„Dialog 2005” Członkiem Forum Związków Zawodowych

NZZPBiU „Dialog 2005” zrzeszył się w Forum Związków Zawodowych.

FZZ zostało założone w 2001 roku. Obecnie zrzesza 400.000 członków z 80 krajowych i zakładowych organizacji związkowych reprezentujących różne grupy zawodowe. Głównym priorytetem działalności Forum Związków Zawodowych jest poszanowanie godności i interesów pracowników przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych narzędzi dialogu społecznego. Cele te są skutecznie realizowane przez współpracę wszystkich organizacji członkowskich w kierunku wypracowania wspólnych postaw wobec organów władzy i administracji oraz pracodawców. Przedstawiciele FZZ czynnie uczestniczą w pracach Rady Dialogu Społecznego stanowiącej funkcjonującym na poziomie centralnym forum dialogu trójstronnego w Polsce i współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej. Forum jest również obecne w instytucjach Unii Europejskiej. Od 2012 r. Forum Związków Zawodowych należy do Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych.

Członkostwo w Forum Związków Zawodowych pozwoli nam jako reprezentatywnej organizacji związkowej na uzyskanie wsparcia w działaniach mających na celu reprezentację i obronę interesów pracowników bankowości.

Jako Członek FZZ mamy prawo do:

  • opiniowania i zgłaszania swoich uwag i stanowisk odnośnie projektów aktów prawnych oraz wszelkiego rodzaju koncepcji, decyzji i rozstrzygnięć władz samorządowych
  • uczestniczenia w posiedzeniach struktur terenowych Forum i spotkaniach z przedstawicielami władz samorządowych
  • wnoszenia swoich stanowisk na posiedzeniach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego i w przypadku przyjęcia tej tematyki do porządku obrad – uczestniczenia w posiedzeniu tego gremium
  • udziału w szkoleniach i seminariach organizowanych przez Forum Związków Zawodowych
  • zgłaszania swoich kandydatów do Zespołów problemowych Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego
  • zgłaszania swoich kandydatów do organów statutowych Forum oraz do władz struktur terenowych

Alicja Jędrych, Przewodnicząca „Dialog 2005” jest Członkiem Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych. Jako branżowa organizacja związkowa zrzeszająca pracowników bankowości „Dialog 2005” będzie zmierzał do utworzenia w ramach Forum komisji ds. bankowości, w której pracach będą uczestniczyć: Anna Oprocha-Piech – Członek Zarządu Krajowego oraz Wojciech Płusa – Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej.