Jak prawidłowo rozliczać nadgodziny?

Jak liczyć wynagrodzenie za nadgodziny w różnych przypadkach? Kiedy je wypłacać? Kiedy (i jak) można ustalić ryczałt za nadgodziny? Warto to sprawdzić na przykładach.

Aby prawidłowo rozliczyć pracę nadliczbową, trzeba najpierw odróżnić nadgodziny dobowe od średniotygodniowych. Nie tylko z powodu innych dodatków, ale też i z racji innego terminu płatności jednych i drugich. Jak zatem je odróżniać? Jak liczyć wynagrodzenie za nadgodziny w różnych przypadkach? Kiedy je wypłacać? Kiedy (i jak) można ustalić ryczałt za nadgodziny? Warto to sprawdzić na przykładach i schemacie.

Jak odróżnić godziny nadliczbowe dobowe i średniotygodniowe?

Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.

Pracę nadliczbową można więc podzielić na pracę w nadgodzinach dobowych oraz pracę nadliczbową wynikającą z przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy (tzw. nadgodziny średniotygodniowe).

PRZYKŁAD
Różnica między nadgodzinami dobowymi i średniotygodniowymi

Pracownik jest zatrudniony w systemie podstawowym – pracuje codziennie po 8 godzin od poniedziałku do piątku. Jednego dnia w tygodniu pracownik wykonywał pracę przez 10 godzin, ponieważ polecono mu usunięcie awarii systemu komputerowego. W tym dniu przekroczył swoją normę dobową czasu pracy o 2 godziny, czyli powstały 2 nadgodziny dobowe.

Natomiast gdyby ten pracownik został wezwany do pracy w wolną dla niego sobotę na 2 godziny, 8-godzinna norma dobowa nie zostałaby naruszona. Nie powstałyby więc nadgodziny dobowe. Za pracę w wolną sobotę trzeba po prostu udzielić całego dnia wolnego – co jednocześnie zrekompensuje te 2 nadgodziny.

Jeśli jednak te 2 godziny pracy w dniu wolnym nie zostałyby zrekompensowane poprzez oddanie dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego, będą stanowiły naruszenie przeciętnie 40-godzinnej normy tygodniowej. Czyli powstaną wówczas 2 nadgodziny dobowe średniotygodniowe (nadgodziny średniotygodniowe stwierdza się zawsze dopiero na koniec okresu rozliczeniowego).
PRZYKŁAD
Nadgodziny dobowe i średniotygodniowe w jednym dniu

Pracownik został wezwany do pracy w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (którym jest przeważnie wolna sobota) i wykonywał pracę w wymiarze 10 godzin. Oznacza to, że:
– pierwsze 8 godzin takiej pracy stanowi pracę w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy (rekompensowana wynagrodzeniem powiększonym o 100% dodatek),
– zaś praca w wymiarze kolejnych 2 godzin jest traktowana jako praca nadliczbowa wynikająca z przekroczenia dobowej normy czasu pracy (rekompensowana wynagrodzeniem powiększonym o 50% dodatek).

Dla dokładnego określenia, kiedy i czy mamy do czynienia z pracą w godzinach nadliczbowych średniotygodniowych, trzeba więc porównać faktycznie przepracowaną przez pracownika liczbę godzin z planowanymi na dany okres rozliczeniowy godzinami pracy ujętymi w harmonogramie czasu pracy danego pracownika.

Metoda ustalenia liczby nadgodzin „średniotygodniowych” według inspekcji pracy

  1. od faktycznie przepracowanych w danym okresie rozliczeniowym godzin pracy odejmuje się wymiar czasu pracy wyliczony na ten okres rozliczeniowy; jeżeli wynik jest dodatni, to
  2. od tego wyniku odejmuje się liczbę nadgodzin dobowych, czyli godzin nadliczbowych wynikających z przekroczenia dobowego wymiaru czasu pracy (lub przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy np. w systemie równoważnym),
  3. otrzymamy dzięki temu liczbę nadgodzin średniotygodniowych, czyli powstałych z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy.

Za każdą godzinę pracy nadliczbowej średniotygodniowej pracodawca musi wypłacić pracownikowi normalne wynagrodzenie za pracę, powiększone o 100% dodatek.

Teoretycznie jest też możliwe udzielenie za te nadgodziny czasu wolnego. Jednak w praktyce może być z tym problem. Czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych z inicjatywy pracodawcy musi być bowiem udzielony do końca okresu rozliczeniowego. Czyli gdy te nadgodziny powstają kończy się już jednocześnie możliwość udzielenia za nie czasu wolnego.

Uwaga: jeśli jakieś nadgodziny są nadgodzinami dobowymi, to już nie mogą być jednocześnie nadgodzinami średniotygodniowymi. Jeśli więc w danym dniu pracownik zamiast planowanych 8 godzin przepracował 10 godzin, to ma 2 nadgodziny dobowe. Do końca miesiąca, w którym powstały, musi postanowić o ich rekompensacie czasem wolnym lub wypłacić za nie wynagrodzenie z dodatkiem 50% (dodatek 100% za nadgodziny dobowe przysługuje tylko w 3 wyjątkowych sytuacjach – patrz: dalsze wyjaśnienia).

Wcześniejsza praca w kolejnej dobie = nadgodziny dobowe…

Zgodnie z art. 129 §1 Kodeksu pracy czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Doba zaś, w myśl art. 128 §3 pkt 1 Kodeksu pracy, to 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Jeśli pracownik w kolejnym dniu roboczym przyjdzie do pracy na wcześniejszą godzinę niż w dniu poprzednim, to znaczy, że podejmie dwukrotną pracę w danej dobie pracowniczej. Powstaną wówczas godziny nadliczbowe dobowe, które trzeba zrekompensować wynagrodzeniem z dodatkiem albo czasem wolnym.

… chyba, że mamy ruchomy czas pracy

Jest tylko jeden wyjątek, w którym wcześniejsze przyjście do pracy nie stanowi naruszenia doby pracowniczej oraz związanych z tym nadgodzin. Chodzi o tzw. ruchomy czas pracy.