ZUZP – Jak praktycznie wpłynąć na moje warunki pracy?

W dniu 5 lipca br. próbowaliśmy wystartować z rokowaniami nad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy. Próbowaliśmy. Zdążyliśmy się już przekonać, że od momentu powstania Aliora, Bank sprawy pracownicze traktował „byle jak”, żeby nie powiedzieć: „drugorzędnie” lub nie użyć bardziej dosadnego określenia. Od kiedy na jesieni ubiegłego roku weszliśmy z naszą działalnością związkową do Aliora, ta sytuacja systematycznie się poprawia. Pozostały jednak zaszłości, zagmatwane sytuacje sprzed roku, które utrudniają niektórym związkom merytoryczne przystąpienie do rokowań nad ZUZP. Jedni, a może i drudzy chcą się załapać na reprezentowanie w Banku „dobrej zmiany” politycznej, innym to jest nie w smak więc są w kontrze do tych pierwszych. Tym uderza woda sodowa, a ci nadymają się jak balony, a jeszcze inni chcą im to powietrze i gaz upuścić. Słowem: mamy międzyzwiązkowe rozgrywki proceduralno-ambicjonalno-polityczne.

Dla organizacji związkowej „Dialog 2005” ważne jest ustalenie stanu faktycznego tj. w jakiej fazie „negocjacji” jesteśmy i bezzwłoczne przystąpienie do pracy. Zmiany właścicielskie odbywają się ponad naszymi głowami i tak już jest – nowy inwestor niesie ze sobą modyfikację składu osobowego Rady Nadzorczej i Zarządu Banku. W każdych okolicznościach związki zawodowe powinny współdziałać, bo to jest klucz do sukcesu.

Zdecydowaliśmy się zatem zaapelować publicznie do związkowców – nie traćcie czasu, tylko zabierajmy się za pracę. Politykę zostawcie politykom, w Banku są Pracownicy i to Oni są naszym podmiotem.

Kilka zdań na temat układu zbiorowego pracy i czego chcemy w układzie

Kodeks pracy określa min. zasady zatrudniania, prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników na minimalnym poziomie i ramowo dla wszystkich. Natomiast ZUZP jest dokumentem w randze wewnątrzzakładowego prawa pracy, który powinien ustalać warunki lepsze od kodeksowych i je doprecyzowywać adekwatnie do danej branży i określonego zakładu pracy. Jego podstawowym elementem są zasady wynagradzania i premiowania Pracowników. Opierając się na naszych osiągnięciach, doświadczeniach i rozwiązaniach, jakie funkcjonują w innych bankach NZZPBiU „Dialog 2005” widzi potrzebę uregulowania w ZUZP następujących kwestii:

 • corocznego procesu podwyżkowego oraz przeglądu wynagrodzeń,
 • corocznego procesu tworzenia funduszu premiowego oraz nagród, procentowo w budżecie płac,
 • prowizyjnego systemu premiowego w obszarze sprzedaży,
 • zasad nagradzania, w tym wprowadzenie nagrody z zysku,
 • dodatkowego urlopu dla osób z wyższym stażem pracy oraz urlopu okolicznościowego,
 • dodatku stażowego,
 • wprowadzenia nagród jubileuszowych,
 • określenia maksymalnego okresu zatrudnienia na czas określony,
 • określenie miejsca pracy zgodnie z lokalizacją oraz zasad przenoszenia pracowników do innych jednostek organizacyjnych Banku w tym do innych Oddziałów,
 • wprowadzenie systemów czasu pracy zgodnie z rodzajem wykonywanej pracy
 • ilości godzin nadliczbowych możliwych do przepracowania w roku oraz stawek wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
 • zapewnienie przez Pracodawcę zastępowalności Pracowników w czasie ich nieobecności (dotyczy zasad etatyzacji jednostek organizacyjnych),
 • utworzenia komisji pojednawczej oraz antymobbingowej,
 • zasad rekrutacji na wakujące stanowiska pracy tj. najpierw wewnętrzna oraz byli pracownicy,
 • określenie zasad awansów pracowników,
 • powierzanie dodatkowych obowiązków (p.o.) za zgodą pracownika i za dodatkowe wynagrodzenie,
 • ustalenia zasady postępowania/zachowania Przełożonych wobec Pracowników,
 • ustalenia procedury zgłaszania skarg i uwag, w tym zapobieganie działaniom odwetowym na pracownikach zgłaszających skargi,
 • ustalenia zasad nagrywania pracowników,
 • ustalenia procedury odwoławczej od celów mierzalnych i niemierzalnych dla osób objętych MBO,
 • zapewnienia ponad ustawowego odpisu na ZFŚS,
 • ustalenia programów emerytalny,
 • unormowania zasad wykorzystywania samochodów prywatnych do celów służbowych,
 • uzgodnienia cen usług bankowych dla pracowników,
 • zapewnienia wszystkim pracownikom dostępu do profesjonalnych szkoleń,
 • zasad informowania organizacji związkowych o planowanych zmianach organizacyjnych lub technologicznych mających wpływ na organizację pracy pracowników,
 • wpisania zasad zwolnień indywidualnych w przypadku konieczności likwidacji miejsc pracy (warunki co najmniej na poziomie notyfikowanych zwolnień grupowych),
 • ustalenia możliwości prowadzenia Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych.

Wyżej podaliśmy przykłady najistotniejszych kwestii, które są realne do osiągnięcia a bardzo istotne dla Państwa. W swojej pracy kierujemy się żelazną zasadą – nic o Was bez Was. Dlatego istotne są i będą dla nas tematy zgłoszone nam przez Pracowników, zwłaszcza przez Członków organizacji związkowej „Dialog 2005”. Niektóre kwestie są charakterystyczne dla osób pracujących na obsłudze i sprzedaży telefonicznej, inne dla pracujących w terenie, inne dla informatyków, inne dla Pracowników windykacji, inne dla Oddziałów itd., itd. Dlatego tak ważny jest w tym momencie Państwa głos, aby to, co dla Państwa jest szczególnie istotne nie zostało pominięte. ZUZP negocjuje się na lata.

Czekamy na Państwa zgłoszenia pod adresem: organizacjadialog2005@wp.pl

Zapraszamy do członkostwa w Z.Z. „Dialog 2005” – właśnie jest realna okazja powalczyć o swoje.