Walne zgromadzenie Akcjonariuszy Banku BPH S.A.

W Walnym Zebraniu Akcjonariuszy Banku BPH S.A., które odbyło się w dniu 28 maja 2014 r., uczestniczyła Przewodnicząca „Dialog 2005” – Alicja Jędrych.

Poniżej publikujemy treść wystąpienia Pani Przewodniczącej.


Zasady „Fair Play” w Banku BPH S.A.

Zwolnienia grupowe pracowników BPH S.A. to destabilizacja zatrudnienia.

Zwolniono z pracy:

  • 488 osób – od kwietnia do lipca 2009 r.,
  • 440 osób – od czerwca do listopada 2009 r.,
  • 1.472 osób – od maja 2010 do 31 grudnia 2011 r.,
  • 600 osób – od 08 maja 2012 r. do 30 listopada 2012 r.

W 2013 oraz 2014 nie zrezygnowano ze zwolnień grupowych, znajdują zastosowanie w trybie indywidualnym.

Zwolnienia trwają permanentnie od kilku lat, skala zwolnień od 2009 r. ogromna tj. ponad 3.000 osób.

Wymiana pracowników „starych” na nowych, zatrudnianie na umowach „śmieciowych” tj. na czas określony z możliwością wypowiedzenia stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem bez podania przyczyny.

W 2012 r. podczas rokowań nad przedmiotem tzw. zwolnień grupowych Bank BPH S.A. poinformował związki zawodowe o zamiarze dokonania zwolnień do 600 osób i równocześnie o zamiarze zatrudnienia do 700 osób. Od tamtego czasu Bank BPH S.A. z nowozatrudnionymi pracownikami zawiera umowy na czas określony (dwa lata, rok) z możliwością rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem – z czego często korzysta. W kwestii okresu wypowiedzenia, wskazać należy na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 13 marca 2014 r. (C-38/13), zgodnie z którym „nie ma uzasadnienia stosowanie do wszystkich umów o pracę zawartych na czas określony, mających trwać dłużej niż sześć miesięcy, sztywnego dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, niezależnego od zakładowego stażu pracy. Szczególnie, że staż ten ma zasadnicze znaczenie przy ustalaniu okresu wypowiedzenia angaży bezterminowych. Obie te kategorie pracowników znajdują się natomiast w porównywalnej sytuacji”. Powyższe oznacza, że art. 33 kodeksu pracy, dotyczący okresu wypowiedzenia umów terminowych, jest niezgody z prawem unijnym. Zastosowanie zatem przez pozwanego różnych długości okresów wypowiedzenia stanowiło odmienne traktowanie w kontekście warunków zatrudnienia. Obawiam się, że w materii sposobu zatrudniania mogło też dojść do naruszenia art. 8. Kodeksu pracy:

Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

Bank BPH S.A. bezrefleksyjnie pozbył się dużej grupy doświadczonych w pracy ludzi, w większości przypadków po prostu wymieniając pracowników „starych” na „nowych”. Tym sposobem pozbawiono młodych ludzi wsparcia w praktycznym wykonywaniu obowiązków, które zawsze wcześniej otrzymywali os osób z dłuższym stażem. Brak stabilizacji w zatrudnieniu nie przyczyni się do wydajności pracy, do zwiększenia wyników Banku.

Pracowników Oddziałów Banku BPH S.A. osadzono w roli akwizytorów, od których w sposób bezwzględny egzekwuje się realizację narzuconych planów, oczekując realizacji sprzedaży w 100%. Za brak realizacji zadań Bank zwalnia z pracy. Presja sprzedażowa powoduje, że pracownicy chcąc sprostać oczekiwaniom pracodawcy oraz w trosce o dalsze zatrudnienie angażują w sprzedaż swoich bliskich i znajomych. Za tzw. krótką sprzedaż są karani a nawet zwalniani z pracy.

Od 2013 r. do chwili obecnej z miesiąca na miesiąc zwiększane są zadania sprzedażowe. W stosunku r/r odnotowujemy przyrost zadań na niektórych produktach o ponad 100%. Dla takich działań nie ma żadnego uzasadnienia, albowiem sytuacja ekonomiczna klientów nie uległa znaczącej poprawie. Częste awarie systemów IT powodują niezadowolenie klientów, poważne utrudnienia w pracy. Bank stawia pracownikom wysokie wymagania sprzedażowe nie zapewniając przy tym sprawności narzędzi pracy. Podwyższanie zadań w takiej skali budzi powszechne i uzasadnione niezadowolenie pracowników. Bank przy dystrybucji zadań nie uwzględnia nieobecności w pracy (urlopy, zwolnienia chorobowe), podział zadań na poszczególne Oddziały Banku budzi szereg zastrzeżeń, ale nie są one brane pod uwagę.

Ocena pracownicza jest bardzo ważna dla pracowników – od tego zależy dalsze zatrudnienie, podwyżka. Bank nie przewiduje procedury odwoławczej. W praktyce lokalni przełożeni otrzymali kompetencje „Sądu Najwyższego”. Takie rozwiązanie w demokratycznym państwie nie powinno mieć miejsca.

Obecnie zapadła decyzja o przeniesieniu części zakładu pracy (DIT) na nowego pracodawcę tj. spółkę z o.o. GECCSEL. W opinii Banku firma zewnętrzna ma być panaceum na obecnie występujące trudności i awarie systemów IT. Związkowcy żądają gwarancji zatrudnienia dla przejmowanych pracowników na okres nie niższy niż 5 lat oraz stosowania osłon socjalnych na dotychczasowym poziomie w przypadku likwidacji stanowisk pracy w spółce GECCSEL.

Czy Bank BPH S.A. wywiąże się z zasad odpowiedzialności społecznej oraz fair play?

Alicja Jędrych
Akcjonariusz