Wzywamy Bank Pekao S.A. do negocjacji warunków zatrudnienia byłych pracowników Idea Bank S.A.

W ślad za otrzymanym w dniu 31 grudnia 2020 r. „Zawiadomieniu o przejściu Zakładu Pracy”, dotyczącym przejścia wydzielonej części Idea Bank S.A. w struktury Banku Pekao S.A. „Dialog 2005” przesłał do Zarządu Pekao S.A. pismo (treść poniżej) z wezwaniem do niezwłocznego przystąpienia do rozmów mających na celu ustalenie warunków zatrudnienia pracowników Idea Bank S.A. w Banku Pekao S.A. oraz skutków dotyczących stanu zatrudnienia ogółem w Banku Pekao S.A. po przejęciu pracowników z Idea Bank S.A.


Oświęcim, dnia 05 stycznia 2021 r.

Sz. P. Leszek Skiba p.o. Prezesa Zarządu Banku Pekao S.A.

Sz. P. Zbigniew Chmiel Dyrektor Pionu HR w Banku Pekao S.A.

Sz. P. Anna Przyłucka-Nikonowicz Dyrektor Biura Partnerów HR Centrali i Relacji Pracowniczych w Banku Pekao S.A.

5/Pekao/2021

Szanowny Panie Prezesie, Szanowni Państwo

W nawiązaniu do pisma Pracodawcy z dnia 31 grudnia 2020 r. przekazanego organizacjom związkowym oraz Pracownikom Banku Pekao S.A. pt. „Zawiadomienie o przejściu Zakładu Pracy”, dotyczącego przejęcia wydzielonej części Idea Bank S.A. w struktury Banku Pekao S.A. decyzją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 30 grudnia 2020 r. informujemy, że przesyłając przedmiotowe Zawiadomienie w ostatnim dniu roku 2020 naruszono normy współżycia społecznego, które przecież mają niebagatelny wpływ na kształtowanie stosunków społecznych. Co do zasady przekazywanie informacji brzemiennych w skutkach, budzących ludzki lęk i niepokój, w okolicach świąt religijnych czy państwowych, to brak poszanowania tradycji oraz prawa do przeżycia tych dni w spokoju psychicznym i radości. Tym razem pracownikom jednego i drugiego Banku zburzono radość z powitania Nowego Roku.

Rzecznik BFG, Pan Filip Dutkowski poinformował media, że „BFG kierując zapytania ofertowe do banków krajowych wziął pod uwagę ich pozycję kapitałową. Lista banków adresatów pytania była uzgodniona z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego. Pytanie skierowane zostało do 6 największych banków krajowych. Na pytanie pozytywnie odpowiedział Pekao S.A.” BFG kierował ofertę przejęcia Idea Banku w połowie 2020 r., zatem Bank Pekao S.A. co najmniej od kilku miesięcy był zaangażowany w przejęcie tego Banku, negocjował warunki przejęcia, w tym rekompensatę z tytułu różnicy między wartością przejmowanych zobowiązań i wartością przejmowanych praw majątkowych tego Banku. Zatem był czas na zastanowienie się nad możliwościami zagospodarowania przejmowanych pracowników w strukturach Banku Pekao S.A. Oczekujemy zatem na dobrą i odpowiedzialną ofertę dalszego zatrudniania tych pracowników i nie zwalnianie ich z pracy w trudnym okresie pandemii.

Przejęcie wydzielonej części Idea Bank S.A. odbyło się bez zgody właścicieli Idea Bank S.A., jedynie decyzją administracyjną BFG, zatem na Banku Pekao S.A. ciąży ogromna odpowiedzialność za przejętych pracowników, w szczególności dlatego, że takie przejście oznacza zastosowanie art. 123. ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (z późniejszymi zmianami), czyli wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania podmiotu restrukturyzowanego ze stosunku pracy.

W świetle powyższego wnosimy o niezwłoczne przystąpienie do rozmów w celu ustalenia warunków zatrudniania pracowników Idea Bank S.A. w Banku Pekao S.A. oraz skutków dotyczących stanu zatrudnienia ogółem w Banku Pekao S.A. po przejęciu pracowników z Idea Bank S.A., albowiem ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym nie ogranicza nas w uprawnieniach dotyczących negocjowania zasad zatrudniania tych pracowników, być może będzie potrzeba ustalenia okresu przejściowego dla przejmowanych pracowników.
Przypominamy, że w Banku Pekao S.A. część ludzi pracuje na umowach o pracę zwanych „kontraktami menedżerskimi”, zatem istnieje obawa, że warunki zatrudnienia części pracowników Idea Bank S.A. zmienią się w sposób diametralny i będą zmieniane na podstawie porozumień stron lub wypowiedzeń dotychczasowych umów o pracę, inicjowanych przez Bank Pekao S.A. Przewidujemy zatem skutki prawne dla przejętych pracowników, w przeciwieństwie do informacji zawartej w przedmiotowym Zawiadomieniu, że skutków prawnych Bank nie przewiduje.

W zawiadomieniu o przejściu zakładu pracy poinformowano także, że Bank nie przewiduje, aby przejście wywołało jakiekolwiek skutki ekonomiczne dla dotychczasowych pracowników. Tutaj rodzi się wątpliwość, albowiem sytuacja ekonomiczna pracowników to nic innego, jak utrzymanie zatrudnienia, warunki zatrudniania, m.in. warunki płacowe w tym premiowe. Tych nie znamy, zatem prosimy o przesłanie stronie związkowej informacji o minimalnych i maksymalnych stawkach wynagrodzenia zasadniczego występującego na poszczególnych stanowiskach w Idea Bank S.A. Wnosimy także o przesłanie regulaminów premiowania pracowników Idea Bank S.A., aby porównać je z zasadami premiowania pracowników Pekao S.A. Wnosimy o utrzymanie miejsc pracy po przejęciu pracowników z Idea Bank S.A.

Nie znamy też skutków ekonomicznych dla Banku Pekao S.A., a te mogą mieć przełożenie na ogólną sytuację Pracowników Pekao S.A. po przejściu części Idea Bank S.A. do Banku Pekao S.A., albowiem jak Podał BFG, decyzja o przejściu była konieczna ze względu na realną perspektywę upadłości tego Banku. W naszej ocenie tzw. rekompensata w wys. 193 mln zł nie pokryje wszystkich ryzyk związanych z tym przejściem. Zapewne wiedzieli o tym trzej Wiceprezesi Zarządu Banku Pekao S.A. decydując się na ustąpienie z Zarządu Banku – Pan Marek Tomczuk w dniu 21 grudnia 2020 r. (tj. w dniu, kiedy Bank Pekao S.A. złożył BGF ofertę wiążącą na przejęcie zobowiązań oraz przedsiębiorstwa o nazwie Idea Bank S.A). oraz Panowie Tomasz Styczyński i Grzegorz Olszewski ( tj. w dniu ogłoszenia przez BFG informacji o przyjęciu oferty wiążącej Banku Pekao S.A.).
Taka sytuacja rodzi wiele wątpliwości natury ekonomicznej związanej z opłacalnością tego przejęcia. Wnosimy zatem o przedstawienie planowanych zysków dla Banku Pekao S.A. wynikających z przejęcia Idea Banku. Wnosimy także o przekazanie ryzyk i ewentualnych strat związanych z przejściem części Idea Banku w struktury Banku Pekao S.A. w tym wizerunkowych, związanych z opinią publiczną o decyzji politycznej dotyczącej użycia instrumentu przymusowej restrukturyzacji Idea Banku.

Duży niepokój budzą zapisy zawarte w Zawiadomieniu, dotyczące zamierzonych działań dotyczących warunków zatrudnienia, albowiem Bank Pekao S.A. zamierza wprowadzać zmiany warunków zatrudnienia w trybie indywidualnym, co jest sprzeczne z art. 261 ust.3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (z późniejszymi zmianami). Podkreślamy, że zamiar dokonywania zmian warunków zatrudnienia został już opublikowany w Zawiadomieniu o przejściu zakładu pracy z dnia 31 grudnia 2020 r. , czyli planowanie zmian już ma miejsce.

Dziękujemy za zorganizowanie telekonferencji na tematy związane z przedmiotowym przejściem Idea Banku w struktury Banku Pekao S.A., mamy nadzieję, że planowana dyskusja będzie stanowiła wstęp do poważnych rozmów na temat sytuacji Banku Pekao S.A. i ustalenia warunków zatrudniania pracowników po przejęciu.

Z poważaniem

Alicja Jędrych
Przewodnicząca organizacji związkowej „Dialog 2005”

Otrzymują: organizacje związkowe działające w Banku Pekao S.A.


Zawiadomienie o przejściu zakładu pracy Idea Bank S.A. na Pekao S.A. dostępne jest w „Strefie Członkowskiej” dla Członków Związku pracujących w Pekao S.A.