Sprawozdanie z działalności NZZPBiU „Dialog 2005” za rok 2020 w Santander Bank Polska S.A.

Poniższe sprawozdanie z działalności „Dialog 2005” za rok 2020 w Santander Bank Polska S.A. zostało przedstawione przez Zarząd Związku Delegatom obecnym na Ogólnym Zebraniu Delegatów w dniu 17.04.2021 r.


W styczniu 2020 r. Santander Bank Polska S.A. przekazał związkom zawodowym rozliczenie zwolnienia grupowego zakończonego 31.12. 2019 r. – zwolniono z pracy 1.137 osób.

Dnia 31 stycznia odbyło się posiedzenie Komisji BHP (w skład Komisji wchodzą wszyscy przewodniczący działający w Santander Bank Polska S.A),. na którym przedstawiono nam wynik audytu, który został przeprowadzony w Banku. Główne problemy to: stan techniczny i higieniczny pomieszczeń, oznakowanie miejsc niebezpiecznych, braki w dokumentacji HR oraz braki w dokumentacji technicznej budynków, hałas, niewydolny system wentylacji i klimatyzacji. Przyjęto 5 zgłoszeń dotyczących choroby zawodowej – zespół cieśni nadgarstka, Zrezygnowano ze szkoleń okresowych pracowników biurowych, Bank opracował nową ocenę ryzyka zawodowego, która została zatwierdzona przez Przedstawiciela związków zawodowych (nie wiemy który).

„Dialog 2005” wystąpił z propozycją, aby zbadano poziom stresu wśród pracowników, w szczególności pracowników sprzedażowych. Bank zdeklarował systematyczną modernizację oddziałów, ale ze względu na Covid-19 będzie to trudne. Pytaliśmy o choroby zawodowe – na chwilę obecną zostało zdiagnozowanych 5 przypadków. Problem polega na tym, że w przypadku stwierdzenia choroby zawodowej pracownik nie może kontynuować pracy na dotychczasowym stanowisku.

W styczniu 2020 r. Santander kontynuuje zwolnienia grupowe w trybie indywidualnym. Zrozpaczeni pracownicy dzwonią i pytają dlaczego ich to spotkało. Podejmujemy interwencję, pismem z dnia 7 lutego 2020 r. informują nas, że działają zgodnie z prawem, ale rozważą dodatkowe odprawy. Na kolejnym spotkaniu związkowcy akceptują propozycję pracodawcy wypłaty dodatkowych 3-6 wynagrodzeń dla zwalnianych pracowników. „Dialog 2005” podtrzymuje swoją opinię, że mamy do czynienia z kontynuacją reorganizacji firmy i zasady zwolnień powinny być też kontynuowane. W Santander Bank Polska S.A. jedynym naszym stałym koalicjantem jest Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność”. Staramy się wypracowywać wspólne stanowiska ze wszystkimi, ale zazwyczaj nie jest to możliwe.

Zwalniani Pracownicy wnoszą do nas o kolejne interwencje w sprawie zwolnień indywidualnych z przyczyny nieleżącej po stronie pracownika. Kolejne pismo z dnia 18 lutego 2020 r. zostało skomentowane tym, że zostały poczynione ustne ustalenia ze związkami z których Bank się wywiązuje.

Dnia 17 marca 2020 r. Bank przedstawia projekt nowego podejścia do premiowania pracowników bankowości Oddziałowej, proponują wypłatę po 100 zł. za każdy przepracowany dzień, punktowanie za każdy produkt (premia liniowa), brak planów, skrócono godziny pracy Oddziałów do 5 godzin. Bank wykazał duże zrozumienie dla pracowników w sytuacji covidowej. Podziękowaliśmy za taką postawę Banku. Związkowcy wskazują na niedociągnięcia w sprawie zabezpieczenia pracowników przed zakażeniem koronawirusem.

Dnia 31 marca jest kolejna telekonferencja na której przedstawiają podjęte działania w celu niezakłóconej ochrony pracowników. Równocześnie informują o podjęciu decyzji o wprowadzeniu pracy rotacyjnej. Podejście do premiowania ma być zmieniane co dwa tygodnie.

Dnia 15 kwietnia informują, że premia za obecność w pracy będzie wypłacana przez kolejne 2 tygodnie. Za uzyskanie 300 punktów premiowych proponują 60 zł (słownie sześćdziesiąt) premii, dla menedżerów premia uznaniowa. Nasza uwaga – systemy premiowe w Santander Bank Polska S.A. wymagają gruntownej zmiany, ale nie ma takiej możliwości, bo Bank z powodu pandemii chce zachować całkowitą kontrolę nad premiowaniem modyfikując zasady kiedy chce i jak chce. Wspólnie z Zakładową Organizacją NSZZ Solidarność Pracowników Santander Bank Polska wnioskujemy, aby Bank w wewnętrznym Intranecie umieścił informacje przygotowane przez związki na temat organizacji związkowych działających w tym Banku, ich statuty, deklaracje. Przewodnicząca Solidarności zarzuca, że „forowany” jest tylko jeden związek, ludzie otrzymują informacje z kadr o jednym ze związków. Ponawialiśmy te prośby kilka razy, ale do dnia dzisiejszego nie ma reakcji i rozwiązań.

Dnia 29 kwietnia 2020r. na kolejnym spotkaniu prezentowane są wyniki Santander Bank Polska. Tak jak wszędzie – narzekanie na wyroki TSUE, na pandemię, daniny na rzecz państwa i rosnące rezerwy na niespłacane kredyty. Wyniki Banku spadły o 50% zapowiadają zwolnienie do końca roku 250 osób, wracają do standardowej pracy oprócz osób w wieku 50+.

Na wniosek Związku otrzymujemy informację, że od stycznia do maja zamknięto 15 oddziałów, 33 pracownikom obniżono wynagrodzenia, zwolniono 32 osoby z przyczyn nieleżących po stronie pracownika.

Dnia 05 maja 2020 r. udaje się wypracować wspólne stanowisko w sprawie monitorowania rozmów telefonicznych wśród pracowników Oddziałów.

Dnia 29 maja 2020 r. informują, że system premiowy będzie rozliczany miesięczne, albowiem wyniki za maj były bardzo dobre.

W połowie roku rozpoczęto rozmowy na temat zasad premiowania pracowników Centrum Wsparcia Biznesu – premię indywidualną powiązano z wynikiem Grupy Santander, utrzymano cele biznesowe założone na 2019 r. (nie zostały obniżone z powodu pandemii ), utrzymano wskaźniki (cele finansowe) PAT (profit after tax), ROTE stopa zwrotu z kapitału stałego (materialnego), NPS (net promoter score) satysfakcja klienta. Cel PAT 2260,53, Cel ROTE 16,07 %, Cel NPS 49%.

Przy osiągnięciu 80% celów może być uruchomiona premia.

Jesteśmy w szoku, zdegustowani postawą Pracodawcy, dnia 14 lipca 2020 r. związkowcy uzgadniają wspólne stanowisko. Bank ponowił prośbę o akceptację regulaminu. Dnia 20 sierpnia oprócz naszego związku oraz organizacji NSZZ Solidarność związkowców reszta akceptuje regulacje z celami wyższymi, niż zakładano na 2019 r. W konsekwencji pracownicy CWB nie otrzymają premii.

Od maja 2020 r. ograniczono budżet premiowy dla sieci Oddziałów o kilkadziesiąt procent w celu ratowania sytuacji finansowej Banku, co w praktyce oznacza redukcję wypracowanej premii o 30%, mimo to trwają ogromne naciski na sprzedaż. Pracownicy zgłaszają, że są zastraszani zwolnieniem z pracy, programami naprawczymi.

W dniu 29.10.2020 r. Zarząd Santander Bank Polska S.A. poinformował, że podjął uchwałę w sprawie uruchomienia procedury zwolnień grupowych w Banku, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Zamiarem Zarządu Banku jest przeprowadzenie procesu zwolnień grupowych w okresie do 31.12.2022 r. w odniesieniu do nie więcej niż 2.000 osób, co stanowi łącznie około 18,52% wszystkich zatrudnionych w Banku na dzień 30.09.2020 r. Proces został rozłożony na ponad dwa lata z uwagi na nadzwyczajne warunki rynkowe związane z pandemią.

W związku z ww. restrukturyzacją w księgach Banku została utworzona rezerwa restrukturyzacyjna w wysokości 121.000 tys. zł.

Natomiast w dniu 10.01.2019 r. Zarząd Santander Bank Polska S.A. poinformował, że zgodnie z postanowieniami ww. Ustawy, podjął uchwałę o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych i rozpoczęciu procedury konsultacji w sprawie zwolnień grupowych (w związku z restrukturyzacją zatrudnienia w 2019 r. utworzono rezerwę restrukturyzacyjną w wysokości 92.400 tys. zł.)

Konsultacje były bardzo trudne, cały czas nie było wiadomo, czy wszystkie związki będą współdziałały, czy uda się przekazywać wspólne, uzgodnione stanowiska. Wiedzieliśmy z prasy, że hiszpański Santander Bank inicjował zwolnienia w kilku krajach w celu zaoszczędzenia 2 miliardów EUR w skali grupy. W Hiszpanii też trwały konsultacje, które zakończyły się dobrymi rozwiązaniami, wysokimi odprawami dla zwalnianych ludzi (otrzymaliśmy ich porozumienie w ramach FECEC). W tej samej grupie kapitałowej stosowane są różne standardy – oczywiście Polacy, to dzieci gorszego Boga. Ostatni dzień negocjacji był decydujący, walczyliśmy o każdą złotówkę do końca, o każdy zapis. Członkowie Zarządu Santander Bank Polska S.A. otworzyli negocjacje dobrymi słowami, wydawało się, że przegotowali pakiet socjalny na poziomie godziwym, negocjacje jednak nie potwierdziły tego, co mówili. Pisaliśmy listy do Pani Any Botin – Prezes Banku hiszpańskiego prośby, aby wywiązali się z odpowiedzialności za ludzi. Efekt ostatniego dnia spowodował, że bez wstydu mogliśmy zawrzeć porozumienie.

sporządziła: Alicja Jędrych