Zwolnienia grupowe a ochrona przedemerytalna

Wypowiedzenie definitywne umowy pracownikowi korzystającemu z ochrony przedemerytalnej będzie możliwe dopiero w ostatniej fazie zwolnień grupowych.

Czy likwidacja stanowiska pracy lub inne przyczyny leżące wyłącznie po stronie zakładu pracy uzasadniają wypowiedzenie definitywne lub zmieniające warunki pracy pracownika korzystającego z ochrony przedemerytalnej?

Wypowiedzenie definitywne umowy pracownikowi korzystającemu z ochrony przedemerytalnej będzie możliwe dopiero w ostatniej fazie zwolnień grupowych – gdy przyczyną je uzasadniającą będzie likwidacja lub upadłość pracodawcy. W pozostałych przypadkach firma będzie mogła wyłącznie wypowiedzieć takiemu pracownikowi warunki zatrudnienia, pamiętając jednak o tym, że jeśli zmiana stanowiska wiąże się z obniżeniem wynagrodzenia, pracownik będzie miał prawo do dodatku wyrównawczego, wypłacanego do końca okresu, w którym korzysta ze szczególnej ochrony zatrudnienia.

Ustawa o zwolnieniach grupowych ma zastosowanie w przypadku pracowników podlegających ochronie przedemerytalnej, niemniej znajdują się oni w gronie osób podlegających najściślejszej ochronie przed wypowiedzeniem definitywnym – analogicznej do członków zakładowej organizacji związkowej. W związku z tym w okresie objęcia ochroną przedemerytalną pracodawca może jedynie wypowiedzieć pracownikowi dotychczasowe warunki pracy i płacy, co więcej, jeśli miałoby to spowodować obniżenie wynagrodzenia, pracownikowi przysługuje, do końca okresu, w którym korzystałby ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, dodatek wyrównawczy. Stanowi on różnicę między wynagrodzeniem z okresu poprzedzającego przeniesienie a wynagrodzeniem po przeniesieniu pracownika do innej pracy, a wynagrodzenie do celów określenia ww. dodatku oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop. W efekcie wypowiedzenie pracownikowi podlegającemu ochronie przedemerytalnej warunków pracy i płacy w związku z likwidacją zajmowanego stanowiska pracy może doprowadzić do faktycznego obniżenia należnego mu wynagrodzenia dopiero po osiągnięciu przez pracownika wieku emerytalnego.