Nowe regulacje BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Nowelizacja przepisów Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Z dniem 17 listopada 2023 r. weszła w życie nowelizacja przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Brzmienie rozporządzenia dostosowano do zmian technologicznych, które nastąpiły od czasu jego wydania, tj. w ciągu ostatnich 25 lat – m.in. z definicji „stanowiska pracy” usunięto określenia „stacja dyskietek” czy „trackball”. Ponadto zliberalizowano część przepisów, które szczegółowo określały wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe, zawarte w załączniku do rozporządzenia, m.in. dotyczące stosowanego sprzętu komputerowego czy mebli.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w rozporządzeniu

Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem przepisów przez pojęcie: stanowisko pracy należy rozumieć przestrzeń pracy wraz z:

  • wyposażeniem podstawowym, w tym monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem dla użytkownika;
  • krzesłem i stołem;
  • opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym, w tym stacją dysków, drukarką, skanerem, uchwytem na dokumenty, podnóżkiem.

W ww. rozporządzeniu uchylono także pkt 3 w § 2, zawierający definicję systemu komputerowego.

Jednocześnie doprecyzowano przepis § 3 pkt 4 rozporządzenia poprzez wskazanie, że przepisów rozporządzenia nie stosuje się do systemów przenośnych nieprzeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Istotną zmianę wprowadzono również w § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia poprzez uzupełnienie tego przepisu o obowiązek zapewnienia pracownikowi nie tylko okularów, lecz również szkieł kontaktowych korygujących wzrok.

Czas na dostosowanie stanowisk pracy

Nowe przepisy nakładają na pracodawców obowiązek dostosowania w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe utworzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii określonych w tym rozporządzeniu.

ŹRÓDŁO: Państwowa Inspekcja Pracy (https://www.pip.gov.pl/dla-pracodawcow/porady-prawne/zmiana-przepisow-rozporzadzenia-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy-na-stanowiskach-wyposazonych-w-monitory-ekranowe)