Działania „Dialog 2005” w Nest Bank S.A.

Działając w poczuciu odpowiedzialności za pracowników Nest Bank S.A. i w obronie ich interesów,  Zarząd „Dialog 2005” wystosował w ostatnich dniach pisma do Zarządu Nest Bank S.A. oraz Założyciela AnaCap Financial Partners Limited z wezwaniem do odpowiedniego zabezpieczenia pracowników.

Treść pism publikujemy poniżej.


Oświęcim, 14 stycznia 2021 r.

Sz. P. Marek Kulczycki
Prezes Zarządu Nest Bank S.A.

Sz. P. Piotr Kowynia
Pierwszy Wiceprezes Zarządu Nest Bank S.A.

Sz. P. Agnieszka Porębska-Kość
Członek Zarządu Nest Bank S.A.

Sz. P. Karolina Mitraszewska
Członek Zarządu Nest Bank S.A.

Sz. P. Jamal Ismayilov
Członek Zarządu Nest Bank S.A.

Sz. P. Janusz Mieloszyk
Członek Zarządu Nest Bank S.A.

Sz. P. Magdalena Zajkowska
Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi

w Nest Bank S.A.

Szanowni Państwo

Działając w poczuciu odpowiedzialności za pracowników Nest Bank S.A. i w obronie ich interesów, wypełniając obowiązki wynikające z ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (z późniejszymi zmianami) tj. w celu możliwości uniknięcia lub zmniejszenia rozmiaru grupowego zwolnienia oraz spraw pracowniczych związanych z tym zwolnieniem, w tym możliwości przekwalifikowania lub przeszkolenia zawodowego, a także uzyskania innego zatrudnienia przez zwolnionych pracowników podnosimy co następuje:

  1. Nest Bank S.A. nie posiada sieci Oddziałów z licznymi placówkami i nie ma takiej sytuacji, aby kilka placówek funkcjonowało w jednym mieście czy miejscowości. Zatem kolejne zamykanie Oddziałów należy nazwać błędem, albowiem będzie to oznaczało utrudnienie kontaktu klientów z Bankiem. Działalność Banku oparta jest na obsłudze mikroprzedsiębiorstw, a te wymagają szczególnej opieki ze strony doradców, kontaktu osobistego w zawieraniu umów, wyjaśnianiu oferty Banku (wielu z klientów prosi o nawet o pomoc w obsłudze elektronicznej produktów), wyjazdów do klientów w celu przedstawienia ofert Banku czy wyżej wspomnianej finalizacji umów. Oddziały Nest Banku są także żywą stałą reklamą firmy, o którą trzeba dbać a nie likwidować (Bank nie jest widoczny w mediach, pewnie z powodu ogromnych kosztów, które musiałby wydawać na reklamę Banku i produktów). Zdajemy sobie sprawę z tego, że koszt wynajmu pomieszczeń może stanowić istotną pozycję w kosztach Banku, ale można renegocjować umowy. Dla właściciela pomieszczeń lepiej mieć stały dochód, choćby niższy od dotychczasowego niż nie mieć wcale. Na czas pandemii proponujemy zorganizować pracę hybrydowo tj. kilka dni w Oddziale z udziałem przełożonego oraz kilka dni zdalnie. Taka organizacja pracy umożliwi dobre zarządzanie sprzedażą i ograniczy kontakty międzyludzkie – to jest istotne w dobie pandemii.
  2. Dowiedzieliśmy się, że historycznie Bank poniósł klęskę na sprzedaży detalicznej. Zainteresowaliśmy się sprawą i wiemy, że popełniono błędy zarządcze, obluzowano ryzyko, źle szkolono pracowników i to przyniosło szkodę dla przedsiębiorcy. Bank nakierowany był na zyski tu i teraz nie dbając o perspektywę pracowników i klientów. Przy takim podejściu każdy bank poniósłby straty. Ale z błędów należy wyciągać wnioski, poprawiać produkty i iść do przodu. W przypadku Nest Banku wycofano pożyczki konsumenckie traktując tę działalność jako niezwykle ryzykowną. Znamy banki, które z obsługi detalicznej mają konkretne dochody sięgające nawet 50% dochodowości. Nawet obecnie, w czasie pandemii wydzielono segmenty klientów aktywnych zawodowo i do nich doradcy kierują zaproszenia do bankowania. Dobre wyniki na działalności detalicznej w innych bankach upoważniają nas do skierowania prośby do Zarządu Nest Banku, aby opracował profesjonalną ofertę detaliczną i umożliwił ludziom pracę, postarał się o lepszy wynik na działalności a nie szedł w kierunku wygaszania biznesu Banku, po drodze także wygaszając działanie biznesowe franczyz.
  3. Pracodawca poinformował nas o dalszej pracy Banku nad digitalizacją i usprawnianiem procesów, które będą wykonywane siłami wewnętrznymi. Jeżeli Bank zatrudnia specjalistów, na których może polegać, to bardzo się cieszymy i wierzymy, że usprawnienia będą miały miejsce. Natomiast w pierwszej kolejności powinny być wdrożone usprawnienia, później można myśleć o ograniczeniu zatrudnienia o ile nowe rozwiązania technologiczne przyniosą pożądany efekt. Ale w takim przypadku proces zwolnień należałoby przedłużyć co najmniej do końca roku i spokojnie, krok po kroku realizować przedsięwzięcia technologiczne z zabezpieczeniem ciągłości biznesowej Banku i obsługi klientów.
  4. W trudnej sytuacji spowodowanej pandemią znajduje się wiele przedsiębiorstw w Polsce i na całym świecie. Unia Europejska, także lokalnie, w Polsce organizowane są środki pomocowe w celu przetrwania firm i ochrony miejsc pracy. Prosimy, aby w miejsce zwolnień Zarzad Nest Banku zastanowił się nad uzyskaniem wsparcia i zatrzymaniem zwolnień, albowiem z dużym prawdopodobieństwem doprowadzą one do wielu tragedii pracowników i ich rodzin. Z dużym rozczarowaniem odbieramy propozycję Pracodawcy, aby zwalnianym z Nest Banku pracownikom wypłacić jedynie ustawowe odprawy. Odpowiedzialność tego Banku to także, a nawet nade wszystko odpowiedzialność za ludzi, którzy z przyczyn nieleżących po ich stronie mają być zwalniani z pracy. Można stwierdzić, że zwalniani na bruk, albowiem rynek pracy obecnie jest na poziomie zerowym.
  5. Jeżeli zaś Zarząd Nest Banku działa pod presją inwestora, którego głównym celem jest zatrzymanie kapitału i wyjście z tej działalności w Polsce, to należy to wprost powiedzieć pracownikom i klientom i nie trzymać wszystkich w poczuciu możliwości dalszego działania tej Firmy, ale trzeba wywiązać się z odpowiedzialności społecznej wobec tych, którzy temu Pracodawcy zaufali i poświęcili swój intelekt oraz wysiłek fizyczny. Oni nie mogą być gorzej traktowani niż inni pracownicy bankowości zwalniani z pracy z przyczyn pracodawcy.

Z poważaniem
w imieniu Zarządu
Alicja Jędrych wraz z zespołem negocjacyjnym
Agnieszka Kosińska, Anna Oprocha-Piech, Wojciech Płusa


Oświęcim, dnia 18 stycznia 2021 r.

Sz. P.
Joe Giannamore
Założyciel AnaCap Financial Partners Limited
One Stephen Street
London, W1T, 1AL

Szanowny Panie

Jesteśmy w bardzo trudnym czasie pandemii wywołanej przez COVID-!9, wszyscy walczymy o zachowanie zdrowia a nawet życia. Aby przetrwać ten trudny czas należy chronić miejsca pracy i nauczyć się radzić sobie z zagrożeniem.

Z wielkim rozczarowaniem przyjmujemy informację o zwolnieniach grupowych w Nest Banku, którego AnaCap jest właścicielem. Likwidacja stanowisk pracy w Nest Banku przyniesie za sobą także likwidację działalności gospodarczej prowadzonej przez franczyzy Nest Banku, tam jest zatrudnionych ok 200 osób. Bank obecnie zatrudnia 215 osób na umowach na czas określony, ich umowy wkrótce wygasną, ludzie pozostaną bez pracy. Nest Bank S.A. poinformował o 200 osobach do zwolnienia, to już jest ponad 600 osób, za którymi najczęściej stoją ich rodziny i dzieci. To jest tragedia!

Związek zawodowy „Dialog 2005” przygotował pismo do Zarządu Nest Banku, składając konkretne propozycje w celu uniknięcia lub ograniczenia zwolnień pracowników (pismo w załączeniu). Niestety nikt tego nie bierze pod uwagę, mówią nam: „decyzje zapadły nie ma odwrotu”. Naszym zdaniem ta sytuacja wymaga weryfikacji, wymaga wysiłku menedżerów tak, aby nie wyrządzać ludziom wymiernej szkody, nie kierować ich na bezrobocie, bo pracy w Polsce nie ma. Jeżeli zaś nie możemy liczyć na zrozumienie tej Firmy i nie obronimy miejsc pracy, to prosimy abyście zabezpieczyli ludzi finansowo tak, aby mogli przetrwać najgorszy czas pandemii wraz z ich rodzinami. Prosimy, aby AnaCap wywiązała się z odpowiedzialności społecznej i nie spowodowała w Polsce ludzkich tragedii. Liczymy na Waszą empatię i pozytywną reakcję. Czekamy na odpowiedź.

Z poważaniem
Alicja Jędrych
Przewodnicząca związku zawodowego „Dialog 2005”