Zebranie Komitetu Sterującego FECEC

W dniu 22 listopada, w Saint Malo (Bretania, Francja) odbyło się kolejne zebranie Komitetu Sterującego FECEC (Federacji Europejskiej Związków Zawodowych Sektora Finansowego), do której należymy. W tym dniu odbyło się również zebranie sprawozdawczo–wyborcze FECEC, podczas którego dokonano wyboru składu delegacji Zebrania Generalnego, składu Komitetu Sterującego, a także Zarządu FECEC oraz Komisji Rewizyjnej, na czteroletnią kadencję.

Podczas zebrania nasz Związek reprezentowały: Anna Oprocha-Piech i Joanna Pillet.

Poniżej przedstawiamy wyniki wyborów:

 • Alicja Jędrych, Anna Oprocha-Piech i Beata Pustówka są delegatami na Zebranie Generalne FECEC
 • Alicja Jędrych i Anna Oprocha-Piech wchodzą w skład Komitetu Sterującego FECEC

Skład nowych władz FECEC przedstawia się następująco:

 • Maxime Legrand- Prezydent
 • Angel Bartolomé i Paulo Marcos – Vice-Prezydenci
 • Eva Cozar- Sekretarz Generalny
 • Yves Guérif – Zastępca Sekretarza Generalnego ds. komunikacji
 • Pierre Pirson – Zastępca Sekretarza Generalnego ds. komunikacji
 • Yvon Le Goffic – Skarbnik
 • Pier Paolo Pancaldi- Zastępca Skarbnika
 • Ruggero Montini i Xavier Prévost – Komisja Rewizyjna

Dotychczasowy Prezydent Federacji Jean-Marc Gueguen został nominowany na Prezydenta Honorowego.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów.

Poniżej znajduje się sprawozdanie z działalności „Dialog 2005” przedstawiające podczas zebrania Komitetu Sterującego FECEC.

Związek Zawodowy „Dialog 2005” rozwija się dynamicznie, mamy swoich członków w kilkunastu bankach i instytucjach finansowych, a w dziewięciu spółkach prowadzimy aktywną działalność. Poniżej sprawozdanie z kilku, najważniejszych dla nas bankach.


Santander Consumer Bank S.A.

W ostatnim czasie rozszerzyliśmy swoją działalność o kolejny Bank – Santander Consumer Bank S.A., który jest członkiem grupy Santander w Polsce. Pracownicy tego Banku zwrócili się do nas z prośbą o wsparcie w negocjacjach z pracodawcą. W tym Banku planowane są zwolnienia kilkuset pracowników. Naszą rolą jest wynegocjowanie jak najbardziej korzystnych warunków odszkodowań dla ludzi. Niestety w chwili obecnej bardzo się różnimy w podejściu do zwalnianych pracowników. Oczekujemy, że pracodawca zaproponuje warunki nie gorsze niż wynegocjowane przez nas w Santander Bank Polska S.A. Pracodawca proponuje obecnie odszkodowania na poziomie bardzo niskim, około trzy i pół tysiąca euro dla pracowników z 10-letnim stażem pracy w tej firmie. Tak niskie propozycje finansowe ze strony Zarządu Santander Consumer Bank odbieramy jako brak odpowiedzialności społecznej.


BNP Paribas Bank Polska S.A.

Program Dobrowolnych Odejść

Podczas trwających zwolnień grupowych, w czerwcu 2019 r., Bank zdecydował się ponownie uruchomić Program Dobrowolnych Odejść dla kobiet w wieku ponad 50 lat i mężczyzn w wieku ponad 55 lat. Natychmiast zawnioskowaliśmy o przesunięcie daty granicznej nabycia uprawnień do tego programu o 6 miesięcy na korzyść pracowników. Takie rozwiązanie spowodowałoby zwiększenie grupy uprawnionych pracowników. Bank podlega ciągłym zmianom organizacyjnym, co pociąga za sobą zwiększony wysiłek pracowników. Grupa pracowników o długim stażu pracy, będących w wieku powyżej 50 lat szczególnie dotkliwie odczuwa zmiany przeprowadzane przez Bank. Wielu pracowników skarży się do nas, że nie mają już siły i zdrowia, aby sprostać nakładanym na nich obowiązkom, aby sprostać wyzwaniom, które przynosi restrukturyzacja. Niestety nasza propozycja nie spotkała się z akceptacją Zarządu Banku, nie podpisaliśmy więc projektu Pracodawcy.

Spór zbiorowy o warunki premiowania w Pionie Sprzedaży Automotive PF

Związek Zawodowy „Dialog 2005” w dniu 26 czerwca 2019 r. wszczął spór zbiorowy z powodu pogorszenia warunków płacowych tj. pogorszenia zasad premiowania Pracowników Pionu Sieci Sprzedaży Automotive PF.

Przedmiotem rokowań były żądania o następującej treści:

 1. Pozostawienie w niezmienionym zakresie dotychczasowych zasad premiowania obowiązujących do końca kwietnia 2019 r. lub alternatywnie pkt 2.
 2. Podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych do poziomu rekompensującego utraconą premię.

Pracodawca podjął rokowania dopiero na skutek dwukrotnej interwencji pisemnej naszego Związku. Podczas rokowań strona społeczna wykazała na konkretnych przykładach liczbowych pogorszenie warunków premiowania. Za wykonanie analogicznej sprzedaży doradcy mobilni otrzymają niższe wynagrodzenie premiowe. Wynika ono z zaniżonej punktacji za sprzedaż, szczególnie w przypadku sprzedaży leasingu. Chcąc osiągnąć premię na niezmienionym poziomie, pracownik musi zrealizować większą ilość zadań, tym samym zwiększyć ilość pracy. Dodatkowo, poprzez ustalenie poziomu sprzedaży minimalnej uprawniającej do otrzymania premii na wysokim poziomie (obecnie 80% realizacji planu, docelowo 85% realizacji planu), Bank zwiększył ryzyko dla pracownika nieotrzymania premii, co przy bardzo niskich wynagrodzeniach zasadniczych doradców oznacza pozbawienie pracownika znaczącej części wynagrodzenia. Dotychczasowe rokowania nie przyniosły rozwiązania sporu i nie osiągnięto porozumienia.

Ponieważ Związek Zawodowy „Dialog 2005” w całości podtrzymuje swoje stanowisko, spór będzie dalej prowadzony z udziałem mediatora.

Przejęcie Pracowników Spółki BNP Paribas Financial Services przez BNP Paribas Bank Polska S.A.

„Dialog 2005” jako jedyny związek zawodowy wykazał troskę o warunki przejęcia pracowników BNP Paribas Financial Services. Podejmowaliśmy kilka razy interwencje na piśmie, wzywaliśmy Pracodawcę do wypełnienia przepisów prawa. W końcu doprowadziliśmy do spotkania z Pracodawcą. Zaproponowaliśmy treść porozumienia pomiędzy Bankiem, a organizacjami związkowymi, dotyczącego warunków przejęcia Pracowników BNP Paribas Financial Services. Jednak porozumienie nie weszło w życie w dniem przejęcia to jest 01 października 2019 r. Efektem naszych interwencji było kolejne spotkanie w dniu 23 października 2019 r., tym razem z udziałem trzech innych organizacji związkowych działających w Banku. Związkowcy obecni na spotkaniu nie wykazali większego zainteresowania losem przejmowanych pracowników, pomimo istotnych różnic w zasadach wynagradzania. Zaproponowane przez Bank podwyżki wynagrodzenia zasadniczego nie rekompensują ludziom utraconej premii. Zaproponowaliśmy Bankowi wprowadzenie półrocznego okresu przejściowego, który pozwoli wyrównać różnice w wynagrodzeniach, zarówno zasadniczych, jak i premiach. Obecnie czekamy na decyzję Banku w tej sprawie.


Alior Bank S.A.

W dniu 25.06.2019 r. „Dialog 2005” wraz z trzema innymi związkami zawodowymi działającymi w Alior Bank S.A. zgłosił spór zbiorowy z żądaniami w zakresie:

 • ustalenia płacy minimalnej w banku na poziomie 4.000 zł (940 euro)
 • podwyżki wynagrodzeń o kwotę 500 zł (117 euro) dla wszystkich pracowników zatrudnionych w banku na umowach o pracę
 • ustalenia wysokości premii pracownika proporcjonalnie do poziomu realizacji jego celów premiowych, tj. bez stosowania minimalnych progów wejścia w premiowanie
 • ustalenia wysokości odpraw z tytułu zwolnień indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników według zasad obowiązujących w trakcie zwolnień grupowych w roku 2017
 • określenia w umowie o pracę każdego pracownika rodzaju wykonywanej przez niego pracy

Bank początkowo twierdził, że spór zbiorowy nie istnieje, choć został on zgłoszony zgodnie z polskimi przepisami prawa. Pierwsze negocjacje w wyżej wymienionych kwestiach odbyły się dopiero w dniu 26.07.2019 r. Pomimo odbycia 6 spotkań związków zawodowych z Alior Bankiem nie udało się dojść do porozumienia. Bank nie uczynił nic, aby przynajmniej częściowo spełnić żądania związków zawodowych. Doszło do podpisania protokołu rozbieżności. Zgodnie z polskim prawem w takich sytuacjach Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyznacza mediatora, pod którego przewodnictwem prowadzone są dalsze negocjacje. Pierwsze spotkanie mediacyjne odbyło się w dniu 24.10.2019 r.

Wierzymy, że mediacje zakończą się osiągnięciem porozumienia. W przeciwnym wypadku, mamy prawo do przeprowadzenia strajku. Jesteśmy gotowi na ten krok.

Poważnym problemem w Alior Banku jest zwalnianie dobrze wykwalifikowanych i długoletnich pracowników. Bank zatrudnia na ich miejsce nowych pracowników. W opinii „Dialog 2005” takie działania są szkodliwe dla firmy, bowiem duża rotacja pracowników podnosi koszty dla firmy.

Od połowy tego roku Alior Bank dokonał wymiany większości pracowników pionu ryzyka kredytowego, w tym wszystkich menedżerów. Również w pionie bankowości korporacyjnej bank zwalnia dobrych i doświadczonych pracowników. Działania te zostały podjęte przez bank w momencie pojawienia się problemów z niewypłacalnością kilku dużych klientów korporacyjnych, którym bank udzielił kredytów w bardzo wysokich kwotach. Poziom ryzyka banku ustala Zarząd wraz ze specjalistami a nie pracownicy.


Santander Bank Polska S.A.

Santander Bank Polska S.A. przejął część niemieckiego Deutsche Bank Polska S.A. Z Deutsche Bank Polska S.A. wydzielono kredyty hipoteczne udzielane we frankach szwajcarskich (CHF) oraz klientów korporacyjnych i ta działalność pozostała w Deutsche Bank Polska, resztę działalności przejął Santander Bank Polska S.A. Po przejęciu części Deutsche Bank Polska S.A. Santander Bank Polska jest drugim bankiem w Polsce co do wielkości aktywów, Hiszpanie posiadają 67% akcji Santander Bank Polska S.A.

W dniu 10 stycznia 2019 r. ogłosili zwolnienia grupowe, które będą trwały do 31.01.2019 r.

Pracownicy przejęci z Deutsche Bank Polska S.A. skarżą się na warunki pracy w Santander Bank Polska S.A. i sami zwalniają się z pracy. Na stronach internetowych Bank ogłasza dobre projekty np. odpowiedzialna sprzedaż oraz odpowiedzialności społecznej, ale gorzej z realizacją tych projektów – ludzie skarżą się na dużą presję sprzedażową, na niskie wynagrodzenia za pracę (dotyczy pracowników oddziałów). Zwrócimy się do Pani Ana Patricia Botín-Sanz, Prezes Grupy Santander, aby objęła patronatem banki w Polsce – Santander Bank Polska S.A. oraz Santander Consumer i spowodowała, aby dobre, szczytne zasady korporacyjne działały w praktyce w Polsce. Treść tego listu przekażemy do FECEC.


Bank Pekao S.A.

Po wycofaniu się inwestora strategicznego, włoskiego UniCredit S.A., Bank Pekao przechodzi reorganizację. Zmienili strukturę organizacyjną banku, zmieniają procedury, zwalniają pracowników (zwolnienia grupowe dotknęły już ponad 1.500 osób). Wszystko przeprowadzają w bardzo dużym tempie. Pracownicy są już bardzo zmęczeni, wiele osób zwalnia się z pracy, bo nie są w stanie funkcjonować w tak dużym stresie. Wielu menedżerów straciło pracę i na ich miejsce przyjmują ludzi z zewnątrz, którzy nie znają specyfiki Banku Pekao S.A. Sytuacja jest bardzo trudna, brak dialogu społecznego. Zamierzali wypowiedzieć zakładowy układ zbiorowy pracy lub zmienić świadczenia związane z pracą, ale wszystkie związki zawodowe nie wyraziły na to zgody i przygotowywaliśmy się do zorganizowania protestu.

Jeżeli Zarząd Banku nie zwolni tempa, doprowadzą do chaosu – tego się najbardziej obawiamy.

Reasumując – od lat obserwujemy w bankowości bardzo zły trend – banki chcą coraz więcej zarabiać, więcej i więcej, i nie widać końca. Brakuje długoterminowej strategii rozwoju, liczy się tu i teraz za wszelką cenę. Obniżają ryzyko prowadzenia działalności, aby zarobić jak najwięcej, a później banki mają problemy. Jesteśmy przekonani, że rok 2008 niewiele nauczył top menedżerów. Unia Europejska wprowadza nowe regulacje dla banków, które komplikują i podrażają usługi bankowe, a wystarczyłby rozsądek, nastawienie na zrównoważony rozwój w branży. Do tego technologia wypiera człowieka -obecnie wszyscy chcą żyć w chmurze. Brakuje nam szerokiej dyskusji na temat przyszłości w branży finansowej, miejsc pracy będzie ubywało i należałoby ludzi przygotować do zmiany zawodu. Pracodawcom należy uzmysłowić, że powinni wziąć odpowiedzialność za swoich pracowników i pomóc im w procesie zmian. Tej odpowiedzialności niestety brakuje.