Sprawozdanie z działalności „Dialog 2005” za 2022 rok

W 2022 r. Zarząd Krajowy Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Bankowości i Usług "Dialog 2005" współpracował ze wszystkimi terenowymi jednostkami organizacyjnymi Związku.

Sprawozdanie z działalności Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005” z siedzibą w Oświęcimiu za 2022 r.

KRS: 0000239942
REGON: 120145576
NIP: 5492250827

Skład Zarządu Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005” pełniący swoje funkcje w 2022 r.

Alicja Jędrych – Przewodnicząca Związku
Wojciech Płusa – I Zastępca Przewodniczącego
Anna Oprocha-Piech – Zastępca Przewodniczącego
Wiesława Wiertel – Członkini Zarządu

Organ Nadzorczy – Krajowa Komisja Rewizyjna Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005”.

Izabela Chrapkowicz – Przewodnicząca KKR
Barbara Żurek – Sekretarz KKR
Ewelina Zawadzka – Członek KKR

Słowo wstępne

W 2022 r. Zarząd Krajowy Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005” współpracował ze wszystkimi terenowymi jednostkami organizacyjnymi Związku.

Członkowie Zarządu Krajowego osobiście uczestniczyli w pracach NZZPBiU „Dialog 2005” Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Banków nr 001, pełniąc także odpowiedzialne role w Zarządach.

Rok 2022 był niezmiernie trudnym rokiem niemal we wszystkich dziedzinach życia społecznego i gospodarczego w Polsce z powodu trwających obostrzeń i ograniczeń aktywności społecznej w związku z pandemią COVID-19. Dnia 24 lutego 2022 r. nastąpiła eskalacja konfliktu na Ukrainie, od tego dnia zaczęła się wojna z Rosją na terytorium Ukrainy. To wszystko miało realny wpływ na gospodarkę w Polsce, na poziom inflacji i przełożyło się na prowadzenie biznesu bankowego.

W 2022 r. pracownicy branży bankowej wykonywali pracę w systemie hybrydowym tj. częściowo zdalnie, częściowo będąc fizycznie w biurach. Zatrudnieni w sieci Oddziałów już takiej możliwości nie mieli, pomimo utrudnień związanych z pandemią pracowali w bezpośrednim kontakcie z klientem. Dzięki temu banki utrzymały ciągłość biznesową, utrzymały dochodowość z działalności. Przyspieszono też rozwój kanałów zdalnej obsługi klienta.

Wiele banków prowadziło zwolnienia grupowe w trybie indywidualnym, w wielu przypadkach stosując jedynie ustawowe osłony socjalne.

Zdarzenia istotne w 2022 r.

 1. VI Kongres Forum Związków Zawodowych – 08-10 stycznia 2022 r. w Warszawie
 2. Komitet Sterujący FECEC w Krakowie – 20 maja 2022 r.
 3. Ogólne Zebranie Delegatów NZZPBiU „Dialog 2005” (sprawozdawcze w Oświęcimiu) – 11 czerwca 2022 r.
 4. Ogólne Zebranie Delegatów NZZPBiU „Dialog 2005” – 26 listopada 2022 r., na którym zapadła decyzja o wydzieleniu ze struktury NZZPBiU „Dialog 2005” Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Banków nr 001 jednostki terenowej w BNP Paribas Bank Polska S.A. – NZZPBiU „Dialog 2005” Organizacja Zakładowa Pracowników BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Krakowie.
 5. Delegaci Związku powitali i gościli Zarząd nowopowstałej jednostki terytorialnej – NZZPBiU „Dialog 2005” Organizacja Zakładowa Pracowników Banku Pocztowego S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Z uwagi na prognozy przejęcia tego Banku przez państwowy Bank PKO BP S.A. i w związku z tym wysoce prawdopodobne zwolnienia grupowe, Delegaci przygotowali i podpisali rezolucję do KNF.
 6. Uzyskanie wyroku sądowego o stwierdzeniu reprezentatywności NZZPBiU „Dialog 2005” Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Banków nr 001 Sygn. akt III APa 27/21 – wyrok z dnia 20 grudnia 2022 r. na mocy art. 252 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych (w przypadku stwierdzenia reprezentatywności ogólnokrajowej organizacji międzyzwiązkowej z mocy prawa stają się reprezentatywne, wchodzące w jej skład, ogólnokrajowe związki zawodowe i zrzeszenia związków zawodowych). To przekłada się na uprawnienia naszego Związku.
 7. W dniu 13 grudnia 2022 r. Anna Oprocha-Piech – Zastępca Przewodniczącego Związku została Wiceprezydentem FECEC.

Sprawozdanie z działalności związkowej w poszczególnych bankach, sporządzone przez Członków Zarządu „Dialog 2005” odpowiedzialnych za pracę w poszczególnych bankach.

Alior Bank S.A.

Druga połowa roku 2021 w Alior Banku to próby podjęcia negocjacji w sprawie uregulowania podwyżek wynagrodzeń pracowników. Wielokrotnie zwracaliśmy się do banku o dane dotyczące minimalnych, średnich oraz maksymalnych wynagrodzeń występujących na każdym stanowisku pracy. Alior Bank uchylał się od przekazania danych, do czego jest zobowiązany przepisami ustawy o związkach zawodowych. Bank odmawiał również rzeczowej dyskusji o poziomie wynagrodzeń oraz zasadach przeprowadzania podwyżek. Cały czas słyszeliśmy tylko zapewnienia, że wynagrodzenia w banku są adekwatne do realiów rynkowych oraz że bank płaci więcej niż inne banki. Jednocześnie otrzymywaliśmy od pracowników informacje, które świadczyły o tym, że płace zasadnicze są niskie, mają też coraz mniejszą siłę nabywczą z uwagi na rosnącą inflację.

W listopadzie 2021 r. zgłosiliśmy do Alior Bank S.A. żądanie w trybie sporu zbiorowego. Wnosimy o podwyżki dla wszystkich pracowników banku w wysokości 15%, nie mniej niż 500 zł netto. Uzasadnieniem tego postulatu jest występująca od kilku lat inflacja.

Zgłoszenie sporu zbiorowego zbiegło się z kolejną zmianą Zarządu Banku. Do pierwszego spotkania negocjacyjnego doszło dopiero w grudniu. Negocjacje nie przyniosły rozwiązania sporu. Bank nie przekazał danych płacowych, których się domagaliśmy a także nie przedstawił propozycji rozwiązania sporu zbiorowego.

Od dnia 28.02.2022 roku rozpoczęły się mediacja w sporze zbiorowym z udziałem mediatora Pawła Galca, który pomagał nam w przeszłości rozwiązać wcześniejszy spór zbiorowy z Alior Bankiem, Mediacje trwały długo i szły bardzo opornie. Pracodawca był niezwykle pasywny, udający wręcz, że nie rozumie o co chodzi związkom zawodowym. W trakcie mediacji otrzymaliśmy dane dotyczące wynagrodzeń, o które prosiliśmy od roku. Dane te potwierdziły fatalny stan systemu wynagrodzeń oraz wskazywały na duże rozbieżności w wynagrodzeniach zasadniczych na takich samych stanowiskach.

Potworny impas w trudnych mediacjach, a z drugiej strony nasza determinacja dotycząca podwyżek wynagrodzenia zmusiła nas w sierpniu 2022 roku do skierowania pisemnego wystąpienia do Pana Jacka Sasina, Ministra Aktywów Państwowych, z prośbą o interwencję i wsparcie w trudnym procesie mediacji. Etap mediacji stał się w pewnym momencie trudny nie tylko z powodu licznych manipulacji, których dopuszczała się strona Pracodawcy, ale również w wyniku obrażania i zastraszania prokuraturą organizacji związkowych przez jednego z Członków Zarządu Alior Banku, który pozwolił sobie podczas jednego ze spotkań mediacyjnych krzyczeć, że: „to pies merda ogonem, a nie ogon psem” dając wyraz temu, kto kim rządzi.

Dopiero po interwencji do Ministra Sasina napięcie w trakcie mediacji wyraźnie spadło, a rozmowy przybrały na merytoryce, choć i tak nie były to łatwe spotkania. W dniu 13.09.2022 r. doszło do podpisania porozumienia kończącego spór zbiorowy, na mocy którego:

 • Pracodawca zobowiązał się do przyznania 600 zł brutto podwyżki pracownikom, którzy w roku 2022 nie otrzymali podwyżki.
 • Pracownicy, którzy w 2022 roku otrzymali podwyżkę w kwocie niższej niż 600 zł brutto mieli otrzymać podwyżkę dopełniającą do tej kwoty.

Z podwyżek zostali wyłączeni pracownicy zatrudnieni na stanowiskach B-2 i powyżej, pracownicy, których wynagrodzenie zasadnicze wynosiło powyżej 7.000 brutto, pracownicy zatrudnieni w Banku poniżej 12 miesięcy, będący w okresie wypowiedzenia, oraz zatrudnieni w wymiarze 0,4 etatu. Podwyżki zostały przyznane ze skutkiem od dnia 01.08.2022 r. oraz wypłacone do końca września 2022 roku.

W roku 2022 po raz pierwszy od 4 lat „prawie” udało się uzgodnić budżet Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Dialog 2005 nie podpisał porozumienia, ponieważ nie mogliśmy się zgodzić na promowany przez pracodawcę pomysł przyznawania stałych świadczeń dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością, albowiem tym osobom należy pomagać w zależności od potrzeb np. finansując rehabilitację, zakup leków i inne kosztowne wydatki uwzględniając przy tym możliwości finansowe osoby niepełnosprawnej. Chcemy też równego traktowania wszystkich osób, które są dotknięte chorobami przewlekłymi. Pracodawca deklarował prowadzenie dalszych rozmów na temat podziału środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ale słowa nie dotrzymał i wprowadził w życie zasady podpisane przez dwie organizacje związkowe.

Bank Pekao S.A.

Rok 2022 był rokiem intensywnej pracy nad zmianami dotyczącymi zmiany warunków zatrudnienia. Pracownicy obsługujący segment detaliczny poddawani byli ciągłym zmianom organizacyjnym doświadczali licznych upokorzeń – podsłuchiwane są rozmowy telefoniczne z klientami, przy czym kierownictwo Banku oczekuje skuteczności tych rozmów. Dociążano ludzi obowiązkami związanymi z pracą.

Wprowadzono projekt PRO – inicjatywa rozwojowa dla pracowników PBD. Projekt wzbudził bardzo dużo kontrowersji z uwagi na programy naprawcze, którymi obejmowano pracowników, którym nie udało się wykonać zadań sprzedażowych lub powracających z długotrwałych nieobecności w tym z urlopów.

We wrześniu 2022 r. Bank rozpoczął rozmowy nad nowym systemem premiowania pracowników. System był mocno krytykowany przez nasz związek, aktywnie analizowany pod względem atrakcyjności dla pracowników. Negocjacje zostały przerwane. Bank przedłożył nowe zasady w listopadzie 2022 r. jako załącznik do Układu Zbiorowego Pracy Banku Pekao S.A. Pod koniec negocjacji Związek Zawodowy „Negocjator” odmówił nam możliwości podpisania tego dokumentu.
Niemniej jednak warunki premiowania pracowników uległy poprawie.

Negocjowaliśmy podwyżki wynagrodzeń zasadniczych. Po raz pierwszy Bank zgodził się podnieść wynagrodzenia wszystkim pracownikom.

Bank poprzez swoją błędną politykę kadrową utracił dużą część doświadczonych pracowników w tym menedżerów. Stanowiska dobrze opłacane zazwyczaj obsadzane są ludźmi z nadania partyjnego lub „po znajomości” bez względu na kwalifikacje i przygotowanie do pracy w dużej spółce, jaką jest Bank Pekao S.A.

Związek jest w stałym kontakcie z Członkami, od nich zbieramy informacje o problemach w pracy i podejmujemy interwencje.

Organizacja pozyskuje w swoje szeregi menedżerów, jesteśmy im wdzięczni za merytoryczne wsparcie w sprawach dotyczących pracy i organizacji pracy.

Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Banków nr 001 dokooptowała do Zarządu Pana Wojciecha Dziemińskiego, wysokiej klasy menedżera, który jest dla nas dużym wsparciem. Często reprezentuje nasz związek na spotkaniach z pracodawcą.

Członkowie otrzymują pomoc, wsparcie w każdej sprawie w tym pomoc prawną w sprawach bieżących oraz sądach pracy.

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Początek roku 2022 wiązał się ze zmianami w strukturze sieci sprzedaży Bankowości Detalicznej i Biznesowej. Istniejące oddziały zostały połączone po dwa lub trzy w tak zwane centra doradcze z dyrektorem jako osobą zarządzającą. W rezultacie liczba stanowisk dyrektorskich znacznie się zmniejszyła, a tym, którzy nie zostali powołani na te stanowiska, zaproponowano stanowiska związane menedżera jakości i relacji z klientami. Wiele osób nie przyjęło tej propozycji, ponieważ uważali, że zmiana ta stanowi pogorszenie warunków zatrudnienia. W tym przypadku ci, którzy nie chcieli zaakceptować zmienionych warunków, odeszli w ramach zwolnień grupowych z dodatkową odprawą.

Od początku roku 2022 Bank pracuje nad zmianą podejścia systemu premiowego w sieci sprzedaży. Początkowo pracownicy kilku placówek Regionu Katowice zostali włączeni w pilotaż nowego rozwiązania, który trwał do końca czerwca. Bank podniósł eksperymentalnie wynagrodzenia zasadnicze pracowników i skupił się bardziej na realizacji celów zespołowych i jakościowych, niż na indywidualnych celach ilościowych, jak dotychczas. Pracownicy mają również większy wpływ na ustalanie swoich celów. Projekt pilotażowy zaowocował bardzo pozytywną oceną pracowników i został rozszerzony na cały region katowicki. „Dialog 2005” podpisał z pracodawcą regulamin premiowy tego rozwiązania, mimo że Bank nadal potrąca premię za okresy nieobecności z powodu choroby, ale wprowadzono w tym rozwiązaniu tak wiele pozytywnych zmian dla pracowników, że chcieliśmy to docenić.

W październiku uruchomiono pilotaż nowego systemu motywacyjnego w bankowości detalicznej i biznesowej pod nazwą Business Customer Manager. Projekt ma na celu wsparcie sprzedaży strategicznych produktów Banku. Czas trwania pilotażu wyniesie 6 miesięcy (październik 2022-marzec 2023) i jest realizowany w dwóch makroregionach.

Bank przeznaczył na 2022 rok znacznie większą niż zwykle pulę na podwyżki, które finalnie pokryła ponad 70% pracowników, średnia podwyżka w Banku wyniosła około 650 zł, płaca minimalna w Banku również została podwyższona początkowo do 3.700 zł, a następnie do 4.000 zł brutto. Obecnie jest to 4.400 zł brutto.

W sierpniu 2022 r. podpisano porozumienie w sprawie zasad współpracy związków zawodowych z pracodawcą. Udało nam się wypracować z pracodawcą dobre ustalenia dotyczące m.in. stosowania zapisów europejskich kart społecznych obowiązujących w Grupie BNP Paribas, które zostały wynegocjowane przez naszych kolegów z Federacji FECEC. Bank pokrywa koszty podróży na spotkania biznesowe z pracodawcą, a także udostępnia nieodpłatnie pomieszczenie na biuro związkowe, mamy dostęp do sal konferencyjnych i sprzętu biurowego, laptopa, drukarki i telefonu.

Z końcem roku 2022 uzgodniono podział środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2023 rok, zostały zmienione progi dochodowe, maksymalny próg wynosi obecnie 5 tysięcy złotych dochodu na członka rodziny, zwiększone zostały o 200 złotych kwoty dopłat do wypoczynku pracowników w każdym przedziel, wzrósł też fundusz przeznaczony na zapomogi.

Z końcem roku podjęliśmy z Pracodawcą rozmowy na temat sytuacji pracowników w sieci sprzedaży Automotive PF. Dwóch pracowników zostało zwolnionych bez odprawy za niewykonywanie planów. Obawialiśmy się zwolnień indywidualnych na większą skalę. Sytuacja tych pracowników jest bardzo trudna. Rynek nowych samochodów jest ograniczony, używane samochody sprzedają się, ale nie tak dobrze jak w 2021 roku, a plany sprzedaży ciągle wzrastają. Nic dziwnego, że jest problem z ich realizacją, ale nie jest to wina pracowników, jak stara się udowodnić Bank, ale czynników zewnętrznych, na które pracownicy nie mają wpływu. Zadaliśmy Pracodawcy następujące pytania:

 1. Jak osoby odpowiedzialne za prowadzenie biznesu chcą dbać o pracowników.
 2. Czy jest szansa na utrzymanie poziomu zatrudnienia, czy konieczne jest jego zmniejszenie?
 3. Jeśli tak jest, nasze stanowisko pozostaje niezmienione, pracownicy ci powinni zostać zwolnieni, a należne odszkodowanie wypłacone.

Rok 2022 wiązał się również ze zmianami w Obszarze IT, Pion przeszedł przez reorganizację, oraz zmianę metody zarządzania na „zwinne” – Agile. Zarządzający Obszarem potwierdzają pozytywne skutki nowej metody, która daje możliwość szybszej analizy obszarów wymagających poprawy i sprawniejszego wdrażania zmian.

Z końcem 2022 miało miejsce wydzielenie Organizacji Zakładowej Pracowników BNP Paribas Bank Polska S.A. ze struktur Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Banków nr 001. Od stycznia 2023 w BNP Paribas działa samodzielna organizacja zakładowa Związku Zawodowego „Dialog 2005”.

Santander Bank Polska S.A.

Spotkanie w czerwcu 2022 r. obejmowało następującą tematykę:

 1. Zagadnienia planów sprzedażowych nakładanych na Oddziały i pracowników równocześnie. To niepotykane na rynku, w przypadku choroby lub urlopu pracownika zadania spadają na innych współpracowników co rodzi bardzo niepożądane sytuacje prowadzące do wzajemnego mobbingu. Taki brak realizacji planu sprzedażowego Oddziału to wyrok na brak premii dla pracowników tego Oddziału. Pracodawca oczywiście się bronił, że obniża progi wykonalności np. 80%, aby oddziały i pracownicy mogli partycypować w premii. Stanowisko naszego Związku jest absolutnie negatywne do takiego zarządzania, co było wyrażane przez naszą Przewodniczącą.
 2. Rozmawiano również podwyżkach za 2021 r. Wniesiono postulat, aby w nowym roku za 2022 uwzględnić wyrównania dla osób, które wracają z urlopów macierzyńskich i tych, które odstają z uposażeniami do reszty zespołu.

Spotkanie we wrześniu 2022 r.:

 1. Dyskusja z Santanderem na temat sprawiedliwego i godziwego wynagradzania pracowników, gdyż dotarły do nas informacje od pracowników, że punkty referencyjne za poszczególne produkty są niesprawiedliwe i zostały zmienione niekorzystnie np. produkując dwa produkty, kredyt na MSP a kredyt gotówkowy, na korzyść tego drugiego. Pracodawca ma się temu przyglądać.
 2. Rozmowa na temat godziwego wynagradzania poszczególnych grup pracowników. W ramach odbytych podwyżek, które się odbyły w 3 kwartale zwrócono uwagę na ich niesprawiedliwy podział. Niektóre struktury sprzedażowe otrzymały podwyżki 12%, a większa cześć back office tylko 5%, przez co pracownicy poczuli się pominięci i niedocenieni.
 3. W 3 kwartale 2022 roku dalej wytrwale walczyliśmy o odebrane pracownikom dofinasowanie do okularów, które było co 2 lata, gdyż na taki okres były wydawane orzeczenia o zdolności do pracy. Postulowaliśmy zmianę regulaminu BHP, który będzie umożliwiał na wniosek pracownika badanie jeden raz na 2 lata lekarza orzecznika i na tej podstawie będą dokonywane refinansowania zakupu okularów.

Bank Pocztowy S.A.

Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005” Organizacja Zakładowa Pracowników Banku Pocztowego S.A. został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Organizacji Zakładowych w dniu 20.10.2022 r.

W dniu 21.10.2022 r. wysłano pismo do Zarządu Banku Pocztowego S.A. o utworzeniu Związku Zawodowego, w którym przedstawiono skład Zarządu: Katarzyna Pytlewska – Przewodnicząca, Sylwia Kasprzak – Zastępca Przewodniczącej, Elżbieta Flak – Zastępca Przewodniczącej.

Dnia 24.10.2022 r. w drodze dokooptowania do Zarządu NZZPBiU „Dialog 2005” Organizacja Zakładowa Pracowników Banku Pocztowego S.A. (zgodnie ze Statutem Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005” § 29a) przyjęto Monikę Rytarowską, której powierzono pełnienie funkcji Skarbnika.

Od 24.10.2020 r. Zarząd funkcjonuje w składzie czteroosobowym tj.: Katarzyna Pytlewska – Przewodnicząca, Sylwia Kasprzak – Zastępca Przewodniczącej, Elżbieta Flak – Zastępca Przewodniczącej, Monika Rytarowska – Skarbnik.

Działania podjęte przez „Dialog 2005” Organizacja Zakładowa Pracowników Banku Pocztowego S.A.:

 1. W dniu 16.11.2022 r. wskazano Pracodawcy reprezentację NZZPBiU „Dialog 2005” do konkretnych czynności:
 • Komisja Wyborcza – Rada Pracowników Banku Pocztowego S.A. – wskazano Monikę Rytarowską
 • do reprezentacji i konsultacji poszczególnych wniosków związanych z wykorzystaniem ZFŚS – wskazano Monikę Rytarowską

W tym też dniu tj. 16.11.2022 r. zostało zaopiniowanych pozytywnie – 13 wniosków na dofinansowanie do wypoczynku i 7 wniosków dofinansowania do podręczników. Nasza rekomendacja obejmowała dofinansowanie wszystkich złożonych wniosków.

 1. Otrzymywaliśmy zapytania od Pracodawcy związane z reprezentowaniem konkretnych osób przez NZZPBiU „Dialog 2005” Organizacja Zakładowa Pracowników Banku Pocztowego S.A. przy Banku Pocztowym S.A., na które odpowiadaliśmy z zachowaniem okresu ustawowego.
 2. W dniu 25.11.2022 r. otrzymaliśmy do zaopiniowania projekt „Zasad premiowania kadry menedżerskiej oraz pracowników na innych wybranych stanowiskach w Banku Pocztowym S.A.”. W dniu 8.12.2022 r. przesłaliśmy do Pracodawcy zaopiniowany materiał z propozycjami, natomiast 12.12.2022 r. zaakceptowaliśmy ww. zasady.
 3. W dniu 30.11.2022 r. odbyło się spotkanie wszystkich organizacji związkowych z Pracodawcą odnoście ujednolicenia informacji nt. rzeczywistego salda na rachunku ZFŚS oraz ustalenia kwoty uwzględniającej wydatki do poniesienia do końca 2022 r.
 4. W dniu 14.12.2022 r. jako uprawnieni, działając zgodnie z art. 32 ust. 1 w związku z art. 253 ust. 1 p. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. 1991 Nr 55 poz. 234) z późniejszymi zmianami, wskazaliśmy do objęcia ochroną związkową, ochroną stosunku pracy następujące osoby, które wchodzą w skład Zarządu naszego Związku, są także członkiniami założycielkami NZZPBiU „Dialog 2005” Organizacja Zakładowa Pracowników Banku Pocztowego S.A.:
 • Katarzyna Pytlewska – Przewodnicząca
 • Sylwia Kasprzak – Zastępca Przewodniczącej, Sekretarz
 • Elżbieta Flak – Zastępca Przewodniczącej
 • Monika Rytarowska – Skarbnik
 1. W dniu 16.12.2022 r. – Działając w imieniu Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005” Organizacja Zakładowa Pracowników Banku Pocztowego S.A. z siedzibą ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz, na podstawie art. 24124 §2 Kodeksu Pracy Zarząd naszej organizacji związkowej wystąpiła z inicjatywą rozpoczęcia rokowań nad treścią Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Pracowników Banku Pocztowego S.A. Pozostałe organizacje związkowe działające w Banku Pocztowym S.A. zgłosiły chęć przystąpienia do negocjacji nad treścią ZUZP.
 2. W dniu 16.12.2022 r. otrzymaliśmy odpowiedź od Pracodawcy informującą, iż Zarząd Banku rozważa stworzenie wspólnie ze stroną społeczną (związkami zawodowymi działającymi w BP SA), propozycji działań zabezpieczających pracowników na wypadek ewentualnych zmian właścicielskich. Ustalono termin spotkania, niestety z przyczyn nie leżących po stronie NZZPBiU „Dialog 2005” spotkanie nie odbyło się. Aktualny termin spotkania to 24.05.2023 r. godz. 13.00.
 3. Zajmowaliśmy się również (od czasu powołania ZZ do końca 2022 r.) sprawami pracowniczymi, z którymi zwrócili się do naszego związku pracownicy Banku Pocztowego S.A.

Credit Agricole Bank Polska S.A.

Co kwartał negocjujemy systemy premiowe w poszczególnych Obszarach Banku. Mamy wiele zastrzeżeń do obowiązujących przepisów. Istnieje wiele czynników, od których zależy wysokość wypłacanej premii, które są określone poza regulaminami i ani pracownicy, ani związki zawodowe nie mają na nie wpływu. Są to różne wskaźniki ryzyka i wypłacalności. Dodatkowo wysokość premii uzależniona jest od absencji chorobowych i urlopowych, których również nie akceptujemy, nie podpisaliśmy dotychczas żadnych regulaminów. Bank zlekceważył wszystkie zgłoszone przez nas uwagi dotyczące regulaminu premiowania i wynagrodzenia. Jedyne, co zostało uzgodnione z Bankiem, to plan wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2022 rok.

Od roku 2022 zostaliśmy również członkami komisji socjalnej, co pozwoliło nam mieć realny wpływ na wydatkowanie środków funduszu. Wielu pracowników odchodzi z tej firmy. Ludzie szukają lepszych pracodawców. Pomagamy naszym członkom w indywidualnych sprawach, zapewniamy wsparcie prawne.

Santander Consumer Bank S.A.

 1. Na wniosek związków zawodowych rozpoczęto rozmowy w sprawie zmian dotyczących nowych ubezpieczeń grupowych, w maju tego roku podpisano nową umowę
 2. Wprowadzono do regulaminu pracy możliwość zawnioskowania dla osób chętnych o urlop bez możliwości sprzeciwu przełożonego w Wigilię i Wielki Piątek
 3. Po rozmowach ze związkami wprowadzono dodatkowe odprawy dla zwalnianych Kierowników Oddziałów, już po zakończonych zwolnieniach grupowych
 4. Na wniosek związków zwiększono kwotę dofinansowania do okularów

Nest Bank S.A.

 1. Kwartalne spotkania dotyczące negocjowania systemów premiowych. Udało nam się wprowadzić wiele pozytywnych zmian. Usunięcie Lokaty lojalnościowej, wypłata premii od 50% realizacji celu. Podniesienie stawki premiowej za kredyty od pośrednika, usunięcie mnożnika MIX.
 2. Cykliczne spotkania komisji BHP
 3. Plany wspierające/naprawcze. Kontynuacja tematu. Ponownie zwróciliśmy się do pracodawcy z prośbą o zaprzestanie stosowania ww. planów, które są dla pracowników wręcz upokarzające. Wywołują stres, który negatywnie wpływa na jakość pracy. Jeżeli pracodawca nie wycofa się z takich działań zmuszeni będziemy do interwencji w Państwowej Inspekcji Pracy.
 4. Zaprosiliśmy pracodawcę do rozmów na temat podwyżek w związku z rosnącą inflacją. Niestety pracodawca nie podjął tematu. W dniu 19.10.2022 r. zostało przekazane do Zarządu Banku wystąpienie w sprawie wszczęcia sporu zbiorowego dotyczącego podwyżek wynagrodzeń zasadniczych. Pierwsze spotkanie z pracodawcą zaplanowane jest na 15.11.2022 r., kolejne spotkanie 24.11.2022 r. Strony w ramach prowadzonych rokowań nie osiągnęły porozumienia w zakresie objętym żądaniem sporu zbiorowego.
 5. Prace nad ZUZP.

BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o.

 1. Okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w ramach III kadencji władz Związku Zawodowego „Dialog 2005” Organizacja Zakładowa pracowników BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o. – był 6 rokiem działania.
 2. W okresie tym w składzie ścisłego zarządu, pracowali: Łukasz Jaworski, Magdalena Laskowska, Maciej Cichocki, Aleksandra Cyunelis, Anna Górecka.
 3. W czasie kadencji odbyło się 7 Zebrań Zarządu – wszystkie w formie telekonferencji.
 4. W BNP Paribas Lease Group sp. z o.o. organizacja zakładowa „Dialog 2005” („ZZ”) jest najliczniejsza i jako jedyna reprezentuje interesy załogi. Rok 2022 był kolejnym pełnym rokiem prowadzenia działalności ZZ.
 5. Rok 2022 ZZ wspólnie z Pracodawcą podjęły kilka inicjatyw w zakresie poprawy dobrostanu pracowników i wyrównywania dysproporcji w traktowaniu pracowników. Prezes Zarządu Rafał Piskorski, kontynuował wolę i działania w zakresie komunikacji i współpracy z ZZ. Comiesięczne spotkania z ZZ, na których były omawiane bieżące problemy, potwierdziły skuteczność w rozmowach dotyczących spraw skomplikowanych jak wynagrodzenia pracowników. W niektórych spotkaniach uczestniczyli Członkowie EXCO lub dyrektorzy odpowiedzialni za konkretne obszary wymagające według ZZ zmiany/poprawy. ZZ wskazał kilka spraw priorytetowych na 2022, które wymagają interwencji i rozwiązania ze strony pracodawcy.
 6. Wśród ustalonych priorytetów znalazły się:
 • Uznaniowy system premiowania – kontynuacja tematu – brak jawności i równości polityki wynagrodzeń, brak odpowiedzi HR na pytania o widełki wynagrodzeń i politykę wynagrodzeń. Skoro chcemy być fajnym miejscem pracy pracownik powinien wiedzieć ile może zarobić, jaką premię otrzyma za pracę.
 • Wyrównywanie dysproporcji w traktowaniu pracowników terenowych – po przeprowadzce Pracodawca zdecydował się wprowadzić pakiet korzyści dla pracowników centrali:
  • Tzw. Owocowe Środy, benefity w postaci smakowych herbat, soków, itp
  • Przez cały 3 i 4 Q serię webianriów typu Well Beeing i masaży w miejscu pracy. Niestety pracownicy terenowi są pozbawieni tych benefitów co ZZ traktują jako strukturalną dyskryminację w miejscu pracy części pracowników.
 • Kwestia szkoleń i budżetu na nie – kontynuacja tematu – brak równości w zakresie dostępu do szkoleń (budżety alokowane głównie na managerów/ kierowników a nie pracowników, którym pozostają szkolenia grupowe on-line) i dodatkowych pozapłacowych benefitów (wszystko jest dla pracowników centrali z pominięciem pracowników terenowych, którzy mają utrudniony dostęp do organizowanych w centrali eventów z przyczyn oczywistych – odległość, konieczność wyłączenia się z obowiązków służbowych w celu skorzystania z atrakcji na cały dzień roboczy i więcej czasami ). Wobec sytuacji z koronawirusem i zmiany formuły szkoleń, powstaje pytanie, co z budżetem na szkolenia i czy można go alokować sprawiedliwie z punktu widzenia pracowników, bo dla naszej instytucji najważniejszym aktywem są ludzie.
 • Kultura i komunikacja – kontynuacja tematu – spójne komunikaty managerów, dbanie o pracowników, pełna informacja przekazywana na bieżąco (w różnych zespołach różnie to wygląda – wzorem jest Ryzyko), budowanie relacji. W czasach pandemii to manager powinien zadbać o zabezpieczenie swoich zespołów w niezbędne środki. Zmiana podejścia – masz problem to sobie sam go rozwiąż!
 1. W 2022 roku Zarząd ZZ działał zgodnie ze statutem organizacji krajowej.
 2. Działania w ramach poszczególnych obszarów

Kluczowe elementy pracy Zarządu Związku Zawodowego w 2022 r.:

 1. Powołanie szerokiej grupy roboczej pracowników składającej się z przedstawicieli wielu działów Pracodawcy mającej na celu określenie najlepszego modelu konusowania dopasowanego do specyfiki pracy zarówno pracowników terenowych jak i pracowników pracujących w siedzibie. Grupa zebrała się na wniosek ZZ w grudniu – na którym Dział HR przedstawił obecne warunki systemu bonusowego oraz nakreślił plan dalszych działań. Kolejne spotkanie z celem wypracowania konkretnych propozycji z ramienia grupy roboczej planowane jest na luty 2023.
 2. Opiniowanie systemu kafeteryjnego do rozliczania środków z ZFŚS
 3. Praca przedstawicieli ZZ w Komisji ZFŚS
 4. Konsultacje w sprawie pracy członka zarządu i mediacje pomiędzy Pracodawcą a ZZ:
 • Konsultacje w sprawie zmian organizacyjnych w linii BLS. Zmiana pokrycia terytorialnego doradców terenowych. Obawa znacznego pogorszenia komfortu pracy pracowników zmuszonych obsługiwać po kilka województw na raz, które to zmiany znacznie rozszerzą ich zakres terytorialny obsługi klientów Banku BNP Paribas, co wpłynie na konieczność częstszych i dłuższych podróży służbowych. Dodatkowo ZZ zwrócił uwagę na elementy tych zmian które:
  • pogorszą ich warunki pracy,
  • narażą na dodatkowy stres i uniemożliwią zachowanie „work life balance” ze względu na zbyt duże regiony, które pracownicy będą zmuszeni obsługiwać oraz brak wsparcia w pracy biurowej dla pracowników w czasie (odbieranie dokumentacji, przygotowywanie wniosków kredytowych, skanowanie dokumentów do uruchomienia), gdy są w drodze do klienta przez pół Polski.
 • Jako organizacja związkowa alarmowaliśmy, że nie rozumiemy powodów tej zmiany i jakie organizacja BNP Paribas Leasing miałaby profit z zerwania często wieloletnich relacji z klientami i przekazania obsługi klienta do osoby z innego regionu, którego pracownik, aby odwiedzić klienta musi pokonać kilkaset kilometrów.
 • Wnioskowaliśmy o wstrzymanie planowanych zmian do czasu ich konsultacji oraz indywidulanego podejścia do planowanej reorganizacji z uwzględnieniem specyfiki danego regionu oraz wzięcia pod uwagę wieloletnich relacji pracowników z doradcami w banku i klientami, co na pewno jest z korzyścią dla organizacji szczególnie w segmencie klienta korporacyjnego.
 1. Konsultacje w sprawie zamiaru wypowiedzenia pracy wobec 2 pracowników:
 • Pracownik działu VENDOR SALES – w 06.2022
 • Pracownik działu VENDOR SALES – w 04.2022
 • Pracownik działu WINDYKACJI – w 01.2022
 1. Poziom uzwiązkowienia – w 2022 roku ZZ posiadał średnio 61 członków. Do dnia sporządzenia sprawozdania Pracodawca nie przekazał ZZ informacji o ilości pracowników zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych Art. 253 (wg. Nieoficjalnych informacji liczba pracowników to około 327 osób).

Podsumowanie:

W roku 2022 mimo trudności w funkcjonowaniu związanych z pracą zdalną obserwujemy nową jakość w relacjach z Pracodawcą. Prezes Rafał Piskorski traktuje ZZ jak partnera społecznego a nie „szkodnika” i stara się adresować zgłaszane przez ZZ bieżące problemy i reagować na wyzwania, jakie stawia przed nami rzeczywistość pandemiczna. Dzięki wspólnej pracy udało się nawiązać dialog w zakresie widełek wynagrodzeń i zmiany modelu bonusowego na bardziej sprawiedliwy. ZZ podjął decyzję aby kontynuować pracę nad tymi dwoma obszarami z celem wprowadzenia efektywnych zmian wyrównujących szanse pracowników w 2023 roku.

Ważnym wydarzeniem w 2022 roku były wybory do władz i organów władz Europejskiej Rady Pracowników. ZZ delegował do tych wyborów dwóch członków, którzy niestety nie uzyskali wymaganego poparcia.

W 2023 roku ZZ zmuszony będzie do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu ZZ w związku z rezygnacją z funkcji członka ZZ (zakończenie umowy o pracę z Pracodawcą) przez Annę Górecką.

Zdajemy sobie sprawę, że 2023 rok może być trudniejszym rokiem dla pracowników i Członków ZZ ze względu na pogorszenie sytuacji gospodarczej, dlatego zadaniem ZZ jest wzmocnić swoją pozycję w relacji z Pracodawcą i starać się, jak najszybciej rozwiązać pozostałe problemy pracownicze oraz przygotować na ochronę miejsc pracy w niepewnej sytuacji gospodarczej i obserwowanej tendencji redukcji zatrudnienia przez pracodawców w sektorze finansowym.

Deutsche Bank Polska S.A.

W grudniu 2022 wszczęliśmy spór zborowy o podwyżki z uwagi na brak współpracy ze związkami na temat płac zasadniczych. Pracownicy zgłaszali nam potrzebę naszej interwencji w tej sprawie z uwagi na inflację.

Pani Dorota Kępka reprezentuje NZZPBiU „Dialog 2005” OMPB nr 001 wobec tego Pracodawcy.

Bank Spółdzielczy w Głogowie

W kwietniu 2022 r. do NZZPBiU „Dialog 2005” przystąpili pracownicy Tego Banku.
Sytuacja wewnętrzna jest bardzo trudna. Kilka spraw pracowniczych przekazaliśmy do prawnika w celu dalszego procedowania.