Sprawozdanie z działalności NZZPBiU „Dialog 2005” za rok 2013

Bank BPH S.A.

W styczniu sporządziliśmy dokumentację (protokół i wnioski) z tzw. „godziny prawdy” – spotkania odbytego pod koniec 2012 r. przez pracowników z Dyrektorem Compliance. Powyższe dokumenty przekazaliśmy pracodawcy.

Po ogłoszeniu w grudniu 2012 r. wyników ankiety stresowej, w lutym BPH wycofał się ze stosowania Programów aktywizujących i naprawczych. Ponieważ głównym narzędziem „rozwojowym” dla pracowników miały się teraz stać Oceny miesięczne, pisaliśmy do pracodawcy wskazując ich wady – głównie było to ocenianie Doradcy Klienta tylko przez pryzmat efektów sprzedażowych.

Występowaliśmy do Banku w sprawie negatywnych zmian systemie premiowym pracowników oddziałów oraz skrócenia okresu premiowego Doradców Korporacyjnych z rocznego na kwartalny.

Złożyliśmy wniosek do PIP o sprawdzenie sposobu prowadzenia kontroli wewnętrznej w jednym z oddziałów.

Interweniowaliśmy w Krakowie, gdzie nowa Dyrektor Regionalna zaczęła swoją pracę w BPH od zwolnień pracowników. Bank wystąpił w obronie urażonego Menedżera, ale nie odpowiedział nam z jakich powodów i w jakich okolicznościach zwolniono sześć, wymienionych z nazwisk, osób.

Uczestniczyliśmy w corocznym procesie „negocjacji” podwyżek regulaminowych. Pracodawca praktycznie nie negocjował wzrostu wynagrodzeń, gdyż wyszedł z założenia, że w 2013 roku nie uruchomi podwyżek. I tak się też stało.

Wysłaliśmy do BPH propozycje zmian (dodatkowe możliwości wykorzystania środków) do ZFŚS: dodatkowe świadczenia regulaminowe, m.in. dopłaty do żłobków, przedszkoli, podręczników, leków, ogrzewania a także pomysły na usprawnienia techniczne/informatyczne funkcjonowania ZFŚS.

Na spotkaniach z Prezesem Zarządu Banku upominaliśmy się o równe traktowanie pracowników zwalnianych po 2012 roku (po zakończeniu zwolnień grupowych) z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. W kwietniu 2013 roku Zarząd BPH podjął uchwałę o objęciu takich osób świadczeniami takimi jak przy ostatniej restrukturyzacji zatrudnienia.

Bank BPH zmienił specjalistom d/s szkoleń, rozrzuconym po całej Polsce, miejsce pracy na Gdańsk. Zebraliśmy ich, przygotowaliśmy list do Prezesa Zarządu i wspólnie podpisany wysłaliśmy pracodawcy. Osoby nie chcące przeprowadzić się do Gdańska otrzymały odprawy na warunkach w/w uchwały tj. na warunkach zwolnień grupowych z 2012 roku.

Występowaliśmy w obronie Pani pracującej w powielarni bankowej, prosząc by BPH zatrudnił ją na pełny etat, a następnie uczestniczyliśmy w negocjowaniu warunków jej przejścia do firmy zewnętrznej.

Gromadziliśmy przez kilka miesięcy dowody na bardzo niewłaściwe traktowanie pracowników przez prowadzący dochodzenia zespół od tzw. nadużyć wewnętrznych. Wystąpiliśmy ze skargą do Prezesa Zarządu Banku na te praktyki. Znaleźliśmy zrozumienie u pracodawcy i obietnicę weryfikacji sposobów działania tej kontroli.

Wielkim problem w BPH jest wymiana pracowników w oddziałach na bardzo dużą skalę. W kwietniu br. przeprowadziliśmy akcję informowania pracowników Sieci Oddziałów o zwalnianych osobach, przyczynach zwolnień i o naszych wystąpieniach w ich obronie. Mimo upomnienia jakie dostaliśmy od pracodawcy udało się upowszechnić wiedzę wśród Doradców o sytuacji i naszych działaniach.

Przeprowadziliśmy wybory Społecznego Inspektora Pracy w Oddziale w Radomiu.

Występowaliśmy do Prezesa Zarządu i Wiceprezesa odpowiedzialnego za Pion Sprzedaży o zaprzestanie zwolnień w Sieci Oddziałów, zmniejszenie Doradcom zadań sprzedażowych w okresie wakacyjnym/urlopowym, urealnienie wyznaczanych zadań sprzedażowych o realizację zaplanowanych urlopów zgodnie z harmonogramem.

W czerwcu miała miejsce w BPH bardzo nieprzyjemna sytuacja – władze Banku zarzuciły Doradcom wyłudzenia premii. W ogromnej większości przypadków nie nastąpiło żadne złamanie procedur, a problem wynikł z nieprecyzyjnych zapisów instrukcji i ogromnej presji przełożonych na wykazywanie się wynikami sprzedażowymi. Interweniowaliśmy u Prezesa i Wiceprezesa Zarządu w tej sprawie. W obronie tych nielicznych, którzy ulegli naciskom i finalizując sprzedaż przekroczyli procedury, prosiliśmy o nie wyciąganie wobec nich konsekwencji służbowych.

Przygotowaliśmy dość obszerny wniosek skierowany do Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. o sprawdzenie, czy prowadzona przez Kadrę Menedżerską, od ponad dwóch lat, bardzo intensywna wymiana pracowników Sieci Oddziałów, nie jest działaniem na szkodę Banku. Mamy takie poważne obawy, które szczegółowo uzasadniliśmy. Wniosek przesłaliśmy na ręce Pana Wiesława Rozłuckiego Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Od stycznia do maja prowadziliśmy z Bankiem korespondencję w sprawie wniosków płynących z „godziny prawdy”. Dyrektor Compliance nie dostrzegł zgłoszonych problemów. Jednak na spotkaniu w centrali, Pan Wiceprezes zarządzający Pionem Sprzedaży przyznał, że w kierowaniu Siecią Oddziałów popełniono po fuzji z GE Money Bankiem błędy i zapowiedział ich naprawę.

Po kilku naszych wystąpieniach w sprawie wymiany pracowników w oddziałach, zarówno Wiceprezes jak i Prezes Zarządu przyznali, że roczna 30% rotacja Doradców jest zdecydowanie za wysoka. W drugim półroczu ubiegłego roku ograniczono wypowiadanie umów o pracę na czas nieokreślony.

W połowie roku w Krakowie i w Warszawie Bank zaskoczył informatyków „zwolnieniami” za porozumieniem stron, z odprawami, jeśli przekażą swoją wiedzę i obowiązki pracownikom głównie z Gdańska. Uczestniczyliśmy w spotkaniach z Szefem IT wyjaśniających cały proces. Wystąpiliśmy też o opinię do PIP w tej sprawie.

Pani Alicja Jędrych od dłuższego czasu utrzymywała kontakt z byłym Dyrektorem Oddziału Banku, który wystąpił do sądu pracy przeciwko BPH w związku ze zwolnieniem go za wyniki sprzedażowe oddziału. Pracownik wygrał przed sądem i przekazał związkowi korzystny wyrok.

Pani Alicja Jędrych pomagała w postępowaniu sądowym Koordynatorowi Zespołu, który pozwał Bank za nieuzasadnione zwolnienie z pracy. Między innymi była świadkiem wskazanym przez pracownika. Pracownik wygrał sprawę i udostępnił nam uzasadnienie korzystnego wyroku.

W trakcie rokowań nad zmianami do Regulaminu wynagradzania „Dialog 2005” złożył swoje, daleko idące propozycje: ustalenie godziwej płacy minimalnej, dodatku funkcyjnego i dodatku stażowego. Niestety dzięki akceptacji trzech związków zawodowych, pracodawca przeforsował m.in. niekorzystne dla pracowników powiązanie podwyżek regulaminowych z ocenami rocznymi, ograniczenie dostępności do świadczenia relokacyjnego, wykluczenie z gwarancji premiowych pracowników centrali o niższych ocenach rocznych.

Podjęliśmy korespondencję z Bankiem w sprawie blokowania przez BPH przepływu maili z naszej skrzynki związkowej do Banku.

Rozpoczęła się korespondencja/negocjacje z pracodawcą dotycząca najmu/udostępnienia lokalu związkowego w oddziale w Chrzanowie. Niestety inne związki ponoć płacą w BPH za lokale, więc umowy najmu nie uniknęliśmy, ale z ceny pozostało 40% kwoty wyjściowej.

Pani Alicja Jędrych zabierała głos na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku BPH.

W grudniu rozpoczynał się proces ocen rocznych. System i zalecenia do procesu zostały tak sformułowane, że o ostatecznej ocenie Doradcy i Dyrektora Oddziału miały decydować praktycznie tylko wyniki sprzedażowe. Zgłosiliśmy nasz sprzeciw wobec takiego rozwiązania, gdyż zakresy obowiązków na tych stanowiskach są o wiele szersze niż tylko finalizowanie transakcji.

Pod koniec roku mieliśmy do czynienia z akcją „wypychania” pracowników na zaległe urlopy i planowania nowych pod ustalony przez Dyrektora Sieci Oddziałów schemat ilościowo/procentowy. Interweniowaliśmy pisemnie u pracodawcy w tej sprawie.

Złożyliśmy do GIODO wniosek o zbadanie kwestii pobierania od pracowników ich danych biometrycznych w związku z technologią identyfikacji klientów Finger Vein. Kilkakrotnie prosiliśmy o informację końcową i rekomendacje wydane przez GIODO. Po rocznym oczekiwaniu urząd stwierdził, że Bank działa zgodnie z przepisami prawa. Nie odniósł się natomiast do tematu „dobrowolności” udostępniania swoich danych.

W sprawach indywidualnych występowaliśmy w obronie pracowników zwolnionych za:

  • wyniki sprzedażowe osiągane poniżej oczekiwań Banku; Doradca z Kolbuszowej, z Krakowa, z Tarnowa, ze Środy Wielkopolskiej, z Zabrza, z Leszna, z Poznania, dwoje Doradców z Bielska Białej.
  • zarzut złamania procedur bankowych (w tym jedno zwolnienie dyscyplinarne); Doradca: z Bolesławca, z Katowic, z Kędzierzyna-Koźla,
  • zarzut niedostatecznego nadzoru nad pracownikami: Dyrektor Oddziału z Katowic
  • w naszych wystąpieniach kierowanych do pracodawcy merytorycznie udowodniliśmy, że wszystkie przyczyny wypowiedzeń, na które powołał się Bank, były nieuzasadnione. Pracodawca nie zakwestionował żadnego naszego argumentu. Nie zostały one podważone również w sądach. Spośród 13 powyższych osób, 12 złożyło pozwy do sądów pracy (przy naszej aktywnej zachęcie i pomocy). Wszystkie sprawy zakończyły się pomyślnie dla pracowników: zwolnienie dyscyplinarne zostało zamienione na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, w pozostałych postępowaniach BPH zaproponował ugody przyznając, że złamał prawo pracy nie konsultując zamiarów wypowiedzeń ze związkiem zawodowym – wypłacił odszkodowania. W przypadku wszystkich powyższych spraw sądowych byliśmy w stałym kontakcie z adwokatami dostarczając im dowodów i informacji. Niektórym osobom związek pokrył koszty adwokackie. W dwóch przypadkach Pani Jędrych była wzywana do sądu na świadka.

Dwóm Doradcom pomagaliśmy w przygotowaniu sprzeciwu od kar porządkowych: upomnienia/nagany. Oba odwołania zostały przez pracodawcę uwzględnione.

Interweniowaliśmy w obronie dwóch Doradców z Krakowa z kilkumiesięcznym stażem pracy w Banku. Obaj mieli zatrudnienie na czas określony i BPH bezwzględnie wykorzystał „śmieciowość” tych umów wypowiadając je bez podania przyczyny.

Załatwiamy liczne bieżące sprawy indywidualne, udzielamy porad, a Pani Alicja Jędrych również często wsparcia duchowego załamanym osobom.


Pekao S.A.

Sprawy indywidualne w Pekao S.A. dotyczyły:

  • interwencji w sprawie ocen pracowniczych i odwołań – sześć zakończonych pozytywnie, jedna negatywnie.
  • zmian warunków pracy – Inspektor ds. sprzedaży (kasjer-dysponent-sprzedawca) zakończone sukcesem tj. odstąpiono od dokonania zmian.
  • interwencje w sprawie likwidacji miejsc pracy – wszystkie zakończone pozytywnie,
  • interwencje dotyczące mobbingu w pracy, jedna sprawa wygrana, jedna jest w sądzie I instancji,
  • zakończone procesy o bonusa Banku Pekao S.A.
  • zbiorowe prawo pracy – negocjacje w sprawie zmian do Regulaminu pracy Banku Pekao S.A. – trwające blisko rok negocjacje zakończyły się niepowodzeniem. Organizacje związkowe przedłożyły 3 odrębne stanowiska. Ze wspólnego stanowiska przygotowanego przez 4 związki zawodowe wyłamała się OPZZ „Konfederacja Pracy”, następnie związek Bankowiec. Dyrektor Relacji Pracowniczych w łatwy sposób mogła przekazać Zarządowi informację, że po tak długim czasie rokowań związkowcy są podzieleni.

W Pekao S.A. trwa wojna o wybory SIP, jedni drugich denuncjują u pracodawcy a co do zasady niemal wszyscy łamali regulamin wyborów obowiązujący w Banku Pekao S.A. „Dialog 2005” wstrzymał się od dokonywania wyborów.

Przeprowadzono ankietę antystresową. Odzew: jedynie 150 osób wzięło w niej udział, brak reprezentatywnej informacji.