Nowy Prezes, nowe sprawy, nowe szanse

Jesteśmy po spotkaniu z Panem Michałem Chyczewskim p.o. Prezesa w Alior Banku oraz z Panią Urszulą Krzyżanowską-Piękoś, Wiceprezes Zarządu Banku. Nowo powołana Szefowa Kadr, Pani Dyrektor Monika Stołowska towarzyszyła Członkom Zarządu i zaprezentowała nam nowe priorytety kadrowe, min. poprawę kultury wewnętrznej firmy. Spotkanie odbyło się w dniu 7 sierpnia 2017 r.

Spotkanie z przedstawicielami Zarządu Alior Bank S.A.

Pan Prezes zapewnił nas, że Pracownicy są największą wartością Banku, że priorytetem w obszarze kadrowym jest uzgodnienie ze związkami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Pan Michał Chyczewski zapewnił także, że nie wyobraża sobie, aby za postępem technologicznym nie nadążała kultura biznesowa firmy (godne traktowanie Pracowników i wzrost poziomu ich satysfakcji). Wreszcie, że związki zawodowe są i będą dla Banku partnerem społecznym a Pan Prezes liczy na partnerską współpracę. Mamy nadzieję, że to nie była tylko kurtuazja, bo słowa Pana Prezesa będą skrzętnie przez nas zapamiętane. Wręcz przypilnujemy, aby Pracodawca wypełnił szczytne deklaracje konkretnymi rozwiązaniami i stosował je w praktyce.

Przedstawiciele Zarządu Banku ze zrozumieniem wysłuchali problemów, o których tak często do nas piszecie oraz mówicie w rozmowach telefonicznych np. zbyt wysokie zadania, naciski na sprzedaż produktów, nawet obarczonych wysokim ryzykiem dla klientów, złe relacje z przełożonymi, którzy zamiast wspierać w pracy potrafią jedynie rozliczać (ostatnie zagadnienie oczywiście nie dotyczy wszystkich przełożonych).

Prosiliśmy Pana Prezesa, aby tych pracowników, którzy znajdują się w trudnej sytuacji zdrowotnej lub życiowej i sami zgłosili się do restrukturyzacji, potraktowano ze zrozumieniem.

Z powodu zmian kadrowych wiele spraw przekazanych do Centrali leży odłogiem, ale obiecano nam zwiększenie tempa w podejmowaniu decyzji.

Szczerze, spotkanie było bardzo dobre, wręcz obiecujące. Odnosimy wrażenie, że Pan Michał Chyczewski będzie „człowiekiem dobrej zmiany” i zmieni oblicze bankowości, zarówno wobec klientów jak i pracowników. Jednak cieszyć będziemy się dopiero wtedy, gdy słowa zamienią się w czyny.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Ucieszyliśmy się, gdy przekazano nam wiadomość, że wreszcie Alior przeprocedował Regulamin ZFŚS i świadczenia będą realizowane (minęło już pół roku!). A tu pojawiły się problemy – połowa pracowników z różnych przyczyn nie złożyła oświadczeń o dochodach na członka rodziny. Przypominamy, że Pracodawca nie ma takich danych, nawet z lat ubiegłych, bo przejął część pracowników Banku BPH. Trudno zatem planować wydatki, skoro nie ma rzetelnych informacji.

Pracodawca oraz związki zawodowe muszą trzymać się rygorów ustawowych. Ustawa o ZFŚS w art. 8. ust. 1. mówi:

Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

Aby wyjść naprzeciw tym, którzy nie złożyli oświadczeń o dochodach, uzgodniliśmy z Pracodawcą, że przedłużą termin do składania oświadczeń do końca sierpnia – Bank poinformuje o tym Pracowników.

Podział środków został ustalony „ostrożnościowo” także z tego powodu, że wielu świadczeń w Alior Banku nie realizowano np. wczasów pod gruszą, nie realizowano pożyczek remontowych i na zakup mieszkania czy budowę domu. Oprócz kart Multi Sport pracownicy będą mogli korzystać z oferty Multi Bilet (te świadczenia nie są zamienne). W podziale środków na 2017 r. uwzględniono wszystkie rodzaje świadczeń, które były realizowane w Aliorze oraz BPH oprócz świadczenia świątecznego. To ostatnie świadczenie spotkało się z bardzo silnym oporem Pracodawcy, do tego stopnia, że grozili zerwaniem negocjacji i utrzymaniem odpisu środków na Fundusz, który mieli wpisany w Regulaminie wynagradzania tj. o połowę niższy od ustawowego. W sumie, wszystkie organizacje związkowe, działając pod silną presją czasu, zaakceptowały podział środków na 2017 r. z tym zastrzeżeniem, że można będzie Regulamin skorygować i od 2018 r. ustalić po nowemu te zasady, które będzie trzeba poprawić. Wśród pracowników przeprowadzimy ankietę na temat satysfakcji ze świadczeń z Funduszu. Wdrażając Regulamin oraz podział środków, naszym zdaniem Pracodawca nie złamał przepisów prawa tj. ustawy oraz Regulaminu ZFŚS. Jeżeli są tacy, którzy uważają inaczej, to faktycznie niech PIP się wypowie na ten temat. My czekamy na opublikowanie wyniku kontroli Inspekcji Pracy, jeżeli będziemy mieli pewność, że Bank złamał prawo, to napiszemy list otwarty w tej sprawie nie tylko do Pana Prezesa ale i do Pani Premier.

Do nas dotarły cztery głosy niezadowolonych, z opinią, że Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych się pogorszył.

Pozwalamy sobie zatem zwrócić uwagę na następujące fakty:

 • liczba pracowników Alior Banku od ubiegłego roku wzrosła o ¼,
 • ilość pieniędzy w ZFŚS przeznaczona dla uprawnionych Pracowników wzrosła sześciokrotnie (w 2016 roku Alior wydał na świadczenia z Funduszu 2.668.000 zł, w 2017 roku do wykorzystania zostało „rozpisane” w budżecie na różne świadczenia 16.000.000 zł). Te pieniądze są! Jeżeli w tym roku nie zostaną rozdysponowane, to przejdą do dyspozycji w roku następnym lub zastanowimy się pod koniec roku nad ich przeznaczeniem – jak najprościej, najefektywniej i najsprawiedliwiej skierować je do Pracowników.

Grusza rzeczywiście nie wyszła za bogata, ale trzeba sobie zdać sprawę z dwóch okoliczności:

 • W Aliorze nie było jej wcale, natomiast w BPH otrzymywało ją ok. 27% Pracowników. Przy nowych rozwiązaniach w Aliorze miała trafić do 60% Pracowników (3 progi po 20% Pracowników w każdym). Siłą rzeczy, jeśli jakąś kwotę pieniędzy rozdzieli się na szerszą grupę osób uprawnionych, to pojedyncze świadczenie na osobę wychodzi niższe.
 • W Banku BPH górny próg, do którego pracownik dostawał gruszę (w 2015 roku, bo w 2016 roku gruszy nie było) wynosił 2.720 zł dochodu brutto na osobę w rodzinie (3.680 zł dla osób samotnych), a w Aliorze to górne odcięcie, do którego można otrzymać dofinansowanie wypoczynku wynosi 4.061 zł.

Podajemy te wszystkie szczegółowe dane, gdyż jesteśmy przekonani, że liczby, to dla Bankowców najczytelniejsze argumenty, które pozwolą Państwu obiektywnie ocenić sytuację.

W budżecie ZFŚS ogólnej kwoty na dofinansowanie wypoczynku nie dało się już wynegocjować wyższej, gdyż na finale rokowań Bank postawił warunek: albo Związki akceptują budżet jaki udało się wynegocjować do końca maja, albo Zarząd wraca do połowy odpisu i możemy się sądzić latami, a Pracownicy póki co zostaną z niczym. Tutaj mamy nadzieję, że przy „dobrej zmianie” Bank już nigdy nie będzie stosował szantażu!

Ponieważ jest już znacznie po połowie roku, a świadczenia nie były jeszcze wypłacane, „Dialog 2005” przesłał Pracodawcy konkretne argumenty i wyliczenia prognozując, że jakaś część środków może zostać niewykorzystana i zaproponował podwyższenie kwot dofinansowania wczasów pod gruszą. Nie wiemy jeszcze, czy uda się do tego przekonać Bank, bo nadal nie wiadomo, ile osób, które do tej pory nie złożyły oświadczeń o dochodach, zdecyduje się złożyć oświadczenia w nowym terminie, czyli ile osób uprawnionych przybędzie do wypłaty dofinasowania wypoczynku. Byłoby dobrze, aby wszyscy pracownicy złożyli oświadczenia o dochodach na członka w rodzinie (oprócz tych, którzy w ogóle nie zamierzają korzystać ze świadczeń Funduszu). Wówczas bazując na rzetelnych danych można z dużą dozą odpowiedzialności dokonać podziału środków na poszczególne cele. Inaczej nie da się dobrze ułożyć wydatków!

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy

Negocjacje nad przedmiotem Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy mają ruszyć ostro na przełomie sierpnia i września. Dwa spotkania, na których jedynie dotknięto zagadnienia, nie można traktować jako negocjacji zaawansowanych. Jest jeszcze dylemat, czy Układ ma być szczegółowy, co będzie wymagało więcej czasu na rokowania i na jego przygotowanie, czy ma być bardziej ogólny i urodzi się wcześniej. Poniżej tematy, które wczoraj przesłaliśmy do Pracodawcy jako istotne naszym zdaniem w ZUZP.

Dzięki temu, że uzwiązkowienie Aliorowców systematycznie rośnie, Związkom udało się wynegocjować dla Państwa trzy duże porozumienia, kilka milionów do Funduszu i wiele mniejszych spraw, którymi się nie chwaliliśmy. ZUZP to największe i najważniejsze przedsięwzięcie, dlatego Państwa uczestnictwo w „Dialogu 2005” jest teraz na wagę dobrych regulacji propracowniczych, którym za kilka miesięcy wszyscy będziemy podlegać. Dajcie nam siłę przy stole negocjacyjnym. Zapraszamy – wypełnioną deklarację można wysłać skanem na mail: organizacjadialog2005@wp.pl a oryginał na adres korespondencyjny wskazany w jej stopce.

NZZPBiU „Dialog 2005” widzi potrzebę uregulowania w ZUZP m.in. następujących kwestii:

 • corocznego procesu podwyżkowego oraz przeglądu wynagrodzeń,
 • corocznego procesu tworzenia funduszu premiowego oraz nagród, procentowo w budżecie płac,
 • prowizyjnego systemu premiowego w obszarze sprzedaży,
 • zasad nagradzania, w tym wprowadzenie nagrody z zysku,
 • dodatkowego urlopu dla osób z wyższym stażem pracy oraz urlopu okolicznościowego,
 • dodatku stażowego,
 • wprowadzenia nagród jubileuszowych,
 • określenia maksymalnego okresu zatrudnienia na czas określony,
 • określenie miejsca pracy zgodnie z lokalizacją oraz zasad przenoszenia pracowników do innych jednostek organizacyjnych Banku w tym do innych Oddziałów,
 • wprowadzenie systemów czasu pracy zgodnie z rodzajem wykonywanej pracy
 • ilości godzin nadliczbowych możliwych do przepracowania w roku oraz stawek wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
 • zapewnienie przez Pracodawcę zastępowalności Pracowników w czasie ich nieobecności (dotyczy zasad etatyzacji jednostek organizacyjnych),
 • utworzenia komisji pojednawczej oraz antymobbingowej,
 • zasad rekrutacji na wakujące stanowiska pracy tj. najpierw wewnętrzna oraz byli pracownicy,
 • określenie zasad awansów pracowników,
 • powierzanie dodatkowych obowiązków (p.o.) za zgodą pracownika i za dodatkowe wynagrodzenie,
 • ustalenia zasady postępowania/zachowania Przełożonych wobec Pracowników,
 • ustalenia procedury zgłaszania skarg i uwag, w tym zapobieganie działaniom odwetowym na pracownikach zgłaszających skargi,
 • ustalenia zasad nagrywania pracowników,
 • ustalenia procedury odwoławczej od celów mierzalnych i niemierzalnych dla osób objętych MBO,
 • zapewnienia ponad ustawowego odpisu na ZFŚS,
 • ustalenia programów emerytalny,
 • unormowania zasad wykorzystywania samochodów prywatnych do celów służbowych,
 • uzgodnienia cen usług bankowych dla pracowników,
 • zapewnienia wszystkim pracownikom dostępu do profesjonalnych szkoleń,
 • zasad informowania organizacji związkowych o planowanych zmianach organizacyjnych lub technologicznych mających wpływ na organizację pracy pracowników,
 • wpisania zasad zwolnień indywidualnych w przypadku konieczności likwidacji miejsc pracy (warunki co najmniej na poziomie notyfikowanych zwolnień grupowych),
 • ustalenia możliwości prowadzenia Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych,
 • uregulowania kwestii publikowania (np. w mailach) indywidualnych wyników pracy.