Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę

Niedochowanie wymogu wskazania przez pracodawcę przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony uprawnia pracownika do żądania przywrócenia do pracy.

Wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony bez wątpienia wymaga wskazania przyczyny uzasadniającej to wypowiedzenie, a niedochowanie tego wymogu uprawnia pracownika do żądania przywrócenia do pracy.

Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony bez podania przyczyny jako podstawa żądania przywrócenia do pracy

Wyrok SN – Izba Pracy z 19.05.2011 r. – I PK 154/10

Wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony bez wątpienia wymaga wskazania przyczyny uzasadniającej to wypowiedzenie (art. 30 §4 KP), a niedochowanie tego wymogu uprawnia pracownika do żądania przywrócenia do pracy (art. 45 §1 KP).

Nieusprawiedliwiona odmowa przyjęcia przez pracownika pisma wypowiadającego umowę o pracę a kwestia skuteczności pouczenia o prawie do odwołania

Wyrok SN – Izba Pracy z 18.04.2011 r. – I PK 56/10

Jeżeli pracownik bez usprawiedliwionych przyczyn odmawia przyjęcia pisma wypowiadającego mu umowę o pracę i zawierającego prawidłowe pouczenie dotyczące odwołania od wypowiedzenia, to zachowania pracownika niezgodnego z przyjętymi zasadami komunikowania się pracodawcy z pracownikami nie można wyprowadzić korzystnych dla pracownika skutków prawnych. Dochodzi do skutecznego złożenia oświadczenia woli pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę, ale dochodzi także do wykonania obowiązku pouczenia pracownika co do prawa odwołania do sądu pracy. Pracownik, który nie uzyskuje na skutek nieusprawiedliwionego swego zachowania specjalnego pouczenia, nie zostaje pozbawiony ochrony, ta bowiem jest określona w przepisach prawa pracy. Pracownik natomiast powinien w takiej sytuacji starać się o uzyskanie odpowiedniej informacji o przysługującym mu odwołaniu w każdy dostępny sposób, np. przez zwrócenie się o to do reprezentującej interesy pracownika organizacji związkowej.

Samowolne opuszczenie zebrania jako odmowa przyjęcia przez pracownika pisemnego wypowiedzenia umowy o pracę

Wyrok SN – Izba Pracy z 14.01.2011 r. – II PK 157/10

Znaczenie ma, aby oświadczenie pracodawcy zostało złożone w taki sposób, że pracownik miał możliwość zapoznania się z jego treścią, a nie czy faktycznie się z nią zapoznał. W związku z tym nie ma znaczenia prawnego odmowa przyjęcia przez pracownika pisemnego oświadczenia woli pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub rozwiązaniu jej bez wypowiedzenia.

Zachowanie pracownika wezwanego na podstawie polecenia służbowego na spotkanie z pracodawcą, na którym otrzymuje on (wraz z innymi pracownikami) ustną informację, że zostanie zwolniony za wypowiedzeniem, a następnie samowolne (wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 100 §1 KP) opuszcza je przed końcem – w trakcie wystąpienia pracodawcy wyjaśniającego pracownikom przyczyny zwolnień i zapowiadającego wręczenie wypowiedzeń, można ocenić jako odmowę przyjęcia pisma wypowiadającego umowę o pracę.

Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę w formie ustnej

Wyrok SN – Izba Pracy z 24.08.2010 r. – I PK 55/10

Mimo, że wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy w formie ustnej stanowi naruszenie prawa, to doprowadzi do jego ustania we wskazanym terminie. W takiej sytuacji pracownik może jednak odwołać się do sądu pracy.