Porozumienie w sprawie warunków zatrudnienia pracowników Banku BPH przejmowanych przez Alior Bank

W dniu 19.10.2016 r. Związki Zawodowe podpisały z Zarządem Alior Banku „Porozumienie w zakresie zamierzonych działań dotyczących warunków zatrudnienia w związku z przejęciem części zakładu pracy Banku BPH SA przez Alior Bank SA”.

Porozumienie to kształtuje warunki zatrudnienia w okresie 12 miesięcy następujących po przejęciu i uwzględnia m.in.:

  • postanowienie o niepogarszaniu warunków wynagradzania pracowników w okresie 12 miesięcy po dacie połączenia,
  • postanowienie, zgodnie z którym każdy z pracowników (zarówno pracowników przejmowanych z Banku BPH, jak i dotychczasowych pracowników Alior Banku), z którym pracodawca rozwiąże w trybie indywidualnym umowę o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, w okresie 12 miesięcy po dacie połączenia, otrzyma propozycję porozumienia obejmującego te same świadczenia finansowe, jakie pracownikowi przysługiwałyby gdyby do jego zwolnienia doszło w ramach zwolnienia grupowego trwającego obecnie w Banku BPH,
  • zapewnienie, że przejmowani pracownicy będą mogli korzystać z opieki medycznej oraz ubezpieczeń grupowych dla pracowników na dotychczasowych bądź zbliżonych warunkach oraz ze wszelkich programów socjalnych, zdrowotnych bądź kulturalnych jakie funkcjonują w Alior Banku na tych samych zasadach, co pozostali pracownicy, finansowanych z funduszy pracodawcy.