Spór zbiorowy w Alior Banku

Wszystkie Organizacje Związkowe działające w Alior Bank S.A. wystąpiły w dniu 22.06.2020 r. do Pracodawcy z pięcioma żądaniami w trybie Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Termin spełnienia żądań został wyznaczony na 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Alior Bank zgłoszenia.

W związku z tym, że Pracodawca w wyznaczonym terminie żądań nie spełnił, od dnia 22.06.2020 r. zawisł spór zbiorowy.


Warszawa / Oświęcim / Kraków / Grudziądz / Zator, dnia 22.06.2020 r.

Sz. Pani
Iwona Duda
Wiceprezes Zarządu w Alior Banku S.A.
(p.o. Prezesa Zarządu)
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa

ZGŁOSZENIE SPORU ZBIOROWEGO

Niżej wymienione Organizacje Związkowe:

 1. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Bankowości „BANKOWIEC” Międzyzakładowa Organizacja Związkowa z siedzibą w Warszawie, 00-001 Warszawa 1, skr. poczt.19,
 2. Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005” Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Banków nr 001 z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Jagiełły 12, 32-600 Oświęcim,
 3. Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Bankowości i Usług nr 06-005 Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy” z siedzibą w Krakowie przy ul. Józefińskiej 18, 30-529 Kraków,
 4. Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Alior Banku S.A. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Sienkiewicza 17, 86-300 Grudziądz,
 5. Związek Zawodowy Pracowników Alior Banku z siedzibą przy ul. Rynek nr 7, 32-640 Zator,

działając na podstawie art. 3 ust. 1 w zw. z art. 1 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. 1991 Nr 55 poz. 236 z późn. zm.), niniejszym zgłaszamy spór zbiorowy. Jednocześnie, powołując się na brzmienie art. 7 ust. 1 powołanej wyżej Ustawy oświadczamy, że domagamy się spełnienia zgłoszonych poniżej 5 żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Alior Bank niniejszego zgłoszenia. Brak spełnienia żądań w zakreślonym terminie – zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy – skutkuje wszczęciem sporu zbiorowego od chwili otrzymania przez Bank zgłoszenia.

Przedmiot żądania

I. W związku z informacją o planowanej likwidacji działalności operacyjnej Infolinii w Gdańsku, domagamy się następujących działań Banku:

 1. odstąpienia od zamiaru likwidacji działalności operacyjnej Infolinii w Gdańsku,

a gdyby z przyczyn obiektywnych podjęcie takiej decyzji było niemożliwe, domagamy się podjęcia następujących działań, w drodze konsultacji i pisemnych uzgodnień ze związkami zawodowymi:

 1. stworzenia wszystkim pracownikom likwidowanej jednostki możliwości przeniesienia do innego obszaru Banku, na co najmniej tych samych warunkach finansowych oraz z zachowaniem dotychczasowej lokalizacji nowego miejsca pracy (miasto Gdańsk lub okolice);
 2. ustalenia osłon socjalnych dla tych pracowników, którym pracodawca nie znajdzie nowego miejsca pracy lub tych pracowników, którzy nie podejmą pracy na wskazanym stanowisku;
 3. ustalenia wysokości rekompensaty dla pracowników Infolinii w Krakowie i Rzeszowie, którzy przejmą obowiązki pełnione przez pracowników likwidowanej placówki w Gdańsku;
 4. niezwalniania pracowników Infolinii w Gdańsku do czasu wypracowania ze związkiem zawodowym zgłaszającym spór zbiorowy pisemnego porozumienia regulującego wszystkie kwestie podniesione w niniejszym wystąpieniu.
 5. uruchomienia dla zwalnianych pracowników odpraw o których mowa w Porozumieniu w sprawie zwolnień grupowych z dnia 15 grudnia 2016 roku.

Uzasadnienie

Motywując zaprezentowane stanowisko wskazujemy na następujące fakty i okoliczności.

Zgłoszony przez Bank zamiar likwidacji Infolinii w Gdańsku jest w naszej ocenie całkowicie nieracjonalny. Zważywszy na fakt, że od pewnego czasu wszystkie, działające w Polsce banki nastawiają się na cyfryzację usług a ponadto, okoliczności zewnętrzne w postaci pandemii koronawirusa wymuszają na bankach organizowanie świadczenia usług poprzez kanały zdalne, osłabienie usług telefonicznych dla klienta poprzez likwidację Infolinii w Gdańsku jest dla nas niezrozumiałe. Fakt ten tym bardziej dziwi, że Alior Bank zakłada w swojej strategii wzrost znaczenia kanałów zdalnych i cyfryzacji i ostatni proces wejścia Banku w zwolnienia grupowe, który przyniósł za sobą likwidację miejsc pracy w Oddziałach, motywowany był min. tymi przyczynami. Innymi słowy, Bank, przesuwając ciężar świadczenia usług z dotychczasowych, tradycyjnych form na formy obsługi zdalnej, likwiduje właśnie część obszaru swojej działalności świadczącej obsługę zdalną. Czy takie działanie uzasadnione jest biznesowo, w szczególności w trakcie trwającej epidemii? Z całą pewnością nie. Godzi się tutaj podnieść, że pracownicy Infolinii posiadają szeroką wiedzę z zakresu produktów obsługiwanych przez Bank, tak dużą wiedzę zdobywa się latami. Zatem wymiana tych pracowników poprzez dotrudnienie w innych lokalizacjach wiąże się z ryzykiem pogorszenia obsługi klientów. Z wyżej wskazanych względów, mamy do czynienia z działaniami Banku podejmowanymi wbrew zasadom dobrego biznesu i własnej korzyści – wręcz na własną szkodę – stanowczo im się sprzeciwiamy i domagamy się konstruktywnych rozmów w tym zakresie. Dodatkowo zauważamy, że argument optymalizacji kosztów w zakresie realizacji zadań jest całkowicie nietrafiony. Jako organizacja powołana do obrony zbiorowego interesu pracowników zarzucamy Państwu, że ograniczanie kosztów w sferze płac przy jednoczesnym ich zwiększaniu w obszarach bezosobowych jest działaniem nieetycznym. Pozbywanie się dobrze wyszkolonych i doświadczonych fachowców świadczących pracę w bezpośrednim kontakcie z klientem przy jednoczesnym zwiększaniu kosztów na wymianę floty samochodowej i podnoszeniu standardów wizualnych placówek Banku to działania, których nie da się zaakceptować. W naszej ocenie, tzw. „optymalizacja kosztów zatrudnienia” de facto ma na celu szukanie oszczędności na pokrycie deficytów w obszarze kosztów bezosobowych.

Zgodnie z Państwa pisemną deklaracją, wyrażoną w piśmie z dnia 2 czerwca 2020 roku, w indywidualnych porozumieniach z pracownikami pracującymi w w/w jednostce, pracodawca będzie ustalał formę kontynuowania zatrudnienia w innym obszarze banku lub zakończenia współpracy. Z naszej wiedzy wynika, że z żadnym z pracowników Infolinii w Gdańsku Bank nie przeprowadził rozmowy w tym zakresie. Mało tego, jako związek zawodowy otrzymaliśmy wiele zapytań o przynależność związkową. Jest zatem oczywiste, że Bank faktycznie zamierza przeprowadzić zwolnienia tychże pracowników. Takie działanie świadczy o pozorności złożonych pisemnie deklaracji a rzeczywistym celem Banku jest pozbycie się pracowników likwidowanej jednostki.

Dla pracowników, dla których w związku z likwidacją Infolinii w Gdańsku nie będzie nowego miejsca pracy w Banku, powinny być ustanowione osłony socjalne. W naszym odczuciu, powinny być one porównywalne do tych osłon, które otrzymali pracownicy Banku w związku ze zwolnieniami grupowymi, przeprowadzonymi przez Bank w ramach przeprowadzonych zwolnień grupowych. Rzeczywisty zamiar przeprowadzenia zwolnień wszystkich pracowników likwidowanej Infolinii w Gdańsku – na który to zamiar wskazuje ilość zapytań o przynależność związkową – świadczy jednoznacznie o tym, że likwidacja tej placówki jest faktycznie kontynuacją zwolnień grupowych i nie wyrażamy zgody na to, aby pracownicy likwidowanej placówki traktowani byli inaczej, niż pracownicy zwalniani w ramach zwolnień grupowych. Jakiekolwiek działania zmierzające do traktowania tych pracowników jako nie zwalnianych grupowo, stanowi obejście prawa i nie zasługuje na ochronę prawną.

W związku z likwidacją Infolinii w Gdańsku, wszystkie obowiązki i zadania zwolnionych lub przeniesionych na inne stanowiska pracowników, przejęte zostaną przez pracowników funkcjonujących placówek Infolinii w Krakowie i Rzeszowie. Jest zatem oczywiste, że ich zakres obowiązków zostanie zwiększony. Trudno bowiem zakładać a nawet przypuszczać, że ilość klientów szukających telefonicznie kontaktu z Bankiem nagle ulegnie zmniejszeniu. Wręcz przeciwnie, w dobie pandemii należy spodziewać się zwiększenia ilości klientów zainteresowanych zdalną obsługą. Pracownicy funkcjonujących placówek call center powinni otrzymać stosowną rekompensatę pieniężną – najlepiej w postaci podwyżki wynagrodzenia zasadniczego – za zwiększenie ilości obowiązków. Domagamy się zatem podjęcia negocjacji w tym zakresie i prosimy o przedstawienie danych liczbowych dotyczących ilości pracowników we wszystkich placówkach call center i średniej ilości miesięcznej obsługiwanych klientów przez każdą z placówek.

Ilość otrzymywanych zapytań ze strony Banku o przynależność związkową pracowników Infolinii w Gdańsku wskazuje jednoznacznie na zamiar zwalniania tych osób. Powołując się na Państwa oświadczenie, wyrażone w piśmie z dnia 02 czerwca 2020 roku, z którego wynika, że Bank będzie uzgadniał z pracownikami likwidowanej placówki formę kontynuacji zatrudnienia, domagamy się uzgodnienia z nami dalszych losów pracowników likwidowanej placówki, a do tego czasu, wstrzymania wszelkich działań zmierzających do definitywnego pozbywania się pracowników likwidowanej jednostki. Jeżeli Bank zwolni któregokolwiek z pracowników likwidowanej placówki przed wypracowaniem pisemnego porozumienia z naszym Związkiem, zostanie to przez nas uznane za naruszenie prawa poprzez jego obejście w drodze czynności pozornych. W takiej sytuacji w imieniu każdego pracownika będziemy wszczynać sprawy sądowe o zrównanie warunków „odejścia” z warunkami określonymi w „Porozumieniu dotyczącym grupowego zwolnienia” z dnia 15 grudnia 2016 r.

Z opisanych względów jako zasadne uważamy wszczęcie sporu zbiorowego celem wynegocjowania dla pracowników likwidowanej jednostki jak najlepszych warunków przejścia na inne stanowisko pracy lub godnych warunków odejścia.

II. Podpisanie Porozumienia z Organizacjami Związkowymi w sprawie wypłaty premii za rok 2019 dla Pracowników Centrali Alior Banku S.A.

Uzasadnienie

 1. Premia roczna jest za rok 2019 a nie za rok 2020, a tym samym kwestie związane z epidemią nie mogą uzasadniać pozbawienia pracowników należnej premii,
 2. Pracownicy w 2019 roku wykonali starannie wszystkie nałożone przez Zarząd zadania i nabyli prawo do otrzymania premii rocznej za 2019 rok,
 3. Część pracowników Centrali faworyzowana przez Zarząd, otrzymała premię roczną za 2019 rok i to już w roku 2019 (m.in. IT, Windykacja) z rezerwy utworzonej przez Bank na wypłaty nagród rocznych, a część jej nie otrzymała!
 4. Działania Zarządu Alior Banku świadczą o złamaniu prawa poprzez nierówne traktowanie i dyskryminację części pracowników Centrali w stosunku do pracowników Centrali, którzy tą premię otrzymali w trakcie 2019 roku, naruszając nie tylko przepisy o równym traktowaniu pracowników i dyskryminacji w zatrudnieniu, ale również naruszając podstawowe zasady sprawiedliwości społecznej i zasady współżycia społecznego,
 5. Należy podkreślić, że niewypłacenie premii rocznej dla części pracowników jest dla nich krzywdzące i sprzeczne z jakąkolwiek uczciwością biznesową. Pracownicy Ci, pomimo doskonałego wykonania swojej pracy i realizacji przez nich wszystkich osobistych celów biznesowych zostali ukarani zbiorowo za błędy zarządcze Zarządu Banku,
 6. Za błędy zarządcze Zarządu Banku polegające w głównej mierze na fatalnym zarządzaniu ryzykiem, nie mogą ponosić konsekwencji szeregowi pracownicy Banku i Zarząd nie może przerzucać ciężaru i konsekwencji ryzyka prowadzenia działalności bankowej na pracowników zgodnie z art. 100 §1 k.p i orzecznictwem Sądu Najwyższego (m.in. wyrok SN z dnia 4 kwietnia 2017 r., III PK 93/16).  
 7. Również za kilkuset milionowe straty Alior Banku związane z błędami władz Banku w zarządzaniu ryzykiem ale i stosowanie praktyk które w ocenie TSUE były niezgodne z prawem, karę w postaci pozbawienia premii czy bonusów powinien ponieść Zarząd Banku lub członkowie Zarządu odpowiedzialni za pion ryzyka i strategię banku  a nie szeregowi pracownicy Centrali.
 8. Zarząd Banku wypłacając premię roczną dla części pracowników Centrali  uprawnionym do tej premii, potwierdził wolę wypłaty pracownikom Centrali należności z tego tytułu, zwłaszcza, że wszyscy pracownicy Centrali funkcjonowali w oparciu o identyczne zasady premiowe.
 9. Działania Zarządu Banku uważamy, że nie tylko są bezzasadne, niesprawiedliwe, naruszające zasady współżycia społecznego i niesprawiedliwe  ale świadczą, że władze Banku nie chcą wziąć odpowiedzialności za swoje błędy w zarządzaniu Bankiem i próbują przerzucić tą odpowiedzialność na szeregowych pracowników Centrali – co w naszej ocenie jest zjawiskiem skandalicznym.

III. Podwyższenie w terminie do 01 lipca 2020 roku minimalnego wynagrodzenia zasadniczego do kwoty 4.000 zł brutto w oparciu m.in. o §1 ust. 2.1 pkt 1) lit. b) Porozumienia w sprawie zakończenia sporu zbiorowego zawartego w Warszawie w dniu 13 lutego 2020 roku tj.: „- wdrożenie w taki sposób, że do 1 lipca 2020 roku zmiana wysokości wynagrodzenia minimalnego zgodnie z powyższą zasadą dotyczyć będzie co najmniej 25% pracowników spełniających wskazane powyżej warunki (tj. określone w lit. b) powyżej)”.

Uzasadnienie

Alior Bank S.A. pismem z dnia 30.04.2020 r. skierowanym do organizacji związkowych – sygnatariuszy w/w porozumienia wystąpił z wnioskiem m.in. o przesunięcie terminu realizacji podwyżek płacy minimalnej do 4.000 zł brutto o 6 kwartałów, na co nie otrzymał zgody Związków Zawodowych – stron porozumienia. Nie mamy ani deklaracji Pracodawcy co do dalszych jego kroków w tej sprawie, ani informacji o dopełnianiu formalności wprowadzających w życie podwyżki od 01.07.2020 r.

IV. Przekazanie wszystkim Organizacjom Związkowym działającym w Alior Banku S.A. informacji dotyczących danych finansowych w szczególności danych dotyczących premii za rok 2019 oraz pierwotnego i skorygowanego planu zysku netto banku na rok 2019.

Uzasadnienie

Pracodawca notorycznie łamiąc zapisy art. 28 Ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1881 ze zm.) odmawia przekazania Organizacjom Związkowym konkretnych danych i informacji, które są niezbędne do prowadzenia działalności związkowej. 

Pomimo przekazania przez Stronę Związkową m.in. w dniach: 4 maja 2020 r., 15 maja 2020 r., 04 czerwca 2020 r. próśb o konkretne dane – Strona Związkowa nie otrzymała stosownych informacji, a odpowiedzi Pracodawcy były ogólnikowe lub zasłaniano się tajemnicą przedsiębiorstwa. Taka postawa uniemożliwia prowadzenie jakichkolwiek rozmów czy negocjacji.

V. Uzgodnienie i podpisanie ze wszystkimi Organizacjami Związkowymi działającymi w Alior Bank S.A. Preliminarza wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2020 uwzględniający budżet w wysokości 14.100.000 zł.

Uzasadnienie

Pracodawca wykorzystując sytuację epidemiczną w naszym kraju postanowił sięgnąć po niemal połowę środków z ZFŚS i przeznaczyć je na bieżące potrzeby Banku.

Pomimo przekazania przez Stronę Związkową w dniu 8 maja 2020 r. wspólnie uzgodnionego stanowiska w zakresie ZFŚS na rok 2020 odrzucającego propozycję Pracodawcy i zawierającego między innymi projekt Preliminarza, Pracodawca przez ponad miesiąc uchyla się od dokonania stosownych uzgodnień z Organizacjami Związkowymi działającymi w Alior Banku i w dalszym ciągu dąży do przejęcia niemal połowy środków, o czym informuje nas na kolejnych spotkaniach.

Tymczasem pracownicy Banku nie mogą ani korzystać ze wszystkich świadczeń określonych w Regulaminie ZFŚS ani liczyć na zwiększenie wysokości tych świadczeń, które są realizowane przez Pracodawcę, a które powinny wzrosnąć wraz ze wzrostem odpisu na ZFŚS w roku bieżącym.

Na spełnienie zgłoszonych żądań wyznaczamy Państwu termin 7 dni (kalendarzowych) od dnia otrzymania niniejszego zgłoszenia. W przypadku braku ich realizacji, zgodnie z art. 7 ust. 1 powołanej w niniejszym piśmie ustawy, z dniem / chwilą złożenia niniejszego zgłoszenia zaistnieje w Alior Banku spór zbiorowy. Dalsze procedury związane ze sporem zbiorowym określa powołana w niniejszym zgłoszeniu ustawa.

Za Organizacje związkowe działające w Alior Banku .S.A.:

 1. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Bankowości „BANKOWIEC” Międzyzakładowa Organizacja Związkowa
 1. Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005” Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Banków nr 001
 1. Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Bankowości i Usług nr 06-005 Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy”
 1. Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Alior Banku S.A.
 1. Związek Zawodowy Pracowników Alior Banku