Relacja z Ogólnego Zebrania Delegatów

Dnia 3 czerwca 2017 r. w Oświęcimiu odbyło się Ogólne Zebranie Delegatów Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005” z udziałem Zarządu Krajowego oraz Zarządu Organizacji Międzyzakładowej Związku.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca „Dialog 2005”, Pani Alicja Jędrych, która została również wybrana przez Delegatów Przewodniczącą Zebrania Delegatów szczebla krajowego. Przewodnicząca podziękowała wszystkim za przybycie – z bliska i z odległych stron Polski. Podziękowała Członkom Zarządu za dobrą współpracę w ostatnim roku.

Delegaci reprezentują wszystkich Członków Związku Zawodowego, a Ogólne Zebranie Delegatów Związku to organ najwyższej władzy Związku uprawniony do podejmowania decyzji w najważniejszych jego sprawach.

Jednym z ważnych punktów porządku obrad Ogólnego Zebrania Delegatów Związku było sprawozdanie Zarządu z działalności w poszczególnych bankach objętych działaniem Związku. „Dialog 2005” ma status organizacji zakładowej w Banku Pekao S.A., BPH S.A. oraz BGŻ BNP Paribas S.A. Od stycznia 2017 r. organizacja zakładowa „Dialog 2005” działa także w BNP Paribas Lease Group sp. z o.o.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Związku w Banku BPH oraz Alior Banku przedstawił Zastępca Przewodniczącego, Pan Zbigniew Korczyk.

Na przełomie 2015 i 2016 roku Zarząd BPH S.A. ogłosił plan transformacji Banku sprowadzający się w praktyce do dwóch działań:

 • likwidacji części oddziałów własnych i objęcia pracowników zwolnieniami grupowymi,
 • przekazania części oddziałów własnych wraz z zatrudnionymi w nich pracownikami w ręce franczyzobiorców (franczyzobiorcami była w większości dotychczasowa kadra menedżerska z Sieci Sprzedaży),

Tak drastyczna redukcja ilości oddziałów (miało ich pozostać jedynie 20%) pociągała za sobą również zwolnienia grupowe w Centrali Banku w obszarach powiązanych z dotychczasowym wsparciem Sieci oddziałów.

„Dialog 2005” zdecydowanie i jednoznacznie negatywnie ocenił powyższe projekty. Podczas bardzo intensywnych negocjacji staraliśmy się możliwie najdokładniej poznać zamiary Banku, a następnie podważając argumenty Zarządu i przedstawiając własne kontrargumenty dążyliśmy do powstrzymania tego procesu. Gdy się okazało, że BPH już wiele miesięcy wcześniej podjął decyzję o „autodestrukcji” i ślepo brnął w jej realizację, prosiliśmy instytucje zewnętrzne o zainteresowanie się losem ofiar transformacji Banku, czyli losem pracowników i klientów. Skierowaliśmy nasze wystąpienia/prośby o pomoc w powstrzymaniu niszczenia Spółki i likwidacji miejsc pracy do: Komisji Nadzoru Finansowego, Państwowej Inspekcji Pracy, Premiera Rządu RP, Ministra Skarbu, Ministra Finansów, Ministra Rozwoju, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wreszcie do Prezydenta PR. Gdy na początku kwietnia opublikowano wiadomość, że podstawową działalność Banku BPH zakupi Alior Bank, z podobną prośbą zwróciliśmy się do Prezesa Zarządu PZU S.A., jako do większościowego akcjonariusza Alior Banku. Niemal wszyscy odbiorcy naszych pism odsyłali nas lub naszą sprawę do KNFu, ten natomiast udzielał wymijających odpowiedzi i szykował się do nadchodzących zmian osobowych w składzie Komisji.

Dopiero, gdy pracownicy BPH kupili po symbolicznej akcji swojego Banku i udzielili Przewodniczącej „Dialogu” Pani Alicji Jędrych pełnomocnictw do występowania w ich imieniu, KNF podjął bardziej rzeczową korespondencję z naszym Związkiem, jako przedstawicielem Akcjonariuszy (akcjonariatu pracowniczego).

Podczas rokowań nad przedmiotem zwolnień grupowych oraz nad zasadami przekazywania pracowników do franczyz, musieliśmy walczyć z przedstawicielami Władz BPH, którzy ograniczyli negocjacje jedynie do dwóch związków zawodowych, próbując wyeliminować nas i dwie inne organizacje z rozmów. Dopiero po ogłoszeniu przez „Dialog 2005” wejścia z pracodawcą w spór zbiorowy, w związku z dyskryminowaniem m.in. naszego związku, BPH wrócił do rokowań ze wszystkimi organizacjami związkowymi. Ostatecznie NZZPBiU „Dialog 2005” nie podpisał porozumienia o zwolnieniach grupowych, gdyż okazało się, że Bank wyklucza z wynegocjowanego porozumienia pracowników przekazywanych do franczyz.

W styczniu i w lutym weszliśmy z Bankiem BPH w trzy spory zbiorowe:

 • samodzielnie o wstrzymanie planowanego przekazania oddziałów z pracownikami do franczyz,
 • wspólnie z „Solidarnością” o podwyższenie odszkodowań wypłacanych pracownikom objętym zwolnieniem grupowym do poziomu stosowanego dotychczas w Banku BPH oraz o podwyżki wynagrodzeń zasadniczych.

Spory dotyczące transformacji Banku „zawisły” niepodjęte, natomiast spór o podwyżki toczył się przez kilka miesięcy. Pomimo naszych merytorycznych argumentów BPH przeciągał sprawę z tygodnia na tydzień. Wystąpiliśmy do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i otrzymaliśmy z Ministerstwa Mediatora, który organizował i prowadził dalsze negocjacje. Zapewne grając na zwłokę pracodawca próbował pod koniec rokowań włączyć do postępowania pozostałe organizacje związkowe i tym sposobem przeciągnął temat aż do przejęcia podstawowej działalności przez Alior Bank, spór natomiast pozostał w hipotecznym Banku BPH.

Ze spraw indywidualnych mieliśmy siedem konsultacji zamiaru wypowiedzenia umów o pracę przez Bank oraz kilka obron naszych członków przed karami porządkowymi. Przez kilka miesięcy czyniliśmy starania, aby BPH pozwolił odejść z pakietem świadczeń pracownikom, którzy o to wnioskowali z ważnych przyczyn osobistych (zdrowotnych, rodzinnych).

Gdy w praktyce ruszył proces zwolnień grupowych, zamykania oddziałów oraz przekazywania pracowników do franczyz nasza działalność zamieniła się na kilka miesięcy w Centralę Telefoniczną, do której dzwoniły setki naszych członków z pytaniami, z prośbami o wyjaśnienia, o porady, ze skargami itp. Interweniowaliśmy skutecznie m.in. w sprawie treści porozumień zmieniających przygotowanych przez BPH a wręczanych pracownikom we franczyzach oraz w sytuacji, gdy franczyzobiorca przymuszał otrzymanych z BPH pracowników od podpisywania własnych porozumień/umów nieuzgodnionych z Bankiem.

Dwukrotnie interweniowaliśmy u Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku w sprawach restrukturyzacji zatrudnienia oraz sytuacji w Sieci oddziałów po transferze oddziałów własnych do franczyz.

Występowaliśmy do pracodawcy również w sprawach niektórych oddziałów oraz Doradców Hipotecznych.

Z końcem sierpnia ubiegłego roku objęliśmy naszą działalnością Alior Bank S.A., a od września rozpoczęliśmy z nim spotkania i rozmowy.

W październiku, wraz z dwoma innymi związkami zawodowymi, wynegocjowaliśmy i zawarliśmy z Aliorem porozumienie zabezpieczające na rok warunki płacowe pracownikom przejmowanym z exBPH oraz dotychczasowym pracownikom Alior Banku.

Niestety w grudniu zderzyliśmy się z kolejnymi zwolnieniami grupowymi, tym razem ogłoszonymi przez Alior Bank. W wyniku intensywnych rokowań udało się wynegocjować odszkodowania nieco wyższe niż ostatnio obowiązujące w BPH oraz wprowadzić do porozumienia kilka korzystnych zapisów, m.in. o utworzeniu Komisji odwoławczej w sprawach zwolnień grupowych. W skład Komisji mogą wchodzić przedstawiciele związku zawodowego reprezentującego pracownika.

Zarówno w Banku BPH jak i w Aliorze organizowaliśmy wybory Społecznych Inspektorów Pracy.

Zdołaliśmy ustalić, który Bank jest obecnie odpowiedzialny za przechowywanie zapisów danych biometrycznych pozyskanych od pracowników przez BPH na potrzeby technologii Finger Vein.

Pierwszym tematem, jakim zajął się „Dialog 2005” po rozpoczęciu działalności w Aliorze był problem nadawanych pracownikom planów naprawczych. Doprowadziliśmy do oficjalnego wycofania się Banku z tego typu praktyk.

Pan Arkadiusz Ernst, Członek Zarządu Organizacji Międzyzakładowej przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Związku w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

W Banku odbyły się negocjacje nowego ZUZP. Stary ZUZP jaki obowiązywał w ex-BGŻ był dość ubogi, najbardziej odczuwalne świadczenia jakie w nim występowały to 100% płatne chorobowe szpitalne i poszpitalne oraz dodatkowe odprawy emerytalne dla długoletnich pracowników Banku. Pierwsze propozycje pracodawcy zawierały likwidację tych świadczeń bez dawania innych trwałych świadczeń w zamian. W wyniku negocjacji oraz poruszenia tych spraw, przez przedstawiciela „Dialog”, na zebraniu Europejskiej Rady Zakładowej Grupy BNP Paribas udało się utrzymać 100% płatne chorobowe szpitalne i poszpitalne oraz dość długi okres przejściowy likwidacji świadczeń emerytalnych. Niestety, od dawna zabezpieczone, w postaci rezerwy, środki na wypłaty odpraw emerytalnych nie trafiły w pełni do pracowników. Rezerwa została częściowo rozwiązana, a uzyskane środki w części zostały wypłacone pracownikom, a w części zasiliły zysk netto Banku. W ten sposób pracodawca podrasował sobie wynik netto za rok 2016.

Uparcie wskazywaliśmy na błędne rozwiązania obowiązujących systemów premiowych. Dwie kluczowe sprawy to uzależnienie premii sprzedażowej od wynagrodzenia zasadniczego sprzedawcy i pomniejszanie premii za realizację planów sprzedażowych proporcjonalnie do ilości dni zwolnienia chorobowego. Od roku 2017 pracodawca zlikwidował powiązanie premii z wynagrodzeniem zasadniczym, nie udało się jednak dotąd doprowadzić do eliminacji drugiego mankamentu tj. redukcji premii w przypadku L4.

W maju 2017 r. wyszło pismo okólne wprowadzające plany naprawcze dla sieci sprzedaży. Związek dołoży wszelkich starań, aby ten szkodliwy pomysł, z którego wycofały się już inne Banki, gdzie działa „Dialog”, został także wycofany z BGŻ BNP Paribas.

30.04.2017 r. zakończyły się zwolnienia grupowe i przestało obowiązywać Porozumienie dające dodatkowe odprawy zwalnianym pracownikom. Pracodawca planuje kolejne zwolnienia w trybie indywidualnym, do 29 osób miesięcznie. Trwają negocjacje treści Porozumienia gwarantującego zwalnianym do końca roku 2017 pracownikom identyczne świadczenia jak wcześniej.

Odbyły się z pozostałymi związkami negocjacje wspólnego Regulaminu Wyborów SIP. Ze względu na niekorzystne rozwiązania forsowane przez pozostałe związki „Dialog” nie podpisał tego dokumentu i będzie organizować wybory samodzielnie, w oparciu o własny Regulamin.

Ze spraw indywidualnych warto wspomnieć o sytuacji w oddziale w Augustowie, gdzie 6 pracowników, włącznie z Panią Dyrektor złożyło jednocześnie wypowiedzenia z powodu krzywdzącego obcięcia premii o 50%. Przyczyną obcięcia premii była niska ocena satysfakcji klientów wynikająca z kolejek w oddziale. Oddział obsługiwał w tym czasie MOPS i Gminę Augustów przez co likwidacja kolejek przy danym składzie osobowym była w zasadzie niemożliwa, jeśli miały być równocześnie realizowane plany sprzedażowe. Pomimo pisma Przewodniczącej „Dialog” oraz poruszenia sprawy na spotkaniu z pracodawcą Bank nie podjął jakichkolwiek rozmów ze zdesperowanymi pracownikami uzależniając rozmowy od wycofania wypowiedzeń. Pracownicy złożyli pisma o wycofanie wypowiedzeń. 5 osób uzyskało zgodę, Pani Dyrektor nie. Przewodnicząca Dialog podejmie dalsze kroki w tej sprawie.

Powstała organizacja zakładowa „Dialog 2005” w BNP Paribas Leasing Solution – spółce leasingowej będącej częścią Grupy BNP Paribas w Polsce. Organizację tworzą młode, dynamiczne osoby, które zdecydowanie walczą o respektowanie prawa pracy przez swojego pracodawcę. Przewodniczący organizacji, będący członkiem Europejskiej Rady Zakładowej Grupy BNP Paribas, nie waha się w momencie gdy polski Zarząd nie podejmuje działań zapewniających respektowanie prawa pracy w firmie, przedstawiać problemów przed najwyższymi władzami spółki w Paryżu. Wierzymy, że zdecydowane działania przyniosą poprawę sytuacji pracowników i dalszy rozwój organizacji.

Na koniec warto wspomnieć, że nasz Kolega Maciej Gawęski, będący wśród pierwszych 10 osób zakładających „Dialog 2005” w BNP Paribas pobiegnie we wrześniu w międzynarodowym ultra maratonie „Ultra Trail du Mont-Blanc”. Związek wystąpił do Banku o dofinansowanie, mamy nadzieję na pozytywne rozpatrzenie tej sprawy. Cieszymy się, że także Związek podjął decyzję o dofinansowaniu Kolegi.

Alicja Jędrych, przedstawiła sprawozdanie Przewodniczącej z działalności NZZPBiU „Dialog 2005” w Banku BPH i w Alior Banku, BGŻ BNP Paribas, Organizacja Zakładowa Pracowników BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o. w Banku Pekao S.A. w 2016 roku (rozszerzone do czerwca 2017 r.)

Alicja Jędrych: – Wspieram, uczestniczę, działam w szerokim zakresie, w każdym czasie, na rzecz Banku BPH i w Alior Banku, BGŻ BNP Paribas, Organizacja Zakładowa Pracowników BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o., w Banku Pekao S.A.

Sytuacja w bankowości jest coraz trudniejsza ze względu na to, że Kadra zarządzająca przekierowała odpowiedzialność za prowadzenie biznesu na pracowników wykonawczych (niestety, nie idą za tym pieniądze).
W szczególności widać to na przykładzie Banku Pekao S.A. oraz BGŻ BNP Paribas S.A. a także Banku BPH S.A. (przed sprzedażą wydzielonej części do Alior Bank S.A.).

W Pekao funkcjonują umowy o pracę zwane kontraktami menedżerskimi, których częścią umowy jest nota techniczna. Jak sama nazwa wskazuje stanowi ona techniczne uszczegółowienie umowy o pracę. Podpisanie noty technicznej przez pracownika stanowi zobowiązanie do wykonania zadań. Brak realizacji zadań w co najmniej w pierwszym progu oznacza niewywiązanie się z umowy. Jednakże Bank nie wykorzystuje swoich możliwości i nie zwalnia pracowników z powodu braku realizacji zadań (celów).
Ostatnio w Pekao S.A. przerzucili odpowiedzialność za ryzyko kredytowe na pracowników wpisując w noty techniczne wpływ ryzyka na wykonanie zadań (trwa korespondencja z Bankiem na ten temat).

Bank BGŻ BNP Paribas wraz z nowymi regulacjami dotyczącymi premiowania pracowników wprowadził nowe rozwiązania – karta celów akceptowana w systemie, następnie papierowo. Wdrożono programy aktywizujące, wprost mówią pracownikom, że będą zwalniać za niewykonanie zadań. Obniżają wykonanie zadania za czas nieobecności w pracy.

Bank BPH zwalniał za niewykonywanie zadań – pomimo wygranych spraw sądowych zwalniali, chociaż proceder został mocno ograniczony przez „Dialog 2005” (wygrywanie spraw, wystąpienie do Przewodniczącego Rady Nadzorczej).

W 2017 r., w Pekao podejmowaliśmy wszystkie zgłoszenia pracownicze – odwołanie od ocen pracowniczych, odwołanie od rozliczenia zadań, indywidualne podwyżki, przenoszenie pracowników do innych lokalizacji, konflikty w pracy. Oprócz odwołań od rozliczeń Not technicznych oraz walki o jedną zamianę miejsca pracy (Oświęcim) byliśmy skuteczni.
Razem z kol. Beatą Pustówką, Hanną Rutkowską oraz Markiem Łabuzkiem (ostatnio dołączyła do nas Jolanta Biel) reprezentujemy „Dialog 2005” wobec Pracodawcy.

Interweniowaliśmy w sprawach:

 • Obarczanie ludzi statystyką, prognozami
 • SMEMANIA
 • MBO – nadawanie, rozliczanie, obarczanie pracowników dodatkowymi czynnościami, obarczanie pracowników za ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Plany sprzedażowe dla Kasjerów.

W sprawach zbiorowych:

 • Negocjowanie podziału środków z ZFŚS
 • Uzgadnianie premii, nagród
 • W spotkaniach z przedstawicielami biznesu
 • W spotkaniach z kadrowcami

Z powodu wielu rozgrywek w Banku Pekao S.A. dążenie do uzgodnienia lepszych rozwiązań w zakresie wewnątrzzakładowego prawa pracy jest niemożliwe.

Doszło do tego, że z ogromną determinacją musimy walczyć o zachowanie tych regulacji, które są. Chodzi mi tutaj o ZUZP Banku Pekao S.A.

W czerwcu 2016 r. po raz kolejny (w 2009 r. oraz w 2015 r. podobna sprawa) w Banku Pekao S.A. rozsiewane są pogłoski, że ZUZP należy zmienić, jest do niczego. W odpowiedzi na te manipulacje, dnia 30 czerwca 2016r. ZZZ Banku Pekao S.A. oraz ZZ Negocjator wysyłają pismo wyjaśniające do pracowników. „Dialog 2005” przyłączył do stanowiska tych związków, albowiem wypowiedzenie ZUZP uważamy za działanie szkodliwe dla pracowników. Jesteśmy już obecni w kilku bankach i żaden z nich nie zawiera tak dobrych świadczeń dla pracowników np. odpraw w przypadku zwolnień indywidualnych z przyczyn nieleżących po stronie pracownika, odszkodowania za wypadek przy pracy, odprawy emerytalne, bonus świąteczny, coroczna nagroda, odpis na ZFŚS w wys. 50%. Te rozwiązania są bardzo korzystne. Z naszych doświadczeń wynika, że wszędzie tam, gdzie wypowiedziano ZUZP wszedł w życie układ znacząco pogorszony lub w ogóle go nie ma (np. Bank BPH S.A.).

Bank Pekao S.A. dwa razy już zgłaszał związkowcom potrzebę dokonania zmian do ZUZP i dziwnym trafem, w tym czasie i za każdym razem ZZ xxxxxxx „walczy” w sądzie o uznanie ich związkiem reprezentatywnym(Delegaci zapoznali się z pismem z sądu z dnia 22 lipca 2015 r.). Co jest kuriozalne, po raz kolejny na listach członków tego związku nadal występują nasi Członkowie. Z podobną sytuacją spotkaliśmy się wcześniej tj. podczas sprawy w 2010 r. gdzie na listach była min. Beata Pustówka i Wiesława Wiertel Członkinie Zarządu „Dialog 2005”. W naszej ocenie ta determinacja w sprawie reprezentatywności jest związana z próbą wypowiedzenia ZUZP i nowych rokowań w sprawie układu. Mamy bardzo złe doświadczenia z tym związkiem tj. prowadzenie negocjacji równoległych z pracodawcą (z czasów BPH), dlatego wszyscy „boimy się” ich reprezentatywności.
Zatem determinacja tych związków, które negocjowały ZUZP Banku Pekao jest ogromna, my popieramy te działania. Obecnie jesteśmy stroną w Sądzie w sprawie reprezentatywności związku xxxxx.

Niby spór zbiorowy w Banku Pekao S.A.

Naszym zdaniem spór nie został prawidłowo zgłoszony. Nie ma poprawnego zawiadomienia o wszczęciu sporu, niektórzy Członkowie Zarządu tego związku twierdzą, że nie ma Uchwały Zarządu w sprawie wszczęcia sporu. Pan Lugi Lovaglio, Prezes Banku Pekao S.A. nie potwierdził sporu wewnątrz Banku, nie potwierdził na WZA Banku Pekao S.A.

W 2008 r. związki zawodowe będące sygnatariuszami ZUZP wszczęły spór o podwyżki, „Dialog 2005” dołączył do sporu.

Przed przejęciem części Banku BPH ówczesny Prezes Banku Jan Krzysztof Bielecki wynegocjował ze związkami wycofanie się Banku z nagrody z zysku w zamian udzielono podwyżek w wys. 16% dla pracowników. Miało być dla wszystkich, a było dla tych, którzy są objęci ZUZP. Dodatkowo, Prezes uzasadniał taką zmianę wysokimi wynagrodzeniami pracowników BPH, którzy mieli być przejęci przez Pekao. Po połączeniu okazało się, że to nie jest prawda. Dlatego „Dialog 2005” przystąpił do sporu, modyfikując uzasadnienie.

Sprawa trafiła do sądu, mamy wyrok (Sygn. Akt III Kp 2054/08) z którego jasno wynika, że spór o podwyżki powinien być poprzedzony wypowiedzeniem ZUZP (o tym Przewodniczący xxxx wie). Dlatego też żaden ze związków zawodowych nie przystąpi do sporu i nie poprze takiego rozwiązania.

Należy tutaj podkreślić, że Bank Pekao zaprosił związek xxxxx na rozmowy, na tematy zawarte w piśmie zapowiadającym spór, ale związek do tych rozmów nie przystąpił (Delegaci zapoznali się z pismem pracodawcy z dnia 28 grudnia 2016 r.)

Zatem cała sprawa to manipulacja i ogłupianie Pracowników Pekao. Powtarzamy po raz kolejny: ręce precz od ZUZP.

Sex afera w Pekao

Pięć kobiet, będących w różnym czasie w Zarządzie związku xxxxx oskarżyły Przewodniczącego związku o molestowanie seksualne, mobbing. Jedna z nich, Irena B, mobbingowana, została przez nas ochroniona – przyjęta do „Dialog 2005” (obecnie w gronie organów zarządzających Związkiem), dwie z molestowanych są w naszych związkach, dwie poza bankiem.

Trzy kobiety molestowane seksualnie wniosły prośbę do naszego związku o pomoc, wpłynęło pismo w tej sprawie do Banku Pekao S.A. Dysponuję nagraniem jednej z kobiet z podróży samochodem oraz nagraniem z ostatnio Walnego xxxxx. Ostatnie nagranie świadczy o tym, że wobec Delegatów xxxxx powiedziały, co je spotkało, ale bez reakcji Delegatów – spieszyli się do teatru. Drugie nagranie, które posiadam dobitnie świadczy o skłonnościach Przewodniczącego. Nasze wystąpienie do Banku Pekao S.A. poparte przez ZZZ Banku Pekao S.A. oraz „Negocjator” nie doczekało się odpowiedzi. Najwyraźniej taki związek jest na rękę Pracodawcy. Brak jedności związkowej utrudnia pracę, zajmowanie wspólnych stanowisk jest niemożliwe. Dzięki temu Pracodawca górą.

Co robimy?

Akcja podwyżki. Wysyłaliśmy druk o podwyżki do pracowników, aby występowali o podwyższenie wynagrodzenia do swoich przełożonych i do Regionu. Część tych wniosków już została zrealizowana. Piszę uzasadnienie dla tych, którzy otrzymali odmowę, naszym zdaniem nieuzasadnioną. Dzięki tej akcji posiadamy twarde dowody na temat jak ukształtowane są wynagrodzenia na tych samych stanowiskach pracy. Kolejny krok to PIP i kontrola płac pod względem dyskryminacji pracowników.

Kontrakty menedżerskie – toczą się dwie sprawy z różnych banków. Jeżeli wygramy (a jest duża szansa) posłużymy się wyrokami w celu anulowania niekorzystnych zasad dla pracowników.

Jesteśmy w trakcie zmian właścicielskich. Zainicjujemy rozmowy z uczestnictwem Prezesa oraz nowych inwestorów w sprawie przyszłości Banku Pekao S.A.

Będziemy wspierać kobiety, obecnie nasze Członkinie, które doznały ogromnej krzywdy od Przewodniczącego związku xxxxx. Sprawy wnoszone do prokuratury na przestrzeni lat były po kolei umarzane z powodu braku twardych dowodów na przestępstwo. Tego typu sprawy odbywają się niepublicznie, są bardzo trudne do udowodnienia. Kobiety nie miały pieniędzy na prawników, więc pisały skargi tak, jak potrafiły, nieprofesjonalnie. Przepraszam wszystkich, ale co do zasady, jak nie zaniesiesz spermy do badania, nie zrobisz natychmiast obdukcji u lekarza, to prokuratura nie chce prowadzić postępowania i skutecznie nie oskarży winowajcy.
Zwróciłam się telefonicznie do Fundacji, które zajmują się tego typu sprawami. Moim zdaniem należy połączyć wszystkie sprawy i jeszcze raz wszcząć postępowanie.

Co dalej z Pekao w świetle zmian właścicielskich?

W gazecie „Puls Biznesu” ukazał się niepokojący artykuł pt. „Teraz k… my. Na całego!” o zmianach osobowych w Radzie Nadzorczej Banku Pekao S.A. Kompetencje i doświadczenie osób proponowanych do Rady Nadzorczej są słabe. Piszą w także w innych mediach, że Luigi Lovaglio ma być prezesem Pekao do końca br. roku.

Z dniem 01 czerwca Pan Wojciech Sobieraj złożył rezygnację z Prezesa Zarządu Alior Banku. Bank jest w trakcie restrukturyzacji oraz głębokich zmian technologicznych. Z punktu widzenia biznesowego sytuacja jest dziwna, niepokojąca i naszym zdaniem spowoduje zamieszanie.

Uczestniczyłam w maju w posiedzeniu FECEC w Rzymie. Osobne sprawozdanie w trakcie pisania. Wam, obecnie w skrócie – w bankowości nie będzie miejsc pracy. Kurczy się rynek obsługi tradycyjnej. Ludzie wybierają Internet, obsługę z domu. Przygotowywane są projekty digitalizacji oraz nowych rozwiązań technologicznych. Projekty są mocno zaawansowane.

Federacja wspiera Polskę w szczególności w tych bankach, gdzie Francuzi są obecni. Ostatnio podjęli interwencję w Spółce Paribas Lease Group.

Zakładowy Związek Zawodowy Pracowników BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o. jest w strukturach „Dialog 2005”. Ukonstytuował się Zarząd w składzie:

 • Marcin Żmudzki – Przewodniczący;
 • Maciej Cichocki, Łukasz Jaworski, Aleksandra Cyunelis, Magdalena Laskowska, Patryk Nosalik – Członkowie Zarządu;
 • Rafał Czaja, Magdalena Rusiłowicz, Roman Plona – Komisja Rewizyjna.

Odbyło się spotkanie z Prezesem Spółki z naszym udziałem, wcześniej z pracownikami spółki. To są wspaniali młodzi ludzie, mam nadzieję, że uda się rozwiązać ich problemy w pracy. Obecnie zajmujemy się godzinami nadliczbowymi. W tym miejscu dziękuję Arkadiuszowi Ernst za zainicjowanie spotkania, kontakt z tymi ludźmi oraz osobiste wsparcie w założeniu tego związku. Zbyszkowi Korczyk za wsparcie i zainteresowanie.

Porządek obrad Zebrania obejmował także:

 • zatwierdzenie sprawozdania finansowego Związku za rok 2016
 • udzielenie absolutorium Zarządowi Krajowemu oraz Zarządowi Organizacji Międzyzakładowej z wykonywania obowiązków za rok 2016
 • udzielenie absolutorium Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rewizyjnej Organizacji Międzyzakładowej z wykonywania obowiązków za rok 2016

Pan Zbigniew Korczyk przygotował informację o finansach Związku.

Podobnie jak w roku poprzednim dużą część kosztów pochłonęły wydatki na obsługę prawną (udział w sprawach sądowych oraz pomoc prawna w trakcie prowadzenia sporów zbiorowych w Banku BPH).

Przewodnicząca Związku zasygnalizowała możliwość przystąpienia Związku do Forum Związków Zawodowych, ogólnopolskiej nieupolitycznionej centrali związkowej zrzeszającej zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe. Centrala Związkowa powstała w 2001 r. Początkowo w Forum zrzeszonych było 17 ogólnopolskich związków zawodowych. Przynależność do Forum pozwoli m.in. na korzystanie z doświadczeń Forum, możliwość kontaktów z władzami samorządowymi, udział w szkoleniach i seminariach organizowanych przez Forum Związków Zawodowych, zgłaszanie swoich kandydatów do Zespołów problemowych Komisji Dialogu Społecznego. A przede wszystkim pozwoli Związkowi na uzyskanie statusu reprezentatywnej organizacji związkowej w przypadku zrzeszenia 7% załogi zakładu pracy, co daje dużo większe możliwości w negocjacjach i rokowaniach z pracodawcami. Następnie Przewodnicząca Związku zaproponowała podjęcie uchwały dotyczącej przystąpienia Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005” do Forum Związków Zawodowych. Delegaci podjęli stosowną uchwałę otwierającą Zarządowi Krajowemu Związku możliwość rozpoczęcia prac i podjęcia ostatecznej decyzji o przystąpieniu „Dialog 2005” do Forum Związków Zawodowych.

Rok 2017 to rok wyborczy. Kończy się III kadencja Zarządu oraz Delegatów NZZPBiU „Dialog 2005”. Delegaci podjęli uchwałę, że wybory nowych Delegatów na czteroletnią kadencję odbędą się w lipcu bieżącego roku, a wybory Zarządu Związku w dniu 16 września 2017 r. podczas kolejnego w tym roku Ogólnego Zebrania Delegatów.

W związku z utworzeniem organizacji zakładowej NZZPBiU „Dialog 2005” Pracowników BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz początkową stosunkowo małą liczbą członków tej organizacji zakładowej przez Delegatów została podjęta uchwała, która daje możliwości zarządom organizacji zakładowych „Dialog 2005” uchwalenie kwoty składki członkowskiej w wysokości wyższej niż 15 zł. Mogłoby bowiem dochodzić do sytuacji, że niska kwota wpływających składek członkowski nie pozwalałaby na pokrywanie np. kosztów pomocy prawnej dla członków związku pracujących w danym zakładzie pracy.

Delegaci „Dialog 2005” ustalili także strategiczne działania Związku na najbliższy rok. Wśród priorytetów znalazły się:

 • Zwiększenie uzwiązkowienia wśród pracowników Alior Banku oraz wydzielenie ze struktur Związku Organizacji Zakładowej „Dialog 2005” w Alior Banku.
 • Rozwój działalności w Banku Pekao S.A. między innymi poprzez przeprowadzenie ankiet w sprawie funkcjonowania kontraktów menedżerskich oraz wyeliminowania MBO. Działania te nie mogą być prowadzone w oderwaniu od zmian właścicielskich w tym banku.
 • Wyeliminowanie programów naprawczych w BGŻ BNP Paribas.
Delegaci „Dialog 2005” obecni na Walnym Zebraniu Delegatów w dniu 03.06.2017 r.
Siedzą (od lewej): Marek Łabuzek, Zbigniew Korczyk.
Stoją w pierwszym rzędzie (od lewej): Iwona Sobesto-Kopacz, Beata Pustówka, Marek Podlach, Marta Hermanowicz, Alicja Jędrych,
Anna Oprocha-Piech, Bożena Karkoszka, Małgorzata Bartula, Wojciech Płusa.
Stoją w drugim rzędzie (od lewej): Alicja Klimas, Edyta Matyja, Teresa Skowron, Arkadiusz Ernst, Piotr Lis, Wiesława Wiertel.