Zwolnienia grupowe w Alior Banku

W dniu dzisiejszym Związki Zawodowe otrzymały „Zawiadomienie o zamierzonym grupowym zwolnieniu”.

Bardzo nam przykro, że 3 tygodnie po fuzji prawnej Alior Bank ogłasza zwolnienia grupowe. Bardzo nam przykro, że według tego banku na tym polega „dobra zmiana”.

Poniżej znajdą Państwo treść raportu bieżącego Alior Banku.

Optymalizacja struktury organizacyjnej i zatrudnienia w Alior Bank S.A.
Raport bieżący nr 85/2016 z dnia 25 listopada 2016 roku
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.


Treść raportu: Zarząd Alior Banku S.A. (dalej: „Bank”) informuje o podjęciu decyzji dotyczącej optymalizacji struktury organizacyjnej , której elementem jest rozważana restrukturyzacja zatrudnienia w Alior Bank S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 82/2016 z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie Rejestracji podziału Banku BPH S.A. wraz z chwilą dokonania przez Sąd wpisu do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Alior Banku nastąpiło wydzielenie części majątku Banku BPH, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku BPH oraz przeniesienie Podstawowej Działalności Banku BPH na Alior Bank. Tym samym Podział stał się skuteczny, a Podstawowa Działalność Banku BPH stała się formalnie częścią Alior Banku.

Następstwem niniejszych zdarzeń jest optymalizacja struktury organizacyjnej i racjonalizacja zatrudnienia w poszczególnych obszarach biznesowych. Wdrożenie nowej struktury organizacyjnej jest elementem działań zmierzających do wykorzystania potencjału połączonego Banku w celu osiągnięcia zapowiadanych efektów synergii i stworzenia trwałych fundamentów dla budowania długoterminowej przewagi konkurencyjnej.

Jednocześnie Zarząd Alior Banku S.A. informuje, że z dniem 25 listopada 2016 r. przystąpił do procedury zawiadomienia międzyzakładowych organizacji związkowych, działających przy Banku o przystąpieniu do prac nad porozumieniem w sprawie zwolnień grupowych, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Zarząd Alior Banku S.A przekaże również wymagane prawem informacje w trybie i w terminie określonych w ustawie do właściwych Urzędów Pracy.

Zarząd Banku zwraca uwagę, że rozważane działania restrukturyzacyjne, mogą potrwać do końca 2017 r. i objąć pracowników w liczbie nie większej niż 2600. Ostateczne dane w zakresie rozważanych działań restrukturyzacyjnych, w tym liczba objętych restrukturyzacją pracowników oraz związane z nią koszty i oszczędności będą znane po zakończeniu przez Alior Bank S.A. procesu konsultacji ze związkami zawodowymi.