Zwolnienia grupowe w Pekao S.A.

Mamy bardzo przykrą wiadomość, jesteśmy zdruzgotani, ogłosili kolejne zwolnienia grupowe.
W środku pandemii, przy blisko zerowym rynku pracy. I to wszystko dzieje się w Banku z polskim kapitałem. Wstyd!
Prezes Luigi Lovaglio odchodząc z Banku Pekao S.A. powiedział: „jeszcze zapłaczecie” i płaczemy.

Szanowni Państwo,

będziemy żądać konkretnego uzasadnienia tych zwolnień, będziemy żądać konkretnych osłon socjalnych tak, aby Państwo mogli przeżyć najtrudniejszy czas do chwili uzyskania nowej pracy.

Prosimy Was o wsparcie i uczestnictwo.

Pozostaniemy w ciągłym kontakcie, liczymy na Wasze podpowiedzi i opinie. Piszcie na skrzynkę: organizacjadialog2005@wp.pl lub wewnętrznie: Beata.Pustowka@pekao.com.pl

Pozdrawiam serdecznie
w imieniu własnym i Zarządu związku zawodowego „Dialog 2005”
Przewodnicząca

Alicja Jędrych

Raport 8/2021: Zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych
03.03.2021 10:10 Bieżące ESPI

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”) informuje, że w dniu 3 marca 2021 roku, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, podjął uchwałę o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych i rozpoczęciu procedury konsultacji w sprawie zwolnień grupowych.

Zamiarem Banku jest definitywne rozwiązanie umowy o pracę z nie więcej niż 1.110 pracownikami Banku oraz zmiana warunków zatrudnienia nie więcej niż 1.250 pracowników Banku, co stanowi odpowiednio około 8% i 9% wszystkich zatrudnionych w Banku według stanu na dzień 1 marca 2021 roku. Bank przewiduje, że zamierzone zwolnienia grupowe rozpoczną się w ostatnim tygodniu marca 2021 roku i zakończą do 30 czerwca 2021 roku.

Bank w dniu 3 marca 2021 roku powiadomi działające w Banku organizacje związkowe i Radę Pracowników o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia oraz zwróci się do organizacji związkowych i Rady Pracowników o przystąpienie do konsultacji. Ponadto Bank powiadomi urząd pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w Banku.

Bank opublikuje kolejny komunikat w sprawie zwolnień grupowych po zakończeniu wymaganych prawem konsultacji z działającymi w Banku organizacjami związkowymi i Radą Pracowników i zawrze w nim informację o szacowanej wysokości rezerwy związanej z restrukturyzacją zatrudnienia w Banku, która w całości obciąży wynik Banku. Ostateczne dane w zakresie wysokości zawiązanej rezerwy oraz wpływu restrukturyzacji zatrudnienia na wyniki finansowe Banku zostaną podane w sprawozdaniach finansowych Banku.

Proces zwolnień grupowych jest pochodną długofalowych zmian w sektorze bankowym przyspieszonych przez pandemię Covid-19. Jest on też elementem reorganizacji sieci placówek i struktur Banku, mających na celu lepiej dostosować Bank do aktualnej sytuacji rynkowej i preferencji klientów.