Kwarantanna, izolacja, świadczenia chorobowe

Ubezpieczony, który został skierowany na kwarantannę lub izolację w warunkach domowych nie musi dostarczać do płatnika żadnych dokumentów.

Kwarantanna lub izolacja domowa osoby ubezpieczonej (pracownika, zleceniobiorcy, przedsiębiorcy)

Jak powinna postąpić osoba ubezpieczona (pracownik, zleceniobiorca), która przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej, a na profilu pracodawcy na PUE ZUS nie są widoczne dane o zaistniałej sytuacji?

Taka osoba w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych powinna złożyć płatnikowi składek (pracodawcy) pisemne oświadczenie. W oświadczeniu powinna potwierdzić, że odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych. Takie oświadczenie stanowi podstawę do wypłaty świadczeń w razie choroby, ale wyłącznie po potwierdzeniu informacji zawartych w oświadczeniu przez płatnika w Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Ubezpieczony, np. pracownik, który został skierowany na kwarantannę lub izolację w warunkach domowych i któremu pracodawca będzie wypłacał wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy, nie musi dostarczać do płatnika żadnych dokumentów. Płatnikowi wystarczy informacja o kwarantannie lub izolacji przekazana przez ZUS na portalu PUE ZUS.

Nie zwalnia to jednak pracownika z obowiązku poinformowania pracodawcy (np. telefonicznie) o zaistniałej sytuacji i ewentualnej nieobecności w pracy.

Informacja uzyskana na PUE ZUS przez płatnika składek jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego tak samo jak zwolnienie lekarskie e-ZLA.

Za ubezpieczonego, np. pracownika, zleceniobiorcę, który został skierowany na kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, a któremu zasiłek chorobowy będzie wypłacał ZUS, należy złożyć wniosek w postaci zaświadczenia Z-3 lub Z-3a. Co prawda ZUS otrzymuje informacje o kwarantannie lub izolacji domowej z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia (EWP), jednak automatycznie nie podejmie wypłaty bez wniosku.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą przesyłają do ZUS formularz Z-3b.

Szkoła, przedszkole, żłobek zamknięte z powodu COVID-19 – prawo do świadczeń na dziecko

Jak postąpić w sytuacji opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza? Czy obecnie zasiłek opiekuńczy przysługuje w przypadku, gdy część uczniów (część klas) uczy się w sposób zdalny, a część stacjonarny i nie dochodzi do zamknięcia całej placówki?

Obecnie nie ma możliwości skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko. Dlatego też ubezpieczonemu przysługuje zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach.

Ważne!

Zgodnie ze stanowiskiem ZUS wyrażonym w komunikacie z 29 listopada 2021 r. przez zamknięcie placówki rozumie się zamknięcie całej placówki, a także zamknięcie np. klasy lub grupy przedszkolnej. Jest to zmiana w stosunku do wcześniejszego stanowiska Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, które wskazywało, że zasiłek opiekuńczy nie przysługuje w przypadku, gdy część uczniów (część klas) uczy się w sposób zdalny, a część stacjonarny i nie dochodzi do zamknięcia całej placówki.

Aby ubiegać się o wypłatę zasiłku opiekuńczego w razie zamknięcia placówki, potrzebne jest oświadczenie ubezpieczonego o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat. Oświadczenie powinno zawierać m.in.:

  • dane ubezpieczonego,
  • dane dziecka,
  • dane placówki, która została niespodziewanie zamknięta, oraz
  • przyczynę jej zamknięcia.

Jeżeli zasiłek opiekuńczy wypłaca pracodawca, to oprócz oświadczenia do jego wypłaty potrzebny jest wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15a.

Ważne!

W przypadku gdy zasiłek opiekuńczy wypłaca ZUS, płatnik nie później niż w terminie 7 dni powinien przekazać oświadczenie ubezpieczonego do ZUS wraz z zaświadczeniem Z-3 lub Z-3a oraz wnioskiem o zasiłek opiekuńczy Z-15a.

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS wraz z wnioskiem Z-15A oraz zaświadczeniem Z-3b.