Ulga podatkowa z tytułu składek członkowskich na związek zawodowy

Jeśli jesteś członkiem związku zawodowego możesz skorzystać z ulgi podatkowej z tytułu składek członkowskich i odliczyć od dochodu za 2023 rok aż 840 zł.

Od 1 stycznia 2022 roku w Polsce obowiązuje ulga podatkowa z tytułu składek członkowskich na związki zawodowe. Z ulgi mogą skorzystać wszyscy członkowie związków zawodowych, niezależnie od rodzaju zatrudnienia, czy wysokości wynagrodzenia.

Kwota odliczenia

Kwota odliczenia od dochodu wynosi 840 zł w roku podatkowym. Oznacza to, że jeśli w danym roku podatkowym uiściliśmy składki członkowskie na związek zawodowy w wysokości niższej lub równej 840 zł, to możemy je odliczyć od podstawy opodatkowania. Składki wyższe nie są odliczane a podatnik w deklaracji PIT wpisuje ich maksymalny limit, tj. 840 zł.

Kto może skorzystać z ulgi?

Z ulgi mogą skorzystać wyłącznie osoby będące członkami związku zawodowego. Nie ma znaczenia, czy osoba ta jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, czy umowy o dzieło. Ulga przysługuje również emerytom i rencistom.

Odliczenia mogą dokonać podatnicy opodatkowanych według skali podatkowej (PIT 37, PIT 36) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT 28). Z ulgi nie mogą skorzystać osoby rozliczający się w formie podatku liniowego.

Jakie składki podlegają odliczeniu?

Odliczeniu podlegają składki członkowskie, które są opłacane na rzecz związków zawodowych, zrzeszających pracowników w danym zawodzie, branży lub sektorze gospodarki. Składki te powinny być opłacane w formie pieniężnej.

Aby skorzystać z odliczenia należy posiadać dowody wpłat lub potwierdzenia przelewu składek członkowskich na rzecz związku zawodowego. Na potwierdzeniu muszą widnieć: imię i nazwisko członka związku zawodowego dokonującego wpłaty, nazwa organizacji związkowej, na rzecz której dokonano wpłaty, tytuł i data wpłaty oraz kwota wpłaconych składek. W przypadku kiedy składki członkowskie potrącane są z wynagrodzenia przez pracodawcę kwota przekazanych składek członkowskich znajduje się w formularzu PIT 11.

Nie można odliczyć składek zapłaconych po 31 grudnia danego roku podatkowego, dokonanych jeszcze przed złożeniem rocznego zeznania podatkowego.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Aby skorzystać z ulgi, należy do deklaracji podatkowej PIT 36 lub PIT 37 dołączyć załącznik PIT-O. W załączniku PIT-O należy wpisać w wierszu 8, w komórce 37 rodzaj ulgi (składki członkowskie na rzecz związku zawodowego), a w komórce 38 kwotę składek członkowskich. Kwotę tę należy wykazać na podstawie dowodów wpłaty składek członkowskich lub na podstawie informacji o składkach członkowskich zawartej w formularzu PIT 11. Maksymalna kwota składek jaką można wykazać w rozliczeniu podatkowym to 840 zł.