Treść pozwu kierowanego przez „Dialog 2005” do Sądu Rejonowego w Warszawie o zapłatę bonusa Pekao

Prezentujemy treść pozwu, jaki kierujemy do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w sprawie o zapłatę bonusa Pekao dla naszych Członków zainteresowanych tą sprawą.


Sąd Rejonowy dla Warszawy – Żoliborza
w Warszawie
VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa

Powód: XXXXXXXXXX
Adres do korespondencji: XXXXXXXXXX
Pełnomocnik – XXXXXXXXX
Pozwany: Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
ul. Grzybowska 53/57
00-950 Warszawa
Wpis: XXXXXXXXXXXX

Pozew o zapłatę

Działając w imieniu Powoda, jako osoba umocowana do jego reprezentowania na podstawie pełnomocnictwa załączonego do niniejszego pozwu wnoszę o:

I. zasądzenie od Pozwanego na rzecz Powoda kwoty XXXXXXXXXXXXXX wraz z ustawowymi odsetkami zwłoki:

 • w odniesieniu co do kwoty XXXXXXXXX od dnia 16 grudnia 2007 r. do dnia zapłaty,
 • w odniesieniu co do kwoty 950,00 zł od dnia 1 grudnia 2008 r. do dnia zapłaty,

II. zasądzenie od Pozwanego, na rzecz Powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W odniesieniu do postępowania wnoszę o:

 1. dopuszczenie oraz przeprowadzenie dowodów wskazanych w uzasadnieniu niniejszego pozwu,
 2. przeprowadzenie rozprawy również pod nieobecność Powoda,
 3. nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności w przypadku zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 § 1 k.p.c. oraz art. 333 § 1 k.p.c.,
 4. wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 § 1 k.p.c.

Właściwość tutejszego sądu powód uzasadnia treścią art. 461 § 1 kpc wybierając właściwość ogólną Pozwanego.

Uzasadnienie

1.
Powód jest pracownikiem Pozwanego na podstawie zawartej umowy o pracę.
Powód był pracownikiem Banku BPH S.A. z siedzibą w Krakowie, a od dnia 29 listopada 2007r. stał się pracownikiem Pozwanego w związku z przejściem na podstawie art. 231 §1 i 2 k.p. wydzielonego w strukturach Banku BPH tzw. Zakładu 2 na Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie.

Dowód:

 1. umowa o pracę w aktach osobowych Powoda, akta w posiadaniu Pozwanego.
 2. informacja Pana Józefa Wancera, Prezesa Zarządu Banku BPH oraz Pani Katarzyny Niezgody, Wiceprezesa Zarządu Banku BPH S.A. z dnia 04.10.2007 r. kierowana do Zakładowych Organizacji Związkowych działających w Banku BPH S.A. z siedzibą w Krakowie,
 3. informacja o przejęciu części Banku BPH przez pozwanego wraz z informacją o kontynuacji zatrudnienia z dnia 20.11.2007 r. w aktach osobowych powoda.

Zgodnie z zapisami § 21 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy zawartego w Warszawie w dniu 15 grudnia 2005 r. i obowiązującego u Pozwanego, pracownikom Banku Pekao S.A. przysługuje bonus świąteczny.

Bonus świąteczny otrzymują pracownicy, którzy pozostają w stosunku pracy w dniu 01 grudnia danego roku kalendarzowego, tj. w dniu przyznania bonusu, a podstawą jego naliczania jest miesięczne wynagrodzenie zasadnicze należne pracownikowi w dniu 1 grudnia roku wypłaty. Bank wypłaca bonus świąteczny w terminie do 15 grudnia danego roku kalendarzowego. Bonus świąteczny jest wypłacany w wysokości proporcjonalnej do okresu pozostawania w stosunku pracy w roku wypłaty w części 1/365 za każdy dzień, za który pracownik otrzymał wynagrodzenie. Bonus świąteczny Banku Pekao S.A. jest trzynastym wynagrodzeniem zasadniczym przyznawanym wszystkim pracownikom pozostającym w stosunku pracy w dniu 01 grudnia danego roku kalendarzowego, obliczanym proporcjonalnie do okresu pozostawania w stosunku pracy w roku wypłaty.

Dowód: Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy obowiązujący w Banku Pekao S.A.

W grudniu 2007 r. Bank Pekao S.A. wypłacił Powodowi jedynie 1/12 (tj. 31/365) kwoty przysługującego bonusu świątecznego pomimo, że Powód stał się pracownikiem Pozwanego w dniu 29 listopada 2007 r. w wyniku przejścia części zakładu pracy (Zakład 2) w trybie art. 231 § 1 k.p. Zatem brak jest podstaw do przyznania Powodowi bonusu świątecznego jedynie w wysokości 1/12 (31/365) wynagrodzenia zasadniczego. Należy tutaj podkreślić, że w 2007 r. Powód nieprzerwanie pozostawał w zatrudnieniu i za każdy dzień pracy otrzymywał wynagrodzenie. W opinii Powoda, oceny tej nie może zmienić okoliczność, że przez 11 miesięcy 2007 r. pozostawał w stosunku pracy z poprzednim Pracodawcą. Proporcjonalna wypłata bonusu świątecznego mogłaby mieć miejsce wtedy, gdyby Powód podjął zatrudnienie u Pozwanego po uprzednim rozwiązaniu stosunku pracy z poprzednim pracodawcą. Skoro Pozwany stał się Pracodawcą Powoda z mocy prawa, to bonus świąteczny za 2007 r. winien mu przysługiwać w pełnej wysokości, bowiem Powód nieprzerwanie pozostawał w tym stosunku pracy, za którą to pracę otrzymywał wynagrodzenie, czym wypełnił warunki przyznania mu bonusu świątecznego w pełnej wysokości za 2007 r.

Wskazać w tym miejscu należy, że przejęcie zakładu pracy po myśli art. 231 k.p. oznacza, iż przejęci pracownicy zachowują treść całego stosunku pracy jak i ciągłość zatrudnienia.

Przywołać w tym miejscu należy pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 04 grudnia 1990 r. w sprawie sygn. akt I.PR.366/90, zgodnie z którym okres zatrudnienia w zakładzie pracy podlegającym połączeniu należy zaliczyć do stażu zakładowego pracy, pracownik bowiem pozostawał stale w zatrudnieniu w tym samym zakładzie pracy.

Wobec powyższego ze wszech miar słusznego poglądu Sądu Najwyższego oraz mając na uwadze treść art. 231 k.p. oraz treść pisma z dnia 20.11.2007 r. informującego Powoda, że z dniem przejęcia wydzielonego ze struktur Banku BPH S.A. tzw. Zakładu 2 do struktur Banku Pekao S.A. to pozwany Bank stanie się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy z przenoszonymi pracownikami Zakładu 2, w tym także z Powodem, należy podnieść, iż słuszna jest opinia Powoda, że niewypłacenie mu bonusu świątecznego przez Bank Pekao S.A. w 2007 r. było bezprawnym działaniem Pozwanego.

Skoro zaś przejęcie wydzielonego ze struktur Banku BPH tzw. Zakładu 2 nastąpiło w dniu 29 listopada 2007 r., to bezspornym jest, iż w dniu 01 grudnia 2007 r. Powód był pracownikiem Banku Pekao S.A., a zachowanie ciągłości stosunku pracy dowodzi, iż nabył on uprawnienie do otrzymania bonusu świątecznego przewidzianego w § 21 ZUZP obowiązującego w Banku Pekao S.A. w pełnej wysokości.

Pomimo powyższego, pozwany sam dobrowolnie nie wypłacił jednak Powodowi przedmiotowego bonusu świątecznego. Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Banków NZZPBiU „Dialog 2005” wielokrotnie indagowała Pozwanego o wypłatę reszty należnej pracownikom kwoty bonusu świątecznego, jednakże monity te nie doprowadziły do zmiany stanowiska Pozwanego, który odmówił wypłaty należnego świadczenia.

Dowód:

 1. pismo z dnia 04 grudnia 2008 r.,
 2. pismo z dnia 19 stycznia 2009 r.,
 3. pismo z dnia 14 lipca 2010 r.,
 4. pismo z dnia 12 września 2010 r.

Z tytułu niewypłaconego w całości bonusu świątecznego za rok 2007 Powód dochodzi niniejszym pozwem kwoty XXXXXXX, co stanowi 11/12 części bonusa świątecznego (trzynastego, miesięcznego zasadniczego wynagrodzenia za pracę), która nie została wypłacona.

2.
W trakcie, kiedy Powód był jeszcze pracownikiem Banku BPH rozwiązany został z dniem 31 grudnia 2003 r. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy obowiązujący w tym Banku. Zarząd Banku uchwałą z dnia 30 października 2003 r. zaakceptował wprowadzenie zmian do indywidualnych umów o pracę pracowników tego Banku w części dotyczącej nagrody jubileuszowej przez zastąpienie jej coroczną nagrodą świąteczną w wysokości 770 zł brutto.

Nagroda przysługiwała tym pracownikom, którzy pozostawali w stosunku pracy przez okres co najmniej 10 miesięcy oraz w dniu wypłaty nagrody, który ustalony został na 30 listopada każdego roku.

Dowód: uchwała Zarządu Banku BPH z dnia 30 października 2003 r.

Rozwiązanie takie funkcjonowało aż do czasu kiedy Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr ZP/1/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. wprowadzony został regulamin wynagradzania pracowników Banku BPH S.A.

Na mocy §11 tegoż regulaminu pracownicy Banku otrzymywali coroczną nagrodę świąteczną w wysokości 950,00 zł brutto. Nagroda ta przysługiwała tym pracownikom, którzy pozostają w stosunku pracy przez okres co najmniej 10 miesięcy w danym roku kalendarzowym oraz w dniu wypłaty nagrody, który został ustalony na dzień 30 listopada każdego roku kalendarzowego.

Dowód: Regulamin wynagradzania pracowników Banku BPH S.A. wydany Zarządzeniem Prezesa Zarządu Nr ZP/1/2007 z dnia 14 lutego 2007 roku.

Powód podnosi, iż pozwany Bank Pekao S.A. nie wypłacił mu corocznej nagrody świątecznej, która wynikała z przepisów zawartych w regulaminie wynagradzania pracowników Banku BPH S.A. za rok 2008 kwocie 950,00 zł.

Wskazać w tym miejscu należy, iż z art. 231 Kodeksu pracy wynika, że stosunek pracy u pracodawcy przejmującego, zwłaszcza w zakresie rodzaju umowy o pracę oraz warunków wynagradzania kształtują się na tych samych warunkach co u poprzedniego pracodawcy (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2003 r. sygn. akt I.PK.620/02, PP Nr 7-8/2004, poz. 57; Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 06 stycznia 1995 r. w sprawie sygn. Akt I.PRN. 116/94, OSNP NR 12/1995. POZ.145; uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 października 1997 r. w sprawie sygn. akt III.ZP.35/97, OSNP NR 16/1998, POZ 474) aż do czasu ich wypowiedzenia lub dokonania zmiany w trybie za porozumieniem stron.

Po przejściu na pozwanego tzw. Zakładu 2 wydzielone ze struktur Banku BPH S.A. regulaminy wynagradzania obowiązując w Banku BPH formalnie nie obowiązywały pracowników przejętych, jednakże z mocy prawa postanowienia tych regulaminów wchodzą w treść indywidualnego stosunku pracy i jako kształtujące treść tego stosunku obowiązują również po przejściu zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę i winny być przez niego respektowane.

Bank Pekao S.A. chcąc, aby postanowienia regulaminu wynagradzania nie obowiązywały Powoda w jej indywidualnej umowie o pracę powinien dokonać zmiany warunków umowy o pracę, co uczynił dopiero w dniu 01.07.2009 r.

Skoro zaś prawo do nagrody świątecznej wynikało z umowy o pracę, to zasadnym są roszczenia Powoda o wypłatę tej nagrody za rok 2008, jako że pozwany nie wypowiedział Powodowi tej nagrody, ani też nie zawarł z nim jakiegokolwiek porozumienia, na podstawie którego mógłby się uwolnić od wypłaty powyższego świadczenia.

Podkreślić należy, iż podstawową zasadą towarzyszącą przekazaniu zakładu pracy, wynikającą z art. 231 kp, jest wstąpienie nowego pracodawcy w istniejące warunki pracy z mocy prawa. Wejście w treść dotychczasowych stosunków pracy jest bezwarunkowe i nie podlega modyfikacji wskutek jakichkolwiek czynności prawnych pomiędzy pracodawcami bądź między pracownikiem a pracodawcą (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 1995 r. w sprawie sygn. akt I.PRN 9/95 OSNP 1995/20/248).

Mając zaś na uwadze ogół naprowadzonych okoliczności wskazać należy, iż bonus świąteczny określony w § 21 ZUZP obowiązującego w Banku Pekao S.A. i coroczna nagroda świąteczna określona w § 11 Regulaminu wynagradzania pracowników Banku BPH S.A. to dwa różne świadczenia. Świadczy o tym również fakt, iż „coroczna nagroda świąteczna” została utworzona na gruncie nagrody jubileuszowej i de facto obecna nagroda świąteczna jest „zmodyfikowaną nagrodą jubileuszową”. Było to podyktowane przede wszystkim faktem, iż Bank BPH dokonywał od 2002 r. zwolnień grupowych, w pierwszej kolejności dotyczyło to osób „zaawansowanych” stażem pracy. Bank argumentował, że 15 letni staż pracy wymagany do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej jest zbyt długim oczekiwaniem, w szczególności w sytuacji, kiedy zasoby ludzkie zostały „odmłodzone”. W związku z powyższym, kryterium do nabycia prawa do corocznej nagrody świątecznej było pozostawanie w stosunku pracy przez co najmniej 10 miesięcy. Aby podkreślić charakter zamiany świadczenia zwanego nagrodą jubileuszową na coroczną nagrodę świąteczną w nazwie pozostawiono wyraz „nagroda” , a chcąc podkreślić krótszą częstotliwość wypłaty „małej jubileuszówki” w nazwie występuje wyraz „coroczna”.

Ponadto przedmiotowe świadczenia Banku BPH oraz Banku Pekao różnią się sposobem obliczenia ich wysokości. Bonus świąteczny jest de facto „trzynastą pensją”, nagroda świąteczna zaś dodatkiem do listopadowej pensji w stałej wysokości 950 zł. Dla każdego, uprawnionego pracownika.

Nie bez znaczenia jest również fakt, iż Bank Pekao S.A. co najmniej dwukrotnie wypłacił w listopadzie 2008 r. nagrody w wys. 950 zł pracownikom Pekao S.A.

Dowód:

 1. Raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej za 11/2008 dot. p. XXXXXXXXX oraz świadectwo pracy w/w z dnia 01.12.2008 r.,
 2. Raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej za 11/2008 dot. p. XXXXXXXXX oraz świadectwo pracy w/w z dnia 01.12.2008 r.

Należy podkreślić, iż mimo, że przy wypłacie kwoty 950,00 zł na druku RMUA widnieje nazwa „nagroda motywacyjna”, to należy kategorycznie stwierdzić, że z uwagi na czas wypłaty oraz jej wysokość nie była to nagroda motywacyjna, li tylko coroczna nagroda świąteczna Banku BPH S.A. zagwarantowana w indywidualnych umowach o pracę Pana XXXXXXXX oraz XXXXXXXX. Rozdział VIII ZUZP Banku Pekao S.A. pt. „Fundusz Nagród Motywacyjnych”, §19 w sposób jednoznaczny określa termin i sposób wypłaty nagród motywacyjnych §19 ust.4 a) i b) „Wypłata nagród motywacyjnych następuje w ciągu miesiąca po zatwierdzeniu wyników Banku za dany rok przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie”, „w pełnej wysokości naliczonego funduszu (3%)”. Zasady podziału funduszu nagród motywacyjnych na poszczególne jednostki organizacyjne określa Bank w uzgodnieniu z organizacjami związków zawodowych nie później niż termin wyznaczonego posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym zatwierdzane mają zostać wyniki Banku za dany rok (§19 ust.3 ZUZP). W 2008 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Pekao S.A. odbyło się 23 kwietnia 2008 r., na którym nastąpiło zatwierdzenie wyników Banku Pekao S.A. za 2007 r. a środki funduszu nagród motywacyjnych podzielono w kwietniu 2008 r. Ponadto, należy wskazać, że fundusz nagród motywacyjnych przyznawanych pracownikom Banku Pekao S.A. co roku jest rozdysponowany w pełnej wysokości na zasadach i w terminie wynikającym z ZUZP Banku Pekao S.A.

Dowód: Pismo Pracodawcy skierowane do organizacji związkowych działających w Banku Pekao S.A. z dnia 09 kwietnia 2008 r. wraz z protokołem ze spotkania w sprawie uzgodnienia wysokości środków przeznaczonych w 2008 r. na nagrody motywacyjne oraz ich dystrybucji.

Powyższe okoliczności oraz złożone dowody w sprawie, w sposób jednoznaczny świadczą o tym, iż bonus świąteczny Banku Pekao S.A. i coroczna nagroda świąteczna Banku BPH S.A. to świadczenia różnego rodzaju. Tak też w/w świadczenia związane z pracą traktował pozwany wypłacając zwalniającym się z pracy pracownikom – Panu XXXXXXXXX oraz XXXXXXXXX kwoty po 950,00 zł w listopadzie 2008 r., w tych przypadkach postępując słusznie, albowiem ich indywidualne umowy o pracę zawarte z Bankiem BPH S.A. nie zostały zmienione przez Bank Pekao S.A. w części dotyczącej zmiany warunków wynagradzania.

W przypadku zaś spełnienia przez Powoda kryteriów wymaganych dla tych poszczególnych świadczeń, to zasadnym jest twierdzenie, iż Pozwany winien wypłacić jej bonus świąteczny za rok 2007 w całości oraz nagrodę świąteczną za rok 2008, czego jednak nie uczynił.

Dodatkowo, Powód podnosi, że zarówno Sąd Rejonowy w Giżycku IV Wydział Pracy (I Instancja), jak również Sąd Okręgowy w Olsztynie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (II Instancja) wydały wyroki (sprawa z powództwa Pani XXXXXXXXXX przeciwko Bankowi Pekao S.A. o zapłatę 11/12 bonusa świątecznego Banku Pekao S.A. Za 2007 r. oraz kwoty 950 zł corocznej nagrody świątecznej Banku BPH) korzystne dla byłej pracownicy Banku Pekao S.A. Wyrok II Instancji zapadł we wrześniu 2010 r. i jest już prawomocny. Powyższy wyrok sądowy w opinii Powoda jest dowodem na słuszność podjętej decyzji o dochodzeniu swojego roszczenia w Sądzie.

Dowód: kserokopia uzasadnienia wyroku II instancji Sądu Okręgowego w Olsztynie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Podnosząc ogół naprowadzonych okoliczności wskazać należy, iż niniejszy pozew stał się konieczny, a zgłaszane w nim żądania zasługiwać winny na uwzględnienie.

Równocześnie działając w imieniu Powoda składam wniosek o dołączenie do niniejszego pozwu akt osobowych Powoda znajdujących się w dyspozycji Pozwanego Banku Pekao S.A.

Za powoda: XXXXXXXX

Otrzymują:
2 x adresat,
1 x a/a

Załączniki:

 1. Pełnomocnictwo procesowe,
 2. Potwierdzenie dokonania opłaty pełnomocnictwa,
 3. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy Pracowników Banku Pekao S.A.
 4. Informacja Pracodawcy o zawartych z Powódką umowach o pracę,
 5. Informacja Pana Józefa Wancera, Prezesa Zarządu Banku BPH oraz Pani Katarzyny Niezgody, Wiceprezesa Zarządu Banku BPH S.A. z dnia 04.10.2007 r. kierowana do Zakładowych Organizacji Związkowych działających w Banku BPH S.A. z siedzibą w Krakowie,
 6. Pismo z dnia 04 grudnia 2008 r.,
 7. Pismo z dnia 19 stycznia 2009 r.,
 8. Pismo z dnia 14 lipca 2010 r.,
 9. Pismo z dnia 12 września 2010 r.,
 10. Uchwała Zarządu Banku BPH z dnia 30 października 2003 r.
 11. Regulamin wynagradzania pracowników Banku BPH S.A. wydany Zarządzeniem Prezesa Zarządu Nr ZP/1/2007 z dnia 14 lutego 2007 roku.
 12. Raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej za 11/2008 dot. p. XXXXXXXX oraz świadectwo pracy w/w z dnia 01.12.2008 r.,
 13. Raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej za 11/2008 dot. p. XXXXXXX oraz świadectwo pracy w/w z dnia 01.12.2008 r.,
 14. Pismo Pracodawcy skierowane do organizacji związkowych działających w Banku Pekao S.A. z dnia 09 kwietnia 2008 r. wraz z protokołem ze spotkania w sprawie uzgodnienia wysokości środków przeznaczonych w 2008 r. na nagrody motywacyjne oraz ich dystrybucji.
 15. Kserokopia uzasadnienia wyroku II instancji Sądu Okręgowego w Olsztynie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.