Potrącenia z wynagrodzenia za pracę

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę powinny być wyjątkiem w regule terminowego i prawidłowego (m.in. w całości) wypłacania wynagrodzenia pracownikowi.

Zgoda na dokonywanie dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę musi być jasna i wyraźna. Nie wystarczy np. sam podpis pracownika pod zawiadomieniem o konieczności uregulowania zobowiązania. Zależnie od okoliczności taki podpis może być rozumiany jedynie jako zapoznanie się z dokumentem i przyjęcie go do wiadomości. Sprawdź, kiedy jeszcze oświadczenie pracownika o zgodzie na potrącenia z wynagrodzenia za pracę będzie nieprawidłowe.

Dopuszczalne potrącenia z wynagrodzenia za pracę

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę powinny być wyjątkiem w regule terminowego i prawidłowego (m.in. w całości) wypłacania wynagrodzenia pracownikowi. Umniejszenie wynagrodzenia jest więc dopuszczalne, ale tylko w oparciu o konkretne zasady wskazane w przepisach prawa pracy, z zastrzeżeniem granic takiego potrącenia oraz kwot wolnych od potrąceń. Dopuszczając w pewnych przypadkach potrącenia z wynagrodzenia za pracę i wypłatę tego wynagrodzenia w kwocie pomniejszonej, Kodeks pracy określa, że takie potrącenia mogą być dokonywane albo jako obowiązkowe (art. 87 kp), albo jako dobrowolne (art. 91 kp).

Te pierwsze, czyli obowiązkowe, można podzielić na:

  • ustawowe, gdzie samodzielną podstawą potrącenia jest przepis ustawy (np. składka na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, rozliczenie zaliczki udzielonej pracownikowi czy rozliczenie nadpłaconego wynagrodzenia za okresy, za które pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia) i
  • pozaustawowe, gdzie podstawą jest prawomocne orzeczenie sądu zaopatrzone w klauzulę wykonalności, czyli orzeczenie, które jest tytułem wykonawczym i podlega egzekucji (np. zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych oraz innych niż alimentacyjne).

Które potrącenia wymagają zgody pracownika

Potrącenia dobrowolne, to w praktyce wszystkie pozostałe potrącenia, których pracodawca nie może dokonać bez wyraźnej, konkretnej zgody pracownika. Jakakolwiek, ogólna zgoda pracownika tutaj nie wystarczy.

Przykład nieprawidłowego oświadczenia pracownika o zgodzie na potrącenia:

„Wyrażam zgodę na potrącanie przez mojego pracodawcę z mojego wynagrodzenia za pracę innych należności poza wymienionymi w art. 87 § 1 i 7 oraz 87¹ Kodeksu pracy.”