Urlop okolicznościowy

Pracownik, który ze względu na ważne wydarzenia w życiu nie ma możliwości stawienia się w pracy, może wnioskować o dzień wolny na tę okoliczność, niewliczający się do puli urlopu wypoczynkowego.

Pracownik, który ze względu na ważne wydarzenia w życiu nie ma możliwości stawienia się w pracy, może wnioskować o dzień wolny na tę okoliczność, niewliczający się do puli urlopu wypoczynkowego. Jest to urlop okolicznościowy, przysługujący pracownikowi w określonych sytuacjach życiowych, jeśli tylko zwróci się do pracodawcy z odpowiednim wnioskiem.

Pracodawca po otrzymaniu wniosku ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu okolicznościowego, ale jednocześnie nie może go udzielić z własnej inicjatywy.

Z urlopu okolicznościowego pracownik nie musi korzystać od razu w dniu wystąpienia danego wydarzenia, czyli np. w dniu ślubu. Warunkiem jest, aby czas ten był powiązany z danym wydarzeniem, np. z przygotowaniami do ślubu, z przywiezieniem dziecka ze szpitala do domu, z załatwieniem formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego itp.

Jeśli pracownikowi przysługuje 2 dni urlopu okolicznościowego, nie musi on wykorzystywać ich dzień po dniu – można wnioskować o przydzielenie należnych dni razem lub osobno.

Za okres zwolnienia od pracy w związku z ważnymi okolicznościami rodzinnymi pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Jeśli pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu okolicznościowego, to nie nabywa prawa do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Podstawa prawna

Zasady przyznawania urlopu okolicznościowego nie są zawarte w Kodeksie Pracy, ale w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Kiedy przysługuje 2 dni urlopu?

Pracownik może skorzystać z urlopu okolicznościowego w wymiarze dwóch dni w związku z:

  • własnym ślubem
  • narodzinami dziecka
  • zgonem i pogrzebem: małżonka, dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy

Kiedy przysługuje 1 dzień urlopu?

Pracownik może skorzystać z urlopu okolicznościowego w wymiarze jednego dnia w związku z:

  • ślubem dziecka
  • zgonem i pogrzebem: siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby, którą utrzymuje lub którą się bezpośrednio opiekuje

Jak udokumentować uprawnienie do urlopu okolicznościowego?

Dokumentami uprawniającymi do urlopu okolicznościowego są:

  • odpis skróconego aktu urodzenia dziecka
  • odpis aktu małżeństwa
  • odpis aktu zgonu