Wystąpienie „Dialog 2005” na posiedzeniu FECEC w Hamburgu

Przejęcie BNP Paribas Bank Polska S.A. przez BGŻ S.A.

Dnia 30 kwietnia 2015 r. nastąpiło przejęcie BNP Paribas Bank Polska S.A. przez BGŻ S.A. W dniu połączenia, Bank BGŻ przejął wszelkie prawa i obowiązki Banku BNPP. Wraz z majątkiem BNPP Bank Polska S.A. na nowy Bank przeniesiono min. zasoby ludzkie oraz pożyczki podporządkowane, które BNP Paribas S.A. udzielił BNPP Bank Polska S.A. w listopadzie 2012r. tj. 60.000.000 CHF oraz 60.000.000 EUR.

W ekonomicznym uzasadnieniu połączenia banków napisano, że połączenie spowoduje powstanie siódmego co do wielkości banku w Polsce pod względem aktywów. W dokumencie o połączeniu czytamy min.: „Celem połączenia jest utrzymanie mocnych stron obu banków i ich wiedzy eksperckiej, jak również dalsza budowa w pełni rozwiniętego uniwersalnego banku z odpowiednio zrównoważonym podziałem działalności na bankowość detaliczną i korporacyjną. W wyniku połączenia, połączony bank będzie dysponował rozbudowaną ogólnokrajową siecią oddziałów, silnie obecną w średnich oraz małych miastach, a także w większych miastach oraz platformę internetową”.

„Dialog 2005” uważa, że połączenie obu banków może być korzystne dla inwestora i rynku polskiego, pod warunkiem, że wykorzystane zostaną zasoby ludzkie obu banków i ich dotychczasowe doświadczenie. Bank BNPP miał duże doświadczenie w obsłudze globalnej sieci korporacyjnej oraz w obsłudze polskich spółek i przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji. Zaś BGŻ specjalizowało się głównie w obsłudze gospodarstw rolnych a także przemysłu okołorolniczego. Obydwa Banki świadczyły też usługi na rzecz klientów detalicznych. Połączenie obu banków powinno stworzyć bank obsługujący pełny segment klientów w całej Polsce, w tym w miastach i miasteczkach gdzie nie ma dużej ilości banków, gdzie klienci nie mają dostępu do różnorodnych usług bankowych. Ważnym elementem działalności Banku BGŻ BNP Paribas S.A. powinna być obsługa przedsiębiorstw okołorolnych. Finansowanie rolnictwa powinno być kontynuowane i rozwijane. Aby obniżyć ryzyko działalności w segmencie finansowania rolnictwa należy odpowiednio ubezpieczyć bank oraz klientów.

„Dialog 2005” pozytywnie oceniał francuskiego inwestora strategicznego, albowiem liczyliśmy na dialog społeczny na wysokim poziomie, liczyliśmy że biznes bankowy będzie się rozwijał z korzyścią dla polskiej gospodarki, inwestora i pracowników. Polscy pracownicy są dobrze wykształceni, z dobrym doświadczeniem zawodowym, zaangażowani w pracę. Nic nie stało na przeszkodzie, aby dobre, francuskie wzorce zostały implementowane do Polski.

Tymczasem spotkaliśmy się z dużym oporem co do możliwości wdrożenia w Polsce Europejskiej Karty Społecznej Zarządzanie Zatrudnieniem. Zwolnienia grupowe dotyczące ok. 1.800 (do 30 kwietnia 2017 r.) osób nie zostały poprzedzone powszechnym programem odejść dobrowolnych. Odejściami dobrowolnymi została objęta jedynie grupa pracowników w wieku: 50+ kobiety, mężczyźni 55+ oraz osoby w wieku chronionym prawnie przed zwolnieniem z pracy tj. będący 4 lata przed emeryturą. Zatem nie wypełniono postanowień zawartych w Europejskiej Karcie, dopuszczono się dyskryminacji pozostałych pracowników, nieobjętych programem odejść dobrowolnych, a także w łatwy sposób Bank pozbywa się osób starszych.

W treść Porozumienia dotyczącego zwolnień grupowych nie wpisano poszczególnych grup zawodowych/stanowisk pracy oraz okresów, w których nastąpią zwolnienia z danych stanowisk pracy. W konsekwencji, pracownicy niepewni jutra w banku, szukają pracy na zewnątrz, zwalniają się sami, co wpływa na destabilizację zatrudnienia.

Protestowaliśmy w trakcie rokowań w sprawie zwolnień grupowych, albowiem nie zgadzamy się na dyskryminację pracowników. Protestowaliśmy, albowiem nie zgadzamy się na traktowanie strony społecznej z pozycji siły. Pełny projekt Porozumienia przedstawiono nam w dniu 03 marca 2015r. o godz. 22:00, następnie poprawiony projekt o godz. 2:00 w nocy. Rano, pracodawca oczekiwał, aby Porozumienie zostało podpisane. Inne związki zawodowe podpisały, my nie.

Z BNP Paribas Bank Polska S.A. współpracowały placówki partnerskie. Były one tworzone przez byłych pracowników BNPP, często stały się przedsięwzięciami rodzinnymi. Dwunastu Partnerów starało się o przedłużenie umowy i nawiązanie dalszej współpracy z BGŻ BNP Paribas S.A. Niestety, Zarząd BNPP nie chciał z nimi rozmawiać, pomimo, że wcześniej byli zapewniani o kontynuowaniu współpracy. Oddziały Partnerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. były dobrze zarządzane i dochodowe, przez lata wypracowały zyski, zaufanie klientów, budowały markę. Dzisiaj dorobek Partnerów przejmuje Bank BGŻ BNP Paribas tj. wciela do swojej sieci placówki partnerskie. W piśmie do „Dialog 2005” Partnerzy piszą: „czujemy się oszukani i wykorzystani przez instytucję zaufania publicznego”, „na spotkaniach z Radą Partnerów byliśmy zapewniani o zielonym świetle dla naszej sieci”. „Dialog 2005” wystosował pismo w tej sprawie do Prezesa Józefa Wancera, prosiliśmy o spotkanie z nami i ludźmi prowadzącymi placówki partnerskie, ale nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Z tego co nam wiadomo, pokrzywdzeni przez bank Partnerzy oddali sprawy do sądu i będą domagali się od banku odszkodowań. My nie rozumiemy, że bank ignoruje tych, którzy wypracowywali zyski dla BNP Paribas i naraża się na płacenie odszkodowań.

Piszemy o zdarzeniach z marca i kwietnia bieżącego roku dlatego, że wówczas interweniowaliśmy do Zarządu we Francji i z tego powodu do dzisiaj odczuwamy działania odwetowe. Już na początku maja, kilka dni po przejęciu Banku BNPP Bank Polska S.A. przez BGŻ S.A., zwolniono z pracy pięć osób, które były chronione prawem przed zwolnieniem, następnie zwolniono kolejną osobę – Społecznego Inspektora Pracy. Odmówiono nam uczestnictwa w rokowaniach nad nowymi systemami premiowania pracowników. Nie zaproszono nas na negocjacje w sprawie dodatku pieniężnego dla pracowników przyznawanego na dojazdy do pracy. Jako przyczynę odmowy naszego uczestnictwa w rokowaniach podano, że powinniśmy BGŻ BNP Paribas przekazać uchwałę Zarządu Dialog 2005 o rozpoczęciu działalności w nowym banku. „Dialog 2005” nie miał obowiązku zgłaszania swojej działalności. Bank BGŻ wspólnie z Bankiem BNP Paribas S.A. prowadził z nami rokowania nad przedmiotem zwolnień grupowych, które miały nastąpić w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. To jest dowód na to, że jeszcze przed połączeniem banków Prezesi – Józef Wancer (BGŻ) oraz Frederic Amoudru nie mieli wątpliwości, że „Dialog 2005” w nowym banku będzie miał swoich członków i będzie kontynuował swoją działalność. Wynajęliśmy kancelarię prawną, która w naszym imieniu prowadzi korespondencję z Bankiem. We wrześniu doszło do spotkania, na którym przedstawili nam opinię prawnika zewnętrznego z której wynikało, że Zarząd „Dialog 2005” powinien podjąć uchwałę o rozpoczęciu działalności w BGŻ BNP Paribas. Należy zaznaczyć, że prawnik, który wydał taką opinię nie miał informacji od BGŻ BNPP o naszym uczestnictwie w rokowaniach przed połączeniem banków, nie miał informacji, że cały czas prowadziliśmy korespondencję z bankiem BGŻ BNP Paribas w różnych sprawach, nie poinformowano tego prawnika, że cały czas potrącają składki członkowskie na rzecz naszego związku. Zatem prawnik wynajęty przez bank wydał opinię na podstawie niepełnej informacji o stanie faktycznym. Dialog 2005 cały czas postuluje o zakończenie sporów, ale bez skutku. Obecnie mamy sześć spraw w sądzie pracy oraz sprawę w prokuraturze przeciwko BGŻ BNP Paribas S.A. – za łamanie przepisów prawa i utrudnianie pracy związkom zawodowym.

Od niedawna jesteśmy jednak zapraszani na spotkania w Banku. Kancelaria prawna, której powierzyliśmy korespondencję z BGŻ BNPP przesłała do Banku fragment strategii „Dialog 2005” przyjętej przez Ogólne Zebranie Delegatów Związku, w której napisano, że będziemy kontynuować i rozwijać działalność w banku po połączeniu. Ujawnienie treści naszej strategii spowodowało, że możemy działać w BGŻ BNPP. Wywołanie konfliktu ze związkiem na tle „konieczności” ujawniania naszych uchwał i postanowień jest niezrozumiałe i wręcz niepoważne, ale na tyle skuteczne, aby zatruć nam życie i utrudniać prowadzenie działalności w BGŻ BNP Paribas.

„Dialog 2005” zwraca szczególną uwagę na sposób prowadzenia biznesu, bo od tego zależy sytuacja pracowników.

Zwracamy uwagę także na wyniki finansowe firmy, bo od tego zależą miejsca pracy.

BGŻ za 2014 r. osiągnął zysk netto – 138.031.000 PLN (ok. 32, 8 mln EUR)
BNP Paribas Bank Polska S.A. za 2014 r. osiągnął zysk netto – 103.176.000 PLN (ok. 24,6 mln EUR)
Bank BGŻ BNP Paribas za trzy kwartały 2015 r. (od 01.01.2015 r. do 30.09.2015 r. osiągnął zysk netto w wysokości 58.219.000 PLN (ok. 13,8 mln EUR). Wyniki BGŻ BNP Paribas S.A. są na niepokojąco niskim poziomie.

W dniu 31.08.2015r. w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. zakończyli pracę: Prezes Zarządu Józef Wancer oraz Wiceprezes Wojciech Sass, dwie kluczowe osoby z Zarządu Banku, które przygotowywały połączenie banków. Zastanawiające, czy w trakcie fuzji sami odeszli, czy musieli odejść. Od 01.09.2015r. na stanowisko Prezesa Zarządu został powołany Pan Tomasz Bogus, wcześniej zarządzał w Polsce Bankiem Pocztowym. Trudne zadanie przed nowym Prezesem, życzymy mu sukcesu. Obecnie, Zarząd BGŻ BNP Paribas liczy 11 osób, mamy nadzieję, że opanują problemy związane z łączeniem firm.

Pracownicy zgłaszają nam, że w Banku panuje chaos, że połączenie banków jest źle przygotowane, że zwalniają i równocześnie przyjmują ludzi do pracy (na portalu zewnętrznym pracuj.pl BGŻ BNP Paribas zamieszcza dużo ofert pracy na terenie całej Polski). Trudno odnieść się do sytuacji, albowiem w trakcie rozmów dotyczących połączenia banków nie udzielono nam wyczerpujących informacji na temat planu reorganizacji.

Odbyło się spotkanie związków zawodowych z Prezesem Tomaszem Bogusem. Dialog 2005 prosił Prezesa o cykliczne spotkania w sprawach bieżących, ale Prezes nie jest zainteresowany współpracą. Obiecał stronie związkowej jedynie dwa spotkania w ciągu roku. Sprawy bieżące mamy zgłaszać Dyrektorowi ds. relacji pracowniczych, który od dwóch miesięcy jest zatrudniony w Banku.

Dnia 07.10.2015 r. BGŻ BNP Paribas S.A. kupuje 100% akcji Sygma Bank Polska S.A. od francuskiego Sygma Banque S.A. oraz 100% akcji Laser Services Polska S.A. od francuskiego Sygma Banque S.A. Czyli przed nami kolejne połączenie klientów, pracowników i systemów informatycznych do BGŻ BNP Paribas.

W nawiązaniu do sytuacji z dnia 13 listopada 2015 r. – jesteśmy przerażeni tym co się stało w Paryżu! Zapewniamy, że jesteśmy z Wami i stoimy na stanowisku, że Francja jest silniejsza od terrorystów, Francja sobie poradzi. Nie mniej jednak niepokoi terroryzm, który szerzy się w różnych miejscach na świecie i nie od dzisiaj mamy z nim do czynienia. Naszym zdaniem, politycy zamiast gadać o terroryzmie powinni zjednoczyć siły i współdziałać na wszelkich płaszczyznach, aby zwalczać terroryzm w każdym czasie, nie tylko w okolicznościach, kiedy giną niewinni ludzie.

Serdecznie zapraszamy do Polski na wiosnę w 2016 r.

Życzymy owocnych obrad, życzymy wszystkiego dobrego.

w imieniu Zarządu „Dialog 2005”
Przewodnicząca Alicja Jędrych