Nadzwyczajne posiedzenie Rady Ochrony Pracy

W dniu 26 kwietnia 2018 r. w Sali im. Anny Walentynowicz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Ochrony Pracy, działającej przy Sejmie RP. Honorowy patronat nad spotkaniem objął marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Radzie Ochrony Pracy przewodniczy Pan Janusz Śniadek – poseł RP.

Na zaproszenie Forum Związków Zawodowych w posiedzeniu uczestniczył Związek Zawodowy „Dialog 2005” reprezentowany przez Zastępcę Przewodniczącego – Wojciecha Płusę.

Posiedzenie ROP odbyło się z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Instytutu Badawczego Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Dozoru Technicznego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Forum Związków Zawodowych, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych.

W roku 2017 w wypadkach przy pracy zostało poszkodowanych 88 tysięcy pracowników, z czego ponad 260 poniosło śmierć. Dziennie dochodzi do 240 wypadków przy pracy. Odnotowano 2.119 przypadków chorób zawodowych. Wskaźnik wypadkowości przy pracy zmniejsza się, jednak mimo postępu technologicznego stan BHP w polskich zakładach pracy wymaga ciągłej poprawy. Istotnym elementem systemu ochrony pracy, gwarantowanym Konstytucją RP jest Państwowa Inspekcja Pracy. Główny Inspektor Pracy – Pan Wiesław Łyszczek podkreślił w swoim wystąpieniu dużą rolę związków zawodowych w zakresie BHP – tam gdzie działają związki zawodowe poziom bezpieczeństwa jest wyższy, a wypadków przy pracy jest mniej. Problemy techniczne i organizacyjne firm nie mogą tłumaczyć braku poszanowania dla przepisów prawa.

Pracownicy często nie wiążą swoich dolegliwości chorobowych z wykonywaną pracą. Tymczasem objawy chorób zawodowych nie zawsze pojawiają się od razu. Często objawy chorobowe występują po kilku latach pracy. Choroby zawodowe powodowane są nie tylko przez czynniki fizyczne (np. obciążenie układu kostno-mięśniowego, szkodliwe dla zdrowia środki do produkcji), ale również stres oraz organizacja pracy.

Podczas uroczystej sesji Rady Ochrony Pracy głos zabrali także przedstawiciele partnerów społecznych – central związkowych i organizacji pracodawców, którzy przedstawili tzw. dobre praktyki w zakresie zapobiegania wypadkom i chorobom wśród pracowników.

Na koniec spotkania uczestnicy sesji w przyjętym przez aklamację apelu zwrócili się do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o wsparcie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Podkreślono nowe wyzwania stawiane przez zmieniający się szybko świat pracy. Zwrócono uwagę na potrzebę rozpoznania nowo powstających zagrożeń w procesach nano- i biotechnologii oraz zagrożeń psychospołecznych związanych z nowymi formami organizacji pracy w celu zapewnienia pracownikom jak najlepszych sposobów ochrony zdrowia i wydłużenia okresu ich aktywności zawodowej.

NZZPBiU „Dialog 2005” wystosuje w najbliższym czasie wystąpienie do Rady Ochrony Pracy w zakresie warunków pracy w bankowości, branży szczególnie dotkniętej stresem powodowanym przez niewłaściwą organizację pracy oraz naciski sprzedażowe.