Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Pracownik złożył wypowiedzenie umowy o pracę. Czy w tym przypadku pracodawca także może w okresie wypowiedzenia zwolnić go ze świadczenia pracy?

Pytanie: Pracownik złożył wypowiedzenie umowy o pracę. Czy w tym przypadku pracodawca także może w okresie wypowiedzenia zwolnić go ze świadczenia pracy? Czy dotyczy to tylko sytuacji, kiedy pracodawca, a nie pracownik, złoży wypowiedzenie?

Odpowiedź: Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy jest dopuszczalne w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę dokonanym przez którąkolwiek ze stron stosunku pracy.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy – co mówi Kodeks pracy?

Kodeks pracy stanowi, że w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia (art. 362 kp). W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy – czy jest uzależnione od tego, kto wypowiada umowę?

Z literalnego brzmienia wskazanego przepisu wynika, że możliwość zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy nie jest uzależniona od tego, która ze stron stosunku pracy wypowiada umowę. Może być zatem zastosowana zarówno w przypadku jednostronnego wypowiedzenia umowy przez pracodawcę, jak i wypowiedzenia złożonego pracodawcy przez pracownika.

Jak przekazać pracownikowi zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy?

Oświadczenie w sprawie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy powinno być przekazane pracownikowi w sposób niebudzący wątpliwości, w formie pisemnej. Może być ono zamieszczone w wypowiedzeniu umowy o pracę, ale też może stanowić odrębny dokument.