Komunikat wspólnej reprezentacji związkowej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 września br. Wspólna Reprezentacja Związkowa powstała wskutek porozumienia następujących organizacji związkowych:

  • NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze OZ Pracowników Banku Pekao SA,
  • Zakładowy Związek Zawodowy Banku Pekao SA,
  • Związek Zawodowy Pracowników Banku Pekao SA,
  • OM Pracowników Banków Nr 001 NZZPBiU „Dialog 2005”

wezwała Bank do podjęcia rozmów, oczekując ich rozpoczęcia w terminie do 31 października br. w przedmiocie:

I. Zawarcia porozumienia:

  • przewidującego corocznie waloryzowany dodatek dla pracowników związany ze wzrostem kosztów utrzymania,
  • dotyczącego dopuszczalnej różnicy w wysokości wynagrodzeń zasadniczych pracowników zatrudnionych na tym samym stanowisku (z uwzględnieniem stażu pracy, doświadczenia i kwalifikacji) poprzez podniesienie stawek,
  • przewidującego dodatkowe odprawy w przypadkach rozwiązania z pracownikami stosunku pracy lub zmiany strony stosunku pracy w związku z powierzeniem dotychczas wykonywanych przez nich czynności podmiotowi zewnętrznemu.

II. Zawarcia porozumienia przewidującego:

  • uzgodnienie opisu stanowisk pracowników w Banku (w tym każdorazowej zmiany) z określeniem specjalizacji stanowisk oraz rodzaju pracy na danym stanowisku,
  • uzgadniania sposobu i trybu kontroli oraz monitorowania pracowników,
  • realizacji obowiązku uprzedniego praktycznego przeszkolenia przed powierzeniem nowego stanowiska lub częściowej jego zmiany (w tym nowych czynności lub sposobu ich wykonywania).

O dalszych działaniach będziemy informować na bieżąco.

WRZ:
NSZZ „Solidarność”” ZZZ, ZZP, „Dialog 2005”