Dzień wolny za święto przypadające w sobotę

Jeśli zaś dla pracownika sobota jest dniem pracującym, według obowiązującego go rozkładu czasu pracy, wówczas pracownikowi nie należy się dodatkowy dzień wolny za święto wypadające w sobotę.

Za święto wypadające w sobotę pracodawcy mają obowiązek wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy. Pracodawca musi wyznaczyć dodatkowy dzień wolnego również w przypadku, gdy święto przypadnie w innym wolnym od pracy dniu, wynikającym z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Zgodnie z przepisami prawa pracy, czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, zaś każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Wskutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r. K 27/11 (Dz. U. poz. 1110) w zamian za święto przypadające w sobotę pracownikom przysługuje inny dzień wolny. Jeśli zaś dla pracownika sobota jest dniem pracującym, według obowiązującego go rozkładu czasu pracy, wówczas pracownikowi nie należy się dodatkowy dzień wolny za święto wypadające w sobotę. Pracownik w tym dniu po prostu nie pracuje.

Dzień wolny wyznacza pracodawca

Termin dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę pracodawca wyznacza samodzielnie. Co więcej, przełożony nie musi ustalać tego terminu ze swoimi pracownikami. Dodatkowo, nie ma też nakazu, aby dzień wolny wyznaczyć w jednakowym terminie dla wszystkich zatrudnionych w danym zakładzie pracy. Pracodawca, który nie chce narzucać terminu dnia wolnego może jednak przychylić się do propozycji pracowników. W takiej sytuacji pracownik powinien każdorazowo uzgodnić termin wolnego ze swoim przełożonym.

Okres rozliczeniowy

Dzień wolny z tytułu święta przypadającego w sobotę dla pracowników zatrudnionych przez przeciętnie pięć dni w tygodniu pracodawca powinien wyznaczyć w przyjętym okresie rozliczeniowym, którym pracownicy są objęci. Udzielenie dnia wolnego z tego tytułu może zatem nastąpić zarówno przed dniem świątecznym obniżającym wymiar czasu pracy jak też po takim dniu.

Zwolnienie lekarskie i urlop wypoczynkowy

Zgodnie z art. 130 §2 Kodeksu pracy, każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Jednocześnie na podstawie art. 130 §3 Kodeksu pracy, wymiar czasu pracy pracownika w danym okresie rozliczeniowym ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy. Oznacza to zatem, iż wymiar czasu pracy pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim ulega obniżeniu o liczbę godzin pracy, jaką pracownik miałby do przepracowania, zgodnie z obowiązującym go harmonogramem czasu pracy, gdyby z tego zwolnienia nie korzystał. Jeżeli zatem pracownik będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim w dniu wolnym od pracy udzielonym w zamian za święto przypadające w sobotę, wówczas pracodawca nie ma obowiązku wyznaczać pracownikowi innego dnia wolnego od pracy.

Zgodnie z art. 1542 k.p. urlopu wypoczynkowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Jeśli zatem pracownik przebywał na urlopie w dniu wyznaczonym jako wolny od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę, to pracownikowi przysługuje prawo do dodatkowego dnia wolnego. W praktyce, okres wykorzystanego przez niego urlopu w tym okresie obejmującym dodatkowy dzień wolny od pracy jest pomniejszany o 1 dzień (8 godzin) właśnie z tytułu dodatkowego dnia wolnego, bowiem pracownik nie może przebywać na urlopie w dniu niewyznaczonym dla niego jako dzień pracy.