List do pracowników Banku Pekao S.A.

Będziemy wnosić skargi do pracodawcy w sprawie nierównego traktowania ze względu na wysokość wynagrodzenia zasadniczego.

Nigdy nie podpisujcie zmian do umów o pracę bez konsultacji z naszym Związkiem lub prawnikiem.

Skonsultowaliśmy z naszymi prawnikami przestrzeganie przez Pracodawcę przepisów zawartych w zał. nr 3 do ZUZP dotyczących przeszeregowań Pracowników, w którym jest min. mowa o zasadach dokonania przeszeregowań pracowników.

ZUZP Banku Pekao S.A. przewiduje, iż podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego następuje na wniosek przełożonego w związku ze zmianą stanowiska, rozszerzeniem zakresu czynności, podwyższeniem kwalifikacji zawodowych, ukończeniem aplikacji, uzyskaniem stopnia zawodowego w ramach standardów kwalifikacyjnych w bankowości.

Powyższe zasady są stosowane, niestety, wybiórczo. W ostatnich trzech latach znacznie rozszerzono zakresy obowiązków min. kasjerom i dysponentom (o 100%) i z tego tytułu Bank nie podwyższył Im wynagrodzeń zasadniczych. W opinii naszych prawników, Bank niejako z urzędu powinien podwyższyć wynagrodzenia zasadnicze tym pracownikom, którzy realizują nowe, podwyższone zakresy obowiązków służbowych. Już na etapie Projektu „Kasjero-Dysponent” Pracodawca powinien uwzględnić podwyżkę dla pracowników obciążonych dodatkowymi czynnościami, którzy podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe. Podkreślamy, sprawa dotyczy wszystkich osób, którym zwiększono zakresy obowiązków w sposób znaczący.

W Banku Pekao S.A. od lat występuje znaczne zróżnicowanie płac zasadniczych na tych samych stanowiskach pracy (rodzajach wykonywanej pracy), trudno doczekać się regulacji płac, którą Pracodawca powinien rozpocząć już kilka lat temu. Niestety, Pracodawca działa jak państwo w państwie i udaje, że przepisy prawa polskiego może w nieskończoność ignorować.

Podział funduszu nagród motywacyjnych za 2011 r. decyzją pracodawcy ma być dokonany w odniesieniu do wysokości wynagrodzeń zasadniczych występujących w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Banku. To oznacza, że czym wyższe wynagrodzenia występują w danej jednostce, tym wyższe nagrody. Oddziały Banku Pekao S.A. będą w znaczącym stopniu poszkodowane na takim podziale. Związki oprotestowały takie zasady, ale to nie robi większego wrażenia na Stronie Pracodawcy.

Skonsultowaliśmy z naszymi prawnikami sprawę wnoszenia skarg do Pracodawcy w sprawie nierównego traktowania ze względu na wysokość wynagrodzenia zasadniczego (dyskryminacja płacowa) w związku z wyrokami: SN z 26 maja 2011 r. (sygn. II PK 304/10) oraz z dnia 15 lipca 2011 r. (sygn. I PK 12/11).

Podejmiemy się interwencji indywidualnych w oparciu o Państwa wnioski skierowane do naszego Związku. W związku z wcześniejszym (koniec stycznia 2012 r.) listem skierowanym do Państwa w tej sprawie otrzymaliśmy już kilka zgłoszeń z prośbą o interwencję, będziemy je realizować wspólnie z kolejnymi. Czekaliśmy też na wynik negocjacji w sprawie podwyżek płac w 2012 r., czekaliśmy też pełni nadziei na rozpoczęcie regulacji płac w Banku, jak to nam kilka lat temu obiecano. Nie da się inaczej, będziemy kierowali indywidualne wnioski o podwyżki do Centrali w związku z dyskryminacją ze względu na wysokość wynagrodzenia.

Przykro, ale z Pracodawcą najlepiej „dialog społeczny” wychodzi w sądach pracy albo w PIP.

Szanowni Państwo,

dodatkowo wyjaśniamy, niżej przytoczone przepisy K.P. dotyczą wszystkich zatrudnionych w Banku Pracowników, niezależnie od rodzaju zawartej umowy o pracę.

Art. 183c. § 1. Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.
§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna.
§ 3. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.
Art. 183d. Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

Do końca maja przyjmujemy zgłoszenia od naszych Członków na skrzynkę: organizacjadialog2005@wp.pl. Należy podać wysokość wynagrodzenia zasadniczego, staż pracy w Banku oraz przyczynę wystąpienia.

Związek nie będzie prowadził spraw indywidualnych dla osób nie będących Członkami „Dialog 2005”, albowiem musimy skupić się na pracy dla tych osób, które dały nam prawo do obrony ich interesów wobec Pracodawcy. Takie uprawnienie daje członkostwo w naszym Związku, którego to członkostwa (jak do tej pory) nikomu nie odmówiliśmy.

Sprawa wręczania pracownikom dwóch umów na części etatów została zgłoszona na spotkaniu z przedstawicielami Pracodawcy w dniu 12 kwietnia 2012 r. Stwierdzono, że takie umowy dotyczyły jedynie nowozatrudnionych pracowników i Pracodawca je zmienia na umowy obejmujące cały etat (patrz str. 2 protokołu, sprawy różne). Jeżeli jednak Pracodawca faktycznie nie wywiązał się z danego słowa w tym zakresie, prosimy o zgłoszenia.

Związek „Dialog 2005” będzie uczestniczył w WZA Banku Pekao S.A. Zadamy akcjonariuszom kilka ważnych pytań min. o utrzymywanie zróżnicowania płac, o godziwe wynagrodzenia za pracę, o zasady zatrudniania Pracowników na kontraktach menedżerskich. Projekt wystąpienia prześlemy Państwu do uzgodnienia, aby wszyscy mogli uzupełnić nasze wystąpienie o swoje propozycje.

Umowy o pracę kontrakty menedżerskie uważamy za umowy niekorzystne dla Pracowników nie tylko ze względu na zadaniowy czas pracy (PIP zakwestionowała stosowanie tego czasu pracy wobec Pracowników, którzy są związani z bezpośrednią obsługą klientów), a ze względu na związanie umowy z notą techniczną. Podpisanie noty jest równoznaczne z przyjęciem zadań do realizacji, a zadania stanowią podstawowy obowiązek dla osób zatrudnionych na kontraktach.

Brak realizacji zadań stanowi nie wywiązanie się z obowiązków służbowych. Pan Prezes Luigi Lovaglio, oświadczył związkowcom, że nie będzie zwolnień o ile pracownik udowodni, że dokonał wszelkich starań, aby zadania zrealizować. Umowa jest umową, obowiązuje wraz z podpisaną notą techniczną a Prezes Pekao SA jest już trzeci od czasu połączenia z częścią Banku BPH.