Posiedzenie Komitetu Sterującego FECEC

W dniu 30 listopada 2018 r. w Paryżu odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego FECEC (Europejskiej Federacji Kadr Kierowniczych Instytucji Kredytowych). „Dialog 2005” jest Członkiem FECEC. Na posiedzeniu nasz Związek był reprezentowany przez kol. Annę Oprochę-Piech – Zastępcę Przewodniczącej, która przedstawiła informację o sytuacji w bankowości w Polsce oraz sprawozdanie z działalności „Dialog 2005” w poszczególnych bankach.

Poniżej zamieszczamy tekst sprawozdania.

BGŻ BNP Paribas

Związek „Dialog 2005” konsekwentnie realizuje swoją działalność kierując się wprost obowiązującym prawem, dbając o to, aby regulacje wewnątrzbankowe nie były gorsze od ogólnych przepisów.

Jeżeli uda się wynegocjować dla pracowników korzystne warunki, to później zdarza się, że są interpretowane na niekorzyść i jest to akceptowane przez inne związki zawodowe. Musimy się temu przeciwstawiać. W Układzie Zbiorowym Pracy BGŻ BNP Paribas S.A. mamy zagwarantowane odprawy także dla osób przechodzących na zasiłki przedemerytalne. Bank zmuszał organizacje związkowe do zawarcia dodatkowego porozumienia ograniczającego te wypłaty. Uzyskaliśmy opinię z Państwowej Inspekcji Pracy, że dodatkowym porozumieniem nie można zmieniać treści Układu i dzięki temu nie wprowadzono niekorzystnych zmian w życie.

Byliśmy zmuszeni wydać własny regulamin wyborów Społecznego Inspektora Pracy, bo uchwalony przez inne związki zawierał z góry ustalony termin wyborów. Konsekwentne przeprowadzamy wybory Społecznych Inspektorów Pracy, bo oni czuwają nad przestrzeganiem prawa będąc z zatrudnieniu w różnych jednostkach organizacyjnych Banku. Wybieramy Inspektorów tak, aby każdy z nich miał 4-letnią kadencję i był wybierany zgodnie z bieżącymi potrzebami, w różnym czasie.

Nie zaakceptowaliśmy porozumienia w sprawie zwolnień grupowych w SKOK Rafineria (upadająca kasa spółdzielcza przejęta przez BGŻ BNP Paribas), który wszedł w życie w maju bieżącego roku, ponieważ pracodawca założył, że na bieżąco będzie decydował o kolejności dokonywania zwolnień, co jest niezgodne z ustawą. Inne organizacje związkowe zaakceptowały takie zasady.

W Centrali zamontowano tablice Visual Managment, na których z imienia i nazwiska codziennie wypisywali ile kto ma zrobić, następnie podawano ile zrobił. Ta tablica była oglądana przez wiele osób, ludziom było bardzo przykro. Nasza interwencja w Banku nie przyniosła skutku, musieliśmy składać skargę do Rzecznika Danych Osobowych. Dzisiaj w Centrali Banku nie ma już tablic z danymi personalnymi dotyczącymi ilości jakości wykonywanej pracy. To dzięki interwencji instytucji zewnętrznych udało się zlikwidować narzędzie do nękania pracowników.

Dzisiaj jesteśmy w trakcie negocjowania kolejnych zwolnień grupowych związanych z fuzją z Raiffeisen Bank Polska S.A. Obecne zwolnienia mają dotknąć 2.400 osób. To są trudne negocjacje. Projekt przedstawiony przez Pracodawcę jest kopią porozumienia z 2015 roku, a ten dokument zawiera zapisy dyskryminujące pracowników ze względu na wiek oraz płeć.

Przykro nam, że do tej pory zasady, które obowiązują w Grupie np. EWC BNP Paribas Employment Agreement z 2012 r. nie zostały implementowane w Polsce. Zwolnienia grupowe nie są poprzedzone programem dobrowolnych odejść, jedynie pracownicy z grupy 50+ mają system zachęty do zwolnienia (Program Dobrowolnych Odejść). Systemem zachęty finansowej Bank pozbywa się doświadczonych ludzi. Martwi nas też to, że przy zwolnieniach nie dokłada się staranności co oceny kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, a przy doborze do zwolnienia decyduje subiektywna ocena przełożonego.
Ciągle musimy walczyć o uzwiązkowienie, ilość naszych członków przyrasta, ale notorycznie trwające zwolnienia grupowe powodują ubytek. Należy także dodać, że jesteśmy w ciągłych zmianach organizacyjnych spowodowanych przejęciami, ludzie są bardzo zmęczeni.


Alior Bank

W czerwcu 2017 r. w miejsce Wojciecha Sobieraja, Prezesa Banku (twórca Alior Banku) Rada Nadzorcza Alior Banku powołała Pana Michała Chyczewskiego na p.o. Prezesa Zarządu Alior Bank S.A. Nowy Prezes bardzo szybko spotkał się ze związkami zawodowymi, obiecał zmiany – Alior miał zrezygnować ze sprzedaży ryzykownych Funduszy Inwestycyjnych i znieść z pracowników presję sprzedażową. Cele sprzedażowe miały być dostosowane do potencjału lokalnych rynków. Bardzo pozytywnie przyjęliśmy proponowane zmiany. Niestety, w marcu 2018 r. Pan Chyczewski zrezygnował z pracy i na jego miejsce powołano Panią Katarzynę Sułkowską. Nowa Prezes zapowiedziała kontynuowanie zmian. Przygotowano nową definicję menedżera – z osoby nadzorującej menedżer miał współpracować z zespołem. W Banku rozpoczął się cykl szkoleń dla menedżerów. Niestety, równocześnie, po zakończeniu zwolnień grupowych (grudzień 2017 r.) bank nadal likwidował stanowiska pracy i zwalniał ludzi bez osłon socjalnych. Wszczęliśmy spór zbiorowy pracy o odprawy dla zwalnianych pracowników oraz o warunki pracy, które chcieliśmy określić w układzie zbiorowym pracy. Pod naciskiem sporu Bank rozpoczął rozmowy nad układem zbiorowym, odprawy mają być zagwarantowane w Układzie.

Prezes Katarzyna Sułkowska dnia 17.10.2018 r. złożyła rezygnację. Nie ujawniono powodów rezygnacji. Jednak musiała być oczekiwana, bo w dniu rezygnacji był już ogłoszony następca Pani Katarzyny Sułowskiej. Rada nadzorcza powołała w tym samym dniu Pana Krzysztofa Bachtę na stanowisko Wiceprezesa kierującego pracami Zarządu – będzie sprawował tę funkcję do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na objęcie funkcji Prezesa (może to potrwać od paru do kilku miesięcy). Pan Krzysztof Bachta pracował w PZU (główny akcjonariusz Aliora).
Brak stabilizacji zarządzania nie służy prowadzeniu dialogu społecznego, obiecane, pozytywne zmiany nie są finalizowane. Czekamy na spotkanie z Prezesem.


Deutsche Bank Polska S.A. i Santander Bank Polska S.A.

Deutsche Bank Polska S.A. został podzielony na dwie części – jedna część to dział kredytów hipotecznych (w tym udzielane we frankach szwajcarskich) oraz duże firmy, korporacyjne. Ta część będzie kontynuowała działalność pod nazwą Deutsche Bank Polska S.A. Druga część została przejęta przez Santander Bank Polska S.A. (wcześniej BZ WBK S.A.)

Jeszcze przed podziałem Deutsche Bank Polska S.A. weszliśmy z działalnością związkową do obydwóch banków tj. do Deutsche Bank Polska S.A. oraz do BZ WBK S.A. Wtedy było już głośno o sprzedaży Deutsche Bank Polska S.A. Pracownicy Deutsche Bank Polska S.A. bardzo szybko się zorganizowali i przystąpili do Dialog 2005. Wystąpiliśmy do Zarządów obu banków o rozpoczęcie rozmów w sprawie pracowników, którzy po podziale Deutsche Bank Polska zostaną dotknięci zmianami. Niestety, Pracodawcy nie byli zainteresowani sprawami pracowniczymi. Wszczęliśmy spór zbiorowy pracy, który został podjęty przez Deutsche Bank Polska S.A. w zakresie odpraw dla restrukturyzowanych pracowników po podziale Banku (mały Deutsche Bank Polska S.A.). Jesteśmy już po zakończeniu negocjacji w wyniku których zwalniani pracownicy przez Deutsche Bank otrzymają pakiet socjalny. Negocjacje były bardzo trudne, Zarząd długi czas uchylał się od prowadzenia poważnych rozmów. Byliśmy już zdeterminowani, aby zainteresować prasę, ale na szczęście mamy już gotową treść porozumienia.

Santander Bank Polska S.A. zaprosił nas na spotkanie i zdeklarował podjęcie dialogu społecznego. Czas pokaże jak ułożymy relacje.


Bank Pekao S.A.

W czerwcu 2017 r. już po sprzedaży akcji Banku Pekao S.A. przez włoskiego inwestora Uniceredit odwołano Luigi Lovaglio z funkcji Prezesa Zarządu Pekao S.A., w jego miejsce powołano Pana Michała Krupińskiego (wcześniej pracował dla obecnego inwestora Pekao – PZU). W tym czasie rezygnację z Członka Zarządu złożył Diego Biondo. Inni menedżerowie wysokiego szczebla, włoskiego pochodzenia też odeszli z Banku. Do dnia dzisiejszego wymienili Zarząd Banku, wymienili dużą liczbę dyrektorów na kadry z innych banków. Nowi menedżerowie są przyjęci do pracy na umowy czasowe, chcą się wykazać wynikami i stawiają przed pracownikami wysokie wymagania, którym trudno podołać. Menedżerowie wywodzący się z Pekao też naciskają na wyniki, bo boją się o stołki. Sytuacja jest bardzo trudna. Na ostatnim spotkaniu z Prezesem Pekao zażądaliśmy, aby w Banku przeprowadzono audyt w zakresie niedozwolonych praktyk związanych z wymuszaniem sprzedaży. Poprosiliśmy, aby sprawdzili jakie maile piszą przełożeni do pracowników i aby pracownicy audytu przesłuchali pracowników sprzedaży w zakresie kultury pracy. Prezes zdeklarował, że taki audyt odbędzie się zaraz po nowym roku.

W Pekao S.A. podniesiono minimalne wynagrodzenia do kwoty 3.600 zł (ok. 900 EUR) i tą regulacją objęto ponad 1.100 pracowników. Prezes zapowiedział zmiany w systemach premiowych, do których się przegotowujemy. Dialog 2005 chciałby, aby zadania były zespołowe a nie indywidualne. Chcielibyśmy, aby w bankach zakończyli wyścig szczurów i prowadzili biznes w sposób wyważony, aby podmiotowo traktowali pracowników i klientów.

Regulatorzy z UE nakładają na banki coraz więcej wymogów i ograniczeń (MIFID II, RODO), a pracownicy mimo wszystko mają wykonać taki wynik, aby zyski szły do góry. Często przy tych samych narzędziach pracy. Sytuacja pracownicza w bankowości jest bardzo trudna.