Relacja z Walnego Zebrania Delegatów

W dniu 16 lutego 2019 r. w Oświęcimiu odbyło się doroczne sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów NZZPBiU „Dialog 2005”.

Ogólne Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej otworzyła kol. Alicja Jędrych, Przewodnicząca Związku. Przewodnicząca przywitała Delegatów, poprosiła o listę obecności i stwierdziła kworum do odbycia Zebrania oraz do przyjęcia zmian w Statucie Związku.

Po otwarciu Zebrania Członkowie Zarządu Związku, pracujący w Deutsche Bank Polska złożyli na ręce Przewodniczącej „Dialog 2005” podziękowania za udział i wsparcie w negocjacjach dotyczących zwolnień grupowych w tym Banku, oraz wynegocjowanie dla zwalnianych pracowników godziwych odszkodowań.

Następnie Przewodnicząca „Dialog 2005” przedstawiła porządek obrad:

 1. Ustalenie kworum do podejmowania uchwał.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Ustalenie trybu głosowania.
 4. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 5. Podjęcie uchwał Ogólnego Zebrania Delegatów NZZPBiU „Dialog 2005”.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zakończenie zebrania.

Delegaci wybrali na Przewodniczącego Zebrania kol. Alicję Jędrych. Przewodnicząca przystąpiła do realizacji porządku obrad. Przedstawiła sprawozdanie z realizacji planu finansowego za rok 2018 oraz budżet na rok 2019 r. Zarówno sprawozdanie, jak i plan budżetu zostały zatwierdzone przez Delegatów jednogłośnie.

Członkowie Zarządu przedstawili następnie sprawozdania z działalności Związku w poszczególnych bankach:

 • kol. Alicja Jędrych przedstawiła sprawozdanie z działalności w Pekao S.A., Deutsche Bank Polska S.A. oraz Santander Bank Polska S.A.
 • kol Anna Oprocha-Piech zaprezentowała działalność „Dialog 2005” w BGŻ BNP Paribas S.A.
 • kol. Wojciech Płusa – przedstawił Delegatom działania Związku w Alior Bank S.A.

W trakcie tego punktu Zebrania z sali padały pytania o szczegóły dotyczące podejmowanych w poszczególnych bankach działań, które przerodziły się w ożywioną dyskusję.

Następnie Komisja Rewizyjna przedstawiła Delegatom i Zarządowi Związku protokoły z kontroli dokumentacji finansowej i oceny zgodności działalności Związku ze Statutem.

Ogólne Zebranie Delegatów podjęło uchwały dotyczące:

 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu „Dialog 2005” z działalności za rok 2018,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.,
 • udzielenia absolutorium dla Przewodniczącego „Dialog 2005” za 2018 r.
 • udzielenia absolutorium dla Zarządu „Dialog 2005” za 2018 r.
 • udzielenia absolutorium dla Komisji Rewizyjnej z działalności za 2018 r.
 • zmiany adresu siedziby NZZPBiU „Dialog 2005”.

Do Zarządu Organizacji Międzyzakładowej NZZPBiU „Dialog 2005” został dokooptowany kol. Zbigniew Wędzicha, pracownik Santander Bank Polska S.A.

Delegaci podjęli również uchwałę w sprawie przystąpienia „Dialog 2005” do sporu zbiorowego w Pekao S.A. w kwestiach dotyczących warunków pracy. Zarząd podejmie próbę kolejnych interwencji do Zarządu Banku w kwestiach dotyczących nacisków sprzedażowych, nadawania pracownikom programów naprawczych, obarczania pracowników nadmierną ilością pracy, zniwelowania różnic płacowych występujących na tych samych stanowiskach. W przypadku braku reakcji będziemy gotowi do sporu.

„Dialog 2005” pracuje już w kilku bankach. Warunki zatrudniania są różne natomiast martwi nas, że w wielu bankach brakuje szacunku do pracowników oraz do klientów. Pracownik banku powinien być podmiotem w firmie a nie trybikiem w korporacji, jak to ma obecnie miejsce. Klient to partner w biznesie bankowym. Wszystkie produkty, które są oferowane klientom banków powinny być dla klienta bezpieczne. Nie do przyjęcia jest, aby klient powierzył bankowi własne pieniądze (fundusze) i był narażony na utratę części powierzonych środków finansowych. Zdajemy sobie sprawę z tego, że rok 2008 niczego nie nauczył naszych menedżerów. Dlatego też będziemy propagować akcję „Szacunek” mając na względzie pracowników i klientów jednocześnie.

W dalszej części Zebrania wywiązała się dyskusja na temat procesu zwolnień grupowych w Santander Bank Polska S.A. W dniu 31.01.2019 r. zostało podpisane „Porozumienie w sprawie zwolnień grupowych”, które zgodnie ze strategią Związku ma być odpowiedzią na wypracowane wcześniej standardy w zakresie osłon socjalnych dla pracowników zwalnianych z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Dobre standardy zostały w latach ubiegłych wypracowane w Banku BPH S.A., Alior Bank S.A., BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Deutsche Bank Polska S.A. Zwolnienie z pracy wiąże się z wielkim stresem pracowników, za którymi stoją rodziny. Zdajemy sobie sprawę, że kwestie finansowe nie są w stanie wynagrodzić doznanej z tytułu utraty pracy krzywdy, ale uzyskane z odszkodowań pieniądze pozwalają zapewnić kilkumiesięczny byt w okresie poszukiwania nowej pracy.

Przewodnicząca „Dialog 2005” poinformowała Delegatów Związku, że została nawiązana współpraca „Dialog 2005” z firmami headhunterskimi oraz fundacjami pośredniczącymi przy poszukiwaniu nowego zatrudnienia. Żaden Członek Związku nie pozostanie w tym zakresie bez pomocy. Na stronie internetowej Związku zostanie udostępniony formularz umożliwiający zgłoszenie faktu poszukiwania pracy, określenia swojego doświadczenia zawodowego i oczekiwań w stosunku do nowej pracy. Następnie będziemy kontaktować zainteresowane osoby z headhunterami.

Kończąc Zebranie Przewodnicząca Związku podziękowała wszystkim Delegatom za współpracę. Członków Zarządu angażujących się w sprawy pracowników poszczególnych banków prosiła o dalsze zaangażowanie i życzyła wytrwałości w działaniach na rzecz Członków Związku.