Notyfikacja zwolnień grupowych w Sephora Polska Sp. z o.o.

Informujemy, że w grupie „Dialog 2005” utworzyła się nowa Organizacja Zakładowa Pracowników Sephora Polska Sp. z o. o. i zgodnie z utrwaloną już tradycją, pracę rozpoczynamy od trudnych zagadnień, tym razem zwolnień grupowych.

Udało się nawiązać kontakt z Organizacją, która już wcześniej działała w Sephora Polska tj. z Wolnym Związkiem Zawodowym „Sierpień 80” i mamy nadzieję w tej trudnej sytuacji na podejmowanie wspólnych działań.

Z uwagi na fakt, że Sephora Polska Sp z o.o. ma swojego właściciela we Francji, a co za tym idzie Spółka podlega bezpośrednim wpływom Zarządu w Paryżu, wystosowaliśmy do nich pismo w sprawie zamiaru przeprowadzenia zwolnienia grupowego w Polsce. Poniżej tekst, który został przesłany w dniu 04 sierpnia 2020 r.

Pismo przesłaliśmy drogą mailową i zwrotnie otrzymaliśmy autoodpowiedzi, że część Zarządu jest na wakacjach. Z tego wynika, że polecili w Polsce przeprowadzić zwolnienia grupowe, a sami spokojnie poszli na urlop.

Niniejsze wystąpienie do Prezesa Zarządu Sephora zostało przesłane do naszych kolegów z Federacji FECEC, którzy zareagowali natychmiast i odpowiedzieli:

Rzeczywiście, lepiej jest skontaktować się z Zarządem, aby pomóc naszym polskim kolegom w tej trudnej sytuacji.
Jak napisano w tym liście, nawet jeśli rok 2020 jest rokiem szczególnym, pomoc i świadczenia będą tam obecne, a zatem zwolnienia nie są uzasadnione. Odwagi.


Skawina/Oświęcim, 4 lipca 2020 r.

Pani Marie Christine Marchives
Europe General Manager

Pani Judith Kessous
Retail & Digital Director

with Special Fokus on Italy,
Russia, Spain, Poland and Germany

W dniu 22 lipca 2020 r. Organizacje Związkowe działające w spółce Sephora Polska Sp. z o.o. zostały powiadomione o zwolnieniach grupowych w Polsce (pismo z dnia 21 lipca 2020), które mają dotknąć 109 osób. Z informacji finansowych, które uzyskaliśmy od pracodawcy wynika, że przyczyną podjęcia decyzji o zwolnieniu grupowym jest spadek obrotu z powodu Covid-19. W wyniku przeprowadzenia zwolnień, Spółka zamierza wygenerować oszczędności wysokości 37 mln PLN (tj. 8,4 mln EUR). W naszej ocenie działanie Spółki przeczy zasadom odpowiedzialności społecznej i prowadzenia biznesu, albowiem za zwalnianymi pracownikami stoją ich rodziny i dzieci. Rynek pracy w Polsce w obecnym czasie jest bardzo trudny, zatem znalezienie pracy będzie wręcz niemożliwe. Zaproponowane odprawy nie dają żadnej gwarancji, że rodziny naszych pracowników będą mogły przez dłuższy czas egzystować. Działania pomocowe w Polsce oraz w Unii Europejskiej, skierowane do firm, mają pomóc pracodawcom w utrzymaniu zatrudnienia, czego niestety Spółka Sephora Polska nie rozumie. W miejsce wysiłku w kierunku utrzymania zatrudnienia notyfikuje zwolnienia grupowe, z czym Organizacje Związkowe, ani pracownicy nie mogą się pogodzić. Firma Sephora jest firmą renomowaną w Europie i na świecie, powinna zatem zadbać o swój wizerunek, wykazać troskę o zatrudnionych pracowników, czego nie czyni. Piszemy do Pana Prezesa z nadzieją na zrozumienie i wsparcie w tym trudnym czasie. Na tym etapie nie chcemy nagłaśniać zaistniałej sytuacji w mediach, bo uważamy, że Pan jako właściciel uzna nasze racje i pomoże nam w uzyskaniu kompromisu w tej trudnej sprawie. W naszej ocenie, firma za rok 2020 nie osiągnie straty, a wręcz przeciwnie – zyski, pomimo Covid-19, co nie uzasadnia podjętej decyzji o przeprowadzeniu zwolnień grupowych w Sephora Polska Sp. z o.o.

Z poważaniem

Rafał Kyzioł
Przewodniczący
Komisji Międzyzakładowej
Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80”

Anna Oprocha-Piech
Członek Zarządu
Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005”


Skawina/Oświęcim le août, 4 lipca 2020

Madame Marie Christine Marchives
Europe General Manager

Madame Judith Kessous
Retail & Digital Director
with Special Fokus on Italy,
Russia, Spain, Poland and Germany

Le 22 juillet 2020, les organisations syndicales opérant à Sephora Polska Sp. z o.o. ont été informées des licenciements collectifs en Pologne (lettre du 21 juillet 2020) qui vont toucher 109 personnes. Les informations financières que nous avons reçues de l’employeur montrent que le motif de la décision de procéder aux licenciements collectifs est une baisse du chiffre d’affaires due au Covid-19. Suite aux licenciements, la Société entend réaliser des économies de 37 millions de PLN (8,4 millions d’euros). À notre avis, les actions de la Société sont en contradiction avec les principes de responsabilité sociale et de conduite des affaires, car les salariés licenciés ont à leur charge leurs familles et leurs enfants. Le marché du travail en Pologne est actuellement très difficile, il sera même impossible de trouver un emploi. L’indemnité de licenciement proposée ne garantit pas que les familles de nos salariés pourront exister pendant une période plus longue. Les activités d’assistance en Pologne et dans l’Union européenne, destinées aux entreprises, ont pour but d’aider les employeurs à maintenir l’emploi, ce que malheureusement Sephora Pologne ne comprend pas. Au lieu de s’efforcer de maintenir l’emploi, elle notifie les licenciements, que ni les syndicats ni les salariés ne peuvent accepter. Sephora est une entreprise renommée en Europe et dans le monde, elle doit donc prendre soin de son image, se préoccuper de son personnel, ce qu’elle ne fait pas. Nous vous écrivons avec l’espoir que vous nous compreniez et nous souteniez dans cette période difficile. À ce stade, nous ne voulons pas faire connaître la situation dans les médias, car nous pensons que vous, en tant que propriétaire, reconnaîtrez nos droits et nous aiderez à trouver un compromis dans cette affaire difficile. À notre avis, l’entreprise ne réalisera pas de perte pour 2020, mais au contraire, un bénéfice, malgré Covid-19, ce qui ne justifie pas la décision de procéder à des licenciements collectifs chez Sephora Polska Sp. z o.o.

Rafał Kyzioł
Président du Président du Comité Interenterprises,
Syndicat Libre Août 80

Anna Oprocha-Piech
Membre du Conseil National
Syndicat indépendant des employés de la banque et des services Dialogue 2005