Najwyższego i Bóg raczy wiedzieć, kiedy to postępowanie zostanie zakończone.

Po przejściu do Banku Pekao S.A. umowy zawarte z Bankiem BPH były obowiązujące do czasu zawarcia stosownego porozumienia stron lub dokonania wypowiedzenia zmieniającego tj. przejścia na warunki pracy wynikające z układu zbiorowego pracy obowiązującego w Banku Pekao S.A.

Ci pracownicy, którym nie zmieniono umów o pracę np. w 2008 r., powinni otrzymać coroczną nagrodę świąteczną Banku BPH, albowiem ich warunki wynagradzania były takie same jak u poprzedniego pracodawcy, tj. w Banku BPH i wynikały z indywidualnych umów o pracę.

Tutaj należy zaznaczyć, że zgodnie z informacją Pana Józefa Wancera, Prezesa Zarządu Banku BPH oraz Pani Katarzyny Niezgody, Wiceprezesa Zarządu Banku BPH S.A. z dnia 04.10.2007 r. skierowaną do Zakładowych Organizacji Związkowych działających w Banku BPH S.A. oraz do wszystkich pracowników przejmowanych przez Bank Pekao S.A. warunki pracy w banku przejmującym, w tej części, gdzie są korzystniejsze, miały obowiązywać z dniem przejęcia.

Nadal podtrzymujemy opinię, ze obydwa świadczenia (coroczna nagroda świąteczna Banku BPH S.A. i bonus świąteczny Banku Pekao S.A.) są świadczeniami różnego rodzaju. Przy omawianiu wysokości wynagrodzeń na konkretnych stanowiskach pracy, Bank dolicza bonusa świątecznego pokazując jak świetnie płaci w stosunku do rynku. Na spotkaniu ze związkami zawodowymi Pan Luigi Lovaglio powiedział wprost – bonus, to nic innego, jak trzynaste wynagrodzenie, które płacimy bez względu na wyniki w pracy. I tutaj zgadzamy się z Panem Prezesem, nie zgadzamy się z poglądem, że Bank płaci dobrze, albowiem nie adekwatnie do włożonego wysiłku ludzkiego i wyników spółki. Sprawa jeszcze jest rozwojowa ze względu na przyjęcie wniosku przez Sąd Najwyższy (kasację złożył Bank Pekao S.A.).