Na jakie badania trzeba skierować pracownika po długiej nieobecności

W trakcie zatrudnienia pracownik wykonuje badania okresowe, a w przypadku gdy był niezdolny do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż 30 dni – badania kontrolne.

Jeżeli pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni, a jednocześnie w okresie jego nieobecności w pracy upłynął termin ważności ostatnich badań lekarskich, pracodawca powinien skierować pracownika zarówno na badania kontrolne, jak i okresowe.

Pracownicy podlegają badaniom lekarskim: wstępnym, okresowym i kontrolnym. Badania wstępne muszą być przeprowadzone przed dopuszczeniem pracownika do pracy. W trakcie zatrudnienia pracownik wykonuje badania okresowe, a w przypadku gdy był niezdolny do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż 30 dni – pracodawca ma obowiązek skierować go na badania kontrolne w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Oprócz osób przyjmowanych do pracy wstępnym badaniom lekarskim podlegają także pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:

  1. przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;
  2. przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeśli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Jak wynika z powyższego, zmiana stanowiska pracy co do zasady nie wiąże się z obowiązkiem ponownego kierowania pracownika na badania wstępneWyjątek dotyczy pracowników młodocianych przenoszonych na inne stanowiska pracy, a także pozostałych pracowników, jeżeli są przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Pracownik, który przeszedł badania wstępne i uzyskał orzeczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku, jest kierowany przez pracodawcę na kolejne badania w ramach badań okresowych w terminie wynikającym z orzeczenia lekarskiego.

Jeżeli więc w trakcie korzystania przez pracownicę z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego upłynął termin ważności badań lekarskich, to przed dopuszczeniem do pracy pracownica powinna wykonać badania okresowe. Gdy dodatkowo pracownica wcześniej przebywała na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni, pracodawca ma obowiązek skierować ją także na badania kontrolne. W takim bowiem przypadku spełnione są przesłanki wykonania obu rodzajów badań, a przepisy nie przewidują zwolnienia pracownika z obowiązku poddania się badaniom kontrolnym w sytuacji, gdy jednocześnie istnieje konieczność wykonania badań okresowych.

Ważne! 
Pamiętajmy, że pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.