Sprawozdane z działalności „Dialog 2005” za rok 2014

Bank BPH S.A.

 • Rok rozpoczęliśmy od intensywnej dyskusji z Pracodawcą na temat narzuconych jeszcze w grudniu 2013 roku nieżyciowych zasad planowania urlopów w Oddziałach Banku.
 • Przeszliśmy pierwszy proces podwyżkowy wg nowych zasad zaakceptowanych pod koniec 2013 roku przez trzy związki zawodowe. Głównym założeniem nowego systemu jest powiązanie podwyżek (o ile pracodawca zechce je przeprowadzić) z ocenami rocznymi pracowników (dwie najniższe, z pięciu ocen, wykluczają pracownika z podwyżki). Dialog 2005 odmówił podpisania tych rozwiązań, stojąc na stanowisku, że roczne, ogólne podwyżki powinny wynikać z poziomu inflacji.
 • Dzięki naszej determinacji wprowadzono: kryterium socjalne do tzw. świadczenia wiosennego, przyznawanie go na wniosek pracownika oraz pierwszy wniosek elektroniczny o świadczenie z ZFŚS. Z naszej inicjatywy zastosowano bardziej płynne powiązanie pomiędzy dochodami na członka rodziny, a wielkością dofinansowania wypoczynku.
 • Badaliśmy sprawę oraz przygotowaliśmy wystąpienie do pracodawcy Doradcy zwolnionemu z pracy bez podania przyczyny z Oddziału Banku na Wybrzeżu.
 • W związku ze zmianami organizacyjnymi w Centrali Banku w Gdańsku występowaliśmy w indywidualnej sprawie naszego członka o objęcie go dodatkowymi świadczeniami związanymi z likwidacją jego stanowiska pracy.
 • Korespondowaliśmy z Pracodawcą, by odwieźć Bank od zamiaru likwidacji Oddziału Banku w Makroregionie Południowym.
 • Występowaliśmy o prowadzenie ze związkami zawodowymi rzeczowych rozmów na temat planów Banku przeniesienia części informatyków do spółki zewnętrznej. Aktywnie uczestniczyliśmy w dyskusjach nad celowością biznesową projektu i nad zabezpieczeniem przekazywanych pracowników. Ostatecznie Bank wycofał się z projektu.
 • Występowaliśmy do Banku o dane dotyczące obecnego systemu wynagrodzeń, by zaproponować nowe rozwiązania porządkujące cały system.
 • Prosiliśmy o informacje na temat przyszłości systemu informatycznego Profile oraz o dane o wieku zwalnianych pracowników.
 • Upominaliśmy się po raz kolejny o stanowisko GIODO, który przez cały 2013 rok „badał” sprawę gromadzenia danych biometrycznych pracowników przez Bank BPH.
 • Badaliśmy sprawę, występowaliśmy z interwencją do Banku oraz uczestniczyliśmy w postępowaniu sądowym w związku ze zwolnieniem naszego członka – pracownika Oddziału w Krakowie.
 • Występowaliśmy w sprawie likwidowanych Oddziałów, w tym Oddziału w (…) i kilkakrotnie w interesie naszego członka – Dyrektora zamykanego Oddziału.
 • Występowaliśmy o podwyżki indywidualne dla naszych członków. Musieliśmy przez cały rok wielokrotnie wracać do tego tematu, gdyż Pracodawca przyjął taktykę unikania merytorycznej dyskusji i niepodejmowania decyzji.
 • Targowaliśmy się intensywnie i skutecznie o obniżenie czynszu za nasz lokal związkowy w BPH.
 • Na skutek naszych protestów, pod koniec roku 2013 Bank wprowadził „limity” ograniczające zwalnianie Doradców z Oddziałów. Niestety, na początku 2014 roku ruszyła nowa fala zwolnień, gdyż przełożeni zabrali się intensywnie do wykorzystywania „limitów” na 2014. Na początku marca wysłaliśmy do Zarządu Banku nasz protest w tej sprawie.
 • Badaliśmy sprawę, występowaliśmy z konsultacją, a następnie z interwencją do Banku oraz uczestniczymy w postępowaniu sądowym w związku ze zwolnieniem naszego członka – pracownika Oddziału w (…).
 • Przeprowadziliśmy ankietę – badanie poziomu stresu w pracy Doradców w Oddziałach, przez porównanie do warunków ustalonych ankietą stresową z 2012 roku.
 • Przeprowadziliśmy wybory Społecznych Inspektorów Pracy w Oddziałach w: Giżycku, Tychach, Busku Zdroju, Kędzierzynie-Koźlu. W Busku Bank BPH zwolnił nowo wybranego SIPa. Interweniowaliśmy w Państwowej Inspekcji Pracy, uczestniczyliśmy w sprawach sądowych związanych z tym wypowiedzeniem. Po roku sąd pierwszej instancji wydał wyrok przywracający SIPa do pracy – nie wiemy jeszcze, czy BPH wykona ten wyrok, czy się od niego odwoła.
 • Badaliśmy sprawę i występowaliśmy z konsultacją dla dwóch Doradców zwolnionych za tzw. „krótką” sprzedaż funduszy.
 • Pomagaliśmy w przygotowaniu odwołań od ocen rocznych pracowników i wystąpiliśmy z tymi odwołaniami do pracodawcy.
 • Przeszliśmy bardzo trudną dla nas sytuację odejścia z BPH naszej Koleżanki z Oddziału w (…).
 • Sprawę naszego członka, pracownika Centrum Biznesowego w Warszawie, zwolnionego przez BPH za wyniki sprzedażowe, oddaliśmy naszemu prawnikowi. Przygotowywaliśmy do postępowania materiały i przekazywaliśmy nasze uwagi. W pierwszej instancji zapadł wyrok korzystny dla Doradcy. Bank odwołał się do sądu okręgowego.
 • Kilkakrotnie w ciągu roku występowaliśmy do Wiceprezesa Zarządu Banku BPH z pismami dotyczącymi spraw istotnych dla pracowników Oddziałów Banku. Były to między innymi: kwestie wymiany Doradców (doświadczonych, z długim stażem na nowych), zwolnienia za wyniki sprzedażowe, brak awansów wewnętrznych (zatrudnianie menedżerów z zewnątrz), niesprawiedliwy system podziału planów sprzedażowych i ich ciągły wzrost, presja przełożonych na wyniki za wszelką cenę, przerzucanie odpowiedzialności za wyniki Banku na pracowników wykonawczych, samowola menedżerów, awarie systemów bankowych, system indywidualnego premiowania, nieoficjalne programy naprawcze, ocenianie przełożonych przez podwładnych, karty celów, umowy o pracę na czas określony. Wszystkie nasze wystąpienia staraliśmy się opierać na precyzyjnych danych, na konkretnych przykładach i zbieranych opiniach naszych członków. Poruszaliśmy powyższe tematy również na spotkaniach z Panem Wiceprezesem. Spotkania początkowo były bardzo krótkie, nic nie wnoszące do dyskusji, zgłaszane przez nas problemy nie były podejmowane. Po naszych skargach na brak dialogu społecznego do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH, spotkania przybrały bardziej efektywną formę, a wiele spraw zostało podjętych przez pracodawcę.
 • Pomagaliśmy Doradcy, któremu przełożeni „wcisnęli” do podpisania porozumienie stron rozwiązujące umowę o pracę w miejsce wypowiedzenia. Wystąpiliśmy do PIP o opinię w tej sprawie.
 • Występowaliśmy do pracodawcy w sprawie właściwego traktowania wyjazdów do klientów, w sprawie przeglądania przez pracodawcę operacji na RORach pracowników. Reagowaliśmy na mnożące się awarie informatyczne, na wszystkie niekorzystne zmiany w systemie premiowym oraz na ryzykowne nowości techniczne (tzw. ekran kasjera). Broniliśmy Doradcy, którego już po rozwiązaniu umowy o pracę Bank wzywał do zwrotu wypłaconej mu wcześniej premii.
 • Uczestniczyliśmy w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku BPH, na którym Przewodnicząca związku Pani Alicja Jędrych zabierała głos i poruszała sprawy najistotniejsze dla pracowników. Efektem tego wystąpienia było zainteresowanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej zgłoszonymi problemami. Przekazaliśmy mu pisemne opracowanie tematów, m.in.: oficjalna i nieoficjalna restrukturyzacji zatrudnienia, problemy Banku w dziedzinie IT, naciski sprzedażowe w Oddziałach i wymiana pracowników, demontaż wielu obszarów Banku, a następnie ich odtwarzanie na nowo (jako prosty sposób na kreowanie pozornych sukcesów biznesowych).
 • Walczyliśmy z blokowaniem przez BPH naszych maili wysyłanych ze skrzynki związkowej do adresatów w Banku (włącznie ze zgłoszeniem tego problemu do PIP i do Przewodniczącego RN).
 • Skierowaliśmy do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – stosowanie mobbingu w Oddziale w (…).
 • W oparciu o Dyrektywę unijną oraz o wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE opracowaliśmy wystąpienie do pracodawcy. Udowadnialiśmy konieczność ograniczenia nadużywanych umów o pracę na czas określony i przekształcenia ich w umowy o pracę na czas nieokreślony.
 • Występowaliśmy w obronie pracownika represjonowanego przez przełożonego za to, że odwołał się skutecznie od kary porządkowej.
 • Badaliśmy sprawę, występowaliśmy z interwencją do Banku oraz uczestniczyliśmy w postępowaniu sądowym w związku ze zwolnieniem naszego członka – pracownika Oddziału w (…).
 • Występowaliśmy do pracodawcy z interwencją w związku ze zmianą stanowiska naszemu członkowi oraz z wnioskiem o skrócenie okresu wypowiedzenia innemu pracownikowi.
 • Do Departamentu Compliance zgłaszaliśmy udokumentowane przypadki niedozwolonych działań i zachowań przełożonych w trzech Oddziałach/Regionach.
 • W związku z prowadzoną przez PIP kontrola czasu pracy w BPH, zbieraliśmy dane od pracowników oraz współpracowaliśmy z Inspektorem przekazując mu opracowane informacje mogące pomóc w kontroli.
 • Przez cały ubiegły rok trwały negocjacje związków zawodowych z pracodawcą na temat zmian w Regulaminie pracy. Udało się odwieść pracodawcę od pomysłu wprowadzenia w Oddziałach oraz rachunkowości i „sprawozdawczości” równoważnego czasu pracy. Udało się również przekonać Bank, by pouczył wszystkich menedżerów Oddziałów, że czas potrzebny na przygotowanie placówki do otwarcia jej dla klientów oraz czas konieczny na rozliczenie i zamkniecie placówki, jest dla pracownika „liczonym czasem pracy”.
 • Ubiegaliśmy się o wpisanie do Regulaminu wynagradzania dodatkowych świadczeń (obecnie obowiązujących czasowo) związanych z likwidacją stanowiska pracy.
 • Wystąpiliśmy do Przewodniczącego RN Banku z bogato udokumentowaną skargą na unikanie dialogu społecznego przez Zarząd BPH.
 • Broniliśmy dwóch Doradców przed próbą zwolnienia ich bez należnych rekompensat za zlikwidowane stanowiska pracy.
 • Badaliśmy sprawę, występowaliśmy z konsultacją, a następnie z interwencją do Banku, w związku z zamiarem zwolnienia naszego członka – pracownika Oddziału w (…). Występowaliśmy również o wypłatę zaległego wynagrodzenia temu pracownikowi.
 • Wystąpiliśmy do Szefa Pionu Zasobów Ludzkich ze skargą na wprowadzenie i utrzymywanie wadliwego systemu rozpatrywania spraw indywidualnych.
 • Z pomocą prawnika związkowego rozpracowywaliśmy sytuację oraz broniliśmy interesów naszych członków z likwidowanej lokalizacji Banku w Gnieźnie.
 • Przygotowaliśmy na podstawie sytuacji w BPH, niewykorzystane jeszcze wystąpienie do KNF traktujące m.in. o: konflikcie pomiędzy oczekiwaną bezstronnością doradcy bankowego, a bezwzględnie wymaganą od niego koniecznością sprzedaży produktów bankowych w narzuconych ilościach; szkodach jakie niesie ze sobą brak stabilności zatrudnienia w sektorze bankowym. Wnioskowaliśmy o potraktowanie przez KNF pracowników banków jak innych uczestników rynku finansowego, czyli objęcie ich interesów ustawową ochroną KNFu.
 • Przygotowaliśmy naszym członkom kilka odwołań od udzielonych im kar porządkowych, głównie nagan.
 • Uczestniczyliśmy we wszystkich spotkaniach związków zawodowych z Bankiem BPH (ok. 15 spotkań)
 • Uczestniczymy w posiedzeniach Komisji Socjalnej i Komisji BHP.

Przykładowe tematy, które po roku intensywnych zabiegów Bank BPH przyjął jako istotne do rozwiązania w najbliższym czasie:

 • Uznał za rzeczywisty problem wymianę pracowników w Oddziałach i zadeklarował działania w celu jej ograniczenia.
 • Rozpoczął proces zamiany umów o pracę czasowych (trwających ponad 7 miesięcy) na umowy o pracę na czas nieokreślony.
 • Wprowadził do testowania w 20 Oddziałach system premiowy z obniżonymi progami premiowymi i bez nich.
 • Zabronił stosowania jakichkolwiek programów naprawczych i aktywizujących.
 • Wprowadził postulowaną przez nas ścieżkę odwoławczą do ocen rocznych.
 • Przywrócił awanse wewnętrzne na stanowiska menedżerskie i eksperckie.
 • Wycofał ze stosowania karty celów.
 • Przedłużył na bieżący rok obowiązywanie dodatkowych odpraw w przypadku likwidacji stanowisk pracy.
 • Pan Wiceprezes kierujący Pionem Sprzedaży deklaruje nie zwalnianie pracowników za wyniki sprzedażowe, choć ciągle jeszcze nie ma to przełożenia na praktyki menedżerów lokalnych.

BGŻ BNP Paribas S.A.

 • Na koniec marca 2014 „Dialog” posiadał 12 członków z BNPP w związku z czym w kwietniu Bank został poinformowany o rozpoczęciu działalności przez Związek. Sytuacja ta wywołała nerwowe reakcje części menadżerów, którzy wiedząc tylko o jednej osobie, która sprowadziła Związek do Banku zaczęli przeprowadzać indywidualne rozmowy z pracownikami, którzy potencjalnie mogli do Dialogu należeć. W trakcie rozmów przekonywano pracowników, że pojawienie się nowego związku w Banku przyniesie same nieszczęścia z likwidacją Centrali w Krakowie włącznie (bo zbliża się fuzja i pojawienie się nowego związku w Krakowie będzie argumentem za likwidacją lokalizacji krakowskiej). W wyniku wywieranej presji 3 osoby zrezygnowały z członkostwa w kwietniu.
 • W maju odbyło się pierwsze spotkanie z pracodawcą. Uzyskaliśmy zgodę na wysłanie informacji do wszystkich pracowników o pojawieniu się nowego Związku (wcześniej była tylko „Solidarność”) oraz o naszej akcji „Związkowe randki”. Akcja polegała na tym, że rodzice mogli zostawić dzieci na 2 godziny w bawialni przy ulicy Starowiślnej w Krakowie, a sami udać się na „randkę”, na którą przy małych dzieciach najczęściej nie mają czasu.
 • W czerwcu przyjechał na spotkanie z Pracodawcą przedstawiciel FECEC Maxime Legrand. Jego wizyta pokazała przedstawicielom Banku, że „Dialog” ma oparcie w strukturach europejskich i umocniła pozycję Związku na terenie Banku. Wspierał on także starania „Dialog” o lokal na działalność związkową, w efekcie od jesieni 2014 mieliśmy do dyspozycji salkę konferencyjną codziennie od godziny 15:30. Od lutego 2015 mamy już biuro na wyłączność, wprawdzie bez dostępu do światła dziennego, ale na ten moment wystarcza na nasze potrzeby.
 • W związku z planowanym połączeniem banków BGŻ i BNPP Polska w okresie od 10 lutego do 4 marca 2015 r. odbyły się negocjacje warunków zwolnień grupowych w połączonym banku. Zaproponowane przez pracodawców porozumienie łamie zapisy Europejskiej Karty Społecznej Zarządzanie Zatrudnieniem (dokument obowiązujący w całej Grupie kapitałowej BNP Paribas na terenie Unii Europejskiej), dodatkowo poziom odpraw jest zdecydowanie poniżej oczekiwań; w związku z tym Dialog odmówił podpisania porozumienia. Pozostałe związki działające w BGŻ i BNP Paribas porozumienie podpisały i jest ono obowiązujące. „Dialog” jest w sporze zbiorowym z BNP Paribas i na tej drodze będziemy starać się wywalczyć korzystniejsze warunki dla pracowników – np. program odejść dobrowolnych za dodatkową odprawą dla wszystkich pracowników, a nie jak w obecnym porozumieniu tylko dla najstarszych.
 • We współpracy z Przewodniczącą Alicją Jędrych i Zbyszkiem Korczykiem wypracowaliśmy Regulamin Wyborów SIP, w którym jednym z wariantów są wybory w formie elektronicznej. Dzięki zastosowaniu tej formy jednego dnia byliśmy w stanie przeprowadzić wybory w 10 oddziałach na raz, a w kolejnym terminie w następnych 7 placówkach. Dzięki temu nie opuszczając budynku Centrali w Krakowie wybraliśmy w kwietniu 2015 łącznie 17 SIP w oddziałach na terenie całej Polski (np. w Rzeszowie, w Warszawie, w Suwałkach, w Żywcu, w Bytomiu, w Poznaniu….).