Relacja z Walnego Zebrania Delegatów

Delegaci Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005” zebrali się w dniu 10 lutego 2018 r. w Oświęcimiu na dorocznym Walnym Zebraniu Delegatów.

Zebranie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca „Dialog 2005” – Pani Alicja Jędrych. Przewodnicząca na początku przywitała wszystkich przybyłych na zebranie Delegatów. Przedstawiła również zaproszonych gości: przedstawicieli Członków Związku pracujących w Deutsche Bank Polska oraz prawnika Związku – Pana mec. Jerzego Potaczka.

Po stwierdzeniu kworum do podejmowania uchwał, Przewodnicząca Związku przedstawiła porządek obrad, a po jego akceptacji przystąpiła do przeprowadzenia głosowania nad kolejnymi uchwałami.

Delegaci Związku zapoznali się z obszernymi sprawozdaniami z działalności „Dialog 2005” w poszczególnych bankach, które przedstawili:

 • Pani Alicja Jędrych – Przewodnicząca Związku przedstawiła sprawozdanie z działalności w Pekao SA, Deutsche Bank Polska oraz BNP Paribas Lease Group.
 • Pani Anna Oprocha-Piech – Zastępca Przewodniczącego – zaprezentowała Delegatom sprawozdanie z działalności Związku w banku BGŻ BNP Paribas S.A.
 • Pan Wojciech Płusa – Zastępca Przewodniczącego – zapoznał zebranych ze sprawozdaniem z działalności „Dialog 2005” w Alior Bank S.A.

Sprawozdania zamieszczamy na dole strony.

Zastępca Przewodniczącego – Pan Zbigniew Korczyk przedstawił zebranym sprawozdanie finansowe Związku za rok 2017 oraz zaprezentował propozycję budżetu na rok 2018.

Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rewizyjnej Organizacji Międzyzakładowej przedstawili sprawozdanie z kontroli dokumentacji finansowej oraz zawnioskowali o zatwierdzenie przez Delegatów sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Związku.

Nawiązując do zaprezentowanych sprawozdań z działalności Związku w bankach, Przewodnicząca Związku poprosiła przybyłych na Zebranie przedstawicieli Członków „Dialog 2005” pracujących w Deutsche Bank Polska o przedstawienie Delegatom swoich spostrzeżeń dotyczących sytuacji w tym banku oraz warunków pracy. Ogłoszenie zamiaru połączenia Deutsche Bank Polska z BZ WBK S.A. budzi wśród pracowników banku przejmowanego obawy o swoją przyszłość. Prezes Deutsche Bank Polska nie jest zainteresowany prowadzeniem rokowań w sprawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Zawarcie układu uchroniłoby pracowników Deutsche Banku przez 12 miesięcy od daty połączenia przed niekorzystnymi zmianami warunków zatrudnienia u nowego pracodawcy. Związek chce, aby wszystkie zapisy Regulaminu Wynagradzania przekuć w zapisy ZUZP oraz dodać kwestie dotyczące warunków zwolnień z przyczyn nieleżących po stronie pracowników w trybie zwolnień indywidualnych. Będziemy proponować, aby w przypadku zwolnień Bank płacił pracownikom średnią bankową wynagrodzenia za każdy rok pracy. Fuzja, połączenie firm, to dodatkowe zyski dla akcjonariuszy. Nie może być tak, aby pogoń za zyskami firmy odbywała się kosztem pracowników. Niestety, ze strony Zarządu Deutsche Banku nie ma woli prowadzenia dialogu społecznego. Musimy zatem uruchomić inne możliwości obrony interesów pracowników.

Przewodnicząca Związku wyraziła również zaniepokojenie wiszącą w powietrzu fuzją Pekao S.A. i Alior Bank S.A. Alior Bank nie chce zawarcia układu zbiorowego, pomimo wcześniejszych deklaracji, które padły z ust Prezesa Banku. Wnioskowaliśmy o wpisanie do układu Alior Banku obecnych warunków zatrudniania pracowników Pekao po to, aby 15 tysięcy ludzi zatrudnionych w Banku Pekao S.A. nie odczuło pogorszenia warunków płacy i pracy w związku z połączeniem z Alior Bankiem. Podkreślamy – banki łączą się dla efektów synergii, dla pieniędzy i zysków. Niedopuszczalne jest, aby pracownicy byli traktowani bezpodmiotowo, jak te stołki przepychane na nowego pracodawcę. W Pekao S.A. istnieje realne zagrożenie wypowiedzenia obowiązującego aktualnie układu zbiorowego. Wszystko to sprawia, że pracownicy żyją w dużej niepewności swojej przyszłości zawodowej, w obawie o stabilność zatrudnienia i swoje warunki bytowe. Działania Związku będą w najbliższych miesiącach skoncentrowane w Deutsche Bank Polska, Banku Pekao S.A. i Alior Bank S.A. Nie chcemy niczego więcej, tylko stosowania standardów europejskich w przypadku zmian właścicielskich. Przewodnicząca przedstawiła strategię działania Związku na najbliższe miesiące, stwierdziła, że w przypadku braku dobrej woli ze strony zarządów banków do prowadzenia konstruktywnego dialogu społecznego jesteśmy gotowi do podjęcia radykalnych działań. Przewodnicząca poprosiła zebranych o aktywne wsparcie w podejmowanych działaniach. Wszyscy Delegaci byli zgodni co do tego, że na skuteczność działania duży wpływ ma poziom uzwiązkowienia.

„Dialog 2005” ma status reprezentatywnej organizacji związkowej w dwóch bankach: Alior Bank SA i Deutsche Bank Polska. Postaramy się dobrze wykorzystać w najbliższym czasie w działaniach na rzecz szeroko pojętego interesu pracowników. Liczymy także na aktywną pomoc ze strony FECEC oraz Forum Związków Zawodowych, do którego przystępujemy.

Delegaci „Dialog 2005” podjęli uchwałę o przyjęciu Regulaminu Wyborów Społecznych Inspektorów Pracy, którym będziemy się posługiwać przy organizacji wyborów we wszystkich bankach, w których działa Związek. Będziemy zabiegać o to aby strukturę SIP utworzyć w Deutsche Bank Polska. Nasze działania będą także zmierzały do rozbudowy struktury SIP w Alior Banku.

Do Zarządu Organizacji Międzyzakładowej „Dialog 2005” zostały dokooptowane następujące osoby zatrudnione w Deutsche Bank Polska:

 • Katarzyna Król
 • Joanna Bielaszka
 • Renata Kaszluga
 • Iwona Bajwoluk

Osoby te będą pełnić funkcję Zastępców Przewodniczącego i wspólnie z Przewodniczącą Związku będą reprezentować Związek wobec Deutsche Banku.

Sprawozdanie Przewodniczącej i Zarządu

Uczestniczę w spotkaniach z Pracodawcami w Banku Pekao S.A., w Alior Banku, w Banku BGŻ BNP Paribas, BNP Paribas Lease Group sp. z o.o. oraz w Deutsche Banku, wspólnie z Przedstawicielami naszej organizacji prowadzimy negocjacje.

Reprezentuję NZZPBiU „Dialog 2005” w FECEC.

Bronię praw i godności naszych Członków w sprawach indywidualnych wobec Pracodawców i w sądach.

Jestem dumna ze wszystkich Pracowników bankowości, którzy dzięki mojemu wsparciu podnoszą głowy w korporacjach.

Nie byłoby mnie, gdyby nie było Was. Jestem dumna z Was wszystkich, którzy wspieracie, jesteście pomocni i tak, jak ja wykonujecie dużo codziennej pracy na rzecz ludzi. To dzięki Wam związek się rozwija i mam głęboką nadzieję, że nadal pójdziemy do przodu, nawet wtedy, gdy odejdę na emeryturę – mocno w to wierzę, mocno w Was wierzę.

Branży bankowej potrzebny jest związek niezależny od polityki, nieugięty w sprawach pracowniczych, rozumiejący, że Pracownicy są tak samo ważni jak biznes – zawsze o tym pamiętajcie.

Alicja Jędrych
Przewodnicząca Związku

Bank Pekao S.A.

SOOP – oceny roczne pracowników. Pomimo, że procedura dotycząca oceny bierze pod uwagę jakość wykonywanej pracy w praktyce ocena pracowników Oddziałów ogranicza się do sprzedaży. Wspieraliśmy naszych Członków w odwołaniach od oceny z pozytywnym skutkiem. Jedno odwołanie nie doszło do skutku z powodu przewlekłej choroby pracownika. Wnieśliśmy skargę na przełożonych tej pracownicy z powodu nieetycznego zachowania przełożonych w stosunku do chorej na tarczycę naszej koleżanki. Skarga nie została rozpatrzona, Pracodawca czeka, aż nasza koleżanka wróci ze zwolnienia chorobowego do pracy.

Bank Pekao S.A. „żyje” tzw. sporem zbiorowym pracy wszczętym przez organizację związkową „Bankowiec”. Związek ten naraził Pracowników Pekao na wypowiedzenie układu zbiorowego pracy. Zgodnie z wyrokiem sądu nie można prowadzić sporu o podwyżki bez wypowiedzenia układu ze względu na procedurę corocznych negocjacji w sprawach podwyższania wynagrodzeń zasadniczych zawartą w układzie. Z uwagi na to zagrożenie żaden ze związków zawodowych nie poparł sporu.

Brak możliwości współdziałania z organizacją związkową Bankowiec. Przewodniczący jest bardzo agresywny wobec przedstawicieli Pracodawcy oraz przedstawicieli organizacji związkowych. Kilka razy wzywano policję. Bank Pekao zwolnił tego przewodniczącego dyscyplinarnie z pracy, przewodniczący odwołał się do sądu i nadal prowadzi związek zawodowy, uczestniczy w spotkaniach z pracodawcą. Przez pewien czas spotkania prowadzono w dwóch pomieszczeniach, bo związkowcy obawiali się agresji i awantur.

Podnosimy ten temat na naszym Zebraniu, albowiem najprawdopodobniej będzie trudno o wypracowanie wspólnych stanowisk związkowych w Banku Pekao S.A. Taka sytuacja jest bardzo korzystna dla Pracodawcy. Jesteśmy po zmianach właścicielskich, w trakcie reorganizacji. Fuzja z Alior Bankiem jest bardzo realna. Brak możliwości współdziałania związków zawodowych zapewne wykorzysta firma.

Wraz z dwiema innymi organizacjami związkowymi kierujemy pismo do Banku Pekao w sprawie molestowanych seksualnie kobiet. Brak konkretnej reakcji. Jedna sprawa spośród molestowanych kobiet trafiła do prokuratury z pozytywnym skutkiem – prokuratura skierowała wniosek do sądu. Poszkodowaną będzie reprezentował doświadczony prawnik.

Wspomagamy naszych Członków w uzyskaniu podwyżek płac zasadniczych. Sporządziliśmy wzór wniosku o podwyżki. W 2017 r. stosunkowo niewielu oddało się pomóc. Skierowaliśmy odwołania do jednego z Dyrektorów kadrowych, ale wykazał brak zainteresowania, podobnie jak przy odwołaniach od rozliczeń not MBO. Wkrótce został odwołany ze stanowiska.

Inspektorzy ds. sprzedaży otrzymują zadania, z którymi sobie nie radzą. Interweniujemy, interweniujemy wraz z innymi związkami. Bank przestaje kategorycznie rozliczać kasjerów ze sprzedaży, niestety jedynie przez kilka tygodni. Obecnie wzrastają oczekiwania w stosunku do wszystkich „sprzedawców”.

SMEmania – projekt pozyskiwania klientów firmowych powoduje wojnę pomiędzy doradcami detalicznymi a doradcami firmowymi. Interweniowaliśmy, aby w Banku ustalili w sposób jednolity zasady rozliczania pracowników za pozyskanie klientów. Do tej pory wyżej rozliczają detal od specjalistów firmowych.

MBO z odpowiedzialnością Doradcy za ryzyko. MBO w wersji Banku Pekao powinno być „wyrwane z korzeniami”, tego systemu nie można poprawić jeżeli wskaźniki i cele będą narzucane przez Pracodawcę. Obecnie trwają pracę nad nowymi systemami premiowania, które mają być ujednolicone w skali banku. Za wcześnie oceniać, czy będzie system bardziej przejrzysty i akceptowalny przez pracowników.

ZFŚS – wprowadzono nowe regulacje, brak wspólnego stanowiska organizacji związkowych.

Nagrody motywacyjne – wynegocjowaliśmy korzystniejszą dystrybucję środków niż jest wpisana w ZUZP.

BGŻ BNP Paribas S.A.

Ostatni kwartał ubiegłego roku i początek obecnego to w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. okres przygotowywania, opiniowania i aktualizacji wielu istotnych regulacji dotyczących warunków zatrudnienia pracowników naszego Banku. Dialog 2005 uczestniczył aktywnie w tych wydarzeniach zgłaszając wiele uwag do regulacji, tak więc kolejno:

 1. Porozumienie w sprawie dystrybucji premii rocznej za rok 2017 dla pracowników Wsparcia – zgłosiliśmy uwagi dotyczące bardzo wysokich wskaźników procentowych mających wpływ na naliczenie premii, w naszej ocenie taki system powoduje ograniczenia w naliczaniu premii i jej zaniżanie. W takiej formie regulacji nie podpisaliśmy.
 2. Regulamin Premiowania Rocznego Pracowników Wsparcia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. – dokument został skrytykowany przez nasz Związek z uwagi na uznaniowość premii rocznej. Pracownik wypracowuje pulę dla swojej jednostki i ma tylko minimalny poziom gwarantowany z puli, reszta według uznania przełożonego.
 3. Porozumienie w sprawie osłon socjalnych na rok 2018 – zostało zawarte na kolejny okres, do końca roku 2018 na dotychczasowych zasadach.
 4. Regulamin Pracy – regulacja jest w opiniowaniu od września 2017, niestety zapisy dotyczące inwigilacji pracowników, możliwości śledzenia poczty, lokalizowania służbowych telefonów komórkowych, a także brak zakresów obowiązków sporządzanych w formie pisemnej i podpisywanych z pracownikiem, któremu powierzane jest stanowisko pracy, nie pozwalają naszemu Związkowi podpisać tego regulaminu.
 5. Regulamin wyborów SIP – w czerwcu 2017, na podstawie podpisanego przez trzy pozostałe organizacje związkowe Regulaminu Wyborów Społecznych Inspektorów Pracy i Zakładowego Inspektora Pracy, odbyły się w Banku BGŻ wybory, do udziału w których nas nie zaproszono, ani nawet nie powiadomiono. Regulamin podpisany przez pozostałe związki zawodowe w sposób znaczny ogranicza możliwości przeprowadzania wyborów, które mają się odbywać co 4 lata, gdyby w międzyczasie pojawiły się jakieś jednostki organizacyjne w Banku, w których zaistniałaby potrzeba wybrania społecznego inspektora pracy, nie jest to możliwe, aż do czasu kolejnych wyborów, czyli do roku 2021. Przedstawiliśmy Pracodawcy nasza wersję regulaminu oraz zgłosiliśmy uwagi do regulaminu pozostałych organizacji związkowych. Pracodawca w sposób otwarty nie zabrania przeprowadzenia wyborów, na razie jednak stoi na stanowisku, iż wybory się odbyły i temat jest „załatwiony” do roku 2021. My jednak dokonamy wyborów, zwłaszcza, że mamy osoby chętne podjęcia się tej funkcji.
 6. Regulamin premiowania dla Pionu Sprzedaży Consumer Finanse – zgłosiliśmy po raz kolejny krytyczne uwagi dotyczące zasad premiowania w banku BGŻ, dowolność kształtowania zasad, uznaniowość, brak precyzyjnych zakresów obowiązków na danym stanowisku oraz uzależnienie premii sprzedażowej od wysokości wynagrodzenia zasadniczego.
 7. Działalność socjalna na 2018 – w tym zakresie udało się wypracować jednolite stanowisko strony związkowej, świadczenia pozostaną na niezmienionym poziomie i w niezmiennym zakresie w stosunku do lat poprzednich.

Pozostałe sprawy, którymi się zajęliśmy:

 1. Zgłoszenie naruszeń praw pracowniczych – zgłosiliśmy do Państwowej Inspekcji Pracy oraz do Biura Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych naruszenie przepisów prawa związanych z ochroną danych osobowych, dyskryminacją w miejscu pracy, naruszeniem przepisów prawa pracy w zakresie czasu pracy, naruszenie godności osobistej i zasad współżycia społecznego. Zgłoszona sytuacja ma miejsce w Pinie Operacji i wiąże się z wdrożeniem nowego systemu zarządzania Visual Management, taki sposób traktowania ludzi ma podnieść ich efektywność.
 2. Plany naprawcze – plany poprawy efektywności pracowników sieci sprzedaży, wdrożone w sposób zagadkowy, pozostałe organizacje związkowe nie przyznają się do zawarcia takiego porozumienia z pracodawcą. To temat, którym chcemy się zająć w najbliższej przyszłości.

Alior Bank S.A.

Styczeń

Rok 2017 rozpoczął się w Alior Banku od zwolnień grupowych. Poprzedziły go burzliwe i twarde negocjacje, w wyniku których weszło w życie „Porozumienie w sprawie grupowego zwolnienia” z dnia 15.12.2016 r.

W styczniu ruszyliśmy z rozmowami dotyczącymi Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Aby móc dobrze przygotować się do rozmów prowadziliśmy wśród pracowników Aliora ankietę, w której mogli się wypowiedzieć w zakresie preferowanych świadczeń. Staraliśmy się tak prowadzić negocjacje, aby nowy regulamin ZFŚS i zawarte w nim świadczenia odpowiadały potrzebom pracowników.

Luty

Dość szybko uporaliśmy się z programami/planami naprawczymi masowo wręczanymi pracownikom. Temat jest nam dobrze znany z Banku BPH, gdzie po naszych działaniach wycofano to narzędzie nacisku na sprzedaż. Tym razem też interweniowaliśmy u Zarządu Aliora prosząc o podanie podstawy prawnej stosowania takich praktyk. Niezrealizowanie programu było często wykorzystywane przez pracodawcę jako powód lub jeden z powodów uzasadniających wypowiedzenie umowy o pracę. W odpowiedzi na naszą interwencję Bank napisał: „W Alior Bank S.A. nie ma obowiązujących wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy w rozumieniu art. 9 kodeksu pracy, regulujących programy aktywizujące i naprawcze pracowników”. Uznaliśmy zatem, że są one swego rodzaju „samowolą” menedżerów. A ponieważ programy nie były zalegalizowane, uznaliśmy je za bezprawne. Wystąpiliśmy do Alior Banku o wydanie oficjalnego zakazu stosowania programów naprawczych.

Zgłosiliśmy Pracodawcy dotkliwy dla pracowników problem zwiększenia planów sprzedażowych, prosząc osoby odpowiedzialne za zarządzanie planami sprzedażowymi o refleksję i dostosowanie planów do możliwości lokalnych rynków.

Marzec

Rozmowy dotyczące Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przybrały wreszcie tempa. Kością niezgody między Pracodawcą a stroną związkową była wysokość odpisu na Fundusz. Dotychczas Alior dokonywał odpisu w wysokości 50% odpisu przewidzianego w ustawie o ZFŚS. Ponieważ nie mogliśmy dojść do porozumienia w tej kwestii, pomocy udzieliła nam Państwowa Inspekcja Pracy, która w wyniku przeprowadzonej kontroli wydała zalecenie dokonywania przez Alior Bank odpisu na ZFŚS w pełnej wysokości.

Jeszcze w grudniu 2016 r. mieliśmy obiecane spotkanie w sprawie funkcjonowania sieci sprzedaży, dlatego też rozpoczęliśmy przygotowania, zbierając od pracowników zgłoszenia problemów. Długo czekaliśmy na spotkanie z osobami decyzyjnymi w Pionie Sprzedaży, dlatego zarzuciliśmy Bankowi unikanie dialogu społecznego.

Pisaliśmy do Pracodawcy w sprawie pierwszych porozumień zmieniających wręczanych pracownikom, wskazując na niekorzystne lub nieprecyzyjne zapisy zawierane w treści porozumień. Apelowaliśmy do pracowników, aby nie podpisywali dokumentów, które są dla nich niekorzystne. Ochrona stosunku pracy była zagwarantowana przez rok od czasu przejęcia, a mimo to, Pracodawca w trybie za porozumieniem stron, za zgodą pracownika, starał się zmieniać warunki umów o pracę. W sposób jednostronny wielu pracownikom zmieniono warunki premiowe (pogorszono). Jesteśmy przygotowani, aby w tym zakresie wnieść pozwy do sądu pracy.

Kwiecień

W kwietniu odbyliśmy z Pracodawcą dwa spotkania poświęcone funduszowi socjalnemu. Negocjacje szły jak po grudzie. Uzyskaliśmy wprawdzie obietnicę pełnego odpisu, czyli dodatkowe ok. 5 mln zł, ale pojawiła się nowa kość niezgody – idea rozdysponowania środków do pracowników. Pracodawca chciał wydawać pieniądze na „igrzyska” a my na „chleb” tj. na wspieranie tych, którzy mają relatywnie niski dochód na członka w rodzinie, czyli zgodnie z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Po długim oczekiwaniu odbyło się spotkanie z osobami zarządzającymi Siecią Oddziałów i Regionalnymi Centrami Biznesowymi. Spotkanie jednak było zbyt krótkie – zaledwie dotknęliśmy ogólnych spraw; na szczegóły umówiliśmy się na kolejne spotkanie. Pani Urszula Krzyżanowska-Piękoś, Wiceprezes Zarządu Alior Banku poinformowała nas, że osobiście odwiedziła wiele Oddziałów Banku, rozmawiała z dyrektorami i pracownikami. Wysoko oceniła pracowników Sieci. Krytycznie oceniła pracowników ex-BPH z Centrów Biznesowych, którzy jej zdanie, negatywnie podeszli do warunków pracy w RCB Aliora (naszym zdaniem mieli rację, po resegmentacji stracili dochodowych klientów, co uniemożliwiało wypracowanie premii). Związkowcy byli zainteresowani dystrybucją zadań na poszczególnych Doradców. Pani Prezes zdeklarowała, że Bank przeprowadzi badanie potencjału lokalnych rynków i zgodnie z wynikiem badań będą nadawane zadania. Niestety, do dnia dzisiejszego nikt nie słyszał o takich badaniach, zadania rosną, zatem uzyskanie premii jest coraz trudniejsze.

W związku z koniecznością wdrożenia przepisów unijnych m.in. dyrektyw CRD IV, MIFID II oraz Solvency II od 13 stycznia 2017 r. firmy finansowe oraz ubezpieczeniowe powinny zmienić politykę wynagrodzeń. Banki powinny wdrożyć wytyczne europejskiego organu nadzoru, które dotyczą m.in. wynagrodzeń osób zajmujących się sprzedażą produktów i usług bankowych. Wynagrodzenia muszą być tak ukształtowane, aby zależały nie tylko od ilości, wolumenów i dochodowości dla banku, ale w głównej mierze zależały od jakości sprzedaży. Takie rozwiązania mają doprowadzić do tego, że zakończy się wciskanie niechcianych produktów oraz produktów o wysokim ryzyku dla klientów. W naszym odczuciu, Alior Bank nie jest jeszcze przygotowany do wdrożenia tych zmian. Znamy jednak bank działający w Polsce, w którym nie funkcjonuje MBO. Ludzie pracują zespołowo, przełożony nie tylko pilnuje ludzi i wypełnia tabelki, a organizuje sprzedaż czynnie w niej uczestnicząc. W tym banku pracownicy mają wysokie wynagrodzenia zasadnicze, nie otrzymują premii. Po zakończeniu roku bank rozdziela pulę nagród dla tych pracowników, którzy byli ponadprzeciętni i zarazem dbali o jakość pracy. Bank ma dobre wyniki, niską retencję zatrudnienia. Niektórzy z naszych Członków zrestrukturyzowanych przez Bank BPH otrzymali tam pracę i nie mogli zrozumieć, że bez MBO bank realizuje z powodzeniem sprzedaż. Zgodnie z zaleceniami KNF w podobny sposób powinny funkcjonować wszystkie banki i instytucje ubezpieczeniowe w Polsce.

Maj

Alior Bank zapewnił ustawowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wynegocjowaliśmy niemal wszystkie świadczenia na jakie pracownicy wskazywali w prowadzonej przez nas ankiecie. Dnia 24 maja podpisaliśmy nowy Regulamin ZFŚS oraz porozumienie w sprawie zmian do Regulaminu wynagradzania dotyczące wysokości odpisu na fundusz. Działaliśmy pod presją czasu, ustaliliśmy zatem z Pracodawcą, że Regulamin ZFŚS będzie renegocjowany w przypadku, gdyby Pracownicy zgłosili swoje uwagi do funkcjonowania świadczeń lub podali pod rozwagę inne rozwiązania – do Pracodawcy lub związków zawodowych. Od 2017 r. wprowadzono pożyczki na zakup mieszkania i budowę domu, na remonty.

Czerwiec

Nikt się nie spodziewał zmiany Prezesa czy Zarządu Banku. Pan Wojciech Sobieraj, twórca Alior Banku miał ugruntowaną pozycję w Banku. W sposób oficjalny zaakceptował też zmiany w strukturze właścicielskiej Banku. Mimo to Rada Nadzorcza Alior Banku przyjęła decyzję Prezesa Wojciecha Sobieraja o nieubieganiu się o wybór na kolejną kadencję. Do dnia dzisiejszego nie znamy co skłoniło Pana Wojciecha Sobieraja do podjęcia takiej decyzji. Następca Wojciecha Sobieraja, Pan Michał Chyczewski spotkał się ze stroną związkową. Obiecał zmiany w traktowaniu pracowników oraz zdeklarował kontynuację prac nad projektem „Cyfrowy Buntownik”.

Lipiec

Wreszcie ruszył Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pracownicy składali oświadczenia o dochodach za ubiegły rok, a następnie byli kwalifikowani do odpowiedniego progu przychodowego. Pracodawca ustalił dwa terminy do składania oświadczeń o dochodach na członka w rodzinie. Pomimo to, około 50% pracowników nie przekazało danych. Osoby, które nie złożyły oświadczenia automatycznie zostały zaliczone do grupy najzamożniejszych pracowników, najmniej uprawnionych do pomocy socjalnej z Funduszu.

Rozpatrywanie spraw indywidualnych, prowadzonych za naszym pośrednictwem w Alior Banku „szło jak po grudzie”, ale jednak do przodu. Po odejściu z Banku Pana Daniela Giejbatowa, szefa kadr, odnotowaliśmy całkowity zastój. Obecnie jest już lepiej. Dużą nadzieję wiążemy z Panem Krzysztofem Olewnikiem, sprawnym menedżerem kadrowym. Sprawy kierowane do Niego, nie giną jak w studni, a w rozsądnym czasie otrzymujemy odpowiedzi.

Sierpień

Pytaliśmy Pracodawcę na jakiej podstawie prawnej przełożony pracownika ma prawo żądać od niego przedstawienia pisemnej strategii dotyczącej wykonania przez niego postawionych mu zadań. Otrzymaliśmy w odpowiedzi: „… w Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie nie są stosowane uregulowania prawne w tym zakresie”. Tym sposobem uchroniliśmy pracowników przed kolejną presją przełożonych.

Dnia 7 sierpnia spotkaliśmy się z nowym Prezesem Alior Banku – Panem Michałem Chyczewskim. Pan Prezes zapewnił nas, że Pracownicy są największą wartością Banku, że priorytetem w obszarze kadrowym jest uzgodnienie ze związkami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Pan Michał Chyczewski zapewnił także, że nie wyobraża sobie, aby za postępem technologicznym nie nadążała kultura biznesowa firmy (godne traktowanie pracowników i wzrost poziomu ich satysfakcji). Wreszcie, że związki zawodowe są i będą dla Banku partnerem społecznym.

Wrzesień

Wskazywaliśmy Pracodawcy na ogromną presję sprzedażową w sieci. Udowadnialiśmy jaki wpływ ma ona zarówno na wyniki pracy jak i zdrowie pracowników. Pracodawca nam odpisał: „Pracodawca pragnie podziękować Organizacji Związkowej „Dialog 2005” za zwrócenie uwagi na okoliczność jaki wpływ może nieść za sobą tzw. „presja sprzedażowa” i jednocześnie zapewnić, że w żadnym wypadku intencją Banku nie było i nie jest wywieranie na Pracownikach tego rodzaju presji”. Przy każdej, podejmowanej interwencji indywidualnej w tym zakresie możemy posługiwać się stanowiskiem Banku.

Pod koniec września odbyło się pierwsze spotkanie z Aliorem w sprawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Wnioskowaliśmy do Pracodawcy, aby przedłożył projekt układu do negocjacji, chcieliśmy widzieć całość propozycji. Niestety, do dnia dzisiejszego nie ma draftu układu. Przekazujemy Pracodawcy propozycje własnych zapisów.

Część budżetu ZFŚS przeznaczona na cieszące się dużym powodzeniem pożyczki remontowe i mieszkaniowe została bardzo szybko wyczerpana. Wstępna analiza wykorzystania środków Funduszu wskazywała na możliwość przesunięcia środków w wysokości około 2 mln zł np. na zwiększenie budżetu na pożyczki lub na świadczenie świąteczne.

Ilość wniosków o dopłaty do wypoczynku czyli tzw. „gruszę” nieco przytłoczyła Pracodawcę. Ponieważ było to dla Aliora nowe ćwiczenie, uruchomienie wypłat przeciągnęło się na koniec października.

Październik

W ramach rozmów nad kształtem ZUZP zabiegamy o ograniczenie ilości i długości umów o pracę na czas określony, aby jak najwięcej pracowników mogło się cieszyć względną stabilnością zatrudnienia. Wystosowaliśmy do Alior Banku wniosek o przekształcanie umów czasowych w umowy o pracę na czas nieokreślony, po sześciu miesiącach okresu próbnego.

Ponieważ od 4 listopada br. przestawało obowiązywać „Porozumienie z dnia 19.10.2016 r. w zakresie zamierzonych działań dotyczących warunków zatrudnienia w związku z przejęciem części zakładu pracy Banku BPH SA przez Alior Bank”, które gwarantowało pracownikom ex-BPH niezmienność warunków zatrudnienia i wynagrodzenia, „Dialog 2005” wnioskował o przedłużenie terminu obowiązywania Porozumienia do czasu zakończenia negocjacji ZUZP lub przynajmniej o 3 miesiące. Niestety wniosek nie został przyjęty przez Pracodawcę.

Otrzymaliśmy informację, że Pracodawca rozpoczął przedkładanie pracownikom do podpisu porozumień stron w sprawie zmiany warunków umowy o pracę. Apelowaliśmy do pracowników, aby ich nie podpisywali, bo nikt nie wiedział jakie będą skutki podpisanych porozumień.

Na naszej stronie internetowej uruchomiliśmy ankietę na temat premii w Alior Banku. Ankieta nadal trwa, zbieramy głosy i opinie pracowników w tym zakresie. Wyniki zamierzamy dobrze wykorzystać w negocjacjach dotyczących systemów premiowych.

Listopad

Kolejny miesiąc rozmów w sprawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Zgłaszamy postulat w zakresie konieczność zawarcia w ZUZP konkretnych systemów premiowych dla poszczególnych grup pracowników uwzględniających jakość wykonywanej pracy.

Skarżyliśmy się do Banku na okoliczności przedkładania pracownikom porozumień zmieniających oraz ich podpisywania (naciski przełożonych i kadrowców na ich podpisywanie). Pracodawca odpowiedział, że niedopuszczalne jest wywieranie jakiejkolwiek presji na pracownika w celu podpisywania powyższych porozumień, wyznaczanie krótkich terminów na podjęcie decyzji.

„Porozumienie z dnia 19.10.2016 r. w zakresie zamierzonych działań dotyczących warunków zatrudnienia w związku z przejęciem części zakładu pracy Banku BPH SA przez Alior Bank” przestało obowiązywać 4 listopada. Co za tym idzie wygasła ochrona warunków płacy pracowników ex-BPH. Zapytaliśmy Pracodawcę wprost, jakie zamierza podejmować działania po tej dacie w stosunku do tej grupy pracowników. Porozumienia stron miały być przedkładane pracownikom przy zmianie stanowisk pracy. Jesteśmy zaniepokojeni faktem, że Pracodawca nie przedłożył jeszcze projektu Układu Zbiorowego Pracy, a już pospiesznie wręcza pracownikom porozumienia stron. Taka praktyka nie ma nic wspólnego z przejrzystym funkcjonowaniem Banku, z dobrą zmianą, o której dużo się mówi.

Dnia 15 listopada spotkaliśmy się z Panią Wiceprezes Urszulą Krzyżanowską-Piękoś. Na tą rozmowę czekaliśmy 7 miesięcy. Oczekiwaliśmy, że Pani Wiceprezes odniesie się do wszystkich problemów sieci sprzedaży, które przez ten czas zgłaszaliśmy: warunki premiowania, wielkość i sposób dystrybucji planów sprzedażowych, przekształcanie umów czasowych w umowy na czas nieokreślony. Oczekiwaliśmy konkretnych rozwiązań. Niestety rozczarowaliśmy się.

Dnia 30 listopada Bank wypłacił wszystkim pracownikom ex-BPH tzw. „nagrodę świąteczną”, gwarantowaną w umowach o pracę zawartych z Bankiem BPH. Otrzymaliśmy od pracowników ex-Aliora dużo skarg na „dyskryminację” w stosunkach pracy. Złożyliśmy wniosek do Zarządu Alior Banku o wypłatę nagrody świątecznej wszystkim, obecnie zatrudnionym pracownikom. Koszt tego świadczenia dla pracowników ex-Aliora to ok. 8 mln zł, co nie stanowiło zbyt wielkiego wysiłku dla Pracodawcy.

Ponieważ „Porozumienie dotyczące grupowego zwolnienia” z dnia 15.12.2016 r. przestawało obowiązywać z dniem 31.12.2017 r. natomiast termin zawarcia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy był dość odległy, wystąpiliśmy z wnioskiem do Prezesa Zarządu Alior Bank, aby Zarząd Banku podjął decyzję o kontynuacji świadczeń po 01.01.2018 r. dla wszystkich pracowników, z którymi rozwiąże stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracownika. Nasz wniosek nie został przez Bank uwzględniony, pomimo, że zwracaliśmy się w tej sprawie do Aliora dwukrotnie.

Grudzień

Podpisaliśmy z Bankiem dwa porozumienia w zakresie realizacji z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dwóch świadczeń, które będą przyznawane z uwzględnieniem progów przychodowych, do których należą pracownicy zgodnie ze złożonym oświadczeniem: wypłacanego gotówką świadczenia świątecznego oraz realizacji świadczenia MultiBilet (bilety do kina). Wszystkie wnioski o pożyczki z ZFŚS, które nie zostały rozpatrzone przez Komisję Socjalną z racji wykorzystania budżetu, mogły być teraz rozpatrzone, ponieważ na ten cel dokonano przesunięcia w budżecie ZFŚS w kwocie 1 mln zł. Ponieważ świadczenie świąteczne nie było przewidziane w pierwotnym budżecie Funduszu na rok 2017, okazało się, że spora grupa pracowników przebywająca na długotrwałych nieobecnościach jak i tych, którzy nie złożyli oświadczeń o przychodzie ze względu na małą atrakcyjność dotychczasowych świadczeń z ZFŚS, złożyła w grudniu stosowne oświadczenia. Zwróciliśmy się do Banku z propozycją wypłaty świadczenia świątecznego wszystkim tym osobom. Niestety Alior chciał je wypłacić tylko pracownikom zatrudnionym po 01.09.2017 r. Do porozumienia w tej sprawie nie doszło.

Z końcem roku ruszyliśmy z rozmowami nad przyszłorocznym Funduszem. Pieniędzy na 2018 r. będzie mniej, więc musimy podjąć decyzję, z których świadczeń trzeba zrezygnować, a które zmienić. Podobnie jak przed rokiem, uruchomiliśmy ankietę w tej sprawie, tym razem na naszej stronie internetowej.

Alior ogłosił projekt Transformacji kulturowej. Nowa strategia Aliora dotyczy nie tylko rewolucji cyfrowej, ale również relacji służbowych. Projekt został nam przedstawiony przez Panią Dyrektor zarządzającą Pionem HR – Monikę Stołowską. Według deklaracji transformacja kulturowa ma nieść za sobą rewolucyjne zmiany w podejściu do pracowników oraz do klientów. Po latach nacisków i „wyciskania klientów” biznes ma mieć ludzką twarz. Aby się to udało, potrzeba zmiany mentalności większości menedżerów od samej góry począwszy. Stosując zasadę ograniczonego zaufania, będziemy patrzeć na ręce Pracodawcy. Nie odpuścimy, nie pozwolimy na to, aby słuszne zasady pozostały tylko na papierze.

Rokowania w sprawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Alior Banku poszły w złym kierunku. Pracodawca wyraźnie nie jest zainteresowany uzgodnieniem treści dokumentu i jego rejestracją. Działania Banku mają charakter pozorowania dialogu społecznego. Bank prowadzi rozmowy w złej wierze. Zdaniem przedstawicieli Banku w firmie mogą równolegle funkcjonować: ZUZP i Regulamin Wynagradzania. „Dialog 2005” nie godzi się na takie rozwiązanie. Dlatego obecnie jesteśmy na etapie ustalania strategii działania w tym zakresie na najbliższe tygodnie, z wejściem na drogę sporu zbiorowego włącznie.

Oprócz wyżej wymienionych działań w zakresie interesów ogółu pracowników Alior Banku, „Dialog 2005” podejmował w roku 2017 interwencje dotyczące spraw indywidualnych swoich Członków w zakresie m.in.:

 • odzyskania niewypłaconych przez Bank a należnych premii,
 • planów sprzedażowych pracowników Centrów Gotówkowych,
 • zmian systemu premiowego pracowników Windykacji,
 • przekształcenia umów czasowych w umowy na czas nieokreślony,
 • przedłużania umów o pracę,
 • składania sprzeciwów od kary nagany i obrony naszych Członków,
 • organizowania wyborów Społecznych Inspektorów Pracy,
 • wyjaśniania niedoborów kasowych,
 • obrony przed rozwiązaniem umowy o pracę z powodu nierealizowania planów sprzedażowych,
 • realizacji przez Bank indywidualnych wniosków o rozwiązanie stosunku pracy na mocy „Porozumienia” z 15.12.2016 r., składanych przez naszych Członków znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej i życiowej. Dzięki naszej koleżance, Elżbiecie Szulakowskiej ze Związku Zawodowego „Jedność”, otrzymaliśmy kilka miejsc dla naszych Członków.

BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o.

Spółka nie rozliczała pracowników z czasu pracy, nie prowadzili rzetelnej ewidencji. Interweniowaliśmy w tej sprawie u Prezesa. Obecnie sytuacja uległa poprawie. Związkowcy negocjują Regulamin ZFŚS oraz zasady współpracy związków zawodowych z Lease. Projekt współpracy zawiera elementy ograniczające swobodę działania związków zawodowych, zachowanie tajemnicy jest zbyt szeroko pojęte i nie do przyjęcia.